ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെ വിവിധ മേഖലകളാക്കി തരം തിരിക്കാം.

  • സാംസ്കാരികം: എൻലൈറ്റൻമെന്റ് തത്ത്വചിന്ത , രാജവാഴ്ചയുടെയും കത്തോലിക്കാ സഭയുടെയും അധികാരങ്ങളെ തകിടം മറികടന്ന് പാരമ്പര്യത്തിന് പകരം യുക്തിസഹമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.
  • സാമൂഹ്യമായ കാരണങ്ങള്: ഒരു മൂന്നാമത് എസ്റ്റേറ്റുകളില് (സാധാരണക്കാര്) ഭാഗമായിരുന്ന ഒരു പ്രബല ബൂര്ഷ്വാസി ഉയര്ന്നുണ്ടായെങ്കിലും സ്വന്തം അജണ്ടയുമൊത്ത് ഒരു ജാതിയായി വളര്ത്തി, പുരോഹിതന്മാരോ (ആദ്യ എസ്റ്റേറ്റ്), പ്രഭുക്കന്മാരുമായുള്ള (രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ്) രാഷ്ട്രീയ സമത്വത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
  • സാമ്പത്തിക കാരണം: അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് ഇടപെടൽ മൂലം ഫ്രാൻസിലെ കടം വർധിച്ചു.ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ലൂയി പതിനാറാമൻ പുതിയ നികുതികൾ നടപ്പാക്കാനും പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും നേതൃത്വം നൽകി.
  • രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ : രാജകീയ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവിശ്യാ പാർലമെന്റിന്റെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് .
  • സാമ്പത്തിക: ലിബറൽ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ നിർദ്ദേശിച്ച ഭക്ഷ്യധാന്യ വിപണിയുടെ നിയന്ത്രണം, ബ്രെഡ് വിലകളിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാക്കി. മോശം വിളവെടുപ്പിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, അത് ജനങ്ങളുടെ കുത്തകകൾക്ക് വഴിവെക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കും.

അവലംബം[തിരുത്തുക]


[1] [2] [3]

  1. Dorinda Outram, "The Enlightenment", 2013, p.45
  2. John Hardman, "The Life of Louis XVI", 2016
  3. James B. Collins, "The Ancien Régime and the French Revolution", 2002, p.23 : "The Physiocrats denounced government interference in the economy, and sponsored free market ideas. These ideas had some currency in France in the 1760s: the government briefly created a free market in grain and abolished the state monopoly of the West India Company in 1769. The free market in grain led to riots (...) Turgot's deregulation of the grain trade, enacted on the eve of a widespread grain shortage, led to riots so severe they are known as the Flour War."