ഫ്യൂണേറിയ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Funaria
Funaria hygrometrica1.jpg
Funaria hygrometrica
Scientific classification
Kingdom:
Division:
Class:
Subclass:
Order:
Family:
Genus:
Funaria

Hedw., ¸1801[1]
Species

Funaria apophysata
Funaria hygrometrica

210 സ്പീഷീസുകളുള്ള ശെവാലങ്ങളിൽപ്പെട്ട സസ്യമാണ് ഫ്യൂണേറിയ. ഫ്യൂണേറിയ ഹൈഗ്രോമെട്രിക്ക (Funaria hygrometrica) ആണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന സ്പീഷിസ്. നനഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ വളരാനാണിതിനു താത്പര്യം. ലാറ്റിൻ വാക്കായ ഫ്യൂണിസിൽ നിന്നുമാണീ സസ്യത്തിനു ഫ്യൂണേറിയ എന്ന പേർ ലഭിച്ചത്. ഫ്യൂണിസ് എന്നാൽ വടം എന്നർത്ഥം. ഫ്യൂണേറിയയിൽ റൈസോയിഡുകൾ എന്ന വേരു പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട്.

ഷ്ഹചര്യം അനുകൂളമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ, ഫ്യൂണേറിയ സസ്യം വളരെയധികം പൊടിരൂപത്തിലുള്ള സ്പോറുകൾ (രേണുക്കൾ) ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

മഴസമയത്ത്, നനഞ്ഞ തണലുള്ള സ്ഥലത്ത് കട്ടികൂടിയ പാച്ചുകൾ ആയി മോസ് സസ്യമായ ഫ്യൂണേറിയ വളരുന്നു. 3മുതൽ 5 വരെ സെന്റീമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണിവ വളരുന്നത്. ഇതിന്റെ ശരീരം റേഡിയൽ സിമിട്രിയിലാണ്. അക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ കാണ്ഡം, ഇലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലോഡുകൾ, വേരുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒബ്ലിക് സെപ്റ്റയോടുകൂടിയ ബഹുകോശനിർമ്മിതമായ നിറമില്ലാത്ത റൈസോയിഡുകൾ എന്നിവ വേർതിരിച്ചു കാണുവാൻ കഴിയും.

ഫ്യൂണേറിയ മോസ് സസ്യം വളരെ പ്രാചീനമായി ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ഇത് സ്വപോഷിയും തണൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഉഭയജീവിയായ സസ്യവുമാണ്. സ്പോറുകൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ചാണ് ഇവ പ്രത്യുത്പാദനം നടത്തുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് ആഹാര-ജലചംക്രമണം നടത്താനുള്ള സൈലമോ ഫ്ലോയമോ ഇല്ല. വേരുകൾപോലെയുള്ള റൈസോയിഡുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവ alternation of generation എന്ന സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഗമീറ്റൊഫൈറ്റിക് ഘട്ടത്തെ തുടർന്ന് സ്പോറോഫൈറ്റിക് ഘട്ടം മാറി മാറി വരുന്നു.

അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സ്പീഷിസുകൾ[തിരുത്തുക]

 1. Funaria acicularis Müll. Hal.
 2. Funaria acidota (Taylor) Broth.
 3. Funaria acutifolia (Hampe) Broth.
 4. Funaria aequidens Lindb. ex Broth.
 5. Funaria altiseta (Herzog) Broth.
 6. Funaria altissima Dixon
 7. Funaria americana Lindb.
 8. Funaria ampliretis (Rehmann ex Müll. Hal.) Broth.
 9. Funaria andicola (Mitt.) Broth.
 10. Funaria anomala Jur.
 11. Funaria antarctica (Müll. Hal.) Broth.
 12. Funaria apiahyensis (Müll. Hal.) Broth.
 13. Funaria apiculatopilosa Cardot
 14. Funaria apophysata (Taylor) Broth.
 15. Funaria arctica (Berggr.) Kindb.
 16. Funaria arenicola (Lazarenko) Loeske
 17. Funaria aristatula Müll. Hal.
 18. Funaria balansae (Besch.) Broth.
 19. Funaria beccarii (Hampe) Broth.
 20. Funaria bergiana (Hornsch.) Broth.
 21. Funaria berteroana Hampe ex Müll. Hal.
 22. Funaria beyrichii Hampe
 23. Funaria bogosica Müll. Hal.
 24. Funaria bonplandii (Hook.) Broth.
 25. Funaria borbonica (Besch.) Broth.
 26. Funaria borneensis Dixon
 27. Funaria brassii (E.B. Bartram) W. Schultze-Motel
 28. Funaria buseana (Dozy & Molk.) Broth.
 29. Funaria calvescens Schwägr.
 30. Funaria cameruniae Dixon
 31. Funaria campylopodioides (Müll. Hal.) Broth.
 32. Funaria capillaris Warnst.
 33. Funaria capillipes Broth.
 34. Funaria cartilaginea (Müll. Hal.) Broth.
 35. Funaria chevalieri P. de la Varde
 36. Funaria chilensis (Thér.) Thér.
 37. Funaria chiloensis (Mitt.) Broth.
 38. Funaria clavaeformis (Müll. Hal. & Hampe) Broth.
 39. Funaria clavata (Mitt.) Magill
 40. Funaria clavellata (Mitt.) Broth.
 41. Funaria commixta Thér.
 42. Funaria commutata (Durieu & Mont.) Lindb.
 43. Funaria contorta (E.B. Bartram) W. Schultze-Motel
 44. Funaria convexa Spruce
 45. Funaria costesii Thér.
 46. Funaria curvi-apiculata (Müll. Hal.) Broth.
 47. Funaria curvipes (Müll. Hal.) Broth.
 48. Funaria curviseta (Schwägr.) Milde
 49. Funaria decaryi Thér.
 50. Funaria delicatula Thér.
 51. Funaria deserticola Trab.
 52. Funaria discelioides Müll. Hal.
 53. Funaria diversinervis (Müll. Hal.) Broth.
 54. Funaria dozyana (Müll. Hal.) Broth.
 55. Funaria eberhardtii (Broth. & Paris) Broth.
 56. Funaria erectiuscula Mitt.
 57. Funaria euryloma Dixon
 58. Funaria eurystoma (Mitt.) Broth.
 59. Funaria excurrentinervis Cardot & P. de la Varde
 60. Funaria faucium (Herzog) Broth.
 61. Funaria flava (Müll. Hal.) Broth.
 62. Funaria flavicans Michx.
 63. Funaria flexiseta (Müll. Hal.) Broth.
 64. Funaria fontana (Herzog) Broth.
 65. Funaria fontanesii Schwägr.
 66. Funaria fritzei Geh.
 67. Funaria fuscescens Mitt.
 68. Funaria glabripes (Müll. Hal.) Broth.
 69. Funaria gracilis (Hook. f. & Wilson) Broth.
 70. Funaria grossidens Broth.
 71. Funaria hildebrandtii (Müll. Hal.) Broth.
 72. Funaria holstii Broth.
 73. Funaria hookeriana Thér.
 74. Funaria hosseusii E.B. Bartram
 75. Funaria husnotii (Schimp. ex Besch.) Broth.
 76. Funaria hygrometrica Hedw.
 77. Funaria hygrometrica f. breviseta (Broth.) Cufod.
 78. Funaria hygrometrica var. calvescens (Schwägr.) Mont.
 79. Funaria hygrometrica x physcomitrium acuminatum L. Bauer & Broseg
 80. Funaria imerinensis Cardot
 81. Funaria incompleta Müll. Hal.
 82. Funaria incurvifolia Müll. Hal. ex E. Britton
 83. Funaria inflata Müll. Hal.
 84. Funaria integra (Müll. Hal.) Broth.
 85. Funaria jamesonii (Taylor) Taylor
 86. Funaria japonica Broth.
 87. Funaria javanica (Dozy & Molk.) Broth.
 88. Funaria kilimandscharica Müll. Hal.
 89. Funaria koelzei E.B. Bartram
 90. Funaria krausei (Besch.) Geh. & Herzog
 91. Funaria laevis Mitt.
 92. Funaria laxissima Müll. Hal.
 93. Funaria leibergii (E. Britton) Broth.
 94. Funaria lepervanchei (Besch.) Broth.
 95. Funaria lignicola Broth.
 96. Funaria limbata (Müll. Hal.) Broth.
 97. Funaria lindigii (Hampe) Broth.
 98. Funaria linearidens Müll. Hal.
 99. Funaria longicollis Dixon
 100. Funaria longiseta (Schimp.) Broth.
 101. Funaria ludoviciae Broth. & Paris
 102. Funaria luteo-limbata Broth.
 103. Funaria lutescens (Hampe) Broth.
 104. Funaria macrocarpa (Schimp.) R.H. Zander
 105. Funaria macrospora R.S. Williams
 106. Funaria maireana Copp.
 107. Funaria marginatula (Müll. Hal.) Cardot
 108. Funaria mathwesii (Hook. f.) Broth.
 109. Funaria mauritiana (Schimp. ex Besch.) Broth.
 110. Funaria mayottensis (Besch.) Broth.
 111. Funaria meeseacea Müll. Hal.
 112. Funaria megalostoma Mitt.
 113. Funaria microcarpa (Müll. Hal.) Broth.
 114. Funaria micropyxis (Müll. Hal.) Broth.
 115. Funaria microstoma Bruch ex Schimp.
 116. Funaria minuticaulis (Müll. Hal. ex Geh.) Watts & Whitel.
 117. Funaria mittenii (Dozy & Molk.) Broth.
 118. Funaria muhlenbergii Turner
 119. Funaria muhlenbergii var. alpina (J.J. Amann) Castelli
 120. Funaria nilotica Broth.
 121. Funaria noumeana (Besch.) Broth.
 122. Funaria nubica Müll. Hal.
 123. Funaria obtusa (Hedw.) Lindb.
 124. Funaria obtusa var. ahnfeltii (Fr.) Kindb.
 125. Funaria obtusa var. notarisii (Schimp.) Pavletic
 126. Funaria obtusata Schimp.
 127. Funaria obtuso-apiculata (Müll. Hal.) Broth.
 128. Funaria oligophylla (Müll. Hal.) Broth.
 129. Funaria orizabensis Müll. Hal.
 130. Funaria orthocarpa Mitt.
 131. Funaria ouropratensis (Paris) Thér.
 132. Funaria papillosa (Müll. Hal.) Wijk & Margad.
 133. Funaria paucifolia (Müll. Hal.) Broth.
 134. Funaria pellucida (Müll. Hal.) Broth.
 135. Funaria perlaxa Thér.
 136. Funaria perrottetii (Müll. Hal.) Broth.
 137. Funaria pilifera (Mitt.) Broth.
 138. Funaria plagiothecia (Müll. Hal.) Broth.
 139. Funaria planifolia (Thwaites & Mitt.) Broth.
 140. Funaria polaris Bryhn
 141. Funaria porteri Thér.
 142. Funaria producta (Mitt.) Broth.
 143. Funaria puiggarii (Geh. & Hampe) Broth.
 144. Funaria pulchella H. Philib.
 145. Funaria pulchra Dixon & P. de la Varde
 146. Funaria pulchricolor Müll. Hal.
 147. Funaria ramulosa (Hampe) Paris
 148. Funaria renauldii (Thér.) Cardot
 149. Funaria rhizomatica (Müll. Hal.) Broth.
 150. Funaria rhizophylla (Sakurai) Sakurai
 151. Funaria rhomboidea J. Shaw
 152. Funaria riparia Lindb.
 153. Funaria robustior (Müll. Hal.) Broth.
 154. Funaria rottleri (Schwägr.) Broth.
 155. Funaria saharae Trab.
 156. Funaria sartorii Müll. Hal.
 157. Funaria schinzii (Geh.) Broth.
 158. Funaria schnyderi Müll. Hal.
 159. Funaria serrata Brid.
 160. Funaria serricola (Müll. Hal.) Broth.
 161. Funaria sickenbergeri Müll. Hal.
 162. Funaria sinuato-limbata Cardot & P. de la Varde
 163. Funaria sipascoyae (Herzog) Broth.
 164. Funaria sovatensis Schimp. ex Müll. Hal.
 165. Funaria spathulata Schimp. ex Müll. Hal.
 166. Funaria spathulifolia (Cardot & Thér.) Broth.
 167. Funaria subcuspidata Broth.
 168. Funaria suberecta Mitt.
 169. Funaria subimmarginata Cardot & P. de la Varde
 170. Funaria subleptopoda Hampe
 171. Funaria submarginata (Müll. Hal.) Broth.
 172. Funaria subnuda Taylor
 173. Funaria subplanifolia Broth.
 174. Funaria subtilis (Müll. Hal.) Broth.
 175. Funaria subulata (E.B. Bartram) W. Schultze-Motel
 176. Funaria succuleata (Wager & C.H. Wright) Broth. ex Magill
 177. Funaria tenella Müll. Hal.
 178. Funaria trumpffii (Müll. Hal.) Broth.
 179. Funaria uleana (Müll. Hal.) Broth.
 180. Funaria undulata (Hampe) Broth.
 181. Funaria urceolata (Mitt.) Magill
 182. Funaria usambarica Broth.
 183. Funaria valdiviae Müll. Hal.
 184. Funaria varia (Mitt.) Broth.
 185. Funaria verrucosa (Müll. Hal.) Broth.
 186. Funaria volkensii Broth.
 187. Funaria wallichii (Mitt.) Broth.
 188. Funaria wichurae (M. Fleisch.) Broth.
 189. Funaria wijkii R.S. Chopra

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

 1. Tropicos
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫ്യൂണേറിയ&oldid=2666282" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്