ഫലകം:Track gauge

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template accepts a pre-defined track gauge and returns that track gauge formatted, plus the converted size:

 • {{Track gauge|1520 mm}}1,520 mm (4 ft 11 2732 in)
 • {{Track gauge|4 ft}}4 ft (1,219 mm)

Extra options are available:

 • {{Track gauge|1520 mm|al=on|lk=on}}1,520 mm (4 ft 11 2732 in) Russian gauge

Input options[തിരുത്തുക]

The first parameter specifies the gauge:

 • {{Track gauge|1435 mm}}1,435 mm (4 ft 8 12 in)
 • {{Track gauge|4 ft 8.5 in}}4 ft 8 12 in (1,435 mm)
 • {{Track gauge|4 ft 8 1/2 in}}4 ft 8 12 in (1,435 mm)
 • {{Track gauge|Russian gauge}}1,520 mm (4 ft 11 2732 in)

Rail track gauges can be entered as they are defined: in units mm or ft in. Also common accepted names can be used, see below.

Spacing is free, and fractions can be used in imperial units. Primes (' and ") may be used for [foot, inch]. Any [foot, inch] size can be entered in all-inches (4 ft 8 1/2 in equals 56 1/2 in and 56.5 in).

Input options, examples
Parameter
input
Result Note
1435 mm 1,435 mm (4 ft 8 12 in) standard gauge
standard gauge 1,435 mm (4 ft 8 12 in) standard gauge, by name
4 ft 8.5 in 4 ft 8 12 in (1,435 mm) standard gauge, this way puts imperial units first
UK sg 4 ft 8 12 in (1,435 mm) standard gauge, this way puts imperial units first
56.5 in 4 ft 8 12 in (1,435 mm) standard gauge, by all-inches
56.5" 4 ft 8 12 in (1,435 mm) standard gauge, using primes
56 1/2 in 4 ft 8 12 in (1,435 mm) standard gauge, using slash for fraction
1 m 1,000 mm (3 ft 3 38 in) 1 m is recognised, but not many more in m. Better use mm
16.5 mm 16.5 mm (0.65 in) HO scale model railway
16.5 in 16 12 in (419 mm) Miniature railway
7 ft 0.25 in 7 ft 14 in (2,140 mm) Brunel
2140 mm 2140 mm Not recognised (so no converted value). This track gauge, Brunel's, is not defined in mm.
65 in 65 in Input not recognised (so no converted value); output copies the input.
This is a good way to enter an uncovered rail gauge on a page: other editors will notice (and can add a new gauge to the template!).
 • When an input value is not recognised by the template (see last two table examples), the template simply returns the input as it is: {{Track gauge|25in}} → 25in
The page with this unknown input is also listed in a maintenance category, in the background, that signals interested editors that there is a new rail gauge used in Wikipedia. More on this below.
 • Some gauges in metric are defined in metres: 1m is recognised. However, it is not available for all metric defined gauges. Using mm is a safer bet.

Aliases (list of defined track gauges)[തിരുത്തുക]

This table:

Track gauges in bold font are definitions. Track gauges in regular font are merely conversions (calculations).

Track gauges (purge)
Gauge
(mm)
Gauge
(ft, in)
Alt
name
Gauge
(inch)
Def
unit
Aliases
(input options)
Class
 
Source
article
Category
(content)
Mentionings
(maintenance)
 
00003 mm3 mm 00003 mm0.118 in 00003 mm0.118 met 3mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00004 mm4 mm 00004 mm0.157 in 00004 mm0.157 met 4mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00004.5 mm4.5 mm 00004.5 mm0.177 in 00004.5 mm0.177 met
imp
4.5mm
0.177in
1scaled 000000 P cat:mnt
00004.8 mm4.8 mm 00004.8 mm0.189 in 00004.8 mm0.189 met 4.8mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00006.35 mm6.35 mm 00006.35 mm0.25 in 00006.35 mm0.25 imp 0.250in; 0.25in; 1/4in 1scaled 000000 P cat:mnt
00006.5 mm6.5 mm 00006.5 mm0.256 in 00006.5 mm0.256 met
imp
6.5mm
0.256in
1scaled 000000 P cat:mnt
00007 mm7 mm 00007 mm0.276 in 00007 mm0.276 met
imp
7mm
0.276in
1scaled 000000 P cat:mnt
00008 mm8 mm 00008 mm0.315 in 00008 mm0.315 met 8mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00008.97 mm8.97 mm 00008.97 mm0.353 in 00008.97 mm0.353 imp 0.353in 1scaled N scale 000000 P cat:mnt
00009 mm9 mm 00009 mm0.354 in 00009 mm0.354 met 9mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00009.42 mm9.42 mm 00009.42 mm0.371 in 00009.42 mm0.371 met 9.42mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00010.5 mm10.5 mm 00010.5 mm0.413 in 00010.5 mm0.413 met
imp
10.5mm
0.413in
1scaled 000000 P cat:mnt
00011.94 mm11.94 mm 00011.94 mm0.470 in 00011.94 mm0.47 imp 0.470in; 0.47in 1scaled 000000 P cat:mnt
00012 mm12 mm 00012 mm0.472 in 00012 mm0.472 met
imp
12mm
0.472in; 0.473in
1scaled TT scale 000000 P cat:mnt
00012.7 mm12.7 mm 00012.7 mm0.5 in 00012.7 mm0.5 met 12.7mm 1scaled On2 gauge 000000 P cat:mnt
00013 mm13 mm 00013 mm0.512 in 00013 mm0.512 met 13mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00013.5 mm13.5 mm 00013.5 mm0.531 in 00013.5 mm0.531 met 13.5mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00014 mm14 mm 00014 mm0.551 in 00014 mm0.551 met 14mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00014.125 mm14.125 mm 00014.125 mm0.556 in 00014.125 mm0.556 met 14.125mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00014.2 mm14.2 mm 00014.2 mm0.559 in 00014.2 mm0.559 met 14.2mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00014.28 mm14.28 mm 00014.28 mm0.562 in 00014.28 mm0.562 met 14.28mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00014.3 mm14.3 mm 00014.3 mm0.563 in 00014.3 mm0.563 met
imp
14.3mm
0.563in
1scaled 000000 P cat:mnt
00015.75 mm15.75 mm 00015.75 mm0.620 in 00015.75 mm0.62 met 15.75mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00016.2 mm16.2 mm 00016.2 mm0.638 in 00016.2 mm0.638 met 16.2mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00016.5 mm16.5 mm 00016.5 mm0.65 in 00016.5 mm0.65 met
imp
16.5mm
0.650in; 0.65in
1scaled 000000 P cat:mnt
00018 mm18 mm 00018 mm0.709 in 00018 mm0.709 met 18mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00018.2 mm18.2 mm 00018.2 mm0.717 in 00018.2 mm0.717 met 18.2mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00018.83 mm18.83 mm 00018.83 mm0.741 in 00018.83 mm0.741 met 18.83mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00019 mm19 mm 00019 mm0.748 in 00019 mm0.748 met 19mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00019.05 mm19.05 mm 00019.05 mm0.75 in 00019.05 mm0.75 met
imp
19.05mm
0.750in; 0.75in; 3/4in
1scaled 000000 P cat:mnt
00019.4 mm19.4 mm 00019.4 mm0.764 in 00019.4 mm0.764 met 19.4mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00020.5 mm20.5 mm 00020.5 mm0.807 in 00020.5 mm0.807 met 20.5mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00021 mm21 mm 00021 mm0.827 in 00021 mm0.827 met 21mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00021.97 mm21.97 mm 00021.97 mm0.865 in 00021.97 mm0.865 imp 0.865in 1scaled 000000 P cat:mnt
00022 mm22 mm 00022 mm0.866 in 00022 mm0.866 met 22mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00022.2 mm22.2 mm 00022.2 mm0.874 in 00022.2 mm0.874 met 22.2mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00022.42 mm22.43 mm 00022.42 mm0.883 in 00022.42 mm0.883 imp 0.883in 1scaled S scale 000000 P cat:mnt
00022.5 mm22.5 mm 00022.5 mm0.886 in 00022.5 mm0.886 met 22.5mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00023 mm23 mm 00023 mm0.906 in 00023 mm0.906 met 23mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00024 mm24 mm 00024 mm0.945 in 00024 mm0.945 met 24mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00028.08 mm28.08 mm 00028.08 mm1.106 in 00028.08 mm1.106 met 28.08mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00028.6 mm28.6 mm 00028.6 mm1.125 in 00028.6 mm1.125 imp 1.125in; 11/8in 1scaled 000000 P cat:mnt
00029.9 mm29.9 mm 00029.9 mm1.177 in 00029.9 mm1.177 imp 1.177in 1scaled 000000 P cat:mnt
00030 mm30 mm 00030 mm1.181 in 00030 mm1.181 met 30mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00031.75 mm31.75 mm 00031.75 mm1.25 in 00031.75 mm1.25 imp 1.25in; 11/4in 1scaled 000000 P cat:mnt
00032 mm32 mm 00032 mm1.26 in 00032 mm1.26 met 32mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00032.96 mm32.96 mm 00032.96 mm1.298 in 00032.96 mm1.298 met 32.96mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00033 mm33 mm 00033 mm1.3 in 00033 mm1.3 met 33mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00035 mm35 mm 00035 mm1.378 in 00035 mm1.378 met 35mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00036.75 mm36.75 mm 00036.75 mm1.447 in 00036.75 mm1.447 met 36.75mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00044.45 mm44.45 mm 00044.45 mm1.75 in 00044.45 mm1.75 imp 1.75in; 13/4in 1scaled 000000 P cat:mnt
00044.85 mm44.85 mm 00044.85 mm1.766 in 00044.85 mm1.766 imp 1.766in 1scaled 000000 P cat:mnt
00045 mm45 mm 00045 mm1.772 in 00045 mm1.772 met
imp
45mm
1.772in
1scaled 000000 P cat:mnt
00049.2 mm49.2 mm 00049.2 mm1.937 in 00049.2 mm1.937 met 49.20mm; 49.2mm 1scaled 000000 P cat:mnt
00050.8 mm50.8 mm 00050.8 mm2 in 00050.8 mm2 met
imp
50.8mm
2in
1scaled 000000 P cat:mnt
00053.975 mm53.975 mm 00053.975 mm2 18 in 00053.975 mm2.125 imp 2.125in; 21/8in 1scaled 000000 P cat:mnt
00064 mm64 mm 00064 mm2 12 in 00064 mm2.5 met
imp
64mm
2.5in; 21/2in
1scaled 64 mm gauge railway 000000 P cat:mnt
00070.69 mm70.69 mm 00070.69 mm2.781 in 00070.69 mm2.781 met
imp
70.64mm; 70.69mm
2.781in
1scaled 000000 P cat:mnt
00089 mm89 mm 00089 mm3 12 in 3 gauge
 
00089 mm3.5 met
imp
89mm
3.5in; 31/2in
1scaled list of rail transport modelling scale standards#NEM 000000 P cat:mnt
00121 mm121 mm 00121 mm4 34 in 00121 mm4.75 imp 4.75in; 43/4in 2min 000000 P cat:mnt
00127 mm127 mm 00127 mm5 in 00127 mm5 imp 5in 2min 000000 P cat:mnt
00184 mm184 mm 00184 mm7 14 in 00184 mm7.25 met
imp
184mm
7.25in; 71/4in
2min 7 1/4 in gauge railway 000000 P cat:mnt
00190.5 mm190.5 mm 00190.5 mm7 12 in 00190.5 mm7.5 imp 7.5in; 71/2in 2min 000000 P cat:mnt
00210 mm210 mm 00210 mm8 14 in 00210 mm8.25 imp 8.25in; 81/4in 2min 000000 P cat:mnt
00229 mm229 mm 00229 mm9 in 00229 mm9 imp 9in 2min 000000 P cat:mnt
00240 mm240 mm 00240 mm9 716 in 00240 mm9.4375 imp 9.4375in; 97/16in 2min 000000 P cat:mnt
00241 mm241 mm 00241 mm9 12 in 00241 mm9.5 imp 9.5in; 91/2in 2min 000000 P cat:mnt
00254 mm254 mm 00254 mm10 in 00254 mm10 imp 10in 2min 000000 P cat:mnt
00260 mm260 mm 00260 mm10 14 in 00260 mm10.25 imp 10.25in; 101/4in 2min ten and a quarter inch gauge 000000 P cat:mnt
00267 mm267 mm 00267 mm10 12 in 00267 mm10.5 imp 10.5in; 101/2in 2min 000000 P cat:mnt
00305 mm305 mm 00305 mm12 in 00305 mm12 imp 12in 2min 000000 P cat:mnt
00311 mm311 mm 00311 mm12 14 in 00311 mm12.25 imp 12.25in; 121/4in 2min 000000 P cat:mnt
00340 mm340 mm 00340 mm13 38 in 00340 mm13.375 met 340mm 2min DierenPark Amersfoort 000000 P cat:mnt
00350 mm350 mm 00350 mm13 2532 in 00350 mm13.7813 met 350mm 2min Narrow gauge railways in the Netherlands 000000 P cat:mnt
00356 mm356 mm 00356 mm14 in 00356 mm14 imp 14in 2min 000000 P cat:mnt
00381 mm381 mm 00381 mm15 in 00381 mm15 met
imp
381mm
15in; 1ft3in
2min 15 in gauge railways 000000 P cat:mnt
00387 mm387 mm 00387 mm15 14 in 00387 mm15.25 imp 15.25in; 151/4in 2min 000000 P cat:mnt
00400 mm400 mm 00400 mm15 34 in 00400 mm15.75 met 400mm; 0.4m 2min 400 mm gauge railway 000000 P cat:mnt
00406 mm406 mm 00406 mm16 in 00406 mm16 imp 16in; 1ft4in 2min List of ridable miniature railways#16 in 000000 P cat:mnt
00410 mm410 mm 00410 mm16 532 in 00410 mm16.1563 met 410mm 2min Narrow gauge railways in Germany#410 mm 000000 P cat:mnt
00419 mm419 mm 00419 mm16 12 in 00419 mm16.5 imp 1ft4.5in; 16.5in; 161/2in 2min 000000 P cat:mnt
00432 mm432 mm 00432 mm17 in 00432 mm17 imp 17in; 1ft5in 2min 000000 P cat:mnt
00450 mm450 mm 00450 mm17 2332 in 00450 mm17.7188 met 450mm 2min 000000 P cat:mnt
00457 mm457 mm 00457 mm18 in 00457 mm18 met
imp
457mm
18in; 1ft6in
2min 18 in gauge railway 000000 P cat:mnt
00470 mm470 mm 00470 mm18 12 in 00470 mm18.5 imp 18.5in; 1ft6.5in; 181/2in 2min 000000 P cat:mnt
00480 mm480 mm 00480 mm18 78 in 00480 mm18.875 met 480mm 2min Permanent way (history) 000000 P cat:mnt
00483 mm483 mm 00483 mm19 in 00483 mm19 imp 19in; 1ft7in 2min 19 in gauge railway 000000 P cat:mnt
00495 mm495 mm 00495 mm19 12 in 00495 mm19.5 imp 19.5in; 1ft7.5in; 191/2in 2min 000000 P cat:mnt
00500 mm500 mm 00500 mm19 34 in 00500 mm19.75 met 500mm; 0.5m 2min 500 mm gauge railway 000000 P cat:mnt
00508 mm508 mm 00508 mm20 in 00508 mm20 imp 20in; 1ft8in 3narrow 000000 P cat:mnt
00520 mm520 mm 00520 mm20 1532 in 00520 mm20.4688 met 520mm 3narrow List of track gauges#520 mm 000000 P cat:mnt
00533 mm533 mm 00533 mm21 in 00533 mm21 imp 21in; 1ft9in 3narrow 000000 P cat:mnt
00550 mm550 mm 00550 mm21 2132 in 00550 mm21.6563 met 550mm 3narrow 000000 P cat:mnt
00557 mm557 mm 00557 mm21 1516 in 00557 mm21.9375 met 557mm 3narrow 000000 P cat:mnt
00559 mm559 mm 00559 mm1 ft 10 in 00559 mm22 imp 22in; 1ft10in 3narrow 000000 P cat:mnt
00560 mm560 mm 00560 mm22 116 in 00560 mm22.0625 met 560mm 3narrow List of track gauges#560 mm 000000 P cat:mnt
00575 mm575 mm 00575 mm22 58 in 00575 mm22.625 met 575mm 3narrow List of track gauges#575 mm 000000 P cat:mnt
00578 mm578 mm 00578 mm1 ft 10 34 in 00578 mm22.75 imp 1ft10.75in; 22.75in; 1ft103/4in; 223/4in 3narrow 000000 P cat:mnt
00580 mm580 mm 00580 mm22 2732 in 00580 mm22.8438 met 580mm 3narrow List of track gauges#580 mm 000000 P cat:mnt
00597 mm597 mm 00597 mm1 ft 11 12 in 00597 mm23.5 imp 23.5in; 1ft11.5in; 1ft111/2in; 231/2in 3narrow 2 ft and 600 mm gauge railways 000000 P cat:mnt
00600 mm600 mm 00600 mm1 ft 11 58 in 00600 mm23.625 met 600mm; 0.6m 3narrow 2 ft and 600 mm gauge railways 000000 P cat:mnt
00603 mm603 mm 00603 mm1 ft 11 34 in 00603 mm23.75 imp 23.75in; 1ft11.75in; 1ft113/4in; 233/4in 3narrow 2 ft and 600 mm gauge railways 000000 P cat:mnt
00610 mm610 mm 00610 mm2 ft 00610 mm24 met
imp
610mm
2ft; 24in
3narrow 2 ft and 600 mm gauge railways 000000 P cat:mnt
00613 mm613 mm 00613 mm2 ft 18 in 00613 mm24.125 imp 24.125in; 2ft0.125in; 2ft1/8in; 241/8in 3narrow 2 ft and 600 mm gauge railways 000000 P cat:mnt
00620 mm620 mm 00620 mm2 ft 1332 in 00620 mm24.4063 met 620mm 3narrow 000000 P cat:mnt
00622 mm622 mm 00622 mm2 ft 12 in 00622 mm24.5 imp 24.5in; 2ft0.5in; 2ft1/2in; 241/2in 3narrow Penrhyn Quarry Railway 000000 P cat:mnt
00630 mm630 mm 00630 mm24 1316 in 00630 mm24.8125 met 630mm 3narrow List of track gauges#630 mm 000000 P cat:mnt
00655 mm655 mm 00655 mm2 ft 1 2534 in 00655 mm25.7353 met 655mm 3narrow List of track gauges#655 mm 000000 P cat:mnt
00660 mm660 mm 00660 mm2 ft 2 in 00660 mm26 imp 26in; 2ft2in 3narrow 000000 P cat:mnt
00686 mm686 mm 00686 mm2 ft 3 in 00686 mm27 imp 27in; 2ft3in 3narrow list of 2 ft 3 in gauge railways 000000 P cat:mnt
00693 mm693 mm 00693 mm2 ft 3 932 in 00693 mm27.2813 met 693mm 3narrow narrow gauge railways in Sweden 000000 P cat:mnt
00700 mm700 mm 00700 mm2 ft 3 916 in 00700 mm27.5625 met 700mm; 0.7m 3narrow 000000 P cat:mnt
00705 mm705 mm 00705 mm2 ft 3 34 in 00705 mm27.75 imp 27.75in; 2ft3.75in; 2ft33/4in; 273/4in 3narrow 000000 P cat:mnt
00711 mm711 mm 00711 mm2 ft 4 in 00711 mm28 imp 28in; 2ft4in 3narrow 000000 P cat:mnt
00716 mm716 mm 00716 mm2 ft 4 316 in 00716 mm28.1875 met 716mm 3narrow 000000 P cat:mnt
00724 mm724 mm 00724 mm2 ft 4 12 in 00724 mm28.5 imp 28.5in; 2ft4.5in; 2ft41/2in; 281/2in 3narrow 000000 P cat:mnt
00737 mm737 mm 00737 mm2 ft 5 in 00737 mm29 imp 29in; 2ft5in 3narrow 000000 P cat:mnt
00740 mm740 mm 00740 mm2 ft 5 18 in 00740 mm29.125 met 740mm 3narrow List of track gauges#740 mm 000000 P cat:mnt
00750 mm750 mm 00750 mm2 ft 5 12 in 00750 mm29.5 met
imp
750mm; 0.75m
29.5in; 2ft5.5in; 2ft51/2in; 291/2in
3narrow 750 mm gauge railways 000000 P cat:mnt
00760 mm760 mm 00760 mm2 ft 5 1516 in Bosnian gauge 00760 mm29.9375 met 760mm; bosnian 3narrow Bosnian gauge 000000 P cat:mnt
00762 mm762 mm 00762 mm2 ft 6 in 00762 mm30 met
imp
762mm
2ft6in; 30in
3narrow 2 ft 6 in gauge railways 000000 P cat:mnt
00765 mm765 mm 00765 mm2 ft 6 18 in 00765 mm30.125 met 765mm 3narrow 000000 P cat:mnt
00775 mm775 mm 00775 mm2 ft 6 12 in 00775 mm30.5 imp 30.5in; 2ft6.5in; 2ft61/2in; 301/2in 3narrow 000000 P cat:mnt
00783 mm783 mm 00783 mm2 ft 6 1316 in 00783 mm30.8125 met 783mm 3narrow 000000 P cat:mnt
00785 mm785 mm 00785 mm2 ft 6 2932 in 00785 mm30.9063 met 785mm 3narrow 000000 P cat:mnt
00791 mm791 mm 00791 mm2 ft 7 532 in 00791 mm31.1563 met 791mm 3narrow 000000 P cat:mnt
00800 mm800 mm 00800 mm2 ft 7 12 in 00800 mm31.5 met 800mm; 0.8m 3narrow 800 mm gauge railways 000000 P cat:mnt
00802 mm802 mm 00802 mm2 ft 7 916 in 00802 mm31.5625 met 802mm 3narrow 000000 P cat:mnt
00813 mm813 mm 00813 mm2 ft 8 in 00813 mm32 imp 32in; 2ft8in 3narrow 000000 P cat:mnt
00820 mm820 mm 00820 mm2 ft 8 932 in 00820 mm32.2813 met 820mm 3narrow 000000 P cat:mnt
00825 mm825 mm 00825 mm2 ft 8 12 in 00825 mm32.5 imp 2ft8.5in; 32.5in; 2ft81/2in; 321/2in 3narrow 000000 P cat:mnt
00838 mm838 mm 00838 mm2 ft 9 in 00838 mm33 imp 2ft9in; 33in 3narrow 000000 P cat:mnt
00850 mm850 mm 00850 mm2 ft 9 1532 in 00850 mm33.4688 met 850mm 3narrow 000000 P cat:mnt
00857 mm857 mm 00857 mm2 ft 9 34 in 00857 mm33.75 imp 2ft9.75in; 33.75in; 2ft93/4in; 333/4in 3narrow 000000 P cat:mnt
00860 mm860 mm 00860 mm2 ft 9 78 in 00860 mm33.875 met 860mm 3narrow 000000 P cat:mnt
00864 mm864 mm 00864 mm2 ft 10 in 00864 mm34 imp 34in; 2ft10in 3narrow Porthgain Railway#2 ft 10 in 000000 P cat:mnt
00876 mm876 mm 00876 mm2 ft 10 12 in 00876 mm34.5 imp 2ft10.5in; 34.5in; 2ft101/2in; 341/2in 3narrow 000000 P cat:mnt
00880 mm880 mm 00880 mm2 ft 10 2134 in 00880 mm34.6176 met 880mm 3narrow List of track gauges#880 mm 000000 P cat:mnt
00889 mm889 mm 00889 mm2 ft 11 in 00889 mm35 imp 35in; 2ft11in 3narrow 000000 P cat:mnt
00891 mm891 mm 00891 mm2 ft 11 332 in Swedish three foot 00891 mm35.0938 met 891mm; swedish; swedishthreefoot 3narrow Swedish three foot gauge railways 000000 P cat:mnt
00900 mm900 mm 00900 mm2 ft 11 716 in 00900 mm35.4375 met 900mm; 0.9m 3narrow 900 mm gauge railways 000000 P cat:mnt
00914 mm914 mm 00914 mm3 ft 00914 mm36 met
imp
met
914mm
3ft; 36in
915mm
3narrow 3 ft gauge railways 000000 P cat:mnt
00925 mm925 mm 00925 mm3 ft 1332 in 00925 mm36.4063 met 925mm 3narrow 000000 P cat:mnt
00927 mm927 mm 00927 mm3 ft 12 in 00927 mm36.5 imp 3ft0.5in; 36.5in; 3ft1/2in; 361/2in 3narrow British industrial narrow gauge railways#3 ft 1/2 in 000000 P cat:mnt
00940 mm940 mm 00940 mm3 ft 1 in 00940 mm37 imp 37in; 3ft1in 3narrow 000000 P cat:mnt
00943 mm943 mm 00943 mm3 ft 1 18 in 00943 mm37.125 imp 37.125in; 3ft11/8in; 371/8in 3narrow 000000 P cat:mnt
00946 mm946 mm 00946 mm3 ft 1 14 in 00946 mm37.25 met 946mm 3narrow Kaprun disaster 000000 P cat:mnt
00950 mm950 mm 00950 mm3 ft 1 38 in 00950 mm37.375 met 950mm 3narrow 000000 P cat:mnt
00955 mm955 mm 00955 mm3 ft 1 1932 in 00955 mm37.5938 met 955mm 3narrow 000000 P cat:mnt
00965 mm965 mm 00965 mm3 ft 2 in 00965 mm38 imp 38in; 3ft2in 3narrow 000000 P cat:mnt
00972 mm972 mm 00972 mm3 ft 2 14 in 00972 mm38.25 imp 38.25in; 3ft2.25in; 3ft21/4in; 381/4in 3narrow 000000 P cat:mnt
00985 mm985 mm 00985 mm3 ft 2 2532 in 00985 mm38.7813 met 985mm 3narrow 000000 P cat:mnt
00991 mm991 mm 00991 mm3 ft 3 in 00991 mm39 imp 3ft3in; 39in 3narrow Tranent to Cockenzie Waggonway 000000 P cat:mnt
01000 mm1,000 mm 01000 mm3 ft 3 38 in metre gauge 01000 mm39.375 met 1000mm; metre; meter; m; 1m 3narrow metre gauge cat:metre ... 000000 P cat:mnt
01009 mm1,009 mm 01009 mm3 ft 3 2332 in metre gauge 01009 mm39.7188 met 1009mm 3narrow metre gauge 000000 P cat:mnt
01016 mm1,016 mm 01016 mm3 ft 4 in 01016 mm40 imp 40in; 3ft4in 3narrow 000000 P cat:mnt
01029 mm1,029 mm 01029 mm3 ft 4 12 in 01029 mm40.5 imp 40.5in; 3ft4.5in; 3ft41/2in; 401/2in 3narrow 000000 P cat:mnt
01035 mm1,035 mm 01035 mm3 ft 4 34 in 01035 mm40.75 imp 40.75in; 3ft4.75in; 3ft43/4in; 403/4in 3narrow 000000 P cat:mnt
01040 mm1,040 mm 01040 mm3 ft 5 in 01040 mm41 met 1040mm 3narrow 000000 P cat:mnt
01050 mm1,050 mm 01050 mm3 ft 5 1132 in 01050 mm41.3438 met 1050mm 3narrow 000000 P cat:mnt
01055 mm1,055 mm 01055 mm3 ft 5 12 in 01055 mm41.5 met
imp
1055mm
41.5in; 3ft5.5in; 3ft51/2in; 411/2in
3narrow 000000 P cat:mnt
01067 mm1,067 mm 01067 mm3 ft 6 in  
 
Cape gauge
01067 mm42 met
imp
imp
1067mm
3ft6in; 42in
cape
3narrow 3 ft 6 in gauge railways 000000 P cat:mnt
01093 mm1,093 mm 01093 mm3 ft 7 in 01093 mm43 met
imp
1093mm
43in; 3ft7in
3narrow 000000 P cat:mnt
01099 mm1,099 mm 01099 mm3 ft 7 14 in 01099 mm43.25 met 1099mm 3narrow Narrow gauge railways in Sweden 000000 P cat:mnt
01100 mm1,100 mm 01100 mm3 ft 7 516 in 01100 mm43.3125 met 1100mm; 1.1m 3narrow 000000 P cat:mnt
01106 mm1,106 mm 01106 mm3 ft 7 12 in 01106 mm43.5 met
imp
1106mm
43.5in; 3ft7.5in; 3ft71/2in; 431/2in
3narrow 000000 P cat:mnt
01124 mm1,124 mm 01124 mm3 ft 8 14 in 01124 mm44.25 imp 44.25in; 3ft8.25in; 3ft81/4in; 441/4in 3narrow 000000 P cat:mnt
01130 mm1,130 mm 01130 mm3 ft 8 12 in 01130 mm44.5 imp 44.5in; 3ft8.5in; 3ft81/2in; 441/2in 3narrow 000000 P cat:mnt
01143 mm1,143 mm 01143 mm3 ft 9 in 01143 mm45 imp 45in; 3ft9in 3narrow 000000 P cat:mnt
01156 mm1,156 mm 01156 mm3 ft 9 12 in 01156 mm45.5 imp 45.5in; 3ft9.5in; 3ft91/2in; 451/2in 3narrow 000000 P cat:mnt
01168 mm1,168 mm 01168 mm3 ft 10 in 01168 mm46 imp 46in; 3ft10in 3narrow Fajardo, Puerto Rico 000000 P cat:mnt
01188 mm1,188 mm 01188 mm3 ft 10 2532 in 01188 mm46.7813 met 1188mm 3narrow 000000 P cat:mnt
01194 mm1,194 mm 01194 mm3 ft 11 in 01194 mm47 imp 47in; 3ft11in 3narrow 000000 P cat:mnt
01200 mm1,200 mm 01200 mm3 ft 11 14 in 01200 mm47.25 met 1200mm; 1.2m 3narrow 000000 P cat:mnt
01217 mm1,217 mm 01217 mm3 ft 11 2932 in 01217 mm47.9063 met 1217mm 3narrow 000000 P cat:mnt
01219 mm1,219 mm 01219 mm4 ft 01219 mm48 imp 48in; 4ft 3narrow four foot gauge railway 000000 P cat:mnt
01245 mm1,245 mm 01245 mm4 ft 1 in 01245 mm49 imp 49in; 4ft1in 3narrow 000000 P cat:mnt
01257 mm1,257 mm 01257 mm4 ft 1 12 in 01257 mm49.5 imp 49.5in; 4ft1.5in; 4ft11/2in; 491/2in 3narrow 000000 P cat:mnt
01270 mm1,270 mm 01270 mm4 ft 2 in 01270 mm50 imp 50in; 4ft2in 3narrow 000000 P cat:mnt
01295 mm1,295 mm 01295 mm4 ft 3 in 01295 mm51 imp 51in; 4ft3in 3narrow 000000 P cat:mnt
01300 mm1,300 mm 01300 mm4 ft 3 316 in 01300 mm51.1875 met 1300mm; 1.3m 3narrow 000000 P cat:mnt
01321 mm1,321 mm 01321 mm4 ft 4 in 01321 mm52 imp 52in; 4ft4in 3narrow 000000 P cat:mnt
01333 mm1,333 mm 01333 mm4 ft 4 12 in 01333 mm52.5 imp 52.5in; 4ft4.5in; 4ft41/2in; 521/2in 3narrow 000000 P cat:mnt
01350 mm1,350 mm 01350 mm4 ft 5 532 in 01350 mm53.1563 met 1350mm 3narrow 000000 P cat:mnt
01372 mm1,372 mm 01372 mm4 ft 6 in  
 
Scotch gauge
01372 mm54 met
imp
imp
1372mm
54in; 4ft6in
scotch
3narrow 4 ft 6 in gauge railway cat:4 ... 000000 P cat:mnt
01384 mm1,384 mm 01384 mm4 ft 6 12 in 01384 mm54.5 imp 54.5in; 4ft6.5in; 4ft61/2in; 541/2in 3narrow 000000 P cat:mnt
01397 mm1,397 mm 01397 mm4 ft 7 in 01397 mm55 imp 4ft7in; 55in 3narrow List of track gauges#4 ft 7 in 000000 P cat:mnt
01416 mm1,416 mm 01416 mm4 ft 7 34 in 01416 mm55.75 imp 55.75in; 4ft7.75in; 4ft73/4in 3narrow 000000 P cat:mnt
01422 mm1,422 mm 01422 mm4 ft 8 in 01422 mm56 met
imp
1422mm
56in; 4ft8in
3narrow 000000 P cat:mnt
01429 mm1,429 mm 01429 mm4 ft 8 14 in 01429 mm56.25 imp 56.25in; 4ft8.25in; 4ft81/4in; 561/4in 3narrow 000000 P cat:mnt
01432 mm1,432 mm 01432 mm4 ft 8 38 in 01432 mm56.375 met 1432mm 3narrow Track gauge in Hong Kong cat:1432 ... 000000 P cat:mnt
01435 mm1,435 mm 01435 mm4 ft 8 12 in standard gauge
standard gauge
01435 mm56.5 met
imp
1435mm; sg; standard; metsg
4ft8.5in; 56.5in; 4ft81/2in; 561/2in; ussg; nasg; usstandard; nastandard; uksg; impsg
4s.g. standard gauge cat:standard ... 000000 P cat:mnt
01440 mm1,440 mm 01440 mm4 ft 8 1116 in 01440 mm56.6875 met 1440mm 5broad 000000 P cat:mnt
01445 mm1,445 mm 01445 mm4 ft 8 78 in 01445 mm56.875 met 1445mm 5broad 000000 P cat:mnt
01448 mm1,448 mm 01448 mm4 ft 9 in 01448 mm57 imp 57in; 4ft9in 5broad 000000 P cat:mnt
01450 mm1,450 mm 01450 mm4 ft 9 332 in 01450 mm57.0938 met 1450mm 5broad 000000 P cat:mnt
01458 mm1,458 mm 01458 mm4 ft 9 1332 in 01458 mm57.4063 met 1458mm 5broad 000000 P cat:mnt
01473 mm1,473 mm 01473 mm4 ft 10 in Ohio gauge 01473 mm58 imp 58in; 4ft10in; ohio 5broad four foot ten inch gauge railways 000000 P cat:mnt
01492 mm1,492 mm 01492 mm4 ft 10 34 in 01492 mm58.75 imp 58.75in; 4ft10.75in; 4ft103/4in; 583/4in 5broad 000000 P cat:mnt
01495 mm1,495 mm 01495 mm4 ft 10 78 in Toronto gauge 01495 mm58.875 imp 58.875in; 4ft10.875in; 4ft107/8in; 587/8in; toronto 5broad 1495 mm gauge railways cat:4 ... 000000 P cat:mnt
01500 mm1,500 mm 01500 mm4 ft 11 116 in 01500 mm59.0625 met 1500mm; 1.5m 5broad 000000 P cat:mnt
01520 mm1,520 mm 01520 mm4 ft 11 2732 in Russian gauge 01520 mm59.8438 met 1520mm; russian 5broad 5 ft and 1520 mm gauge railways cat:1520 ... 000000 P cat:mnt
01524 mm1,524 mm 01524 mm5 ft 01524 mm60 met
imp
1524mm
60in; 5ft
5broad 5 ft and 1520 mm gauge railways cat:5 ... 000000 P cat:mnt
01537 mm1,537 mm 01537 mm5 ft 12 in 01537 mm60.5 imp 60.5in; 5ft0.5in; 5ft1/2in; 601/2in 5broad 000000 P cat:mnt
01575 mm1,575 mm 01575 mm5 ft 2 in 01575 mm62 imp 62in; 5ft2in 5broad 000000 P cat:mnt
01581 mm1,581 mm 01581 mm5 ft 2 14 in 01581 mm62.25 imp 62.25in; 5ft2.25in; 5ft21/4in; 621/4in 5broad SEPTA Subway–Surface Trolley Lines 000000 P cat:mnt
01588 mm1,588 mm 01588 mm5 ft 2 12 in  
Pennsylvania trolley gauge
01588 mm62.5 imp
imp
62.5in; 5ft2.5in; 5ft21/2in; 621/2in
pennsylvania; pennsylvaniatrolley; pennsylvanian; pennsylvaniantrolley
5broad five foot two and a half inch gauge railways 000000 P cat:mnt
01600 mm1,600 mm 01600 mm5 ft 3 in  
 
Irish gauge
Victorian broad gauge
01600 mm63 met
imp
imp
met
1600mm; 1.6m
5ft3in; 63in
irish
victorian
5broad 5 ft 3 in gauge railways cat:5 ... 000000 P cat:mnt
01613 mm1,613 mm 01613 mm5 ft 3 12 in 01613 mm63.5 imp 63.5in; 5ft3.5in; 5ft31/2in; 631/2in 5broad 000000 P cat:mnt
01638 mm1,638 mm 01638 mm5 ft 4 12 in Baltimore streetcar gauge 01638 mm64.5 imp 64.5in; 5ft4.5in; 5ft41/2in; 641/2in; baltimore; baltimorestreetcar 5broad 5 ft 4½ in gauge railways 000000 P cat:mnt
01664 mm1,664 mm 01664 mm5 ft 5 12 in 01664 mm65.5 met 1664mm 5broad Iberian gauge#1664 mm 000000 P cat:mnt
01668 mm1,668 mm 01668 mm5 ft 5 2132 in Iberian gauge 01668 mm65.6563 met 1668mm; iberian 5broad Iberian gauge cat:Iberian ... 000000 P cat:mnt
01672 mm1,672 mm 01672 mm5 ft 5 1316 in 01672 mm65.8125 met 1672mm 5broad Iberian gauge#1672 mm 000000 P cat:mnt
01676 mm1,676 mm 01676 mm5 ft 6 in  
 
Indian gauge
01676 mm66 met
imp
imp
1676mm
5ft6in; 66in
indian
5broad five foot six inch gauge railways cat:5 ... 000000 P cat:mnt
01727 mm1,727 mm 01727 mm5 ft 8 in 01727 mm68 imp 68in; 5ft8in 5broad 000000 P cat:mnt
01750 mm1.75 m 01750 mm5 ft 8 78 in 01750 mm68.875 met 1750mm; 1.75m 5broad 000000 P cat:mnt
01800 mm1,800 mm 01800 mm5 ft 10 78 in 01800 mm70.875 met 1800mm 5broad List of track gauges#1800 mm 000000 P cat:mnt
01829 mm1,829 mm 01829 mm6 ft 01829 mm72 imp 6ft; 72in 5broad 000000 P cat:mnt
01850 mm1,850 mm 01850 mm6 ft 2732 in 01850 mm72.8438 met 1850mm 5broad 000000 P cat:mnt
01880 mm1,880 mm 01880 mm6 ft 2 in 01880 mm74 met
imp
1880mm
6ft2in; 74in
5broad Taipei Metro
Ulster Railway
cat:6 ... 000000 P cat:mnt
01945 mm1,945 mm 01945 mm6 ft 4 916 in 01945 mm76.5625 met 1945mm 5broad 000000 P cat:mnt
01981 mm1,980 mm 01981 mm6 ft 6 in 01981 mm78 met
imp
1980mm
78in; 6ft6in
5broad Carmelit
Scarborough funiculars#St Nicholas Cliff Lift
000000 P cat:mnt
02000 mm2,000 mm 02000 mm6 ft 6 34 in 02000 mm78.75 met 2000mm; 2m 5broad 000000 P cat:mnt
02134 mm2,134 mm 02134 mm7 ft Brunel gauge 02134 mm84 imp 84in; 7ft; brunel 5broad 7-foot gauge railway cat:7 ... 000000 P cat:mnt
02140 mm2,140 mm 02140 mm7 ft 14 in Brunel gauge 02140 mm84.25 imp 84.25in; 7ft0.25in; 7ft1/4in; 841/5in 5broad 7-foot-¼-inch gauge railway cat:7 ... 000000 P cat:mnt
02286 mm2,286 mm 02286 mm7 ft 6 in 02286 mm90 imp 90in; 7ft6in 5broad 000000 P cat:mnt
02440 mm2,440 mm 02440 mm8 ft 02440 mm96 imp 96in; 8ft 5broad 000000 P cat:mnt
02743 mm2,743 mm 02743 mm9 ft 02743 mm108 imp 108in; 9ft 5broad 000000 P cat:mnt
03000 mm3 m 03000 mm9 ft 10 18 in 03000 mm118.125 met 3000mm; 3m 5broad Breitspurbahn 000000 P cat:mnt
03048 mm3,048 mm 03048 mm10 ft 03048 mm120 imp 120in; 10ft 5broad 000000 P cat:mnt
03327 mm3,327 mm 03327 mm10 ft 11 in 03327 mm131 imp 10ft11in; 131in 5broad List of track gauges#3327 mm 000000 P cat:mnt
05486 mm5,486 mm 05486 mm18 ft 05486 mm216 imp 18ft; 216in 5broad List of track gauges#18 ft 000000 P cat:mnt
08200 mm8,200 mm 08200 mm26 ft 10 2732 in 08200 mm322.8438 met 8200mm; 8.2m 5broad List of track gauges#8200 mm 000000 P cat:mnt
09000 mm9,000 mm 09000 mm29 ft 6 516 in 09000 mm354.3125 met 9000mm; 9m 5broad Krasnoyarsk Dam 000000 P cat:mnt
To top

Parameters[തിരുത്തുക]

{{Track gauge
|
| lk=on
| first=imp, met
| disp= s, /, 1, br, [], <any literal text>
| al=on
| allk=on
| nowrap=off (default), on, all
| addcat=no
| unitlink=on
}}
Optional parameters
Parameter What it does Example (code) Example (output)
lk=on Links the defining measure (first measure)
"defined size" depends on input
{{Track gauge|3ft6in|lk=on}}

{{Track gauge|1067mm|lk=on}}

3 ft 6 in (1,067 mm)
1,067 mm (3 ft 6 in)
al=on Adds the alternate name after the gauge measurement values {{Track gauge|sg|al=on}} 1,435 mm (4 ft 8 12 in) standard gauge
allk=on Adds a wikilink to the alternate name where applicable {{Track gauge|sg|allk=on}} 1,435 mm (4 ft 8 12 in) standard gauge
first=imp
first=met
Puts the requested measure first (metric, imperial) {{Track gauge|1000mm|first=imp}} 3 ft 3 38 in (1,000 mm)
disp=any text The text will be written between the measurements, two spaces added. Brackets are omitted. Text must be 2 characters or more. (codes for |disp= are processed as described: 1, s, /, br). {{Track gauge|sg|disp=also defined as being}} 1,435 mm also defined as being 4 ft 8 12 in
disp=s or / Uses a slash as a separator rather than parentheses {{Track gauge|sg|disp=s}} 1,435 mm/​4 ft 8 12 in
disp=[] Uses a square brackets rather than parentheses {{Track gauge|sg|disp=[]}} 1,435 mm [4 ft 8 12 in]
disp=1 Only shows the first measure (may be used when repeated on a page
or in conjunction with first= to display the output only)
{{Track gauge|sg|disp=1}} 1,435 mm
disp=br Forces a line break after the first size (and also before any gauge name) {{Track gauge|sg|disp=br}} 1,435 mm
(4 ft 8 12 in)
nowrap=off (default), on, all Sets break possible line break (line wrap): after between the measurements (off=defalt), not (on, all), or not at all when named gauge is present. (note: until May 2014, default behaviour was no break between the measurements. This has changed.) {{Track gauge|sg|nowrap=on}} 1,435 mm (4 ft 8 12 in)
addcat=no Will not add a maintenance category {{Track gauge|sg|addcat=no}} 1,435 mm (4 ft 8 12 in)
unitlink=on Adds wikilinks to the measurement unit labels {{Track gauge|sg|unitlink=on}} 1,435 mm (ft 8 12 in)
wrap=y Deprecated. The same as nowrap=off.
This is the default behaviour, so can be removed without harm.
 • Names can be universal, being defined worldwide. For example: Iberian gauge, 1,668 mm (5 ft 5 2132 in) Iberian gauge. Other names can be localor culturally restricted, for example the name "Cape gauge" is used in South Africa for 3 ft 6 in (1,067 mm), but not in Japan (in Japan that same track gaugfe is not named).
 • Also, two sizes can lead to one gauge name.

Named gauges[തിരുത്തുക]

Established gauge names can be entered. The word "gauge" can be omitted. Case-insensitive (A=a). See also the |al=, |allk= parameters (below), to show a gauge name in the outcome.

Input Result Note
{{Track gauge|Baltimore gauge}} 5 ft 4 12 in (1,638 mm)
{{Track gauge|Baltimore}} 5 ft 4 12 in (1,638 mm) Omitting " gauge", same effect
{{Track gauge|baltimore}} 5 ft 4 12 in (1,638 mm) Case-insensitive (A=a)
{{Track gauge|baltimore|al=on}} 5 ft 4 12 in (1,638 mm) Baltimore streetcar gauge |al=on shows the alternative (name)
{{Track gauge|baltimore|allk=on}} 5 ft 4 12 in (1,638 mm) Baltimore streetcar gauge |allk=on shows the alternative (name), linked
{{Track gauge|baltimore|lk=on|al=on}} 5 ft 4 12 in (1,638 mm) Baltimore streetcar gauge |lk=on links the size (as always)
{{Track gauge|Baltimore streetcar gauge}} 5 ft 4 12 in (1,638 mm) This one has more names
{{Track gauge|Bosnian}} 760 mm (2 ft 5 1516 in)
{{Track gauge|Brunel}} 7 ft (2,134 mm)
{{Track gauge|Cape}} 3 ft 6 in (1,067 mm)
{{Track gauge|Iberian}} 1,668 mm (5 ft 5 2132 in)
{{Track gauge|Indian}} 5 ft 6 in (1,676 mm)
{{Track gauge|Victorian}} 1,600 mm (5 ft 3 in)
{{Track gauge|Irish}} 5 ft 3 in (1,600 mm)
{{Track gauge|metre}} 1,000 mm (3 ft 3 38 in)
{{Track gauge|Ohio}} 4 ft 10 in (1,473 mm)
{{Track gauge|Pennsylvania}} 5 ft 2 12 in (1,588 mm)
{{Track gauge|Pennsylvania trolley}} 5 ft 2 12 in (1,588 mm)
{{Track gauge|Russian}} 1,520 mm (4 ft 11 2732 in)
{{Track gauge|Scotch}} 4 ft 6 in (1,372 mm)
{{Track gauge|standard gauge}} 1,435 mm (4 ft 8 12 in) Also: "sg", "metsg" (metric units first)
{{Track gauge|US sg}} 4 ft 8 12 in (1,435 mm) Also: "imp sg", "UK sg", "NA sg" (imperial units first)
{{Track gauge|Swedish three foot}} 891 mm (2 ft 11 332 in)
{{Track gauge|Swedish}} 891 mm (2 ft 11 332 in)
{{Track gauge|Toronto}} 4 ft 10 78 in (1,495 mm)

Background[തിരുത്തുക]

There are two maintenance categories under Category:Wikipedia track gauge categories that can help in maintenance of the template.

Sometimes an input parameter is not recognised by the template (that is: it is not defined in the internal data list). The article page with this {{Track gauge|some unknown gauge}} is added to the maintenance category (named Category:Articles using template 'Track gauge' with unrecognized input). Interested editors will check that category, and can edit that article page (for a spelling error), or propose to add that track gauge to the template.

TemplateData[തിരുത്തുക]

The template formats a track gauge size into standard notation and adds the conversion into the imperial/metric (other) size

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Track gauge definition1

Defined track gauge, in mm or ft in. Also can accept: ' '', m, gauge name

പദംആവശ്യമാണ്
Link top measurement unitslk

=on: adds link to the gauge defining article

പദംഐച്ഛികം
Alternative nameal

=on: Add gauge name (if existing)

പദംഐച്ഛികം
Alternative name, linkedallk

=on: Add gauge name (if existing) and link to its wiki page

പദംഐച്ഛികം
Display converted gaugedisp

Separator for the converted value: 1=none (first value only); =s, /: slash separator; =''Any text'' (2 or more characters): Any literal text written between the two values.

സ്വതേ
(...) brackets
പദംഐച്ഛികം
Which unit to mention firstfirst

=met: metric first; =imp: imperial first (default: input unit)

സ്വതേ
By input
പദംഐച്ഛികം
Allow line wrapping of textnowrap

wrap=off, on, all: allows lin breaking between the two measurements. Default: on. 'all' disallows linebreaking wiothing an alternative name

സ്വതേ
off
പദംഐച്ഛികം
Categorize pageaddcat

=no: do not categorize

സ്വതേ
yes
പദംഐച്ഛികം
Allow wrappingwrap

Deprecated. Is default behaviour

പദംഐച്ഛികം

See also[തിരുത്തുക]

Sources
 • Light Rail Transit Association (LRTA)
 • Morrisson, Allen (2013). "Electric transport in latin america". {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |1= (help) Latin America is very well covered
 • "A world of trams and urban transit". Light Rail Transit Association (LRTA)). UK based, covering most countries
Scaled rail models
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Track_gauge&oldid=2134477" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്