ഫലകം:Taxonbar

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Description[തിരുത്തുക]

This metadata template links Wikipedia articles to various biological and taxonomic databases. Taxonbar displays these links as short strings, indicating the unique identifier each database has assigned the taxon for catalogue purposes.

Taxonomic identifiers of each taxon are stored and retrieved from each taxon's corresponding Wikidata entry, but can be overridden in individual articles with locally entered data. Adding the data to Wikidata is preferable.

This project is based on the work of {{Authority Control}} and Wikidata:WikiProject Taxonomy. If you are a template editor or Wikipedia administrator, you may contribute at Module:Taxonbar. Please discuss ideas/thoughts for improvement or use on Template:Taxonbar/talk.

Taxonbar is placed below all navigation templates, except Authority control (not shown here).

Position[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണുക: Wikipedia:Manual of Style/Layout

Please place Taxonbar correctly. As a metadata template, Taxonbar should be placed:

Usage[തിരുത്തുക]

Add Taxonbar to an article:

  1. In Source editing mode, insert {{Taxonbar}} below all other navigation templates except Authority control.
  2. Click "Show preview" to check placement and to see which Taxon identifiers are automatically pulled from Wikidata.
  3. If you have more identifiers to add, consider adding them to the article's Wikidata item (so that all versions of Wikipedia will automatically benefit). Be careful not to edit the structure or names of Wikidata taxon until you have become familiar with Wikidata:WikiProject Taxonomy and Wikidata:WikiProject Taxonomy/Tutorial.

Basic code:

{{Taxonbar}}

Taxon example[തിരുത്തുക]

Scarlet macaw (Ara macao)

{{Taxonbar}} when placed in the Scarlet macaw article:

Basic use samples[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണുക: Template:Taxonbar/testcases

Taxon identifiers[തിരുത്തുക]

The template can automatically get its information from the following properties on Wikidata. This is configured in Module:Taxonbar/conf.

Parameter Wikidata ID Authority Description
adw P4024 identifier for a taxon in the Animal Diversity Web database
apdb P2036 identifier for a plant taxon, in the Conservatoire et Jardin botaniques de Genève's African Plant Database of scientific names
algaebase P1348 URL for a taxon in AlgaeBase.org
araneae P3594 identifier for a taxon in araneae.nmbe.ch
arkive P2833 identifier for a taxon, in the ARKive database
avibase P2026 identifier for a species, subspecies, or genus in the global bird database Avibase
bacdive P2946 identifier for a microorganism, in the BacDive database
bamona P3398 identifier for taxa in the "Butterflies and Moths of North America" database
biolib P838 identifier for a taxon in the biological encyclopedia BioLib
bhl P687 identifier for a page in the Biodiversity Heritage Library (BHL)
bugguide P2464 identifier in BugGuide.net
butmoth P3060 identifier for a butterfly or moth genus in the UK Natural History Museum's 'Butterflies and Moths of the World' database
conifers P1940 identifier for a taxon in the conifers.org database
ebird P3444 identifier for a species or subspecies, in the eBird database
eol P830 എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ലൈഫിലേക്കുള്ള കണ്ണി
faunaeuropaea P1895 identifier for a taxon in Fauna Europaea
fishbase P938 identifier for a species in FishBase
florabase P3101 identifier for a plant taxon, in the Government of Western Australia's FloraBase database
fna P1727 identifier for a taxon in the Flora of North America database
foao P3100 identifier for a plant taxon, in the Flora of Australia Online
foc P1747 identifier for a taxon in Flora of China (English-language revision of Flora Reipublicae Popularis Sinicae)
fossilworks P842 identifier for an animal, plant, or microorganism in the Fossilworks database
gbif P846 taxon identifier in GBIF
grassbase P1832 identifier in GrassBase - The Online World Grass Flora
grin P1421 GRIN Taxonomy for Plants Germplasm Resources Information Network -ലേക്കുള്ള കണ്ണി
ibc P3099 identifier for a species of bird, in the Internet Bird Collection database
ictv P1076 identifier in the Universal Virus Database (ICTVdB)
inaturalist P3151 identifier in iNaturalist
indexfungorum P1391 identifier for a fungus taxon in Index Fungorum
ipni P961 numerical identifier for a plant name in the International Plant Names Index
ipni P586 numerical identifier for a person in the International Plant Names Index
itis P815 identifier for a taxon in the Integrated Taxonomic Information System
iucn P627 identifier for a taxon in the International Union for Conservation of Nature database; source for conservation status (P141)
lepindex P3064 identifier for a Lepidoptera taxon, in the UK Natural History Museum's 'Global Lepidoptera Names Index'
lpsn P1991 LPSN URL for the website List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN)
msw P959 identifier from Mammal Species of the World database
mycobank P962 identifier per MycoBank - a database that provides an authoritative and comprehensive list of names of fungi
ncbi P685 identifier for a taxon in the Taxonomy Database by the National Center for Biotechnology Information
paldat P4122 identifier for a plant species in the Palynological Database (PalDat) for pollen of the University of Vienna
panartic P2434 identifier for a taxon in the Panarctic Flora
plantarium P3102 identifier for a plant taxon, in the Plantarium database
plantlist P1070 'The Plant List' എന്ന സൈറ്റിലേക്കുള്ള കണ്ണി
plants P1772 identifier in the United States Department of Agriculture PLANTS Database
plazi P1992 identifier for a taxon treatment at Plazi.org
species P2040 identifier for a taxon in the Species+ database (CITES)
sprat P2455 identifier from Species Profile and Threats Database managed by Australian Government Department of the Environment
tropicos P960 identifier for a taxon name in the Tropicos database
vascan P1745 identifier for a taxon in the Database of Vascular Plants of Canada
watson P1761 familyID in Watson & Dallwitz: The families of flowering plants
wcsp P3591 identifier of a plant taxon, in the World Checklist of Selected Plant Families
worms P850 identifier in the World Register of Marine Species
wsc P3288 identifier of a taxon in the World Spider Catalog
xeno-canto P2426 identifier of a bird species in the Xeno-canto database
zoobank P1746 identifier for a name or nomenclatural act at ZooBank

Hide specific identifier (optional)[തിരുത്തുക]

Individual identifiers listed in the table above can be removed(hidden) from the bar by setting the corresponding parameter to no. This is useful when trying to reduce the number of links within Taxonbar. Spaces are optional. There is no sense in removing too many identifiers, for example: removing plant or fungi identifiers from an animal taxon would have no effect as these parameters will not show up on an animal taxon in the first place. It is best to preview {{Taxonbar}} on the page and decide what entries provide little relevant data. Plant species will have the most entries and are most likely in need of hiding some entries if the goal is to keep the bar on one line.

Example: To remove FOC, IPNI, and AFPD, the code would look like:

{{taxonbar | foc = no | ipni = no| apdb = no }}

On Coffea arabica, the result is:

Additional parameters[തിരുത്തുക]

Some taxon identifiers not at present in Wikidata can be added via extra parameters, however adding the data to Wikidata is preferable.

Example:

{{taxonbar | emonocot = 280381 |Wikispecies = Lilium }}

On Lilium, the result is:

where the taxon identifier in the World Checklist of Selected Plant Families has been added to those picked up from Wikidata.

Parameter Database Property URL/Interwiki link
eMonocot eMonocot http://e-monocot.org/taxon/urn:kew.org:wcs:taxon:$1
emonocotfamily eMonocot http://e-monocot.org/taxon/urn:kew.org:wcs:family:$1
ubio uBio http://www.ubio.org/browser/details.php?namebankID=$1
wsc-species World Spider Catalog http://www.wsc.nmbe.ch/search?sFamily=&fMt=begin&sGenus=&gMt=begin&sSpecies=&sMt=begin&mMt=exact&multiPurpose=slsid&sMulti=$1
wsc-genus World Spider Catalog http://www.wsc.nmbe.ch/search?sFamily=&fMt=begin&sGenus=&gMt=begin&sSpecies=&sMt=begin&mMt=exact&multiPurpose=glsid&sMulti=$1
wsc-family World Spider Catalog http://www.wsc.nmbe.ch/search?sFamily=&fMt=begin&sGenus=&gMt=begin&sSpecies=&sMt=begin&mMt=exact&multiPurpose=flsid&sMulti=$1
Wikispecies Wikispecies Wikispecies:$1

Multiple Wikidata entries[തിരുത്തുക]

Some taxa will exist under multiple names (synonyms) on Wikidata. To add these synonyms, you can use the |from2=, |from3=, etc. parameters to specify their Wikidata IDs. The parameter |from= / |from1= will be automatically determined by the associated Wikidata entry. While not required, it is preferable, from a maintenance perspective, to specify the Wikidata entry via the |from= / |from1= parameter. Parameters |from2=, etc., can be specified manually; this can be useful if the associated Wikidata entry differs from the taxon name of the en:Wikipedia article.

If there is more than one row, the taxon name from Wikidata will be shown in the leftmost column — to overwrite this, use the |title= / |title1=, |title2=, |title3=, etc. parameters. You can add taxon identifiers not present in Wikidata by appending the appropriate number to the end of the parameter name — for example, to add emonocot to the second row, use |emonocot2=.

For example, {{Taxonbar|from=Q26972265|from2=Q20717272}}, when placed on the page Dog produces:

The same approach can be used when monotypic taxa have a single article, but there are multiple entries in Wikidata. For example, at Haptanthus, which covers the genus and its sole species, {{Taxonbar|from1=Q15715555|from2=Q133951}} produces:

More taxon examples[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണുക: Template:Taxonbar/testcases
Purge server cache

lthumb Arabica coffee, Coffea arabica

lthumb Common Milkweed, Asclepias syriaca

lthumb Monarch butterfly, Danaus plexippus

lthumb Jaguar, Panthera onca

lthumb Eastern bluebird, Sialia sialis

lthumb Firefly, Lampyridae

lthumb fly agaric, Amanita muscaria

lthumb, Saccharomyces cerevisiae

lthumb Lactobacillus acidophilus

lthumb Plasmodium falciparum

Module editing — to-do list[തിരുത്തുക]

See also[തിരുത്തുക]

Other links[തിരുത്തുക]

Tracking categories[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Taxonbar&oldid=2697571" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്