ഫലകം:Taxobox/species

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

{{Taxobox/core|status system parameter|conservation status parameter}}

Returns the conservation code coloured circles and adds categories.

IUCN2.3[തിരുത്തുക]

Value Image and text Category added
EX
Category:IUCN Red List extinct species
EW
Category:IUCN Red List extinct in the wild species
CR
Category:IUCN Red List critically endangered species
EN
Category:IUCN Red List endangered species
VU
Category:IUCN Red List vulnerable species
LR
Category:Invalid conservation status
CD
LR/CD
Category:IUCN Red List conservation dependent species
NT
LR/NT
Category:IUCN Red List near threatened species
LC
LR/LC
Category:IUCN Red List least concern species
DD
Category:IUCN Red List data deficient species
NE
Not evaluated (IUCN 2.3)
none
NR
Not recognized (IUCN 2.3)
none
PE

ഗുരുതരമായ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിൽ, ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവ (IUCN 2.3)
Category:IUCN Red List critically endangered species
PEW

ഗുരുതരമായ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിൽ, ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവ (IUCN 2.3)
Category:IUCN Red List critically endangered species
other
Invalid status (IUCN 2.3)
Category:Invalid conservation status

IUCN3.1[തിരുത്തുക]

Value Image and text Category added
EX
Category:IUCN Red List extinct species
EW
Category:IUCN Red List extinct in the wild species
CR
Category:IUCN Red List critically endangered species
EN
Category:IUCN Red List endangered species
VU
Category:IUCN Red List vulnerable species
NT
Category:IUCN Red List near threatened species
LC
Category:IUCN Red List least concern species
DD
Category:IUCN Red List data deficient species
NE
Not evaluated (IUCN 3.1)
none
NR
Not recognized (IUCN 3.1)
none
PE

ഗുരുതരമായ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിൽ, ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവ (IUCN 3.1)
Category:IUCN Red List critically endangered species
PEW

ഗുരുതരമായ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിൽ, ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവ (IUCN 3.1)
Category:IUCN Red List critically endangered species
other
Invalid status (IUCN 3.1)
Category:Invalid conservation status

EPBC[തിരുത്തുക]

Value Image and text Category added
EX
Category:EPBC Act extinct biota
EW
Category:EPBC Act extinct in the wild biota
CR
Category:EPBC Act critically endangered biota
EN
Category:EPBC Act endangered biota
VU
Category:EPBC Act vulnerable biota
CD
Category:EPBC Act conservation dependent biota
DL

Delisted (EPBC Act)
none
other
Invalid status (EPBC Act)
Category:Invalid conservation status

TNC[തിരുത്തുക]

Value Image and text Category added
GX

Presumed Extinct (NatureServe)
Category:NatureServe presumed extinct species
GH

Possibly Extinct (NatureServe)
Category:NatureServe possibly extinct species
G1

Critically Imperiled (NatureServe)
Category:NatureServe critically imperiled species
G2

Imperiled (NatureServe)
Category:NatureServe imperiled species
G3

Vulnerable (NatureServe)
Category:NatureServe vulnerable species
G4

Apparently Secure (NatureServe)
Category:NatureServe apparently secure species
G5

Secure (NatureServe)
Category:NatureServe secure species
GU

Unrankable (NatureServe)
none
TX

Presumed Extinct (NatureServe)
Category:NatureServe presumed extinct species
TH

Possibly Extinct (NatureServe)
Category:NatureServe possibly extinct species
T1

Critically Imperiled (NatureServe)
Category:NatureServe critically imperiled species
T2

Imperiled (NatureServe)
Category:NatureServe imperiled species
T3

Vulnerable (NatureServe)
Category:NatureServe vulnerable species
T4

Apparently Secure (NatureServe)
Category:NatureServe apparently secure species
T5

Secure (NatureServe)
Category:NatureServe secure species
TU

Unrankable (NatureServe)
none
other
Invalid status (NatureServe)
Category:Invalid conservation status

ESA[തിരുത്തുക]

Value Image and text Category added
EX
none
E
LE
none
T
LT
none
DL

Delisted (ESA)
none
other
Invalid status (ESA)
Category:Invalid conservation status

COSEWIC[തിരുത്തുക]

Value Image and text Category added
X
none
XT

Extirpated (Canada) (COSEWIC)
none
E
none
T
none
SC

Special Concern (COSEWIC)
none
NAR
none
other
Invalid status (COSEWIC)
Category:Invalid conservation status

Tracking categories[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Taxobox/species&oldid=3438172" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്