ഫലകം:Speciesbox

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

Acacia aemula
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
കിങ്ഡം: സസ്യലോകം
ക്ലാഡ്: ട്രക്കിയോഫൈറ്റ്
ക്ലാഡ്: സപുഷ്പി
ക്ലാഡ്: യൂഡികോട്സ്
ക്ലാഡ്: റോസിഡുകൾ
Order: ഫാബേൽസ്
Family: ഫാബേസീ
Subfamily: Caesalpinioideae
ക്ലാഡ്: Mimosoideae
Genus: അക്കേഷ്യ
Species:
A. aemula
Binomial name
Acacia aemula
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
Documentation for the automated taxobox system

Taxonomy templates

Taxobox templates

{{Speciesbox}} is one of the automated taxobox templates used to generate a taxobox automatically. (As of ഫെബ്രുവരി 2019, there were 8 such templates.) It's part of the "automated taxobox system", and is used for taxa (groups of organisms) at the rank of species (excluding viruses). The pages linked in the navigation box provide information on different parts of the system.

Note: If you are a new user, it's a good idea to read the automated taxobox system introduction first; in particular to be sure that you are using the right automated taxobox.

This template is used to display a taxobox for a species whose parent's taxonomy is stored in taxonomy templates. A requirement is that the name of the species is displayed as a simple binomial (i.e. in the form Genus species). In a few special cases, the name of the species is displayed differently (as for example at Halictus? savenyei), when {{Automatic taxobox}} is used.

Note that the Speciesbox template does not require or make use of a taxonomy template for the species; it only uses the taxonomy template for the parent taxon, normally the genus.

Usage[തിരുത്തുക]

Usage is basically the same as {{Automatic taxobox}} (with a few variations noted below).

There are five main cases to consider in using this template:

Simple cases[തിരുത്തുക]

If the article is about a species whose binomial and genus name are both straightforward (e.g., no rank between the species and its genus, no hybrid symbol, no parenthesized disambiguation in the genus name), then the minimum requirement is to specify the taxon parameter:[note 1]

 • |taxon=name of the species without any formatting (e.g. Quercus major, Lobatus gigas)
(Alternatively you can use the genus and species parameters separately – this is different from {{Automatic taxobox}}:
 • |genus=name of the genus without any formatting (e.g. Quercus, Lobatus)
 • |species=specific epithet or name without any formatting (e.g. major, gigas)
This slightly reduces the processing needed.)

It's not necessary to include {{italic title}} in the article; this will be added automatically by the Speciesbox template if needed.

For more complicated cases, see the other sections below.

Simple examples[തിരുത്തുക]

 • Page at the binomial name; displayed taxobox to have the binomial name as its title, e.g. Lobatus gigas.
{{Speciesbox
| taxon = Lobatus gigas --recommended [note 1]
| authority = (Linnaeus, 1758) --optional; this is the authority for the binomial (species) name
... --other optional parameters, e.g. for an image
}}
Alternatively, use separate parameters for the genus name and the specific name/epithet.
{{Speciesbox
| genus = Lobatus
| species = gigas
| authority = (Linnaeus, 1758) --optional; this is the authority for the binomial (species) name
... --other optional parameters, e.g. for an image
}}
 • Page at the binomial name; displayed taxobox to have the common name as its title, e.g. Allium moly.
{{Speciesbox
| name = Golden garlic --required if title of taxobox ≠ taxon name
| taxon = Allium moly
| authority = L. --optional; this is the authority for the binomial (species) name
... --other optional parameters, e.g. for an image
}}
 • Page at the common name; displayed taxobox to have the same common name as its title, e.g. Lily of the valley.
{{Speciesbox
| name = Lily of the valley --optional (defaults to page title)
| taxon = Convallaria majalis --essential
... --other optional parameters, e.g. for an image
}}

Extinct species[തിരുത്തുക]

If the genus is extinct, the extinct status will be picked up automatically from the taxonomy template for the genus, and a † placed before the species name in the taxobox.

If the species is extinct, but the genus is not, then to achieve the same effect, use one of

 • |extinct=yes (true is also accepted)
 • |extinct=DATE – for recently extinct species, such as the Dodo, to show when it became extinct. DATE is free-form text: examples are "1780", "about 1700", "after 1791". The DATE text will be displayed if (and only if) |status= is set to "EX" or equivalents in different status systems.

Hybrid botanical species[തിരുത്തുക]

The hybrid sign, ×, should not be italicized, whereas the rest of the binomial should be. The example below shows how to achieve the desired effect. In this case, the single taxon parameter can't be used.

{{Speciesbox
| genus = Polygonatum
| species = × hybridum
| ...
}}

Notes:

 • The × character is available in the list under the edit text box. Alternatively, use ×. (If you use {{hybrid}}, the automatic italicization of the article title won't work.)
 • In the article body, you can either use ''Polygonatum'' × ''hybridum'', ''Polygonatum'' × ''hybridum''or ''Polygonatum {{hybrid}} hybridum'' to obtain the correct italicization.

Genus names duplicated across kingdoms[തിരുത്തുക]

A special case is where the name of the genus is duplicated in different kingdoms, e.g. Acanthocarpus, which is used for a plant and a crab. The taxonomy template for the plant has to be at Template:Taxonomy/Acanthocarpus (plant) to allow there to be a separate page at "Template:Taxonomy/Acanthocarpus (crab)". Consider the page Acanthocarpus preissii. The taxobox has to be set up in this way:

{{Speciesbox
| genus  = Acanthocarpus (plant)
| species = preissii
| ...
}}

The corresponding taxonomy template for the genus, Template:Taxonomy/Acanthocarpus (plant), contains the line:

| link = Acanthocarpus (plant)|Acanthocarpus

to ensure that wikilinks are to "Acanthocarpus (plant)" whereas the displayed genus name is "Acanthocarpus".

Note that this approach is only necessary when the disambiguation is needed because genus names are duplicated across kingdoms.

Monospecific genera[തിരുത്തുക]

Another special case is where the article is about a genus with only one species. The article will be at the genus name, but the final taxon to be displayed in the taxobox should be the species. An example is Aphyllanthes, with the sole species Aphyllanthes monspeliensis.

{{Speciesbox
|taxon = Aphyllanthes monspeliensis
|parent_authority = L. --authority for genus
|authority = L. --authority for binomial (i.e. the species)
|... --other optional parameters
}}

The use of the Speciesbox template with the taxon parameter set to the species name ensures that the taxobox ends with the binomial name even though the page title is the genus name. The mediawiki software automatically replaces the generated wikilink [[Aphyllanthes]] by bold text since it goes to the same page. In this case we want to display the authority for both the species and the genus, since there is no other article. The parameters parent_authority, grandparent_authority, etc. are the way to display authorities up the classification hierarchy.

Parent taxon is not the genus[തിരുത്തുക]

By default, the Speciesbox template uses the genus name as the name of the parent taxon. If this is not the case, because the parent taxon is at a rank between the species and its genus, such as subgenus or botanical section, then use:

 • |parent=parent_taxon

"Template:Taxonomy/parent_taxon" must then exist. Conventions for the name of a taxonomy template at a rank between species and genus include:

Thus if a zoological subgenus is to be shown, then the taxobox is set up in this way:

{{Speciesbox
| name = House mouse
| parent = Mus (Mus)
| taxon = Mus musculus
| ...
}}

Nonstandard formatting[തിരുത്തുക]

In some exceptional cases the values shown for the species name and the binomial may require some non-standard formatting. A "binomial" with more than two "words", non-alphabetic characters other than a hyphen, or a need to leave some elements of the name unitalicized require nonstandard formatting. These cases are handled by {{Automatic taxobox}}, not Speciesbox. Examples of exceptional cases include: provisional names for undescribed species (e.g. Quassia sp. 'Mount Nardi', where the provisional name should not be italicized), and uncertain genus placement (which may be specified with a ? as in Halictus? savenyei, or with "" as in "Colostethus" poecilonotus.

Italicizing the article title[തിരുത്തുക]

The template can normally determine whether the page title matches the species or the genus in the taxobox, and if so outputs {{italic title}}, so usually it is not necessary to add this template. In a very few cases the automatic italicization will be wrong (e.g. if the article is at the English name and this is the same as the genus name, such as Hippopotamus). Automatic italicization can be over-ridden by setting |italic_title=no.

Requirement for correct display[തിരുത്തുക]

The template will generate a taxobox which will display correctly only if the taxonomy for the genus (or |parent=) has already been created (i.e. "Template:Taxonomy/genusname" or "Template:Taxonomy/parent" already exists). If it does not, you will be asked to create it. One way is to look for the "fix" link and open it.

See also[തിരുത്തുക]

Notes[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 If the taxon or genus/species parameters are omitted, the template will try to use the page title as the taxon name. This is deprecated, since it is not self-documenting, so is confusing to editors not familiar with the template, and causes problems if the page is moved.

Template Data[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. See a monthly parameter usage report for Template:Speciesbox in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Speciesbox

An infobox for species of organisms where {{tl|Automatic taxobox}} is used at the genus and higher ranks

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ഈ ഫലകത്തിൽ ചരങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് ഫോർമാറ്റിങ് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Color ascolor_as

Taxon defining the taxobox color if needed (normally not)

ഉദാഹരണം
Animalia
പദംഐച്ഛികം
Italic titleitalic_title

Specifying "no" suppresses italicization of page title. Used only when a scientific name is identical to a vernacular name.

ഉദാഹരണം
no
അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Namename

Title of the taxobox; may be the English name of the group

പദംഐച്ഛികം
Fossil rangefossil_range

The geologic time span during which the group is generally known to have existed, given in eras; the template {{Fossil range}} is the most common method of presenting this information

ഉദാഹരണം
{{Fossil range|Middle Triassic|Present}}
ഫലകംഐച്ഛികം
Image nameimage

An image of member of the species, given without the File: or Image: prefix and without double brackets

ഉദാഹരണം
Argopecten irradians.jpg
പ്രമാണംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Image uprightimage_upright

Used to adjust the displayed size of an image with an extreme aspect ratio. Values under 1.0 decrease the size of an image (most useful for very tall, narrow images) Values over 1.0 increase the size of an image (possibly useful for short, wide images)

ഉദാഹരണം
0.8
എണ്ണംഐച്ഛികം
Image alt textimage_alt

Text describing what is depicted in the image

പദംഐച്ഛികം
Image captionimage_caption

A caption for the image, if any is necessary. Do not simply repeat the name of the taxon

പദംഐച്ഛികം
Image2image2

A second image of a member of the species, given without the File: or Image: prefix and without double brackets. It is desirable to display images of both sexes of sexually dimorphic species.

പ്രമാണംഐച്ഛികം
Image2 uprightimage2_upright

Used to adjust the displayed size of an image with an extreme aspect ratio. Values under 1.0 decrease the size of an image (most useful for very tall, narrow images) Values over 1.0 increase the size of an image (possibly useful for short, wide images)

ഉദാഹരണം
0.8
എണ്ണംഐച്ഛികം
Image2 alt textimage2_alt

Text describing what is depicted in the second image

പദംഐച്ഛികം
Image2 captionimage2_caption

A caption for the second image, if any is necessary. Do not simply repeat the name of the taxon

പദംഐച്ഛികം
Conservation statusstatus

The conservation status of the taxon as assigned by a particular authority

ഉദാഹരണം
LC
പദംഐച്ഛികം
Conservation status systemstatus_system

The authority assigning a particular conservation status

ഉദാഹരണം
IUCN3.1
പദംഐച്ഛികം
Conservation status referencestatus_ref

A citation that supports the displayed status and status_system parameters

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Conservation status2status2

The conservation status of the taxon as assigned by a second particular authority

ഉദാഹരണം
LE
പദംഐച്ഛികം
Conservation status2 systemstatus2_system

The second authority assigning a particular conservation status

ഉദാഹരണം
ESA
പദംഐച്ഛികം
Conservation status2 referencestatus2_ref

A citation that supports the displayed status2 and status2_system parameters

പദംഐച്ഛികം
Extinctextinct

The date a species was declared extinct (specifying |status=EX is required in order for the date to display). Alternatively, if a non-numeric value is given, displays † to indicate that a species is extinct

ഉദാഹരണം
1066
അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Classification statusclassification_status

The status of the scientific group, usually presented as either Disputed or Accepted

ഉദാഹരണം
Disputed
പദംഐച്ഛികം
Great-great-grandparent authoritygreatgreatgrandparent_authority

The describing authority for the greatgreatgrandparent taxon of a species. Should only be specified when the greatgreatgrandparent, greatgrandparent, grandparent and parent taxa are monotypic

പദംഐച്ഛികം
Great-grandparent authoritygreatgrandparent_authority

The describing authority for the greatgrandparent taxon of a species. Should only be specified when the greatgrandparent taxon is monotypic

പദംഐച്ഛികം
Grandparent authoritygrandparent_authority

The describing authority for the grandparent taxon of a species. Should only be specified when the grandparent taxon is monotypic

പദംഐച്ഛികം
Parent authorityparent_authority

The describing authority for the parent taxon of a species. Should only be specified when the parent taxon is monotypic

പദംഐച്ഛികം
Parents to displaydisplay_parents

The number of parent taxa to be displayed above the one specified by the taxon parameter; not normally needed

ഉദാഹരണം
3
എണ്ണംഐച്ഛികം
Taxontaxon

Scientific name (binomial) of the species with no formatting; a entry point into the taxonomic hierarchy. Alternatively, |genus and |species can be used (and are required in some cases)

ഉദാഹരണം
Homo sapiens
പദംഐച്ഛികം
Genusgenus

Scientific name of the genus with no formatting; a entry point into the taxonomic hierarchy. Used in conjunction with |species Alternatively, |taxon may be used instead of |genus and |species (but |taxon will not function properly when a genus requires parenthetical disambiguation)

ഉദാഹരണം
Homo
പദംഐച്ഛികം
Parentparent

The immediate infrageneric parent taxon containing a particular species, with no formatting. Requires a taxonomy template.

പദംഐച്ഛികം
Speciesspecies

Scientific name (species epithet) of the species with no formatting; used in conjunction with |genus. Alternatively, |taxon may be used instead of |genus and |species (but |taxon will not function properly when a genus requires parenthetical disambiguation)

ഉദാഹരണം
sapiens
പദംഐച്ഛികം
Describing authorityauthority

The describing authority for the species in the appropriate format, which differs between nomenclature codes; presence or absence of parentheses is meaningful

ഉദാഹരണം
Wilkes, 1810 – animal; (L.) Mill. – plant
പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Bacterial strain typetype_strain

The name of a strain that was used to define a bacteria species

പദംഐച്ഛികം
Subdivision rankssubdivision_ranks

The name of the next lowest rank(s) in the taxonomic hierarchy

പദംഐച്ഛികം
Subdivision referencesubdivision_ref

A reference supporting the subdivisions shown in the list

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Subdivisionsubdivision

A list of taxa at the next lowest rank(s) in the taxonomic hiearchy. When there are many (10+) taxa at the lower rank, they should be displayed in the body of the article, not the taxobox

പദംഐച്ഛികം
Range map imagerange_map

The name of the image file, if any, showing the species' geographic habitat range, without the File: or Image: prefix and without double brackets

പ്രമാണംഐച്ഛികം
Range map image uprightrange_map_upright

Used to adjust the displayed size of a range map. May be useful when the range map has an extreme aspect ratio (use values <1 for tall/narrow range maps, and >1 for short/wide range maps). May also be necessary if an image_upright parameter is specified

ഉദാഹരണം
0.8
എണ്ണംഐച്ഛികം
Range map image alt textrange_map_alt

Text describing the range depicted in the map

ഉദാഹരണം
Map of Africa, with shading indicating the species occurs in the eastern part of the island of Madagascar
പദംഐച്ഛികം
Range map image captionrange_map_caption

A caption for the range map, if any is necessary

പദംഐച്ഛികം
Range map image2range_map2

The name of a second image file, if any, showing the species' geographic habitat range, without the File: or Image: prefix and without double brackets. Mostly useful when a species has a narrow range, in order to display maps at different scale

പ്രമാണംഐച്ഛികം
Range map image2 uprightrange_map2_upright

Used to adjust the displayed size of a second range map. May be useful when the range map has an extreme aspect ratio (use values <1 for tall/narrow range maps, and >1 for short/wide range maps). May also be necessary if an image_upright parameter is specified

ഉദാഹരണം
0.8
എണ്ണംഐച്ഛികം
Range map image2 alt textrange_map2_alt

Text describing the range depicted in the second map

ഉദാഹരണം
Map of Madagascar, with shading indicating the species occurs in the eastern part of the island
പദംഐച്ഛികം
Range map image2 captionrange_map2_caption

A caption for the second range map, if any is necessary

പദംഐച്ഛികം
Taxonomic synonymssynonyms

Taxonomic synonyms. These should be displayed in a collapsed list format if there are many of them.

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Taxonomic synonyms referencesynonyms_ref

A reference supporting the synonymy shown in the list

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Speciesbox&oldid=3550200" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്