ഫലകം:Speciesbox

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Acacia aemula
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
Kingdom: സസ്യം
Clade: Angiosperms
Clade: Eudicots
Clade: Rosids
Order: Fabales
Family: Fabaceae
Clade: Mimosoideae
Tribe: Acacieae
Genus: Acacia
വർഗ്ഗം: ''A. aemula''
ശാസ്ത്രീയ നാമം
Acacia aemula
ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[കാണുക] [തിരുത്തുക] [നാൾവഴി] [പുതുക്കുക]

Automated taxobox system

Taxonomy templates

Taxobox templates

This template is used to display a taxobox for a species whose taxonomy is stored in the taxonomy templates of the automated taxobox system, provided that no ranks between species and genus are to be displayed (since it works by looking for the parent taxon of the genus). If ranks between species and genus are to be displayed, use Template:Automatic taxobox.

Using this template effectively requires some familiarity with the automated taxobox system; see the introduction to the system.

Usage[തിരുത്തുക]

Usage is basically the same as Template:Automatic taxobox (with one slight variation noted below).

There are four main cases to consider in using this template:

Simple cases[തിരുത്തുക]

If the article is about a species whose binomial and genus name are both straightforward (e.g. no hybrid symbol, no parenthesized disambiguation in the genus name), then the minimum requirement is to specify the taxon parameter:[note 1]

 • |taxon=name of the species without any formatting (e.g. Quercus major, Lobatus gigas)
(Alternatively you can use the genus and species parameters separately – this is different from {{Automatic taxobox}}:
 • |genus=name of the genus without any formatting (e.g. Quercus, Lobatus)
 • |species=specific epithet or name without any formatting (e.g. major, gigas)
This slightly reduces the processing needed.)

If necessary, you can also use:

 • |subgenus=link to subgenus
 • |extinct=yes if the species (but not the genus) is extinct (if the genus is extinct, this should be marked in its taxonomy template, so will be picked up automatically); any nonblank value means "extinct", including no or false

It's not necessary to include {{italic title}} in the article; this will be added automatically by the Speciesbox template if needed.

For more complicated cases, see the other sections below.

Simple examples[തിരുത്തുക]

 • Page at the binomial name; displayed taxobox to have the binomial name as its title, e.g. Lobatus gigas.
{{Speciesbox
| taxon = Lobatus gigas
| authority = (Linnaeus, 1758) --optional; this is the binomial authority
... --other optional parameters, e.g. for an image
}}
 • Page at the binomial name; displayed taxobox to have the common name as its title, e.g. Allium moly.
{{Speciesbox
| name = Golden garlic --required if title of taxobox ≠ taxon name
| taxon = Allium moly
| authority = L. --optional; this is the binomial authority
... --other optional parameters, e.g. for an image
}}
 • Page at the common name; displayed taxobox to have the common name as its title, e.g. Garlic chives.
{{Speciesbox
| name = Garlic chives --required
| taxon = Allium tuberosum --essential
... --other optional parameters, e.g. for an image
}}

Hybrid species[തിരുത്തുക]

Care is needed to obtain the correct italicization of hybrid species names in the displayed taxobox since the hybrid sign, ×, should not be italicized, whereas the rest of the binomial should be. The example below shows one way of achieving the desired effect. Assume that the name of the article is "Polygonatum × hybridum", which should display as the title "Polygonatum × hybridum".

{{DISPLAYTITLE:''Polygonatum'' × ''hybridum''}}
{{Speciesbox
| taxon = Polygonatum {{hybrid}} hybridum
| ...
}}

Notes:

 • Use {{hybrid}} rather than the × character in the value of the taxon parameter; this ensures that it will not be italicized in the displayed taxobox.
 • In the article body, you can either use ''Polygonatum'' × ''hybridum'' or ''Polygonatum {{hybrid}} hybridum'' to obtain the correct italicization.

Genus names duplicated across kingdoms[തിരുത്തുക]

A special case is where the name of the genus is duplicated in different kingdoms, e.g. Acanthocarpus, which is used for a plant and a crab. The taxonomy template for the plant has to be at Template:Taxonomy/Acanthocarpus (plant) to allow there to be a separate page at "Template:Taxonomy/Acanthocarpus (crab)". Consider the page Acanthocarpus preissii. The taxobox has to be set up in this way:

{{Speciesbox
| genus = Acanthocarpus (plant)
| species = preissii
| ...
}}

The corresponding taxonomy template for the genus, Template:Taxonomy/Acanthocarpus (plant), contains the line:

| link = Acanthocarpus (plant)|Acanthocarpus

to ensure that wikilinks are to "Acanthocarpus (plant)" whereas the displayed genus name is "Acanthocarpus".

Note that this approach is only necessary when the disambiguation is needed because genus names are duplicated across kingdoms.

Monospecific genera[തിരുത്തുക]

Another special case is where the article is about a genus with only one species. The article will be at the genus name, but the final taxon to be displayed in the taxobox should be the species. An example is Aphyllanthes, with the sole species Aphyllanthes monspeliensis.

{{Speciesbox
|taxon = Aphyllanthes monspeliensis
|parent_authority = L. --authority for genus
|authority = L. --authority for binomial
|... --other optional parameters
}}

The use of the Speciesbox template with the taxon parameter set to the species name ensures that the taxobox ends with the binomial name even though the page title is the genus name. The mediawiki software automatically replaces the generated wikilink [[Aphyllanthes]] by bold text since it goes to the same page. In this case we want to display the authority for both the species and the genus, since there is no other article. The parameters parent_authority, grandparent_authority, etc. are the way to display authorities up the classification hierarchy.

Italicizing the article title[തിരുത്തുക]

The template can normally determine whether the page title matches the species or the genus in the taxobox, and if so outputs {{italic title}}, so usually it is not necessary to add this template. In a very few cases the automatic italicization will be wrong (e.g. if the article is at the English name and this is the same as the genus name). Automatic italicization can be over-ridden by setting |italic_title=no.

Requirement for correct display[തിരുത്തുക]

The template will generate a taxobox which will display correctly only if the taxonomy for the genus has already been created (i.e. Template:Taxonomy/genusname already exists). If it does not, you will be asked to create it. One way is to look for the "fix" link and open it.

See also[തിരുത്തുക]

Notes[തിരുത്തുക]

 1. If the taxon or genus/species parameters are omitted, the template will try to use the page title as the taxon name. This is deprecated, since in extreme cases it can cause problems with template expansion depth.

Template Data[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly error report for this template.

TemplateData for Speciesbox

An infobox for species of organisms where {{tl|Automatic taxobox}} is used at the genus and higher ranks

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ

ചരം വിവരണം തരം സ്ഥിതി
Color_as color_as

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Name name

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Taxon taxon

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Authority authority

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ആവശ്യമാണ്
Fossil_range fossil_range

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Image image

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പ്രമാണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Image_width image_width

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഒഴിവാക്കി
Image_upright image_upright

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
എണ്ണം ഐച്ഛികം
Image_alt image_alt

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Image_caption image_caption

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Image2 image2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പ്രമാണം ഐച്ഛികം
Image2_width image2_width

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഒഴിവാക്കി
Image2_upright image2_upright

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
എണ്ണം ഐച്ഛികം
Image2_alt image2_alt

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Image2_caption image2_caption

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Status status

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Status_system status_system

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Status_ref status_ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Status2 status2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Status2_system status2_system

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
Unknown ഐച്ഛികം
Status2_ref status2_ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Extinct extinct

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Classification_status classification_status

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Greatgrandparent_authority greatgrandparent_authority

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Grandparent_authority grandparent_authority

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Parent_authority parent_authority

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Display_parents display_parents

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Genus genus

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Subgenus subgenus

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Species species

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Subdivision_ranks subdivision_ranks

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Subdivision subdivision

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Range_map range_map

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പ്രമാണം ഐച്ഛികം
Range_map_width range_map_width

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഒഴിവാക്കി
Range_map_upright range_map_upright

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
എണ്ണം ഐച്ഛികം
Range_map_alt range_map_alt

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Range_map_caption range_map_caption

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Range_map2 range_map2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പ്രമാണം ഐച്ഛികം
Range_map2_width range_map2_width

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഒഴിവാക്കി
Range_map2_upright range_map2_upright

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
എണ്ണം ഐച്ഛികം
Range_map2_alt range_map2_alt

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Range_map2_caption range_map2_caption

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Synonyms synonyms

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Synonyms_ref synonyms_ref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Speciesbox&oldid=2478163" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്