ഫലകം:SI വിദ്യുത്കാന്തികത‌ യൂണിറ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Symbol[1] Name of Quantity Derived Units Unit Base Units
I Electric current ampere (SI base unit) A A (= W/V = C/s)
Q Electric charge coulomb C A·s
U, ΔV, Δφ; E Potential difference; Electromotive force volt V J/C = kg·m2·s−3·A−1
R; Z; X Electric resistance; Impedance; Reactance ohm Ω V/A = kg·m2·s−3·A−2
ρ Resistivity ohm metre Ω·m kg·m3·s−3·A−2
P Electric power watt W V·A = kg·m2·s−3
C Capacitance farad F C/V = kg−1·m−2·A2·s4
E Electric field strength volt per metre V/m N/C = kg·m·A−1·s−3
D Electric displacement field coulomb per square metre C/m2 A·s·m−2
ε Permittivity farad per metre F/m kg−1·m−3·A2·s4
χe Electric susceptibility (dimensionless) - -
G; Y; B Conductance; Admittance; Susceptance siemens S Ω−1 = kg−1·m−2·s3·A2
κ, γ, σ Conductivity siemens per metre S/m kg−1·m−3·s3·A2
B Magnetic flux density, Magnetic induction tesla T Wb/m2 = kg·s−2·A−1 = N·A−1·m−1
Φ Magnetic flux weber Wb V·s = kg·m2·s−2·A−1
H Magnetic field strength ampere per metre A/m A·m−1
L, M Inductance henry H Wb/A = V·s/A = kg·m2·s−2·A−2
μ Permeability henry per metre H/m kg·m·s−2·A−2
χ Magnetic susceptibility (dimensionless) - -

References

  1. ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുർ ആന്റ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി (1993). Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, 2nd edition, Oxford: Blackwell Science. ISBN 0-632-03583-8. pp. 14–15. ഇലക്ട്രോണിക്ക് പതിപ്പ്.