ഫലകം:Navseasoncats

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

About[തിരുത്തുക]

Recognized category types
Type Example category BC(E)? Example output
Season 2001–02 FA Cup No
 • 1998–99
 • 1999–2000
 • 2000–01
 • 2001–02
 • 2002–03
 • 2003–04
 • 2004–05
TV season Futurama (season 1) episodes
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Office term MEPs 2004–2009 No
 • 1989–1994
 • 1994–1999
 • 1999–2004
 • 2004–2009
 • 2009–2014
 • 2014–2019
 • 2019–2024
Numerical range Taxonbars with 30–34 taxon IDs
Decade 2020s awards BC
 • 1970s
 • 1980s
 • 1990s
 • 2000s
 • 2010s
 • 2020s
 • 2030s
 • 2040s
 • 2050s
 • 2060s
 • 2070s
Year 1999 in Scotland BC(E)
Year (auto-condensed) Candidates in the 2000 US presidential election
Year (|skip-gaps=yes) Nations at the 1980 World Championships in Athletics
 • 1975
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • 1980
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
Ordinal (temporal) 2nd-century rabbis BC(E)
 • 4th BCE
 • 3rd BCE
 • 2nd BCE
 • 1st BCE
 • 1st
 • 2nd
 • 3rd
 • 4th
 • 5th
 • 6th
 • 7th
Ordinal (numeric) 1st Lok Sabha members
Ordinal (word) First Dynasty of Egypt
Roman numeral Deputies of Legislature X of the Kingdom of Italy
Mixed decade 1760s in the Province of Quebec (1763–1791)
 • 1710s
 • 1720s
 • 1730s
 • 1740s
 • 1750s
 • 1760s
 • 1770s
 • 1780s
 • 1790s
 • 1800s
 • 1810s
Mixed year 1778 establishments in the Province of Quebec (1763–1791)
 • 1773
 • 1774
 • 1775
 • 1776
 • 1777
 • 1778
 • 1779
 • 1780
 • 1781
 • 1782
 • 1783

Searching behavior[തിരുത്തുക]

Multi-year seasons/office terms/numerical ranges are acceptable as long as the duration/range size remains constant, and no years/numbers are irregularly skipped. The length of each duration/range is automatically determined from the originating category name, up to and including 10 years. MOS:DATERANGE compliance is preferred, but some deviation is allowed and tracked. {{Category redirect}}s are followed, and tracked for either MOS contravention (to be corrected) or for navigational aid (no error). The gap size between successive durations/ranges is also automatically determined, up to and including 5 years if a surrounding category is found, and defaults to 0 (e.g. 1995–961996–97).

Automatically condensed year display is supported for presidential categories only (but can be easily expanded as needed), for gaps up to and including 5 years, and defaults to 1. To skip gaps up to 10–15 years (position-dependent) in any year categories, use |skip-gaps=yes.

Limitations[തിരുത്തുക]

 • Season/office term categories do not work for any years BC, which will be hidden, because no working examples were found.
 • Decade categories recognize BC, but not BCE, because no working examples were found.
 • Automatically condensed year display is supported for presidential categories only, due to their consistency. Use |skip-gaps=yes as desired elsewhere.
 • Automatically condensed Olympics display is not supported due to peculiarities; use {{Winter Olympics by year category navigation}}, etc., instead.
 • Ordinal words do not work above the ninety-ninth, because no higher working examples were found.
 • General: for large, permanent gaps between successive categories, or when the base category name changes, use {{Category pair}} in addition to {{Navseasoncats}} on both sides of the gap/name change. Even if {{Navseasoncats}} is isolated, it has the benefit of confirming the absence of nearby categories to the reader or maintainer.

Related CfDs[തിരുത്തുക]

Usage[തിരുത്തുക]

Typical usage
Specify a minimum and/or maximum year to display
To skip gaps in year categories
To not automatically follow {{Category redirect}}s
Exceptional cases

Testing & debugging[തിരുത്തുക]

To test the output of the template on a particular category name, use the |testcase= parameter, and |testcasegap= if necessary:

 • 1756
 • 1757
 • 1758
 • 1759
 • 1760
 • 1761
 • 1762
 • 1763
 • 1764
 • 1765
 • 1766


 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
 • 2027
 • 2028
 • 2029


 1. Category:Nations at the 2008 World Athletics Championships (2008)
 2. Category:Nations at the 2009 World Athletics Championships (2009)
 3. Category:Nations at the 2010 World Athletics Championships (2010)
 4. Category:Nations at the 2011 World Athletics Championships (2011)
 5. Category:Nations at the 2012 World Athletics Championships (2012)
 6. Category:Nations at the 2019 World Athletics Championships (2019)
 7. Category:Nations at the 2020 World Athletics Championships (2020)
 8. Category:Nations at the 2021 World Athletics Championships (2021)
 9. Category:Nations at the 2022 World Athletics Championships (2022)
 10. Category:Nations at the 2023 World Athletics Championships (2023)
 • Which is technically an inappropriate category for {{Navseasoncats}} placement, but it best shows the |list-all-links=yes behavior for all element variants (blue, red/grey, hidden, and redirect), and would otherwise display as:
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Tracking categories[തിരുത്തുക]

Purge this page to update the totals

If the template encounters an issue, it displays an error message and/or places the category into one or more of the following tracking categories:

Maintenance required[തിരുത്തുക]

Maintenance possible[തിരുത്തുക]

Tracking only[തിരുത്തുക]

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Navseasoncats&oldid=3292148" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്