ഫലകം:NEXTYEAR

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

2025

ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Display the current year offset by one ie. current year + 1 year. If the first parameter is set (optional), it will offset by that number of years.

example 1
{{NEXTYEAR}}
displays
2025
example 2
{{NEXTYEAR|4}}
displays
2028

See also

[edit] all subsections that follow:

Multiple units of time[തിരുത്തുക]

Type Adjustable Current Last Next
Date and Time {{time}} {{Currentdate}} (MDY)
{{Plain now}} (DMY)
{{Now}} (Plan now in as sentence)
Date Only {{Dateonly}}
{{Datedow}}
(Has the day of the week)
{{Date}} (Chose format)
{{DATE}} (prefixed by date=)
{{TODAY}} (DMY)
{{Yesterday}}
{{Day-1}}
{{Tomorrow}}
{{Day+1}}
Time only {{Timeonly}} {{CURRENTTIME}} (12 h format)
{{CURRENTTIME24}} (24 h format)
Banners {{Right now}}
(Blue with time and number of Wikipedia articles)
{{Right now (User message)}}
(Orange with time and number of Wikipedia articles
Timestamp {{Timestamp}}
(Format YYYYMMDDHHMMSS)

Single units of time[തിരുത്തുക]

Unit of time Adjustable Current Last Next
SECOND {{CURRENTSECOND}}
MINUTE {{CURRENTMINUTE}}
HOUR {{Currenthour}} {{Hour-1}} {{Hour+1}}
WEEK {{CURRENTWEEKOFYEAR}}
{{CURRENTWEEKOFMONTH}}
Day of Week {{Dow}} {{CURRENTWEEKDAYNAME}}
{{CURRENTWEEKDAYABBREV}}
{{CURRENTWEEKDAY}}
{{LASTWEEKDAYNAME}}
{{LASTWEEKDAYABBREV}}
{{NEXTWEEKDAYNAME}}
{{NEXTWEEKDAYABBREV}}
MONTH {{MONTHNAME}}
{{MONTHABBREV}}
{{MONTHNUMBER}}
{{MONTH}} (zero padded)
{{Currentmonth}}
{{CURRENTMONTHABBREV}}
{{CURRENTMONTHNUMBER}}
{{CURRENTMONTHDAYS}}
{{LASTMONTH}}
(Can make not zero-padded)
{{LASTMONTHNAME}}
{{LASTMONTHABBR}}
{{NEXTMONTH}}
(Can make not zero-padded)
{{NEXTMONTHNAME}}
{{NEXTMONTHABBR}}
Day of Month {{Currentday}}
YEAR {{CURRENTYEARCC}}
{{CURRENTYEARYY}}
{{CURRENTISOYEAR}}
{{CURRENTYEAR}}
{{LASTYEAR}} {{NEXTYEAR}}
Day of Year {{CURRENTDAYOFYEAR}}
CENTURY {{CENTURY}} {{CURRENTCENTURY}} {{LASTCENTURY}} {{NEXTCENTURY}}
MILLENNIUM {{MILLENNIUM}} {{Currentmillennium}}

Date and time Templates made for substitution:[തിരുത്തുക]

Month:
{{Lmonth}} produces പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം
{{Nmonth}} produces പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം
{{LastMonth}} produces പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം
{{NextMonth}} produces പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം


Individual Templates[തിരുത്തുക]

Categories of Templates[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:NEXTYEAR&oldid=3292150" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്