ഫലകം:Markup

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

This template is used to present markup or code side by side with the rendered output.

Parameters:

 • unnamed 1: Content of row 1, column 1
 • unnamed 2: Content of row 1, column 2
through
 • unnamed 39: Content of row 20, column 1
 • unnamed 40: Content of row 20, column 2
 • t1: Title of column one; defaults to Markup
 • t2: Title of column two; defaults to Renders as
 • title: Title of table; defaults to none
 • notitle: When set, suppresses table and column titles
 • margin: set table left margin in em

The Markup cell is pre-formatted with <pre> to retain newlines and spaces, but styled to allow content to wrap within the cell. It is usually desirable to escape the content of the Markup cell so that the markup is displayed by wrapping the markup in <nowiki>. It is technically not possible to add this feature to the template.

In the Renders as cell, the content is usually the unescaped markup copied from the Markup cell. There are instances where this may differ:

 • If the first line includes wikimarkup that must start on a new line such as #, * or ; then use {{crlf2}} before the first line; see examples below.
 • Header markup such as == will show in the page table of contents; use {{fake heading}}.
 • When using {{reflist}} with no other parameters, use {{reflist|close}} to ensure that the reference list is closed.
 • Some templates will place the page in a maintenance category, which is usually undesired:
 • Some template may have error checking that places the page in a maintenance category. Suppress the category as possible:
  • Citation Style 1 templates can suppress the maintenance category by setting |template doc demo=true.

Limitations[തിരുത്തുക]

If you don't wrap the content of the markup cell in <nowiki>, then any template markup will not be escaped, it will be expanded.

This example shows the markup for {{tl|tag}}:

Renders as Expected rendering
{{[[Template:tag|tag]]}}

{{tl|tag}}

HTML entities are parsed in the markup cell

Nowikied markup shows as Expected markup
 –

&nbsp;&ndash;

To work around this, replace the & with &amp; thus &amp;nbsp; will show as &nbsp;

Examples[തിരുത്തുക]

Simple examples:

Markup Renders as
'''Bold text'''

Bold text

''Italic text''

Italic text

Complex example: Note that the second argument to {{markup}} uses {{fake heading}} and {{fake citation needed}}.

Markup Renders as
The quick brown fox jumps over the lazy dog.{{#tag:ref|A footnote.<ref>A reference for the footnote.</ref>|group=nb}} The cow jumped over the moon.{{fact}}

==Notes==
{{Reflist|group=nb}}

==References==
{{Reflist}}

The quick brown fox jumps over the lazy dog.[nb 1] The cow jumped over the moon.[citation needed]

Notes
 1. A footnote.[1]
References
 1. A reference for the footnote.

Multiple rows:

Markup Renders as
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

With title:

Foxes and dogs
Markup Renders as
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

When a template is enclosed within {{code}}, it shows the rendered HTML:

Markup Renders as
{{cite book |last=White |first=T. H. |title=The Book of Merlyn |year=1977}}

White, T. H. (1977). The Book of Merlyn.

{{code|{{cite book |last=White |first=T. H. |title=The Book of Merlyn |year=1977}}}}

'"`UNIQ--templatestyles-0000001F-QINU`"'<cite id="CITEREFWhite1977" class="citation book cs1">White, T. H. (1977). ''The Book of Merlyn''.</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=The+Book+of+Merlyn&rft.date=1977&rft.aulast=White&rft.aufirst=T.+H.&rfr_id=info%3Asid%2Fml.wikipedia.org%3A%E0%B4%AB%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B4%82%3AMarkup" class="Z3988"></span>

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Markup&oldid=3598758" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്