ഫലകം:Main category

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം


Hatnote templates[തിരുത്തുക]

For a summary page on how to use these templates, see the example page here. For the full editing guideline on hatnotes, see Wikipedia:Hatnote.

Generic[തിരുത്തുക]

 • {{Hatnote|CUSTOM TEXT}}
{{Hatnote|For other senses of this term, see [[etc…]]}}
 • {{Rellink|CUSTOM TEXT}}

More pages on the same topic ("Further information ...")[തിരുത്തുക]

"Main article: …"[തിരുത്തുക]

{{Main}} is used to make summary style explicit, when used in a summary section for which there is also a separate article on the subject:

"For more details on …, see …"[തിരുത്തുക]

{{Details}} can supplement {{Main}} in summary sections, or can indicate more details in nonsummary sections:

 • {{Details|PAGE1}}
 • {{Details|PAGE1|TOPIC}}

{{Details3}} allows any text to links:

"See also …"[തിരുത്തുക]

 • {{See also|TOPIC PAGE|OTHER TOPIC PAGE}}
ഇതും കാണുക: TOPIC PAGE, OTHER TOPIC PAGE
Note: use only when OTHER TOPIC PAGE is related to current article and contains a self-explanatory parenthetical.

"Further information: …"[തിരുത്തുക]

 • {{Further|PAGE}}
 • {{Further|PAGE1|PAGE2|PAGE3}}
 • {{Further2|[[PAGE1]], [[PAGE12], and [[PAGE#3|PAGE3]]}}

Other uses of the same title[തിരുത്തുക]

"This page is about … For other uses …"[തിരുത്തുക]

{{About}} is the main template for noting other uses.

Note. When used in main namespace, the word "page" in the following hatnotes is replaced by "article".

 • {{About|USE1||PAGE2}} (When the disambiguation page has a different name – Note the empty second parameter) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2}} (When there is only one other use) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|and|PAGE3}} (Two pages for USE2) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2#SUBSECTION{{!}}PAGE2TITLE}} (Using the {{!}} template to give the link a different title) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|USE4|PAGE4|USE5|PAGE5}} (When there are up to four other uses – You should generally create a disambiguation page at this point) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses}} (When there are several standard other uses and also a disambiguation page with default name – Note that the last page name is not specified) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses|PAGE4}} (When there are several standard other uses and also a disambiguation page with non-default name) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses|PAGE4|and}}
 • {{About||USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses}} (When you don't need to state the focus of this article/page – Note the empty first parameter) →
 • {{About|||PAGE1|and|PAGE2}}
Note: {{for||PAGE1|PAGE2}} produces the same result.
Note: this hatnote says "section", instead of "article" or "page".

"For …, see …"[തിരുത്തുക]

{{For}} can be used instead of {{About}} so as not to display: This page is about USE1. but still specify a specific other use. This effect can also be achieved by using an empty first parameter in {{About}} as in:

For example: {{for|OTHER TOPIC|PAGE1}} is the same as {{About||OTHER TOPIC|PAGE1}} (note the empty first parameter).

However, it is somewhat clearer when using the {{For}} template, since the word "about" does not appear in the statement.

 • {{For|OTHER TOPIC}} (disambiguous) →
 • {{For|OTHER TOPIC|PAGE1}}
 • {{For|OTHER TOPIC|PAGE1|PAGE2}}
 • {{For|OTHER TOPIC|PAGE1|PAGE2|PAGE3}}
 • {{For||PAGE1|PAGE2}}
Variations

As with {{Other uses}}, there is a whole family of "for" templates.[വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്]

 • {{For2|OTHER TOPIC|CUSTOM TEXT}}

"For other uses, see …"[തിരുത്തുക]

When such a wordy hatnote as {{About}} is not needed, {{Other uses}} is often useful.

Variations

There are, historically, a whole family of "other uses" templates for specific cases. {{About}} is the standard hatnote for "other uses" and many of them can be specified using the {{About}} template. However, the individual templates may be easier to use in certain contexts.

Here are the variations and (when appropriate) the equivalents using the {{About}}, {{Other uses}} or {{For}} templates.

Note: adds "(disambiguation)" to whatever is input as the PAGE1.
Note: {{Other uses|PAGE1 (disambiguation)}} produces the same result.
Note: same as {{about}}, except it forces a second use to be noted if unspecified by parameters.

"For other uses of …, see …"[തിരുത്തുക]

"… redirects here. For other uses, see …"[തിരുത്തുക]

 • {{Redirect|REDIRECT}} (disambiguous) →
 • {{Redirect|REDIRECT||PAGE1}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|and|PAGE2}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|and|PAGE3}}
 • {{Redirect6|REDIRECT|USE1|PAGE1}} (disambiguous) →
 • {{Redirect6|REDIRECT|USE1|PAGE1||PAGE2}}
Variations
 • For two sources:
  • {{Redirect2|REDIRECT1|REDIRECT2}} (disambiguous) →
  • {{Redirect2|REDIRECT1|REDIRECT2|USE|PAGE1}}
  • {{Redirect2|REDIRECT1|REDIRECT2|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2}}
  • {{Redirect2|REDIRECT1|REDIRECT2|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3}}
  • {{Redirect2|REDIRECT1|REDIRECT2|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|USE4|PAGE4}}
  • {{Redirect4|REDIRECT1|REDIRECT2}} (disambiguous) →
 • For three sources:
 • {{Redirect3|REDIRECT|TEXT}}
 • {{Redirect-synonym|TERM|OTHER TOPIC}}
 • {{Redirect text|REDIRECT|TEXT}}
... Not to be confused with ...

"… If you are seeking another topic, … consider adding it to …."[തിരുത്തുക]

Note:USE1 can be omitted, resulting in language like {{For}} above.

Similar proper names ("For other people named ...")[തിരുത്തുക]

Other people[തിരുത്തുക]

 • {{Other people}} (disambiguous) →
 • {{Other people|NAME}} (disambiguous) →
 • {{Other people|NAME|PAGE}}
 • {{Other people|NAME|PAGE|named=titled}}
 • {{Other people2|PAGE}}
 • {{Other people3}} (disambiguous) →
Note: same as {{About}} except uses "other people" instead of "other uses" if only 1 parameter is used
Note: defaults to "named" as in {{Other people}}, exists for options like "nicknamed", "known as", etc.

Other places[തിരുത്തുക]

Other hurricanes[തിരുത്തുക]

Other ships[തിരുത്തുക]

For articles on ships:

Distinguish[തിരുത്തുക]

"Not to be confused with …"[തിരുത്തുക]

 • {{Distinguish|PAGE1}}
 • {{Distinguish|PAGE1|PAGE2|PAGE3|PAGE4}}
 • {{Distinguish2|TEXT}}

"… redirects here. It is not to be confused with …"[തിരുത്തുക]

"For technical reasons, … redirects here. For … , see … ."[തിരുത്തുക]

Wikipedia self-reference[തിരുത്തുക]

Categories[തിരുത്തുക]

Category-specific templates:

This is a template for linking categories horizontally. Horizontal linkage is often the right solution when vertical linkage (i.e., as sub-category and parent category) is not appropriate. In most cases, this template should be used on both categories to create reciprocal linkage between the two categories.

Family names[തിരുത്തുക]

Lists[തിരുത്തുക]

User pages[തിരുത്തുക]

Notes[തിരുത്തുക]

Do not use subst: with these templates, as that will prevent:

 1. propagating changes as the template is modified; and the
 2. What links here (WLH) listing.

These templates are used in thousands of articles; therefore, changing the syntax could break thousands of articles. If you wish to create or edit a disambiguation or redirection template, first ask yourself the following questions:

 1. Is there already a template that will do this job? Since many disambiguation and redirection templates have already been created, first check: Category:Disambiguation and redirection templates.
 2. Do I really need a new template for this? Will it likely be used on any other articles or should I just use {{Hatnote}} instead? Before creating a new template, see the template namespace guideline.
 3. If I change the parameters around on an existing template, do I know what the result will be? Will it break existing uses of the template and if so, can I fix all of the errors? Before making any changes, see Template sandbox and test cases.

See also[തിരുത്തുക]

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Main_category&oldid=1343990" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്