ഫലകം:Infobox subdivision type

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Infobox subdivision type
[നിർമ്മിക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

വിവരണമൊന്നുമില്ല.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
പേര്name

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംആവശ്യമാണ്
അപരനാമം 1alt_name

മറ്റു പേരുകൾ

പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
അപരനാമം 2alt_name1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
alt_name2alt_name2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
alt_name3alt_name3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
alt_name4alt_name4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
mapmap

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
captioncaption

ചിത്രത്തിന് അടിക്കുറിപ്പ്

അജ്ഞാതംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
categorycategory

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
territoryterritory

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
upper_unitupper_unit

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
legislation_beginlegislation_begin

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
legislation_begin1legislation_begin1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
legislation_begin2legislation_begin2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
legislation_begin3legislation_begin3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
legislation_begin4legislation_begin4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
start_datestart_date

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
start_date1start_date1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
start_date2start_date2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
start_date3start_date3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
start_date4start_date4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
legislation_endlegislation_end

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
legislation_end1legislation_end1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
legislation_end2legislation_end2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
legislation_end3legislation_end3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
legislation_end4legislation_end4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
end_dateend_date

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
end_date1end_date1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
end_date2end_date2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
end_date3end_date3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
end_date4end_date4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
end_date5end_date5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
current_numbercurrent_number

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
number_datenumber_date

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
typetype

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
type1type1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
type2type2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
type3type3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
type4type4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
type5type5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
statusstatus

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
status1status1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
status2status2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
status3status3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
status4status4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
status5status5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
exofficioexofficio

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
exofficio1exofficio1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
exofficio2exofficio2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
exofficio3exofficio3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
exofficio4exofficio4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
exofficio5exofficio5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
population_rangepopulation_range

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
area_rangearea_range

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
density_rangedensity_range

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ഭരണംgovernment

ഭരണമേധാവി ആരെന്ന്

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
government1government1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
government2government2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
government3government3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
government4government4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
government5government5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ഉപഘടകംsubdivision

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ഉപഘടകം 1subdivision1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
subdivision2subdivision2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
subdivision3subdivision3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
subdivision4subdivision4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
subdivision5subdivision5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_subdivision_type&oldid=3962406" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്