ഫലകം:Infobox spring

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template can be used to create an infobox for a spring, including geysers or hot springs.

Usage[തിരുത്തുക]

Daisy Geyser
Daisy Geyser during an eruption
Name originHague Geological Surveys, 1880s
LocationUpper Geyser Basin, Yellowstone National Park, Teton County, Wyoming
Coordinates44°28′12″N 110°50′42″W / 44.47000°N 110.84500°W / 44.47000; -110.84500
Elevation7,329 feet (2,234 m)
Temperature84.5 °C (184.1 °F)
Map of Upper Geyser Basin
Most commonly used parameters All parameters
{{Infobox spring
| name = 
| photo = 
| photo_width = 
| photo_caption = 
| map = 
| map_width = 
| map_caption = 
| name_origin = 
| location = 
| elevation = 
| lat_d = 
| long_d = 
| coords = 
| coords_ref = 
| hot_spring_type =
| height = 
| duration = 
| frequency = 
| discharge = 
| temperature = 
| depth = 
}}
     
{{Infobox spring
| name = 
| other_name = 
| photo = 
| photo_width = 
| photo_alt = 
| photo_caption = 
| map = 
| relief = 
| map_width = 
| map_alt = 
| map_caption = 
| mark = 
| mark_width = 
| label = 
| label_position = 
| name_origin = 
| location = 
| spring_source = 
| elevation = 
| lat_d = 
| lat_m = 
| lat_s = 
| lat_NS = 
| long_d = 
| long_m = 
| long_s = 
| long_EW = 
| region = 
| scale = 
| source = 
| format = 
| display = 
| coords = 
| coords_ref = 
| hot_spring_type = 
| type =
| provides = 
| magnitude = 
| height = 
| duration = 
| frequency = 
| discharge = 
| temperature = 
| depth = 
| child = 
| embedded = 
}}

Parameter descriptions[തിരുത്തുക]

Parameter Description
name Required. Official name of the geothermal feature (e.g Old Faithful Geyser)
other_name If the feature is also commonly known by another name then use this parameter for the alternate name.
photo The name of an image file to be displayed. No special formatting is needed. For geysers, a photo of the eruption is preferred.
photo_width The width in pixels of the image. The default and maximum width is 284px. An image with vertical orientation (portrait mode) may need to be adjusted. Use map_width=200 and not map_width=200px.
photo_alt Alternate text for the photo for visually impaired readers. See WP:ALT.
photo_caption The caption that will display bellow the image. Include month and year of picture, if known.
map The name of the map to be displayed. See Map display methods.
map_relief When the geographical coordinates method is used (see Map display methods), any non-blank value (map_relief=yes, map_relief=1, etc.) will cause the template to display a relief map image, where available. For additional information, see Template:Location map#Relief parameter.
map_width Width to display the map image in pixels. The default and maximum is 220. For example map_width=200 (not map_width=200px).
map_alt Alternative text for the map image, see WP:ALT.
map_caption Text displayed below the map image, if required.
mark The image to use for the marker. The default is Red pog.svg. See Template:Infobox map#Marks for more information.
marker_width The display width of the marker image in pixels. Default = 8.
label Text that will be displayed next to the marker. Works with label_position below.
label_position Specifies the position of a label with respect to the marker. Valid values are left, right, top, bottom and none. See label above.
Coordinate related parameters
lat_d The degrees of latitude. This value can be specified as a decimal degree and when this format is used minutes and seconds should not be specified. See this page.
lat_m The minutes of latitude.
lat_s The seconds of latitude.
lat_NS N if north of the equator, S if south of the equator. Other values will be disregarded.
long_d The degrees of longitude. This value can be specified as a decimal degree and when this format is used minutes and seconds should not be specified. See this page.
long_m The minutes of longitude.
long_s The seconds of longitude.
long_EW E if East of the prime meridian, W if west of the prime meridian. Other values will be disregarded.
scale Determines the zoom factor for external map websites. See scale. The default value for this template is 1:50,000. Using scale=100000 will change the zoom to 1:100,000.
region A country code. See ISO 3166-2:US, ISO 3166-2 and ISO 3166-1 alpha-2. For example US-OR is the code for Oregon. This computer readable code is recommended. It will not be displayed. See region.
source Source of the coordinate data. See source. For example gnis or ngs, etc. It will not be displayed. Not all possible values are recognized.
format Determines the format of the coordinates displayed. Valid values are dms for degrees, minutes and seconds, and dec for decimal degrees. The default value is dms.
display Determines where the coordinates will be displayed. Valid values are inline and inline,title and their variants. The default is inline,title and is recommended.
coords Can be used with {{coord}} template to display geographical coordinates.
coords_ref Used with <ref>...</ref> tags to cite a references.
Other parameters
name_origin Where did the name of this feature originate? Who named this feature?
location Location of the feature. The specific location of the geyser first, followed by the general region. For well known geyser regions, use the local group or basin (e.g, Lower Geyser Basin, Yellowstone National Park).
spring_source Source for the water for the spring.
elevation The elevation of the feature (don't forget to include both feet and meters).
hot_spring_type The type of geothermal features. Possible options are geyser, fumarole, mud pot or hot spring. Geysers can be cone or fountain geysers. For non-geothermal springs, use type
type The type of spring. Possible options are. For geothermal springs, use hot_spring_type
provides Body of water into which the spring discharges.
height For geysers, the minimum to maximum height of an eruption (e.g - 15 - 20 minutes)
duration For geysers, the minimum to maximum duration of an eruption
frequency For geysers, the average frequency of an eruption
discharge Water discharge for a geyser or a flowing spring
magnitude The magnitude of the discharge as measured by the spring classification scale
temperature For pools, the average temperature of the water in degrees Fahrenheit and Celsius
depth For pools, the average depth of the feature
child Used to embed this template in another. See below.
embedded Used to embed another template in this one. See below.

Map display methods[തിരുത്തുക]

This template uses Template:Infobox map. For more details, see the documentation for that template.

Simple map image method[തിരുത്തുക]

Any map image can be displayed by specifying the name of the image file. Notice that when a photo and a map are specified the map will appear at the bottom of the infobox and that if no photo is specified the map will be displayed at the top.

Big Cone
Big Cone Geyser
LocationWest Thumb Geyser Basin, Yellowstone National Park, Teton County, Wyoming
Coordinates44°25′03″N 110°34′14″W / 44.41750°N 110.57056°W / 44.41750; -110.57056
Elevation7,864 feet (2,396.9 m)
Map shows Big Cone is in the West Thumb Geyser Basin.
West Thumb Geyser Basin
{{Infobox spring
| name = Big Cone
| photo = Big cone.jpg
| photo_width = 
| photo_caption = Big Cone Geyser
| map_image = WestThumbGeyserBasin-Big Cone.jpg
| map_caption = West Thumb Geyser Basin
| map_alt = Map shows Big Cone is in the West Thumb Geyser Basin.
| map_width = 
| location = West Thumb Geyser Basin, Yellowstone National Park, [[Teton County, Wyoming]]
| coords = {{coord|44|25|03|N|110|34|14|W|type:landmark_region:US-WY}}
| coords_ref = 
| elevation = {{convert|7864|ft|m|1}}
}}

Geographical coordinate method[തിരുത്തുക]

A mark can be superimposed on one of a set of special map templates. If a valid map name is specified this is the method the template will attempt to use. To display a mark the geographic coordinates must be specified using the parameters lat_d, long_d, etc. The mark will not be displayed if the {{Coord}} template is used. See the documentation for {{Location map}}. The parameters for this template map to a subset of the parameters for Location map. A map template can be found using these sources:

List of templates - Many of the items listed here are redirects and a few templates may not function as expected.
Category:Location map templates - templates sorted by category.
Special:WhatLinksHere/Template:Location map/Info - a search that might help.
Special:Prefixindex/Template:Location map - another search that might help.

All of the names begin with the words "Location map" followed by the area covered. The value you need to specify is the area name. The map template for the for Alberta, Canada is Location map Canada Alberta. In this case specify map=Canada Alberta or, in this case, map=Alberta. The following example does not produce output that is optimum for use with the geysers of Yellowstone but demonstrates the method.

Big Alcove Spring
Big Alcove Spring is located in the northwestern Wyoming
Big Alcove Spring is located in the northwestern Wyoming
Big Alcove Spring
Location of Big Alcove Spring in Wyoming
Coordinates44°43′08″N 110°42′24″W / 44.71889°N 110.70667°W / 44.71889; -110.70667
{{Infobox spring
| name = Big Alcove Spring
| map = Wyoming2
| map_alt = Big Alcove Spring is located in the northwestern Wyoming
| map_caption = Location of Big Alcove Spring in Wyoming
| map_width = 200
| label = Big Alcove Spring
| lat_d = 44.7188889
| long_d = -110.7069444
| region = US-WY
}}

The label is optional. By default it is usually displayed to the left of the mark.

X,Y coordinate method[തിരുത്തുക]

The values for the x and y parameters are the pixel coordinates of the location mark when the image is scaled to a width of 1000 pixels.

x is the pixel offset for the mark from the left edge of an image 1000px wide.
y is the pixel offset for the mark from the top edge of an image 1000px wide.

There are at least two ways of obtaining these values:

  1. Download the image from the image's file page to your computer. Open the image in a graphics editor, such as GIMP or XnView. Scale (resize) the image to a width of 1000px and then note the x, y coordinates when the mouse cursor points to the desired location. Use these values directly.
  2. Download the image from the image's file page to your computer. Open the image in any image viewer that displays the coordinates of the cursor position, such as Paint from Microsoft. Note the X, Y coordinates when the mouse cursor points to the location. Then:
1000 · x'/w = x  and  1000 · y'/w = y
where x' and y' are the mouse cursor coordinates, w is the width of the image displayed on your computer and x and y are the values to assign to the x and y parameters.

These computed coordinates are relative and will work even if the width of the image displayed in an article is changed by another user. Using simple pixel coordinate values would not have this advantage. Note that Wikipedia does not allow the aspect ratio of an image to be altered.

Old Faithful
Road map of area
{{Infobox spring
| name = Old Faithful
| map_image = Old Faithful area.png
| map_alt = Road map of area
| map_caption =
| map_width = 200
| x = 680
| y = 630
}}

Template embedding[തിരുത്തുക]

This template can be embedding in another infobox template by adding the code |child=yes. To embed another template in this one use |embedded={{Infobox ....

Microformats[തിരുത്തുക]

The articles created using this template include an hCard microformat. For more information read this.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_spring&oldid=3015913" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്