ഫലകം:Infobox settlement/areadisp

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This subtemplate of {{Infobox settlement}} displays area values.

Usage[തിരുത്തുക]

{{Infobox settlement/areadisp
| km2   = area in square kilometres (via area_total_km2 and others)
| sqmi  = area in square miles (via area_total_sq_mi and others)
| ha    = area in hectares (via area_total_ha and others)
| acre  = area in acres (via area_total_acre and others)
| dunam = area in dunams (via area_total_dunam and others)
| pref  = preference to display /km2 or /sqmi (via unit_pref)
| name  = name of country (via subdivision_name)
| link  = if dunam_link = on, returns total=on
| mag   = set to value of area_magnitude
}}

Examples: square kilometre (km2)[തിരുത്തുക]

{{Infobox settlement/areadisp|km2=N}}

Input Output   Input Output
km2= Precision Conversion
(sq. mi.)
Order of
magnitude
Template
output
  km2= Precision Conversion
(sq. mi.)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 3,861.0 3 10,000 ച.കി.മീ.(4,000 ച മൈ)   22222 0 8,580.0 3 22,222 ച.കി.മീ.(8,580 ച മൈ)
1000 -3 386.1 2 1,000 ച.കി.മീ.(400 ച മൈ)   2222 0 857.9 2 2,222 ച.കി.മീ.(858 ച മൈ)
100 -2 38.6 1 100 ച.കി.മീ.(40 ച മൈ)   222 0 85.7 1 222 ച.കി.മീ.(86 ച മൈ)
10 -1 3.86 0 10 ച.കി.മീ.(4 ച മൈ)   22 0 8.5 0 22 ച.കി.മീ.(8 ച മൈ)
1 0 0.386 -1 ച.കി.മീ.(0.4 ച മൈ)   2 0 0.77 -1 ച.കി.മീ.(0.8 ച മൈ)
0.1 1 0.0386 -2 0.1 ച.കി.മീ.(0.04 ച മൈ)   0.2 1 0.077 -2 0.2 ച.കി.മീ.(0.08 ച മൈ)
0.01 2 0.00386 -3 0.01 ച.കി.മീ.(0.004 ച മൈ)   0.22 2 0.0849 -2 0.22 ച.കി.മീ.(0.08 ച മൈ)
0.001 3 0.000386 -4 0.001 ച.കി.മീ.(0.0004 ച മൈ)   0.222 3 0.08571 -2 0.222 ച.കി.മീ.(0.086 ച മൈ)
0.0001 4 3.86E-5 -5 0.0001 ച.കി.മീ.(0 ച മൈ)   0.2222 4 0.085792 -2 0.2222 ച.കി.മീ.(0.0858 ച മൈ)

Examples: square mile (sqmi)[തിരുത്തുക]

{{Infobox settlement/areadisp|pref=UK|sqmi=N}}

Input Output   Input Output
sqmi= Precision Conversion
(km2)
Order of
magnitude
Template
output
  sqmi= Precision Conversion
(km2)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 25,899.9 4 10,000 ച മൈ (30,000 ച.കി.മീ.)   22222 0 57,554.7 4 22,222 ച മൈ (57,550 ച.കി.മീ.)
1000 -3 2,589.99 3 1,000 ച മൈ (3,000 ച.കി.മീ.)   2222 0 5,754.95 3 2,222 ച മൈ (5,750 ച.കി.മീ.)
100 -2 259.00 2 100 ച മൈ (300 ച.കി.മീ.)   222 0 574.98 2 222 ച മൈ (570 ച.കി.മീ.)
10 -1 25.90 1 10 ച മൈ (30 ച.കി.മീ.)   22 0 56.98 1 22 ച മൈ (60 ച.കി.മീ.)
1 0 2.59 0 1 ച മൈ (3 ച.കി.മീ.)   2 0 5.18 0 2 ച മൈ (5 ച.കി.മീ.)
0.1 1 0.259 -1 0.1 ച മൈ (0.3 ച.കി.മീ.)   0.2 1 0.518 -1 0.2 ച മൈ (0.5 ച.കി.മീ.)
0.01 2 0.0259 -2 0.01 ച മൈ (0.03 ച.കി.മീ.)   0.22 2 0.5698 -1 0.22 ച മൈ (0.6 ച.കി.മീ.)
0.001 3 0.00259 -3 0.001 ച മൈ (0.003 ച.കി.മീ.)   0.222 3 0.57498 -1 0.222 ച മൈ (0.57 ച.കി.മീ.)
0.0001 4 0.000259 -4 0.0001 ച മൈ (0.0003 ച.കി.മീ.)   0.2222 4 0.575495 -1 0.2222 ച മൈ (0.575 ച.കി.മീ.)
0.00001 5 2.59E-5 -5 0.00001 ച മൈ (0 ച.കി.മീ.)   0.22222 5 0.575547 -1 0.22222 ച മൈ (0.5755 ച.കി.മീ.)

Examples: hectare (ha)[തിരുത്തുക]

{{Infobox settlement/areadisp|ha=N}}

Input Output   Input Output
ha= Precision Conversion
(acres)
Order of
magnitude
Template
output
  ha= Precision Conversion
(acres)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 24710.5 4 10,000 ഹെ(20,000 ഏക്കർ)   22222 0 54911.8 4 22,222 ഹെ(54,912 ഏക്കർ)
1000 -3 2471.1 3 1,000 ഹെ(2,000 ഏക്കർ)   2222 0 5490.7 3 2,222 ഹെ(5,491 ഏക്കർ)
100 -2 247.1 2 100 ഹെ(200 ഏക്കർ)   222 0 548.6 2 222 ഹെ(549 ഏക്കർ)
10 -1 24.7 1 10 ഹെ(20 ഏക്കർ)   22 0 54.4 1 22 ഹെ(54 ഏക്കർ)
1 0 2.47 0 1 ഹെ(2 ഏക്കർ)   2 0 4.9 0 2 ഹെ(5 ഏക്കർ)
0.1 1 0.247 -1 0.1 ഹെ(0.2 ഏക്കർ)   0.2 1 0.49 -1 0.2 ഹെ(0.5 ഏക്കർ)
0.01 2 0.0247 -2 0.01 ഹെ(0.02 ഏക്കർ)   0.22 2 0.544 -1 0.22 ഹെ(0.54 ഏക്കർ)
0.001 3 0.00247 -3 0.001 ഹെ(0.002 ഏക്കർ)   0.222 3 0.5486 -1 0.222 ഹെ(0.549 ഏക്കർ)
0.0001 4 0.000247 -4 0.0001 ഹെ(0.0002 ഏക്കർ)   0.2222 4 0.54907 -1 0.2222 ഹെ(0.5491 ഏക്കർ)
0.00001 5 2.47E-5 -5 0.00001 ഹെ(0 ഏക്കർ)   0.22222 5 0.549118 -1 0.22222 ഹെ(0.54912 ഏക്കർ)

Examples: acre[തിരുത്തുക]

{{Infobox settlement/areadisp|pref=UK|acre=N}}

Input Output   Input Output
acre= Precision Conversion
(hectares)
Order of
magnitude
Template
output
  acre= Precision Conversion
(hectares)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 4046.9 3 10,000 ഏക്കർ (4,000 ഹെ)   22222 0 8992.9 3 22,222 ഏക്കർ (8,993 ഹെ)
1000 -3 404.69 2 1,000 ഏക്കർ (400 ഹെ)   2222 0 899.2 2 2,222 ഏക്കർ (899 ഹെ)
100 -2 40.47 1 100 ഏക്കർ (40 ഹെ)   222 0 89.8 1 222 ഏക്കർ (90 ഹെ)
10 -1 4.05 0 10 ഏക്കർ (4 ഹെ)   22 0 8.9 0 22 ഏക്കർ (9 ഹെ)
1 0 0.405 -1 1 ഏക്കർ (0.4 ഹെ)   2 0 0.81 -1 2 ഏക്കർ (0.8 ഹെ)
0.1 1 0.0405 -2 0.1 ഏക്കർ (0.04 ഹെ)   0.2 1 0.081 -2 0.2 ഏക്കർ (0.08 ഹെ)
0.01 2 0.00405 -3 0.01 ഏക്കർ (0.004 ഹെ)   0.22 2 0.089 -2 0.22 ഏക്കർ (0.09 ഹെ)
0.001 3 0.000405 -4 0.001 ഏക്കർ (0.0004 ഹെ)   0.222 3 0.0898 -2 0.222 ഏക്കർ (0.090 ഹെ)
0.0001 4 4.05E-5 -5 0.0001 ഏക്കർ (0 ഹെ)   0.2222 4 0.08992 -2 0.2222 ഏക്കർ (0.0899 ഹെ)

Examples: dunam[തിരുത്തുക]

{{Infobox settlement/areadisp|pref=Dunam|dunam=N}}

Input Output   Input Output
dunam= Precision Conversion Order of
magnitude
Template
output
  dunam= Precision Conversion Order of
magnitude
Template
output
100000 -5 km2: 100
sqmi: 38.610
2
1
1,00,000 dunams (100 ച.കി.മീ. or 40 ച മൈ)   222222 0 km2: 222.222
sqmi: 85.800
2
1
2,22,222 dunams (222.222 ച.കി.മീ. or 85.800 ച മൈ)
10000 -4 km2: 10
sqmi: 3.861
1
0
10,000 dunams (10 ച.കി.മീ. or 4 ച മൈ)   22222 0 km2: 22.222
sqmi: 8.580
1
0
22,222 dunams (22.222 ച.കി.മീ. or 8.580 ച മൈ)
1000 -3 km2: 1
ac: 247.1
0
2
1,000 dunams (1 ച.കി.മീ. or 200 ഏക്കർ)   2222 0 km2: 2.222
ac: 549.1
0
2
2,222 dunams (2.222 ച.കി.മീ. or 549 ഏക്കർ)
100 -2 ha: 10
ac: 24.7
1
1
100 dunams (10 ഹെ or 20 ഏക്കർ)   222 0 ha: 22.2
ac: 54.9
1
1
222 dunams (22.2 ഹെ or 55 ഏക്കർ)
10 -1 ha: 1
ac: 2.47
0
0
10 dunams (1 ഹെ or 2 ഏക്കർ)   22 0 ha: 2.2
ac: 5.44
0
0
22 dunams (2.2 ഹെ or 5 ഏക്കർ)
1 0 ha: 0.1
ac: 0.247
-1
-1
1 dunam (0.1 ഹെ or 0.2 ഏക്കർ)   2 0 ha: 0.2
ac: 0.49
-1
-1
2 dunams (0.2 ഹെ or 0.5 ഏക്കർ)
0.1 1 ha: 0.01
ac: 0.0247
-2
-2
0.1 dunams (0.01 ഹെ or 0.02 ഏക്കർ)   0.2 1 ha: 0.02
ac: 0.049
-2
-2
0.2 dunams (0.02 ഹെ or 0.05 ഏക്കർ)
0.01 2 ha: 0.001
ac: 0.00247
-3
-3
0.01 dunams (0.001 ഹെ or 0.002 ഏക്കർ)   0.22 2 ha: 0.022
ac: 0.054
-2
-2
0.22 dunams (0.022 ഹെ or 0.05 ഏക്കർ)
0.001 3 ha: 0.0001
ac: 0.000247
-4
-4
0.001 dunams (0.0001 ഹെ or 0.0002 ഏക്കർ)   0.222 3 ha: 0.0222
ac: 0.0549
-2
-2
0.222 dunams (0.0222 ഹെ or 0.055 ഏക്കർ)
0.0001 4 ha: 1.0E-5
ac: 2.47E-5
-5
-5
0.0001 dunams (0 ഹെ or 0 ഏക്കർ)   0.2222 4 ha: 0.02222
ac: 0.05491
-2
-2
0.2222 dunams (0.02222 ഹെ or 0.0549 ഏക്കർ)

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_settlement/areadisp&oldid=3982585" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്