ഫലകം:Infobox number

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
← 17 18 19 →
Cardinaleighteen
Ordinal18-ആം
(eighteenth)
Factorization2 × 32
Greek numeralΙΗ´
Roman numeralXVIII
Binary100102
Ternary2003
Quaternary1024
Quinary335
Senary306
Octal228
Duodecimal1612
Hexadecimal1216
VigesimalI20
Base 36I36
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

{{Infobox number}} creates an infobox for integer article pages.

Typical usage[തിരുത്തുക]

{{infobox number
| unicode       = 
| greek prefix  = 
| latin prefix  = 
}}

Additional parameters[തിരുത്തുക]

| number = <!-- only needed if the number is not the page-name (such as a sandbox) -->
| cardinal = <!-- not necessary if the number is less than 1 billion -->
| ordinal text = <!-- not necessary if the number is less than 1 billion -->
| numeral = <!-- not necessary if the number is less than 1 billion -->
| factorization = <!-- not necessary if the number is less than 1 billion -->
| prime =
| divisor = 
| roman =
Number in different languages
| lang1 = 
| lang1 symbol = 
| lang2 = 
| lang2 symbol = 
| lang3 = 
| lang3 symbol = 
| lang4 = 
| lang4 symbol = 
...
| lang12 = 
| lang12 symbol = 

Example[തിരുത്തുക]

← 999 1000 1001 →
Cardinalone thousand
Ordinal1000-ആം
(one thousandth)
Factorization23× 53
Greek numeral,Α´
Roman numeralM
Unicode symbol(s)Ⅿ, ⅿ, ↀ
Greek prefixchilia
Latin prefixmilli
Binary11111010002
Ternary11010013
Quaternary332204
Quinary130005
Senary43446
Octal17508
Duodecimal6B412
Hexadecimal3E816
Vigesimal2A020
Base 36RS36
{{Infobox number
| number = 1000
| unicode = Ⅿ, ⅿ, ↀ
| greek prefix = chilia
| latin prefix = milli
}}

TemplateData[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. See a monthly parameter usage report for Template:Infobox number in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Infobox number

വിവരണമൊന്നുമില്ല.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
numbernumber

വിവരണമൊന്നുമില്ല

എണ്ണംഐച്ഛികം
cardinalcardinal

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ordinalordinal

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ordinal textordinal text

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
numeralnumeral

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
factorizationfactorization

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Gaussian integer factorizationGaussian integer factorization

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
gaussian integer factorizationgaussian integer factorization

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
primeprime

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
divisordivisor

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
RomanRoman

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
romanroman

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Roman unicodeRoman unicode

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
roman unicoderoman unicode

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
unicodeunicode

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Greek prefixGreek prefix

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
greek prefixgreek prefix

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Latin prefixLatin prefix

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
latin prefixlatin prefix

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Old English prefixOld English prefix

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
old english prefixold english prefix

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang1lang1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang1 symbollang1 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang2lang2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang2 symbollang2 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang3lang3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang3 symbollang3 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang4lang4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang4 symbollang4 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang5lang5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang5 symbollang5 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang6lang6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang6 symbollang6 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang7lang7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang7 symbollang7 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang8lang8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang8 symbollang8 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang9lang9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang9 symbollang9 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang10lang10

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang10 symbollang10 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang11lang11

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang11 symbollang11 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang12lang12

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang12 symbollang12 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang13lang13

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang13 symbollang13 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang14lang14

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang14 symbollang14 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang15lang15

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang15 symbollang15 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang16lang16

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang16 symbollang16 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang17lang17

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang17 symbollang17 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang18lang18

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang18 symbollang18 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang19lang19

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lang19 symbollang19 symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_number&oldid=3342120" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്