ഫലകം:Infobox hurricane current

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
{{{name}}} TC


{{{image}}}
Satellite image

{{{track}}}
Forecast map
As of: {{{time}}}
Location: {{{location}}}
Winds:
Pressure: {{{pressure}}}
Movement: {{{movement}}}
See more detailed information.
ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[കാണുക] [തിരുത്തുക] [നാൾവഴി] [പുതുക്കുക]

Usage[തിരുത്തുക]

Hurricane Joaquin 4
Hurricane Joaquin GOES-13 Oct 1 2015 1900z.jpg
Satellite image

11L 2015 5day.gif
Forecast map
Current storm status
Category 4 hurricane (1-min mean)
As of: 2:00 p.m. EDT (18:00 UTC) October 1
Location: {{{location}}}
Winds: 115 kt (130 mph; 215 km/h) sustained (1-min mean)
gusting to 135 kt (155 mph; 250 km/h)
Pressure: 936 mbar (hPa; 27.64 inHg)
Movement: SW at 5 kn (9.3 km/h; 5.8 mph)
See more detailed information.
{{{Infobox hurricane current
|name=Hurricane Joaquin
|category=cat4
|type=hurricane
|time=2:00 p.m. [[Eastern Daylight Time|EDT]] (18:00 [[Coordinated Universal Time|UTC]]) October 1
|image=Hurricane Joaquin GOES-13 Oct 1 2015 1900z.jpg|image_width=155px
|track=11L 2015 5day.gif
|lat=23.0|N|lon=74.2|W
|within_units=20 [[nautical mile|nm]]
|distance_from=About 70 mi (115 km) SSE of [[San Salvador Island]]
|1sustained=115 kt (130 mph; 215 km/h)
|gusts=135 kt (155 mph; 250 km/h)
|pressure=936 [[Bar (unit)|mbar]] ([[Pascal (unit)|hPa]]; 27.64 [[Inches of Mercury|inHg]])
|movement=[[Southwest|SW]] at {{convert|5|kn|abbr=on}}
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

name Name of the storm, displayed on the top of the infobox
category Controls the background color of the infobox intensity fields. Use in combination with type to control the text displayed inside the intensity fields (see {{Hurricane status small}}). The table below shows some of the values the template can obtain:
Category Type
depression tropical depression
subtropical depression
storm tropical storm
subtropical storm
cat1 hurricane
typhoon (1-4)
super typhoon (4-5)
tropical cyclone
cat2
cat3
cat4
cat5
image Image displayed on the left side of the infobox. Usually a satellite view of the storm. File:Temporary cyclone north.svg is used as a placeholder if this parameter is empty.
image_width Width of the file included via image. 130px by default.
image_caption Caption of the file included via image. "Satellite image" by default.
track Image displayed on the left side of the infobox. Usually a forecast map of the storm. File:Temporary cyclone north.svg is used as a placeholder if this parameter is empty.
track_topcaption Used to include text above the file included via track. Not currently used.
track_width Width of the file included via track. 170px by default.
track_caption Caption of the file included via track. "Forecast map" by default.
AUScategory Used to input the Australian intensity classification into the "current storm information" row.
JMAtype Used to input the RSMC Tokyo intensity classification type into the "current storm information" row.
JMAcategory Used to input the RSMC Tokyo intensity classification into the "current storm information" row.
time Advisory time
location Position of the storm center. Give uncertainty if possible.
10sustained 10-minute sustained winds
10average 10-minute average winds
3sustained 3-minute sustained winds
1sustained 1-minute sustained winds
gusts Measured gusts
pressure Central barometric pressure of storm
movement Direction and speed of storm
stormarticle Storm article containing the Current storm information section for the system. Do not include the #Current_storm_information anchor in the link; it is already added by the template. If absent, template assumes that the section is in the current article.
sectnum Used to disambiguate storms when there are multiple active storms being tracked in the same season article. For the second currently active storm, from top to bottom, set sectnum=2; for the third, sectnum=3, and so on. If absent, the template assumes there is only one #Current_storm_information anchor in the article.

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_hurricane_current&oldid=1040075" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്