ഫലകം:Infobox historic subdivision

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

{{infobox historic subdivision
<!-- Header -->
| Name         = Common name for the unit, preferably the article title
| subdivision_type   = The type, such as District or Borough, if the history is complex leave this blank and put the details in Status
| AltName        = Any alternative names
| Image         = Header image
| image_caption     = 
| arms_image      = Coat of arms (display option 1)
| arms_link       = 
| flag_image      = 
| flag_link       = 
<!-- Geography -->
| Map          = 
| map_caption      = 
| coordinates      = Use {{Coord}} with |display=inline,title
| AreaFirst       = Use these to record the area, and any changes over time
| AreaFirstYear     = 
| AreaSecond      = 
| AreaSecondYear    = 
| AreaThird       = 
| AreaThirdYear     = 
| AreaLast       = 
| AreaLastYear     = 
| area_lost1      = Significant areas the territory lost
| lost_to1       = Where it transferred to
| area_lost_year1    = The year it happened
| area_gained1     = Significant areas the territory gained
| gained_from1     = Where it transferred from
| area_gained_year1   = The year it happened

<!-- History -->
| Origin        = What caused the unit to be created, such as legislation
| preceded_by      = Where it came from, what it replaced or was split from
| Start         = Start date
| End          = End date
| Replace        = What replaced it
<!-- Demography -->
| PopulationFirst    = Use these to record the population, and any changes over time
| PopulationFirstYear  = 
| PopulationSecond   = 
| PopulationSecondYear = 
| PopulationThird    = 
| PopulationThirdYear  = 
| PopulationLast    = 
| PopulationLastYear  = 
| DensityFirst     = Use these to record the density, and any changes over time
| DensityFirstYear   = 
| DensitySecond     = 
| DensitySecondYear   = 
| DensityThird     = 
| DensityThirdYear   = 
| DensityLast      = 
| DensityLastYear    = 
<!-- Governance -->
| Status        = The status(es) the unit held
| Government      = The name of the local government 
| government_type    = The category/type of local government
| Arms         = Coat of arms (display option 2)
| arms_caption     = 
| Civic         = Civic seal, logo or other
| civic_caption     = 
| Motto         = 
| HQ          = Headquarters
| CodeName       = Reference code series name 
| Code         = Unique reference code for unit in the series
<!-- Subdivisions -->
| Divisions       = The name of the subdivision type it had, for example parishes or wards
| DivisionsNames    = The names of the subdivisions
| DivisionsMap     = Map of the subdivisions
| divisions_map_caption = 
<!-- Memberships -->
| membership_title1   = Type of unit it was part of
| membership1      = Name of the unit it was part of 
| membership_title2   = 
| membership2      = 
| membership_title3   = 
| membership3      = 
| membership_title4   = 
| membership4      = 
| membership_title5   = 
| membership5      = 
}}
London
County of London
County
County of London shown within England
County of London shown within England
Area
 • 191174,816 ഏക്കർ (302.77 കി.m2)
 • 196174,903 ഏക്കർ (303.12 കി.m2)
Population
 • 19114,521,685
 • 19613,200,484
Density
 • 191160/acre
 • 196142/acre
History
 • Preceded byDistrict of the Metropolitan Board of Works
 • Created1889
 • Abolished1965
 • Succeeded byGreater London
StatusAdministrative and (smaller) ceremonial county
GovernmentLondon County Council
 • HQCounty Hall, Lambeth
Arms of London County Council
Arms of London County Council
Subdivisions
 • TypeParishes and districts (1889–1900)
Metropolitan boroughs (1900–1965)

Boroughs numbered 2-29 (1 is the City)

Where to use[തിരുത്തുക]

This infobox can be used on a range of former subdivisions and historic areas.

The application of this template has so far been restricted to United Kingdom subdivisions, but there is nothing in the template syntax to prevent its use on other territories.

Unit Examples
County agglomerations Yorkshire, Sussex
Former counties Avon (county), Huntingdon and Peterborough, Cumberland, Westmorland, Humberside, County of London
Administrative counties East Suffolk, West Suffolk, Isle of Ely
Hundreds, ridings and divisions Edmonton (hundred), Liberty of Westminster, West Riding of Yorkshire, Holborn division, Ossulstone
County of London boroughs Metropolitan Borough of Camberwell, Metropolitan Borough of Westminster
County and non-county boroughs County Borough of Teesside, Municipal Borough of Walthamstow, County Borough of Croydon
Urban and rural districts Barnet Urban District, Orsett Rural District, Tintwistle Rural District
Former districts Wansdyke (district), Holderness (borough), Medina, Isle of Wight
Former parishes Bermondsey (parish), Battersea (parish)

Blank syntax[തിരുത്തുക]

{{infobox historic subdivision
<!-- Header -->
| Name         = 
| subdivision_type   =
| AltName        = 
| Image         = 
| image_caption     = 
<!-- Geography -->
| Map          = 
| map_caption      = 
| coordinates      = 
| AreaFirst       = 
| AreaFirstYear     = 
| AreaSecond      = 
| AreaSecondYear    = 
| AreaThird       = 
| AreaThirdYear     = 
| AreaLast       = 
| AreaLastYear     = 
| area_lost1      = 
| lost_to1       = 
| area_lost_year1    = 
| area_gained1     = 
| gained_from1     = 
| area_gained_year1   = 
<!-- History -->
| preceded_by      =
| Origin        = 
| Start         = 
| End          = 
| Replace        = 
<!-- Demography -->
| PopulationFirst    = 
| PopulationFirstYear  = 
| PopulationSecond   = 
| PopulationSecondYear = 
| PopulationThird    = 
| PopulationThirdYear  = 
| PopulationLast    = 
| PopulationLastYear  = 
| DensityFirst     = 
| DensityFirstYear   = 
| DensitySecond     = 
| DensitySecondYear   = 
| DensityThird     = 
| DensityThirdYear   = 
| DensityLast      = 
| DensityLastYear    = 
<!-- Governance -->
| Status        = 
| Government      = 
| government_type    =
| Arms         = 
| arms_caption     = 
| Civic         = 
| civic_caption     = 
| Motto         = 
| HQ          = 
| CodeName       = 
| Code         = 
<!-- Subdivisions -->
| Divisions       = 
| DivisionsNames    = 
| DivisionsMap     = 
| divisions_map_caption = 
<!-- Memberships -->
| membership_title1   = 
| membership1      = 
| membership_title2   = 
| membership2      = 
| membership_title3   = 
| membership3      = 
| membership_title4   = 
| membership4      = 
| membership_title5   = 
| membership5      = 
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date that is specific to the day, use {{start date}} unless the date is before 1583 CE. If it has a URL, use {{URL}}.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • street-address
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.}

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_historic_subdivision&oldid=2582812" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്