ഫലകം:Infobox figure skater

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

This is an infobox for a biographical article on a figure skater. The only required field is title. If no fields are defined from a section, that section header will not be displayed.

{{{honorific_prefix}}}
{{{name}}}
{{{honorific_suffix}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1]]
{{{caption}}}
Personal information
Native name{{{native_name}}}
പൂർണനാമം{{{full_name}}}
മറ്റ് പേരുകൾ{{{altname}}}
പ്രതിനിധീകരിച്ച രാജ്യം{{{country}}}
മുൻപ് പ്രതിനിധീകരിച്ച രാജ്യ(ങ്ങൾ){{{formercountry}}}
ജനിച്ചത്{{{birth_name}}}
{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
മരിച്ചത്{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
Home town{{{hometown}}}
താമസസ്ഥലം{{{residence}}}
Spouse(s){{{spouse}}}
ഉയരം{{{height}}}
Partner{{{partner}}}
Former partner{{{formerpartner}}}
പരിശീലകൻ{{{coach}}}
മുൻപത്തെ പരിശീലകൻ{{{formercoach}}}
Choreographer{{{choreographer}}}
Former choreographer{{{formerchoreographer}}}
സ്കേറ്റിംഗ് ക്ലബ്{{{skating club}}}
മുൻപത്തെ സ്കേറ്റിംഗ് ക്ലബ്{{{former skating club}}}
പരിശീലന സ്ഥലങ്ങൾ{{{currenttraininglocations}}}
മുൻപത്തെ പരിശീലന സ്ഥലങ്ങൾ{{{formertraininglocations}}}
Began skating{{{beganskating}}}
Retired{{{retired}}}
World standing{{{worldranking}}}
Season's bests{{{pbrankings}}}
ISU personal best scores
Combined total{{{combined total}}}
{{{combined date}}}
Short program{{{SP score}}}
{{{SP date}}}
Free skate{{{FS score}}}
{{{FS date}}}
Combined total{{{dance score}}}
{{{dance date}}}
Comp. dance{{{CD score}}}
{{{CD date}}}
Original dance{{{OD score}}}
{{{OD date}}}
Short dance{{{SD score}}}
{{{SD date}}}
Free dance{{{FD score}}}
{{{FD date}}}
{{{module}}}

All paramters[തിരുത്തുക]

{{Infobox figure skater
| honorific_prefix =
| name = {{subst:PAGENAMEBASE}}
| honorific_suffix = 
| image = 
| image_size =
| alt = 
| caption = 
| native_name = 
| native_name_lang = 
| full_name = 
| altname = 
| country = 
| formercountry = 
| birth_name = 
| birth_date = 
| birth_place = 
| death_date = 
| death_place = 
| hometown = 
| residence = 
| spouse = 
| height = <!-- "X cm", "X m" or "X ft Y in" plus optional reference (conversions are automatic) -->
| partner = 
| formerpartner = 
| coach = 
| formercoach = 
| choreographer = 
| formerchoreographer = 
| skating club = 
| former skating club = 
| currenttraininglocations = 
| formertraininglocations = 
| beganskating = 
| retired = 
| worldranking = 
| pbrankings = 
| combined total = 
| combined date = 
| SP score = 
| SP date = 
| FS score = 
| FS date = 
| dance score = 
| dance date = 
| CD score = 
| CD date = 
| OD score = 
| OD date = 
| SD score = 
| SD date = 
| FD score = 
| FD date = 
| show-medals = <!-- yes to display -->
| medaltemplates = <!-- for Olympic medals in place of separate infobox. For syntax, see [[Template:Medal templates documentation]] -->
}}

Living person[തിരുത്തുക]

| birth_date = {{birth date and age|yyyy|mm|dd}}

Deceased person[തിരുത്തുക]

| birth_date = {{birth date|yyyy|mm|dd}}
| death_date = {{death date and age|yyyy|mm|dd|yyyy|mm|dd}} <!-- (death date followed by birth date) -->

Parameters[തിരുത്തുക]

Parameter Explanation
honorific_prefix To appear on the line above the person's name
name The professional or most common name of the person. This should be the name used in the title of the article. Use {{subst:PAGENAME}} to use the name of the article.
honorific_suffix To appear on the line below the person's name
image An image of the subject. Type the name of the image file without adding File: before it or wikilinking it, such as Image name.jpg. If no image is available yet, do not use an image placeholder.
image_size The image size. Only use this parameter if the image is less than 220 pixels in width. If so, than indicate the image's respective width in pixels, like this: image_size=200.
alt Alt text for the image displayed.
caption A caption for the image displayed.
native_name The person's name in their own language, if different.
native_name_lang ISO 639-2 code e.g. "fre" or "fra" for French. If more than one, use {{lang}} in |native_name= instead.
full_name The full name of the athlete, including full first name, middle name, patronymics, ordinals, suffixes, et cetera.
altname Name other than the full name or most common name that the athlete has used professionally, such as a maiden name.
country Country the skater represents in competition. .
formercountry Country or countries that the person used to represent in competition. Put the years, if known, in parenthesis after the country.
birth_name Name at birth; only use if different from name.
birth_date Date of birth. If living, use {{birth date and age}} or {{birth-date and age}}. If only a year of birth is known, or age as of a certain date, consider using {{birth year and age}} or {{birth based on age as of date}}. If deceased, use {{birth date}} or {{birth-date}}. See each template's documentation for details on usage.
birth_place Place of birth: city, administrative region, sovereign state. Use the name of the birthplace at the time of birth, e.g.: Saigon (prior to 1976), Ho Chi Minh City (post 1976). Do not use a flag template.
death_date Date of death. If birth date is known, use {{death date and age}} or {{death-date and age}}. If birth date is unknown, use {{death date}} or {{death-date}}. See each template's documentation for details on usage.
death_place Place of death.
hometown Use if different from birth place.
residence Official residence. Use if different from birth place or hometown.
spouse Name of spouse(s), followed by years of marriage. Use the format Name (1950–present) for current spouse and Name (1970–1999) for former spouse(s); for convenience, consider using {{marriage}}. For deceased persons still married at time of death, close the date range with death year.
height Official height, measured in centimetres (or metres) when using the metric system or in feet and inches when using the imperial system. Use XXX cm, X.XX m, or X ft Y in. The infobox will automatically display the appropriate conversion within parentheses. For further details, see {{Infobox person/height}} and Template:Infobox sportsperson § height.
partner Pair or ice dance partner
formerpartner Former pair or ice dance partner
coach Current coach
formercoach Former coach(es)
choreographer Current choreographer
formerchoreographer Former choreographer(s)
skating club Club represented in competition
former skating club Former club represented
currenttraininglocations Locations (cities, rinks, or countries) where skater has trained in the current season.
formertraininglocations Locations (cities, rinks, or countries) where skater has trained in the past.
beganskating Year or age began skating
retired Date retired from competitive skating
worldranking Current world standing (WS) according to the ISU
pbrankings Rankings of the season's bests (SB) scores that a skater achieved in each season
combined total Combined short program and free skating ISU personal best scores for single and pair skaters.
combined date Competition where the skater or pair team posted that personal best
SP score Short program personal best score for single or pair skaters
SP date Competition where the skater or pair team posted that personal best
FS score Free skating personal best score for single or pair skaters
FS date Competition where the skater or pair team posted that personal best
dance score Combined overall ISU personal best scores for ice dancers.
dance date Competition where the ice dance team posted that personal best
CD score Compulsory dance personal best score for ice dancers
CD date Competition where the ice dance team posted that personal best
OD score Original dance personal best score for ice dancers
OD date Competition where the ice dance team posted that personal best
SD score Short dance personal best score for ice dancers
SD date Competition where the ice dance team posted that personal best
FD score Free dance personal best score for ice dancers
FD date Competition where the ice dance team posted that personal best
show-medals By default, the medal table is collapsed. If show-medals=yes, it is expanded and will only be collapsed if the "hide" link is clicked.
medaltemplates This allows the incorporation of a medal table into the infobox. It uses the all of templates from the medal record infobox except for {{MedalTableTop}} and {{MedalBottom}}. Set out the medal templates in the order stated in the medal templates documentation. Please use only for Olympic medals and use a competitive highlights section for longer lists of medals.

For example:

{{MedalCountry|{{flagIOC|EUN|1992 Winter}}}}
{{MedalGold|[[1992 Winter Olympics|1992 Albertville]] | [[Figure skating at the 1992 Winter Olympics|Men's singles]]}}
{{MedalCountry|[[Soviet Union]]}}
{{MedalBronze|[[1988 Winter Olympics|1988 Calgary]] | [[Figure skating at the 1988 Winter Olympics|Men's singles]]}}

Use as a child template[തിരുത്തുക]

The child or embed parameter is used when embedding this infobox into another.

This infobox may be used to create a genre-specific section within {{Infobox person}} (or similar biographical infobox templates) for cases where a person may be notable in more than one field; a generic example is shown below. For guidance on usage, see Wikipedia:Infobox modules. Also see the Template:Infobox documentation which explains embedding and subboxes.

{{Infobox person
| name = 
| image = 
| caption = 
| birth_date = 
| birth_place = 
| <!-- etc. -->
| module = 
 {{Infobox figure skater | child=yes
 | parameter-1 = 
 | parameter-2 = 
 | parameter-3 = 
 | parameter-4 = 
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Embedding other templates[തിരുത്തുക]

The module or misc parameter is used for embedding other templates into this infobox.

{{Infobox figure skater
| name = 
| <!-- etc. -->
| module =
 {{Infobox ABC
 | child = yes <!-- or embed=yes / subbox=yes -->
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Examples[തിരുത്തുക]

Single skaters[തിരുത്തുക]

Galina Efremenko
Personal information
മറ്റ് പേരുകൾGalina Maniachenko
പ്രതിനിധീകരിച്ച രാജ്യംUkraine
ജനിച്ചത് (1980-12-23) ഡിസംബർ 23, 1980  (42 വയസ്സ്)
Kiev
Former partnerEvgeni Gilgurski
പരിശീലകൻGalina Kukhar
മുൻപത്തെ പരിശീലകൻAda Minevich
ChoreographerMaria Tumanovskaia
സ്കേറ്റിംഗ് ക്ലബ്Ukraine Kiev
ISU personal best scores
Combined total145.86
2005 Europeans
Short program53.54
2003 Skate America
Free skate96.24
2005 Europeans
{{Infobox figure skater
| name = Galina Efremenko
| altname = Galina Maniachenko
| country = [[Ukraine]]
| birth_date = {{birth date and age|1980|12|23}}
| birth_place = [[Kiev]]
| formerpartner = [[Evgeni Gilgurski]]
| coach = [[Galina Kukhar]]
| formercoach = [[Ada Minevich]]
| choreographer = [[Maria Tumanovskaia]]
| skating club = Ukraine Kiev
| combined total = 145.86
| combined date = [[2005 European Figure Skating Championships|2005 Europeans]]
| SP score = 53.54
| SP date = [[2003 Skate America]]
| FS score = 96.24
| FS date = [[2005 European Figure Skating Championships|2005 Europeans]]
}}

Pair skaters: Living[തിരുത്തുക]

Rena Inoue
Rena inoue.jpg
Inoue and Baldwin in 2004
Personal information
പ്രതിനിധീകരിച്ച രാജ്യംUnited States
മുൻപ് പ്രതിനിധീകരിച്ച രാജ്യ(ങ്ങൾ)Japan
ജനിച്ചത് (1976-10-17) ഒക്ടോബർ 17, 1976  (46 വയസ്സ്)
Nishinomiya, Hyogo, Japan
താമസസ്ഥലംSanta Monica, California, United States
ഉയരം149 സെ.മീ (4 അടി 11 ഇഞ്ച്)
PartnerJohn Baldwin
Former partnerTomoaki Koyama (JPN)
പരിശീലകൻPhilipp Mills
മുൻപത്തെ പരിശീലകൻJill Watson
Peter Oppegard
ChoreographerPhilipp Mills
സ്കേറ്റിംഗ് ക്ലബ്All Year FSC
Began skating1980
ISU personal best scores
Combined total183.17
2006 Worlds
Short program61.73
2007 Four Continents
Free skate122.27
2006 Worlds
{{Infobox figure skater
| name = Rena Inoue
| image = Rena inoue.jpg
| image_size = 180
| caption = Inoue and Baldwin in 2004
| country = [[United States]]
| formercountry = [[Japan]]
| birth_name = <!--if different-->
| birth_date = {{birth date and age|1976|10|17}}
| birth_place = [[Nishinomiya]], [[Hyogo]], Japan
| residence = [[Santa Monica, California]], United States
| height = 149 cm
| partner = '''[[John Baldwin (figure skater)|John Baldwin]]'''
| formerpartner = [[Tomoaki Koyama]] (JPN)
| coach = Philipp Mills
| formercoach = {{br separated entries| [[Jill Watson]] | [[Peter Oppegard]] }}
| choreographer = Philipp Mills
| skating club = All Year FSC
| beganskating = 1980
| combined total = 183.17
| combined date = [[2006 World Figure Skating Championships|2006 Worlds]]
| SP score = 61.73
| SP date = [[2007 Four Continents Championships|2007 Four Continents]]
| FS score = 122.27
| FS date = [[2006 World Figure Skating Championships|2006 Worlds]]
| show-medals = yes
| medaltemplates =
{{MedalSport | [[Figure skating]] – [[Pair skating|Pairs]] }}
{{MedalCountry | {{USA}} }}
{{MedalCompetition | [[Four Continents Figure Skating Championships|Four Continents Championships]] }}
{{MedalGold | [[2006 Four Continents Figure Skating Championships|2006 Colorado Springs]] | Pairs }}
{{MedalBronze | [[2007 Four Continents Figure Skating Championships|2007 Colorado Springs]] | Pairs }}
}}

Pair skaters: deceased[തിരുത്തുക]

Sergei Grinkov
Gordeeva and Grinkov on a Stamp of Azerbaijan 507.jpg
A 1998 stamp commemorating Gordeeva and Grinkov
Personal information
Native nameСерге́й Миха́йлович Гринько́в
പൂർണനാമംSergei Mikhailovich Grinkov
പ്രതിനിധീകരിച്ച രാജ്യംRussia
മുൻപ് പ്രതിനിധീകരിച്ച രാജ്യ(ങ്ങൾ)Soviet Union
ജനിച്ചത്(1967-02-04)ഫെബ്രുവരി 4, 1967
Moscow, Soviet Union
മരിച്ചത്നവംബർ 20, 1995(1995-11-20) (പ്രായം 28)
Lake Placid, New York, U.S.
താമസസ്ഥലംMoscow, Russia
Simsbury, Connecticut, U.S.
ഉയരം6 അടി (2 മീ)*
Former partnerEkaterina Gordeeva
മുൻപത്തെ പരിശീലകൻ
 • Stanislav Zhuk
 • Stanislav Leonovich
 • Vladimir Zaharov
Former choreographer
സ്കേറ്റിംഗ് ക്ലബ്
{{Infobox figure skater
| name = Sergei Grinkov
| image = Gordeeva and Grinkov on a Stamp of Azerbaijan 507.jpg
| caption = A 1998 stamp commemorating Gordeeva and Grinkov
| native_name = Серге́й Миха́йлович Гринько́в
| native_name_lang = ru
| full_name = Sergei Mikhailovich Grinkov
| country = [[Russia]]
| formercountry = [[Soviet Union]]
| birth_date = {{birth date|1967|02|04}}
| birth_place = [[Moscow]], [[Soviet Union]]
| death_date = {{death date and age|1995|11|20|1967|02|04}}
| death_place = [[Lake Placid, New York]], U.S.
| residence = Moscow, Russia <br/> [[Simsbury, Connecticut]], U.S.
| height = 6 ft 0 in
| formerpartner = '''[[Ekaterina Gordeeva]]'''
| formercoach = {{unbulleted list| Stanislav Zhuk | Stanislav Leonovich | Vladimir Zaharov }}
| formerchoreographer = {{unbulleted list| [[Marina Zueva]] | [[Tatiana Tarasova]] }}
| skating club = {{unbulleted list| CSKA Moscow | [[Philadelphia SC & HS]] }}
| show-medals = no
| medaltemplates = 
{{MedalSport | [[Figure skating]] – [[Pair skating|Pairs]] }}
{{MedalCountry| {{RUS}} }}
{{MedalCompetition| [[Olympic Games]] }}
{{MedalGold | [[1994 Winter Olympics|1994 Lillehammer]] | [[Figure skating at the 1994 Winter Olympics#Pairs|Pairs]] }}
{{MedalCompetition| [[European Figure Skating Championships|European Championships]] }}
{{MedalGold| [[1994 European Figure Skating Championships|1994 Cophenhagen]] | Pairs }}
{{MedalCountry| {{URS}} }}
{{MedalCompetition| [[Olympic Games]] }}
{{MedalGold | [[1988 Winter Olympics|1988 Calgary]] | [[Figure skating at the 1988 Winter Olympics#Pairs|Pairs]] }}
{{MedalCompetition| [[World Figure Skating Championships|World Championships]] }}
{{MedalGold| [[1990 World Figure Skating Championships|1990 Halifax]] | Pairs }}
{{MedalGold| [[1989 World Figure Skating Championships|1989 Paris]] | Pairs }}
{{MedalSilver| [[1988 World Figure Skating Championships|1988 Budapest]] | Pairs }}
{{MedalGold| [[1987 World Figure Skating Championships|1987 Cincinnati]] | Pairs }}
{{MedalGold| [[1986 World Figure Skating Championships|1986 Geneva]] | Pairs }}
{{MedalCompetition| [[European Figure Skating Championships|European Championships]] }}
{{MedalGold| [[1990 European Figure Skating Championships|1990 Leningrad]] | Pairs }}
{{MedalGold| [[1988 European Figure Skating Championships|1988 Prague]] | Pairs }}
{{MedalSilver| [[1986 European Figure Skating Championships|1986 Copenhagen]] | Pairs }}
}}

Ice dancers[തിരുത്തുക]

Marina Anissina
Personal information
പൂർണനാമംMarina Vyacheslavovna Anissina
പ്രതിനിധീകരിച്ച രാജ്യംFrance
മുൻപ് പ്രതിനിധീകരിച്ച രാജ്യ(ങ്ങൾ)Russia
Soviet Union
ജനിച്ചത് (1975-08-30) ഓഗസ്റ്റ് 30, 1975  (47 വയസ്സ്)
Moscow
PartnerGwendal Peizerat
Former partnerIlia Averbukh
Sergei Sakhnovski
മുൻപത്തെ പരിശീലകൻMuriel Boucher-Zazoui
സ്കേറ്റിംഗ് ക്ലബ്CSG Lyon
Retired2002
{{Infobox figure skater
| name = Marina Anissina
| full_name = Marina Vyacheslavovna Anissina
| country = [[France]]
| formercountry = [[Russia]] <br> [[Soviet Union]]
| birth_date = {{birth date and age|1975|8|30}}
| birth_place = [[Moscow]]
| partner = '''[[Gwendal Peizerat]]'''
| formerpartner = [[Ilia Averbukh]] <br> [[Sergei Sakhnovski]]
| formercoach = [[Muriel Boucher-Zazoui]]
| skating club = CSG Lyon
| retired = 2002
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{birth date}}, or {{birth date and age}} are used in the infobox. (Do not use these if the date is before 1583). Be cautious about using these if the person is still living, per WP:DOB.

To include a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Tracking category[തിരുത്തുക]

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_figure_skater&oldid=3348482" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്