ഫലകം:Infobox element/symbol-to-name/overview

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Element names, identifiers and properties
symbol Z Name QID Notification-icon-Wikidata-logo.svg prd grp blck occur phase category Shy-phen AQ note
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]
H 1 hydrogen
  isotopes of hydrogen
d:Q556 1 1 s primordial gas Reactive nonmetal ഹൈഡ്ര­ജൻ FA Featured article
He 2 helium
  isotopes of helium
d:Q560 1 18 p primordial gas Noble gas ഹീ­ലിയം FA Featured article
Li 3 lithium
  isotopes of lithium
d:Q568 2 1 s primordial solid Alkali metal ലിഥി­യം GA Good article
Be 4 beryllium
  isotopes of beryllium
d:Q569 2 2 s primordial solid Alkaline earth metal ബെറില്ലി­യം GA Good article
B 5 boron
  isotopes of boron
d:Q618 2 13 p primordial solid Metalloid ബോറോൺ GA Good article
C 6 carbon
  isotopes of carbon
d:Q623 2 14 p primordial solid Reactive nonmetal കാർബൺ GA Good article
N 7 nitrogen
  isotopes of nitrogen
d:Q627 2 15 p primordial gas Reactive nonmetal നൈട്ര­ജൻ GA Good article
O 8 oxygen
  isotopes of oxygen
d:Q629 2 16 p primordial gas Reactive nonmetal ഓക്സി­ജെൻ FA Featured article
F 9 fluorine
  isotopes of fluorine
d:Q650 2 17 p primordial gas Reactive nonmetal ഫ്ലൂ­റിൻ FA Featured article
Ne 10 neon
  isotopes of neon
d:Q654 2 18 p primordial gas Noble gas നിയോൺ GA Good article
Na 11 sodium
  isotopes of sodium
d:Q658 3 1 s primordial solid Alkali metal സോ­ഡിയം GA Good article
Mg 12 magnesium
  isotopes of magnesium
d:Q660 3 2 s primordial solid Alkaline earth metal മഗ്നീ­ഷിയം C C-Class article
Al 13 aluminium
  isotopes of aluminium
d:Q663 3 13 p primordial solid Post-transition metal അലൂമി­നിയം B B-Class article
Si 14 silicon
  isotopes of silicon
d:Q670 3 14 p primordial solid Metalloid സിലി­ക്കൺ GA Good article
P 15 phosphorus
  isotopes of phosphorus
d:Q674 3 15 p primordial solid Reactive nonmetal ഫോസ്ഫ­റസ് C C-Class article
S 16 sulfur
  isotopes of sulfur
d:Q682 3 16 p primordial solid Reactive nonmetal ഗന്ധകം C C-Class article
Cl 17 chlorine
  isotopes of chlorine
d:Q688 3 17 p primordial gas Reactive nonmetal ക്ലോ­റിൻ GA Good article
Ar 18 argon
  isotopes of argon
d:Q696 3 18 p primordial gas Noble gas ആർഗോൺ GA Good article
K 19 potassium
  isotopes of potassium
d:Q703 4 1 s primordial solid Alkali metal പൊട്ടാ­സ്യം GA Good article
Ca 20 calcium
  isotopes of calcium
d:Q706 4 2 s primordial solid Alkaline earth metal കാൽ‌­സ്യം GA Good article
Sc 21 scandium
  isotopes of scandium
d:Q713 4 3 d primordial solid Transition metal സ്കാൻ­ഡിയം GA Good article
Ti 22 titanium
  isotopes of titanium
d:Q716 4 4 d primordial solid Transition metal ടൈറ്റാ­നിയം FA Featured article
V 23 vanadium
  isotopes of vanadium
d:Q722 4 5 d primordial solid Transition metal വനേ­ഡിയം GA Good article
Cr 24 chromium
  isotopes of chromium
d:Q725 4 6 d primordial solid Transition metal ക്രോ­മിയം GA Good article
Mn 25 manganese
  isotopes of manganese
d:Q731 4 7 d primordial solid Transition metal മാംഗ­നീസ് GA Good article
Fe 26 iron
  isotopes of iron
d:Q677 4 8 d primordial solid Transition metal ഇരുമ്പ് GA Good article
Co 27 cobalt
  isotopes of cobalt
d:Q740 4 9 d primordial solid Transition metal കൊബാൾട്ട് GA Good article
Ni 28 nickel
  isotopes of nickel
d:Q744 4 10 d primordial solid Transition metal നിക്കൽ GA Good article
Cu 29 copper
  isotopes of copper
d:Q753 4 11 d primordial solid Transition metal ചെമ്പ് GA Good article
Zn 30 zinc
  isotopes of zinc
d:Q758 4 12 d primordial solid Post-transition metal നാകം FA Featured article
Ga 31 gallium
  isotopes of gallium
d:Q861 4 13 p primordial solid Post-transition metal ഗാലിയം GA Good article
Ge 32 germanium
  isotopes of germanium
d:Q867 4 14 p primordial solid Metalloid ജെർമേ­നിയം FA Featured article
As 33 arsenic
  isotopes of arsenic
d:Q871 4 15 p primordial solid Metalloid ആർസെ­നിക് B B-Class article
Se 34 selenium
  isotopes of selenium
d:Q876 4 16 p primordial solid Reactive nonmetal സെലീ­നിയം GA Good article
Br 35 bromine
  isotopes of bromine
d:Q879 4 17 p primordial liquid Reactive nonmetal ബ്രോമിൻ GA Good article
Kr 36 krypton
  isotopes of krypton
d:Q888 4 18 p primordial gas Noble gas ക്രി­പ്റ്റോൺ GA Good article
Rb 37 rubidium
  isotopes of rubidium
d:Q895 5 1 s primordial solid Alkali metal റൂബി­ഡിയം GA Good article
Sr 38 strontium
  isotopes of strontium
d:Q938 5 2 s primordial solid Alkaline earth metal സ്ട്രോൺ­ഷിയം GA Good article
Y 39 yttrium
  isotopes of yttrium
d:Q941 5 3 d primordial solid Transition metal യിട്രിയം FA Featured article
Zr 40 zirconium
  isotopes of zirconium
d:Q1038 5 4 d primordial solid Transition metal സിർകോ­ണിയം GA Good article
Nb 41 niobium
  isotopes of niobium
d:Q1046 5 5 d primordial solid Transition metal നയോ­ബിയം FA Featured article
Mo 42 molybdenum
  isotopes of molybdenum
d:Q1053 5 6 d primordial solid Transition metal മൊളി­ബ്ഡിനം GA Good article
Tc 43 technetium
  isotopes of technetium
d:Q1054 5 7 d from decay solid Transition metal ടെക്നീ­ഷ്യം FA Featured article
Ru 44 ruthenium
  isotopes of ruthenium
d:Q1086 5 8 d primordial solid Transition metal റുഥീ­നിയം GA Good article
Rh 45 rhodium
  isotopes of rhodium
d:Q1087 5 9 d primordial solid Transition metal റോ­ഡിയം GA Good article
Pd 46 palladium
  isotopes of palladium
d:Q1089 5 10 d primordial solid Transition metal പലേ­ഡിയം GA Good article
Ag 47 silver
  isotopes of silver
d:Q1090 5 11 d primordial solid Transition metal വെള്ളി GA Good article
Cd 48 cadmium
  isotopes of cadmium
d:Q1091 5 12 d primordial solid Post-transition metal കാഡ്മി­യം GA Good article
In 49 indium
  isotopes of indium
d:Q1094 5 13 p primordial solid Post-transition metal ഇൻഡിയം GA Good article
Sn 50 tin
  isotopes of tin
d:Q1096 5 14 p primordial solid Post-transition metal വെളുത്തീയം C C-Class article
Sb 51 antimony
  isotopes of antimony
d:Q1099 5 15 p primordial solid Metalloid ആന്റി­മണി GA Good article
Te 52 tellurium
  isotopes of tellurium
d:Q1100 5 16 p primordial solid Metalloid ടെലൂ­റിയം GA Good article
I 53 iodine
  isotopes of iodine
d:Q1103 5 17 p primordial solid Reactive nonmetal അയോഡിൻ GA Good article
Xe 54 xenon
  isotopes of xenon
d:Q1106 5 18 p primordial gas Noble gas സെനൊൺ FA Featured article
Cs 55 caesium
  isotopes of caesium
d:Q1108 6 1 s primordial solid Alkali metal സീ­സിയം FA Featured article
Ba 56 barium
  isotopes of barium
d:Q1112 6 2 s primordial solid Alkaline earth metal ബേരിയം GA Good article
La 57 lanthanum
  isotopes of lanthanum
d:Q1801 6 3 d primordial solid Lanthanide ലാ­ന്തനം GA Good article
Ce 58 cerium
  isotopes of cerium
d:Q1385 6 n/a f primordial solid Lanthanide സീറിയം GA Good article
Pr 59 praseodymium
  isotopes of praseodymium
d:Q1386 6 n/a f primordial solid Lanthanide പ്രസിയോ­ഡൈമിയം GA Good article
Nd 60 neodymium
  isotopes of neodymium
d:Q1388 6 n/a f primordial solid Lanthanide നിയോ­ഡൈമിയം C C-Class article
Pm 61 promethium
  isotopes of promethium
d:Q1809 6 n/a f from decay solid Lanthanide പ്രൊമി­തിയം GA Good article
Sm 62 samarium
  isotopes of samarium
d:Q1819 6 n/a f primordial solid Lanthanide സമേ­റിയം GA Good article
Eu 63 europium
  isotopes of europium
d:Q1396 6 n/a f primordial solid Lanthanide യൂറോ­പ്പിയം GA Good article
Gd 64 gadolinium
  isotopes of gadolinium
d:Q1832 6 n/a f primordial solid Lanthanide ഗാഡോലി­നിയം C C-Class article
Tb 65 terbium
  isotopes of terbium
d:Q1838 6 n/a f primordial solid Lanthanide ടെർ­ബിയം C C-Class article
Dy 66 dysprosium
  isotopes of dysprosium
d:Q1843 6 n/a f primordial solid Lanthanide ഡിസ്പ്രോ­സിയം GA Good article
Ho 67 holmium
  isotopes of holmium
d:Q1846 6 n/a f primordial solid Lanthanide ഹോ­മിയം C C-Class article
Er 68 erbium
  isotopes of erbium
d:Q1849 6 n/a f primordial solid Lanthanide എർബിയം C C-Class article
Tm 69 thulium
  isotopes of thulium
d:Q1853 6 n/a f primordial solid Lanthanide തൂലിയം GA Good article
Yb 70 ytterbium
  isotopes of ytterbium
d:Q1855 6 n/a f primordial solid Lanthanide യിറ്റെർ­ബിയം GA Good article
Lu 71 lutetium
  isotopes of lutetium
d:Q1857 6 n/a f primordial solid Lanthanide ലുറ്റീ­ഷ്യം GA Good article
Hf 72 hafnium
  isotopes of hafnium
d:Q1119 6 4 d primordial solid Transition metal hഹാഫ്നി­യം GA Good article
Ta 73 tantalum
  isotopes of tantalum
d:Q1123 6 5 d primordial solid Transition metal ടാന്റ­ലം GA Good article
W 74 tungsten
  isotopes of tungsten
d:Q743 6 6 d primordial solid Transition metal ട­ങ്സ്റ്റൺ GA Good article
Re 75 rhenium
  isotopes of rhenium
d:Q737 6 7 d primordial solid Transition metal റീനി­യം GA Good article
Os 76 osmium
  isotopes of osmium
d:Q751 6 8 d primordial solid Transition metal ഓസ്മി­യം GA Good article
Ir 77 iridium
  isotopes of iridium
d:Q877 6 9 d primordial solid Transition metal ഇറിഡിയം FA Featured article
Pt 78 platinum
  isotopes of platinum
d:Q880 6 10 d primordial solid Transition metal പ്ലാറ്റി­നം GA Good article
Au 79 gold
  isotopes of gold
d:Q897 6 11 d primordial solid Transition metal സ്വർണം C C-Class article
Hg 80 mercury
  isotopes of mercury
d:Q925 6 12 d primordial liquid Post-transition metal മെർ­ക്കുറി GA Good article
Tl 81 thallium
  isotopes of thallium
d:Q932 6 13 p primordial solid Post-transition metal താലിയം GA Good article
Pb 82 lead
  isotopes of lead
d:Q708 6 14 p primordial solid Post-transition metal കറുത്തീയം FA Featured article
Bi 83 bismuth
  isotopes of bismuth
d:Q942 6 15 p primordial solid Post-transition metal ബി­സ്മത് GA Good article
Po 84 polonium
  isotopes of polonium
d:Q979 6 16 p from decay solid Post-transition metal പൊളോ­ണിയം GA Good article
At 85 astatine
  isotopes of astatine
d:Q999 6 17 p from decay solid Metalloid ആസ്റ്റ­റ്റീൻ FA Featured article
Rn 86 radon
  isotopes of radon
d:Q1133 6 18 p from decay gas Noble gas റഡോൺ GA Good article
Fr 87 francium
  isotopes of francium
d:Q671 7 1 s from decay solid Alkali metal ഫ്രാൻ­സിയം FA Featured article
Ra 88 radium
  isotopes of radium
d:Q1128 7 2 s from decay solid Alkaline earth metal റേ­ഡിയം B B-Class article
Ac 89 actinium
  isotopes of actinium
d:Q1121 7 3 d from decay solid Actinide ആക്റ്റിനി­യം GA Good article
Th 90 thorium
  isotopes of thorium
d:Q1115 7 n/a f primordial solid Actinide തോറി­യം FA Featured article
Pa 91 protactinium
  isotopes of protactinium
d:Q1109 7 n/a f from decay solid Actinide പ്രൊട്ടക്റ്റി­നിയം GA Good article
U 92 uranium
  isotopes of uranium
d:Q1098 7 n/a f primordial solid Actinide യുറേ­നിയം FA Featured article
Np 93 neptunium
  isotopes of neptunium
d:Q1105 7 n/a f from decay solid Actinide നെപ്റ്റ്യൂ­ണിയം GA Good article
Pu 94 plutonium
  isotopes of plutonium
d:Q1102 7 n/a f from decay solid Actinide പ്ലൂട്ടോ­ണിയം FA Featured article
Am 95 americium
  isotopes of americium
d:Q1872 7 n/a f synthetic solid Actinide അമേരി­ക്കം GA Good article
Cm 96 curium
  isotopes of curium
d:Q1876 7 n/a f synthetic solid Actinide ക്യൂറിയം GA Good article
Bk 97 berkelium
  isotopes of berkelium
d:Q1882 7 n/a f synthetic solid Actinide ബെർക്കീ­ലിയം GA Good article
Cf 98 californium
  isotopes of californium
d:Q1888 7 n/a f synthetic solid Actinide കാലി­ഫോർണിയം FA Featured article
Es 99 einsteinium
  isotopes of einsteinium
d:Q1892 7 n/a f synthetic solid Actinide ഐൻ­സ്റ്റൈനിയം GA Good article
Fm 100 fermium
  isotopes of fermium
d:Q1896 7 n/a f synthetic unknown phase Actinide ഫെർ­മിയം GA Good article
Md 101 mendelevium
  isotopes of mendelevium
d:Q1898 7 n/a f synthetic unknown phase Actinide മെന്റ­ലീവിയം GA Good article
No 102 nobelium
  isotopes of nobelium
d:Q1901 7 n/a f synthetic unknown phase Actinide നൊബീ­ലിയം GA Good article
Lr 103 lawrencium
  isotopes of lawrencium
d:Q1905 7 n/a f synthetic unknown phase Actinide ലോറെ­ൻഷ്യം GA Good article
Rf 104 rutherfordium
  isotopes of rutherfordium
d:Q1226 7 4 d synthetic unknown phase Transition metal റൂഥർ­ഫോർഡിയം GA Good article
Db 105 dubnium
  isotopes of dubnium
d:Q1232 7 5 d synthetic unknown phase Transition metal ഡബ്നി­യം FA Featured article
Sg 106 seaborgium
  isotopes of seaborgium
d:Q1234 7 6 d synthetic unknown phase Transition metal സീബോർ­ജിയം GA Good article
Bh 107 bohrium
  isotopes of bohrium
d:Q1249 7 7 d synthetic unknown phase Transition metal ബോറി­യം GA Good article
Hs 108 hassium
  isotopes of hassium
d:Q1252 7 8 d synthetic unknown phase Transition metal ഹസ്സി­യം GA Good article
Mt 109 meitnerium
  isotopes of meitnerium
d:Q1258 7 9 d synthetic unknown phase Unknown chemical properties മെയ്റ്റ്നേ­റിയം GA Good article
Ds 110 darmstadtium
  isotopes of darmstadtium
d:Q1266 7 10 d synthetic unknown phase Unknown chemical properties ഡാംസ്റ്റർ­ഷ്യം GA Good article
Rg 111 roentgenium
  isotopes of roentgenium
d:Q1272 7 11 d synthetic unknown phase Unknown chemical properties റോൺജ­നിയം GA Good article
Cn 112 copernicium
  isotopes of copernicium
d:Q1278 7 12 d synthetic unknown phase Post-transition metal കോപ്പർനി­ക്കിയം GA Good article
Nh 113 nihonium
  isotopes of nihonium
d:Q1301 7 13 p synthetic unknown phase Unknown chemical properties നിഹോ­നിയം FA Featured article
Fl 114 flerovium
  isotopes of flerovium
d:Q1302 7 14 p synthetic unknown phase Unknown chemical properties ഫ്ലെറോ­വിയം GA Good article
Mc 115 moscovium
  isotopes of moscovium
d:Q1303 7 15 p synthetic unknown phase Unknown chemical properties മോസ്കോ­വിയം GA Good article
Lv 116 livermorium
  isotopes of livermorium
d:Q1304 7 16 p synthetic unknown phase Unknown chemical properties ലിവർ­മോറിയം GA Good article
Ts 117 tennessine
  isotopes of tennessine
d:Q1306 7 17 p synthetic unknown phase Unknown chemical properties ടെന്ന­സ്സൈൻ FA Featured article
Og 118 oganesson
  isotopes of oganesson
d:Q1307 7 18 p synthetic unknown phase Unknown chemical properties ഒഗാ­നെസൻ FA Featured article
Uue 119 ununennium
  isotopes of ununennium
d:Q1139 8 1 s unknown phase Unknown chemical properties unun­ennium GA Good article
Ubn 120 unbinilium
  isotopes of unbinilium
d:Q1146 8 2 s unknown phase Unknown chemical properties unbi­nilium GA Good article
Ubu 121 unbiunium
  isotopes of unbiunium
d:Q1466 8 3 d Unknown chemical properties unbi­unium GA Good article
Ubb 122 unbibium
  isotopes of unbibium
d:Q7425 8 g Unknown chemical properties unbi­bium GA Good article
Ubt 123 unbitrium
  isotopes of unbitrium
d:Q428758 8 g Unknown chemical properties Symbol question.svg no article
Ubq 124 unbiquadium
  isotopes of unbiquadium
d:Q428741 8 g Unknown chemical properties Symbol question.svg
Ubp 125 unbipentium
  isotopes of unbipentium
d:Q428685 8 g Unknown chemical properties Symbol question.svg no article
Ubh 126 unbihexium
  isotopes of unbihexium
d:Q54377 8 g Unknown chemical properties Symbol question.svg
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_element/symbol-to-name/overview&oldid=3277770" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്