ഫലകം:Infobox deity

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

The template can be used for any mythological figure.

Usage[തിരുത്തുക]

Egyptian deities[തിരുത്തുക]

{{Infobox deity
| type    = Egyptian
| name    =
| image    =
| image_size =
| caption   =
| deity_of  =
| hiro    =
| cult_center =
| symbol   =
| parents   =
| siblings  =
| consort   =
| offspring  =
}}

Etruscan deities[തിരുത്തുക]

{{Infobox deity
| type       = Etruscan
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| deity_of     =
| abode      =
| symbol      =
| consort     =
| parents     =
| siblings     =
| children     =
| mount      =
| Greek_equivalent =
| Roman_equivalent =
}}

Greek deities[തിരുത്തുക]

{{Infobox deity
| type       = Greek
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| deity_of     =
| abode      =
| symbol      =
| consort     =
| parents     =
| siblings     =
| children     =
| mount      =
| Roman_equivalent =
}}

Roman deities[തിരുത്തുക]

{{Infobox deity
| type       = Roman
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| deity_of     =
| abode      =
| symbol      =
| consort     =
| parents     =
| siblings     =
| children     =
| mount      =
| Greek_equivalent =
}}

Irish deities[തിരുത്തുക]

{{Infobox deity
| type    = Irish
| name    = 
| image    = 
| image_size = 
| caption   =
| member_of  = the [[Tuatha Dé Danann]]
| abodes   = 
| weapons   =
| battles   =
| artefacts  =
| animals   = 
| parents   = 
| siblings  = 
| consorts  = 
| children  = 
}}

Norse deities[തിരുത്തുക]

{{Infobox deity
| type    = Norse
| name    = 
| image   = 
| image_size = 
| alt    = 
| caption  =
| deity_of  = 
| Old_Norse =
| world   = 
| symbol   = 
| parents  = 
| siblings  = 
| consort  = 
| children  = 
}}

Slavic deities[തിരുത്തുക]

{{Infobox deity
| type       = Slavic
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| deity_of     =
| abode      =
| symbol      =
| consort     =
| parents     =
| siblings     =
| children     =
| mount      =
| Roman_equivalent =
| Christian_equivalent =
| Slavic_equivalent =
}}

Turkic deities[തിരുത്തുക]

{{Infobox deity
| type       = Turkic
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| deity_of     =
| abode      =
| symbol      =
| consort     =
| parents     =
| siblings     =
| children     =
}}

Hindu deities[തിരുത്തുക]

{{Infobox deity<!--Wikipedia:WikiProject Hindu mythology-->
| type           = Hindu
| name           =
| image          =
| caption         =
| alt           = for alternate text of the title image per [[WP:ALT]]
| image_size        = <!-- default 250px -->
| deity_of         = <!--eg. god of death-->
| Devanagari        =
| Sanskrit_transliteration =
| Tamil_script       =
| script_name       = <!--Enter name of local script used-->
| script          = <!--Enter the name of the deity in the local script used -->
| affiliation       = <!--eg. Avatara of Vishnu-->
| abode          =
| mantra          = <!--eg. Gayatri-->
| weapon          = <!--eg. Sudarshan Chakra-->
| symbols         = <!--Other symbols associated with individual devas -->
| consort         =
| mount          = <!-- (Vahana) e.g. Garuda -->
| texts          = <!--eg. Ganesha Purana, Mudgala Purana-->
| region          = <!--ie. province or area for a regional deity (e.g. Bengal)-->
}}

Alusi[തിരുത്തുക]

{{Infobox deity
| type   = Alusi
| name   = 
| image   =
| caption  =
| deity_of = ''[[Alusi]] of ...''
| symbol  =
| number  =
| associate =
| planet  = 
| day    =
| color   = 
}}

All fields[തിരുത്തുക]

{{Infobox deity
| type     =
| name     =

| image    =
| image_size  =
| alt     = 
| caption   =

| other_names =
| hiro     =
| Old_Norse  = 
| Devanagari  =
| Sanskrit_transliteration =
| Tamil_script =
| Tamil_transliteration =
| script_name =
| script    =

| deity_of   =
| member_of  =
| affiliation = <!-- or | associate = -->
| cult_center =
| abode    = <!-- or | abodes = -->
| planet    =
| world    = 

| mantra    =
| weapon    = <!-- or | weapons = -->
| battles   =
| artifacts  = <!-- or | artefacts = -->
| animals   =
| symbol    = <!-- or | symbols = -->
| day     =
| color    = <!-- or | colour = -->
| number    =

| consort   = <!-- or | consorts = -->
| parents   =
| siblings   =
| offspring  = <!-- or | children = -->
| mount    =
| texts    =

| Greek_equivalent   =
| Roman_equivalent   =
| Etruscan_equivalent =
| Christian_equivalent =
| Slavic_equivalent  =

| region    =
| ethnic_group =
| festivals  =
}}

Examples[തിരുത്തുക]

Ganesha
Attired in an orange dhoti, an elephant-headed man sits on a large lotus. His body is red in colour and he wears various golden necklaces and bracelets and a snake around his neck. On the three points of his crown, budding lotuses have been fixed. He holds in his two right hands the rosary (lower hand) and a cup filled with three modakas (round yellow sweets), a fourth modaka held by the curving trunk is just about to be tasted. In his two left hands, he holds a lotus above and an axe below, with its handle leaning against his shoulder.
Basohli miniature, circa 1730. National Museum, New Delhi, India.
ദേവനാഗിരിगणेश
സംസ്കൃതംgaṇeśa
Tamil scriptகணேசா
AffiliationDeva
മന്ത്രംॐ गणेशाय नमः
(Oṃ Gaṇeśāya Namaḥ)
ആയുധംParaśu (axe)
Pāśa (lasso)
Aṅkuśa (hook)
ചിഹ്നംAum, modak
വാഹനംMouse/rat
ജീവിത പങ്കാളിBuddhi (wisdom)
Riddhi (prosperity)
Siddhi (attainment)
{{Infobox deity <!--Wikipedia:WikiProject Hindu mythology-->
| type           = Hindu 
| name           = Ganesha ({{IAST|Gaṇeśa}})
| image          = Ganesha Basohli miniature circa 1730 Dubost p73.jpg
| image_size        = 250px
| caption         = [[Basohli Painting|Basohli]] miniature, circa 1730. [[National Museum, New Delhi|National Museum]], [[New Delhi]], [[India]].
| alt           = Attired in an orange dhoti, an elephant-headed man sits on a large lotus. His body is red in colour and he wears various golden necklaces and bracelets and a snake around his neck. On the three points of his crown, budding lotuses have been fixed. He holds in his two right hands the rosary (lower hand) and a cup filled with three modakas (round yellow sweets), a fourth modaka held by the curving trunk is just about to be tasted. In his two left hands, he holds a lotus above and an axe below, with its handle leaning against his shoulder.
| Devanagari        = {{lang|sa|गणेश}} 
| Sanskrit_transliteration = {{IAST|gaṇeśa}}
| Tamil_script       = 
| affiliation       = [[Deva (Hinduism)|Deva]]
| mantra          = {{lang|sa|ॐ गणेशाय नमः}} <br />({{IAST|Oṃ Gaṇeśāya Namaḥ}})
| weapon          = {{IAST|[[Paraśu]]}} (Axe),<br /> [[Pāśa]] (Lasso), <br />[[Ankus|{{IAST|Aṅkuśa}}]] (Hook)
| consort         = [[Buddhi]] (wisdom),<br/>[[Riddhi]] (prosperity),<br/>[[Siddhi]] (attainment)
| mount          = [[Mouse]]/[[rat]]
| symbols         = [[Aum]], [[modak]]
}}

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_deity&oldid=3786594" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്