ഫലകം:Infobox country

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This infobox template is used to generate an infobox for the right-hand side of two specific types of article: on a country or territory, or on a geopolitical organisation. Parameter syntax and examples are detailed in the collapsed sections immediately below.

Syntax[തിരുത്തുക]

Country or territory
{{Infobox country
|micronation =    <!--yes if a micronation-->
|conventional_long_name = <!--Formal or official full name of the country in English-->
|native_name =    <!--Country's name (usually full name) in its native language, hence in italics (double quotemarks)-->
|common_name =    <!--Common name in English (used for wikilinks, captions, and to produce a default iso3166 code)-->
|status =       <!--Status of country, especially useful for micronations-->
|image_flag =     <!--e.g. Flag of country.svg-->
|alt_flag =      <!--alt text for flag (text shown when pointer hovers over flag)-->
|flag_border =    <!--set to no to disable border around the flag-->
|image_flag2 =    <!--e.g. Second-flag of country.svg-->
|alt_flag2 =     <!--alt text for second flag-->
|flag2_border =    <!--set to no to disable border around the flag-->
|image_coat =     <!--e.g. Coat of arms of country.svg-->
|alt_coat =      <!--alt text for coat of arms-->
|symbol_type =    <!--emblem, seal, etc (if not a coat of arms)-->
|national_motto =   <!--in inverted commas and wikilinked if link exists-->
|englishmotto =    <!--English language version of motto-->
|national_anthem =  <!--in inverted commas and wikilinked if link exists-->
|royal_anthem =    <!--in inverted commas and wikilinked if link exists-->
|other_symbol_type = <!--Use if a further symbol exists, e.g. hymn-->
|other_symbol =
|image_map =     <!--e.g. LocationCountry.svg-->
|loctext =      <!--text description of location of country-->
|alt_map =      <!--alt text for map-->
|map_caption =    <!--Caption to place below map-->
|image_map2 =     <!--Another map, if required-->
|alt_map2 =      <!--alt text for second map-->
|map_caption2 =    <!--Caption to place below second map-->
|capital =      <!--Name of country/territory's capital, wikilinked if link exists-->
|coordinates =    <!-- Coordinates for capital, using {{tl|coord}} -->
|largest_city =    <!--Name of country/territory's largest city. Use "capital" (without quotation marks) if it's the capital.-->
|largest_settlement_type = <!--Type of settlement if largest settlement not a city-->
|largest_settlement = <!--Name of largest settlement-->
|official_languages = <!--Languages recognised in legislation, constitution, etc-->
|national_languages = <!--Country/territory-wide languages recognised but not necessarily in country/territory-wide law, etc-->
|regional_languages = <!--Languages recognised or associated with particular regions within the country/territory-->
|languages_type =   <!--Use to specify a further type of language, if not official, national or regional-->
|languages =     <!--Languages of the further type-->
|languages_sub =   <!--Is this further type of language a sub-item of the previous non-sub type? ("yes" or "no")-->
|languages2_type =  <!--Another further type of language-->
|languages2 =     <!--Languages of this second further type-->
|languages2_sub =   <!--Is the second alternative type of languages a sub-item of the previous non-sub type? ("yes" or "no")-->
|ethnic_groups =   <!--List/breakdown of ethnic groups within the country/territory-->
|ethnic_groups_year = <!--Year of ethnic groups data (if provided)-->
|ethnic_groups_ref = <!--(for any ref/s to associate with ethnic groups data)-->
|religion =      <!--Religion-->
|religion_year =   <!--Year of religion data (if provided)-->
|religion_ref =    <!--(for any ref/s to associate with religion data)-->
|demonym =      <!--Term/s describing those associated with the country/territory (e.g. "Belgian" for the country Belgium)-->
|government_type =  <!--(often a compound multi-wikilinked term, e.g. "Federal semi-presidential constitutional republic", etc)-->
|leader_title1 =   <!--(for a country, usually the head of state's (wikilinked) title, e.g. "President", "Monarch")-->
|leader_name1 =
|leader_title2 =   <!--(could be "Vice President", otherwise "Prime Minster", etc, etc)-->
|leader_name2 =
<!--......-->
|leader_title14 =   <!--(up to 14 distinct leaders may be included)-->
|leader_name14 = 
|legislature =    <!--Name of the country/territory's governing body, e.g. "Parliament", "Congress", etc-->
|upper_house =    <!--Name of governing body's upper house, if given (e.g. "Senate")-->
|lower_house =    <!--Name of governing body's lower house, if given (e.g. "Chamber of Deputies")-->
|sovereignty_type =  <!--Brief description of country/territory's status ("Independence [from...]", "Autonomous province [of...]", etc)-->
|sovereignty_note = 
|established_event1 = <!--First key event in history of country/territory's status or formation-->
|established_date1 = <!--Date of first key event-->
|established_event2 = <!--Second key event-->
|established_date2 = <!--Date of second key event-->
<!--......-->
|established_event13 = <!--(up to 13 distinct events may be included)-->
|established_date13 =
|area_rank = 
|area =        <!--Major area size (in [[Template:convert]] either km2 or sqmi first)-->
|area_km2 =      <!--Major area size (in square km)-->
|area_sq_mi =     <!--Area in square mi (requires area_km2)-->
|area_footnote =   <!--Optional footnote for area-->
|percent_water = 
|area_label =     <!--Label under "Area" (default is "Total")-->
|area_label2 =    <!--Label below area_label (optional)-->
|area_data2 =     <!--Text after area_label2 (optional)-->
|population_estimate = 
|population_estimate_rank = 
|population_estimate_year = 
|population_census = 
|population_census_year = 
|population_density_km2 = 
|population_density_sq_mi = 
|population_density_rank = 
|nummembers =     <!--An alternative to population for micronation-->
|GDP_PPP =      <!--(Gross Domestic Product from Purchasing Power Parity)-->
|GDP_PPP_rank = 
|GDP_PPP_year = 
|GDP_PPP_per_capita = 
|GDP_PPP_per_capita_rank = 
|GDP_nominal = 
|GDP_nominal_rank = 
|GDP_nominal_year = 
|GDP_nominal_per_capita = 
|GDP_nominal_per_capita_rank = 
|Gini =        <!--(Gini measure of income inequality; input number only; valid values are between 0 and 100)-->
|Gini_ref =      <!--(for any ref/s to associate with Gini number)-->
|Gini_rank = 
|Gini_year = 
|HDI_year =      <!-- Please use the year to which the data refers, not the publication year-->
|HDI =        <!--(Human Development Index; input number only; valid values are between 0 and 1)-->
|HDI_change =     <!--increase/decrease/steady; rank change from previous year-->
|HDI_rank = 
|HDI_ref =      <!--(for any ref/s to associate with HDI number)-->
|currency =      <!--Name/s of currency/ies used in country/territory-->
|currency_code =   <!--ISO 4217 code/s for currency/ies (each usually three capital letters)-->
|time_zone =     <!--e.g. GMT, PST, AST, etc, etc (wikilinked if possible)-->
|utc_offset =     <!--in the form "+N", where N is number of hours offset-->
|time_zone_DST =   <!--Link to DST (Daylight Saving Time) used, otherwise leave empty-->
|utc_offset_DST =   <!--in the form "+N", where N is number of hours offset-->
|DST_note =      <!--Optional note regarding DST use-->
|antipodes =     <!--Place/s exactly on the opposite side of the world to country/territory-->
|date_format =    <!--all-numeric date format and era, such as [[Common Era|CE]], [[Anno Domini|AD]], [[Hijri year|AH]], etc.; e.g. {{abbr|yyyy|year}}-{{abbr|mm|month}}-{{abbr|dd|day}} ([[Anno Domini|AD]]) -->
|electricity =    <!--e.g. "230 V–50 Hz"-->
|drives_on =     <!--"right" or "left" (side of road)-->
|cctld =       <!--Internet country code top-level domain identifier (e.g. [[.br]], [[.de]], etc)
|iso3166code =    <!--Use to override default from common_name parameter above; omit using "omit".-->
|calling_code =    <!--e.g. [[+1]], [[+531]], [[+44]], etc-->
|patron_saint =    <!--Use patron_saints for multiple-->
|image_map3 =     <!--Optional third map position, e.g. for use with reference to footnotes below it-->
|alt_map3 =      <!--alt text for third map position-->
|footnote_a =     <!--For any footnote <sup>a</sup> used above-->
|footnote_b =     <!--For any footnote <sup>b</sup> used above-->
<!--......-->
|footnote_h =     <!--For any footnote <sup>h</sup> used above-->
|footnotes =     <!--For any generic non-numbered footnotes-->
}}
France-specific parameters

Note: Now redundant.

|metropole = 
|metropole_area = 
|metropole_area_rank = 
|metropole_area_magnitude = 
|metropole_areami² = 
|metropole_population = 
|metropole_population_estimate_rank = 
|foot = 
|foot2 = 
|foot3 = 
|foot4 = 
|foot5 = 

* If, on a particular page, the default widths provided for the flag and coat-of-arms/symbol images produce an unsatisfactory result, use flag_width (as % or px) to specify the width to be used for the flag image; the remaining width is then assigned to the coat-of-arms/symbol (if included).

Geopolitical organization
{{Infobox geopolitical organization
|name =       <!-- (in English) -->
|native_name =    <!-- Long-form name in native or any/all non-English languages -->
|linking_name =   <!-- For wikilinks, if diff from name -->
|image_flag =    <!-- Flag image's filename -->
|alt_flag =     <!-- alt text for flag-->
|flag_border =    <!--set to no to disable border around the flag-->
|symbol_type =    <!-- Symbol, Emblem, Logo, etc. -->
|image_symbol =   <!-- Symbol image's filename -->
|alt_symbol =    <!-- alt text for symbol -->
|symbol_width =   <!-- Symbol image's width (default 85px) -->
|motto =       <!-- "[motto]" -->
|englishmotto =   <!--English language version of motto-->
|anthem =      <!-- ''[anthem name]'' -->
|text_symbol_type = <!-- for other types of text symbol -->
|text_symbol =    <!-- e.g. ''[hymn name]'' -->
|image_map =     <!-- Map image's filename -->
|loctext =      <!--text description of location of organization-->
|alt_map =      <!-- alt text for map image -->
|map_width =     <!-- Map image's width (default 250px) -->
|map_caption = 
|org_type =     <!-- e.g. Trade bloc -->
|membership_type =  <!-- (default "Membership") -->
|membership =    <!-- Type/s and/or number/s of members -->
|admin_center_type = <!-- e.g. "Administrative center" (default) -->
|admin_center =   <!-- Location/s of administrative center/s -->
|languages_type =  <!-- e.g. "[[Official language]]s" (default) -->
|languages = 
|leader_title1 =   <!-- e.g. "Chair", "President", etc. -->
|leader_name1 = 
|leader_title2 =   <!-- e.g. "Deputy chair", etc. -->
|leader_name2 = 
<--......-->
|leader_title14 = 
|leader_name14 =
|established =    <!-- Usually a date, in lieu of event/s hereafter -->
|established_event1 = 
|established_date1 = 
|established_event2 = 
|established_date2 = 
<--......-->
|established_event9 = 
|established_date9 = 
|official_website = 
|area_km2 =     <!-- major area size (in sq_km) -->
|area_sq_mi =    <!-- area in square mi (requires area_km2) -->
|area_footnote =   <!-- optional footnote for area -->
|percent_water = 
|area_label =    <!-- label under "Area" (default is "Total") -->
|area_label2 =    <!-- label below area_label (optional) -->
|area_dabodyalign = <!-- text after area_label2 (optional) -->
|population_estimate = 
|population_estimate_year = 
|population_density_km2 = 
|population_density_sq_mi = 
|GDP_PPP = 
|GDP_PPP_rank = 
|GDP_PPP_year = 
|GDP_PPP_per_capita = 
|GDP_nominal = 
|GDP_nominal_year = 
|GDP_nominal_per_capita = 
|Gini =       <!-- number only, 0-100 -->
|Gini_ref =     <!-- for any ref/s to associate with Gini number -->
|Gini_year = 
|HDI =        <!-- number only, 0-1 -->
|HDI_ref =      <!-- for any ref/s to associate with HDI number -->
|HDI_year = 
|currency = 
|currency_code = 
|time_zone = 
|utc_offset =    <!-- +N, where N is number of hours -->
|footnote1 = 
|footnote2 = 
<--......-->
|footnote7 = 
|footnotes =     <!-- For generic non-numbered footnotes -->
}}
Former country
{{Infobox former country
|native_name      = <!-- Name in a modern syntax of native language(s). Leave blank if name is only in English.
                Separate with line breaks<br/> or use Template:Plainlist. If language uses Latin characters, place name(s) in italics. -->
|conventional_long_name = <!-- Full name in English -->
|common_name      = <!-- Name to be used in constructing links and category names; not for display -->
|era          = <!-- Use: "Napoleonic Wars", "Cold War", etc. -->
|status         = <!-- Status: see Category list on template page -->
|status_text      = <!-- A free text to describe status at the top of the infobox. Use sparingly. -->
|empire         = <!-- The empire or country to which the entity was in a state of dependency -->
|government_type    = <!-- To generate categories: "Monarchy", "Republic", etc. to generate categories -->
<!-- Rise and fall, events, years and dates -->
<!-- only fill in the start/end event entry if a specific article exists. Don't just say "abolition" or "declaration" -->
|event_start      = <!-- Default: "Established" -->
|date_start       = <!-- Optional: Date of establishment, in format 1 January (no year) -->
|year_start       = <!-- Year of establishment -->
|event_end       = <!-- Default: "Disestablished" -->
|date_end        = <!-- Optional: Date of disestablishment, in format 1 January (no year) -->
|year_end        = <!-- Year of disestablishment -->
|year_exile_start    = <!-- Year of start of exile (if dealing with exiled government: status="Exile") -->
|year_exile_end     = <!-- Year of end of exile (leave blank if still in exile) -->
|event1         = <!-- Optional: other events between "start" and "end" -->
|date_event1      = 
|event2         = 
|date_event2      = 
|event3         = 
|date_event3      = 
|event4         = 
|date_event4      = 
|event5         = 
|date_event5      = 
|event6         = 
|date_event6      = 
|event_pre       = <!-- Optional: A crucial event that took place before "event_start" -->
|date_pre        = 
|event_post       = <!-- Optional: A crucial event that took place after "event_end" -->
|date_post       = 
<!-- Flag navigation: Preceding and succeeding entities p1 to p5 and s1 to s5 -->
|p1           = <!-- Name of the article for preceding entity, numbered 1-5 -->
|flag_p1        = <!-- Default: "Flag of {{{p1}}}.svg" (size 30) -->
|image_p1        = <!-- Use: [[File:Sin escudo.svg|20px|Image missing]] -->
|p2           = 
|flag_p2        = 
|p3           = 
|flag_p3        = 
|p4           = 
|flag_p4        = 
|p5           = 
|flag_p5        = 
|s1           = <!-- Name of the article for succeeding entity, numbered 1-5 -->
|flag_s1        = <!-- Default: "Flag of {{{s1}}}.svg" (size 30) -->
|image_s1        = <!-- Use: [[File:Sin escudo.svg|20px|Image missing]] -->
|s2           = 
|flag_s2        = 
|s3           = 
|flag_s3        = 
|s4           = 
|flag_s4        = 
|s5           = 
|flag_s5        = 
|image_flag       = <!-- Default: Flag of {{{common_name}}}.svg -->
|flag_alt        = <!-- Alt text for flag -->
|image_flag2      = <!-- Second flag -->
|flag_alt2       = <!-- Alt text for second flag -->
|flag          = <!-- Link target under flag image. Default: Flag of {{{common_name}}} -->
|flag2         = <!-- Link target under flag2 image. Default: Flag of {{{common_name}}} -->
|flag_type       = <!-- Displayed text for link under flag. Default "Flag" -->
|flag2_type       = <!-- Displayed text for link under flag2. Default "Flag" -->
|image_coat       = <!-- Default: Coat of arms of {{{common_name}}}.svg -->
|coa_size        = <!-- Size of coat of arms -->
|coat_alt        = <!-- Alt text for coat of arms -->
|symbol_type      = <!-- Displayed text for link under symbol. Default "Coat of arms" -->
|symbol_type_article  = <!-- Link target under symbol image. Default: Coat of arms of {{{common_name}}} -->
|image_map       = 
|image_map_alt     = 
|image_map_caption   = 
|image_map2       = <!-- If second map is needed; does not appear by default -->
|image_map2_alt     = 
|image_map2_caption   = 
|capital        = 
|capital_exile     = <!-- If status="Exile" -->
|national_motto     = 
|national_anthem    = 
|common_languages    = 
|religion        = 
|demonym        = 
|currency        = 
<!-- Titles and names of the first and last leaders and their deputies -->
|leader1        = <!-- Name of king or president -->
|leader2        = 
|leader3        = 
|leader4        = 
<!--......-->
|leader21        =   <!--(up to 21 distinct leaders may be included)-->
|year_leader1      = <!-- Years served -->
|year_leader2      = 
|year_leader3      = 
|year_leader4      =
<!--......-->
|year_leader21        = 
|title_leader      = <!-- Default: "King" for monarchy, otherwise "President" -->
|representative1    = <!-- Name of representative of head of state (e.g. colonial governor) -->
|representative2    = 
|representative3    = 
|representative4    = 
|representative5    = 
|year_representative1  = <!-- Years served -->
|year_representative2  = 
|year_representative3  = 
|year_representative4  = 
|year_representative5  = 
|title_representative  = <!-- Default: "Governor" -->
|deputy1        = <!-- Name of prime minister -->
|deputy2        = 
|deputy3        = 
|deputy4        = 
|year_deputy1      = <!-- Years served -->
|year_deputy2      = 
|year_deputy3      = 
|year_deputy4      = 
|title_deputy      = <!-- Default: "Prime minister" -->
<!-- Legislature -->
|legislature      = <!-- Name of legislature -->
|house1         = <!-- Name of first chamber -->
|type_house1      = <!-- Default: "Upper house" -->
|house2         = <!-- Name of second chamber -->
|type_house2      = <!-- Default: "Lower house" -->
<!-- Area and population of a given year -->
|stat_year1       = <!-- year of the statistic, specify either area, population or both -->
|stat_area1       = <!-- area in square kílometres (w/o commas or spaces), area in square miles is calculated -->
|stat_pop1       = <!-- population (w/o commas or spaces), population density is calculated if area is also given -->
|stat_year2       = 
|stat_area2       = 
|stat_pop2       = 
|stat_year3       = 
|stat_area3       = 
|stat_pop3       = 
|stat_year4       = 
|stat_area4       = 
|stat_pop4       = 
|stat_year5       = 
|stat_area5       = 
|stat_pop5       = 
|today         = <!-- Present-day countries that overlap with the territorial extent of the former country. Do not use this parameter if there are more than four such countries. --><!-- Do NOT add flags, per MOS:INFOBOXFLAG -->
|footnote_a       = <!-- Accepts wikilinks -->
|footnote_b       = <!-- Accepts wikilinks -->
...
|footnote_h       = <!-- Accepts wikilinks -->
|footnotes       = <!-- Accepts wikilinks -->
}}

Examples[തിരുത്തുക]

Country or territory
Republic of Cameroon

République du Cameroun
Vertical tricolor (green, red, yellow) with a five-pointed gold star in the center of the red.
Flag
Coat of arms of Cameroon
Coat of arms
ദേശീയ മുദ്രാവാക്യം: 
"Paix – Travail – Patrie" (French)
"Peace – Work – Fatherland"
ദേശീയ ഗാനം: 
"Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres (French)"
O Cameroon, Cradle of our Forefathers a
Location of Cameroon on the globe.
തലസ്ഥാനംYaoundé
3°52′N 11°31′E / 3.867°N 11.517°E / 3.867; 11.517
വലിയ നഗരംDouala
ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ
വംശീയ വിഭാഗങ്ങൾ
നിവാസികളുടെ പേര്Cameroonian
ഭരണസമ്പ്രദായംRepublic
• President
Paul Biya
Philémon Yang
നിയമനിർമ്മാണസഭNational Assembly
Independence from France
• Declared
1 January 1960
• Annexation of former
British Cameroons
1 October 1961
വിസ്തീർണ്ണം
• ആകെ വിസ്തീർണ്ണം
475,442 km2 (183,569 sq mi) (54th)
•  ജലം (%)
1.3
ജനസംഖ്യ
• July 2012 estimate
20,129,878 (58th)
• 2005 census
17,463,836
•  ജനസാന്ദ്രത
39.7/km2 (102.8/sq mi) (167th)
ജി.ഡി.പി. (PPP)2011 estimate
• ആകെ
$47.251 billion
• പ്രതിശീർഷം
$2,257
ജി.ഡി.പി. (നോമിനൽ)2011 estimate
• ആകെ
$25.759 billion
• Per capita
$1,230
ജിനി (2001)44.6
medium
എച്ച്.ഡി.ഐ. (2011)Increase 0.482
low · 150th
നാണയവ്യവസ്ഥCentral African CFA franc (XAF)
സമയമേഖലUTC+1 (WAT)
ഡ്രൈവിങ് രീതിright
കോളിംഗ് കോഡ്+237
ISO കോഡ്CM
ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡൊമൈൻ.cm
 1. These are the titles as given in the Constitution of the Republic of Cameroon, Article X. The French version of the song is sometimes called Chant de Ralliement, as in National Anthems of the World; and the English version "O Cameroon, Cradle of Our Forefathers", as in DeLancey and DeLancey 61.
{{Infobox country
|conventional_long_name = Republic of Cameroon
|native_name = {{lang|fr|République du Cameroun}}
|common_name = Cameroon
|image_flag = Flag of Cameroon.svg
|alt_flag = Vertical tricolor (green, red, yellow) with a five-pointed gold star in the center of the red.
|image_coat = Coat of arms of Cameroon.svg
|symbol_type = Coat of arms
|image_map = Cameroon (orthographic projection).svg
|alt_map = Location of Cameroon on the globe.
|national_motto = <br/>{{native phrase|fr|"Paix – Travail – Patrie"|italics=off}}<br/>{{small|"Peace – Work – Fatherland"}}
|national_anthem = <br/>"{{native phrase|fr|[[O Cameroon, Cradle of our Forefathers|Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres]]|nolink=yes|italics=off}}"<br/>{{raise|0.2em|{{small|''O Cameroon, Cradle of our Forefathers''}} {{lower|0.1em|<sup>a</sup>}}}}
|official_languages = {{hlist |[[French language|French]] |[[English language|English]]}}
|demonym = Cameroonian
|ethnic_groups =
 {{unbulleted list
 | {{nowrap|31% [[Ethnic groups in Cameroon|Cameroon Highlanders]]}}
 | 19% [[Bantu peoples|Equatorial Bantu]]
 | 11% [[Kirdi]]
 | 10% [[Fula people|Fulani]]
 | 8% [[Bantu peoples|Northwestern Bantu]]
 | 7% Eastern Nigritic
 | 13% other African
 | <1% non-African
 }}
|capital = [[Yaoundé]]
|coordinates = {{coord|3|52|N|11|31|E}}
|largest_city = [[Douala]]
|government_type = [[Republic]]
|leader_title1 = [[List of heads of state of Cameroon|President]]
|leader_name1 = [[Paul Biya]]
|leader_title2 = [[Prime Minister of Cameroon|Prime Minister]]
|leader_name2 = [[Philémon Yang]]
|legislature = [[National Assembly (Cameroon)|National Assembly]]
|area_rank = 54th <!--Demographic Yearbook 1.-->
|area_km2 = 475,442
|area_sq_mi = 183,568 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|percent_water = 1.3 <!--CIA World Factbook-->
|population_estimate = 20,129,878
|population_estimate_rank = 58th <!--UN World Population Prospects-->
|population_estimate_year = July 2012
|population_census = 17,463,836
|population_census_year = 2005
|population_density_km2 = 39.7
|population_density_sq_mi = 102,8 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|population_density_rank = 167th <!--UN World Population Prospects-->
|GDP_PPP = $47.251 billion
|GDP_PPP_year = 2011
|GDP_PPP_per_capita = $2,257
|GDP_PPP_per_capita_rank =
|GDP_nominal = $25.759 billion
|GDP_nominal_year = 2011
|GDP_nominal_per_capita = $1,230
|sovereignty_type = Independence {{nobold|from [[France]]}}
|established_event1 = Declared
|established_date1 = 1 January 1960
|established_event2 = {{nowrap|Annexation of former<br/>[[British Cameroons]]}}
|established_date2 = 1 October 1961
|HDI_year = 2011
|HDI_change = increase <!--increase/decrease/steady-->
|HDI = 0.482 <!--number only-->
|HDI_ref = 
|HDI_rank = 150th
|Gini_year = 2001
|Gini_change = <!--increase/decrease/steady-->
|Gini = 44.6 <!--number only-->
|Gini_ref = 
|Gini_rank =
|currency = [[Central African CFA franc]]
|currency_code = XAF
|time_zone = [[West Africa Time|WAT]]
|utc_offset = +1
|time_zone_DST = not observed
|utc_offset_DST = +1
|electricity =
|drives_on = right
|calling_code = [[+237]]
|cctld = [[.cm]]
|footnote_a = These are the titles as given in the ''Constitution of the Republic of Cameroon'', Article X. The French version of the song is sometimes called {{lang|fr|Chant de Ralliement}}, as in ''National Anthems of the World''; and the English version "O Cameroon, Cradle of Our Forefathers", as in DeLancey and DeLancey 61.
}}
Geopolitical organization
European Union
Circle of 12 gold stars on a blue background
Flag
ദേശീയ മുദ്രാവാക്യം: "United in diversity"
ദേശീയ ഗാനം: 
"Ode to Joy"  (orchestral)
An orthographic projection of the world, highlighting the European Union and its Member States (green).
An orthographic projection of the world, highlighting the European Union and its Member States (green).
Political centres
വലിയ നഗരംLondon
ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ
നിവാസികളുടെ പേര്European
Member states
നേതാക്കൾ
Charles Michel (MR)
Ursula von der Leyen (CDU)
നിയമനിർമ്മാണസഭLegislature of the European Union
Council of the European Union
European Parliament
Establishment
23 July 1952
1 January 1958
1 November 1993
വിസ്തീർണ്ണം
• ആകെ വിസ്തീർണ്ണം
4,381,376 km2 (1,691,659 sq mi) (7tha)
•  ജലം (%)
3.08
ജനസംഖ്യ
• 2012 estimate
507,890,191 (3rda)
•  ജനസാന്ദ്രത
116.2/km2 (301.0/sq mi)
ജി.ഡി.പി. (PPP)2011 estimate
• ആകെ
$15.821 trillion (1sta)
• പ്രതിശീർഷം
$31,607 (15tha)
ജി.ഡി.പി. (നോമിനൽ)2011 estimate
• ആകെ
$17.577 trillion (1sta)
• Per capita
$35,116 (14tha)
ജിനി (2010)30.4
medium
എച്ച്.ഡി.ഐ. (2011)Increase 0.876
very high · 13th / 25tha
നാണയവ്യവസ്ഥ
സമയമേഖലUTC+0 to +2
• Summer (DST)
UTC+1 to +3
കോളിംഗ് കോഡ്28 codes
ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡൊമൈൻ.eu
Website
europa.eu
 1. If considered as a single entity.
{{Infobox geopolitical organization
|name =
 {{collapsible list
 |titlestyle = background:transparent;text-align:center;font-size:85%;
 |title = {{resize|130%|European Union}}
 |liststyle = text-align:center;
 | {{smaller|{{native name|bg|Европейски съюз}}<br/><!--
  -->{{native name|hr|Europska unija}}<br/><!--
  -->{{native name|cs|Evropská unie}}<br/><!--
  -->{{native name|da|Den Europæiske Union}}<br/><!--
  -->{{native name|nl|Europese Unie}}<br /><!--
  -->{{native name|et|Euroopa Liit}}<br/><!--
  -->{{native name|fi|Euroopan unioni}}<br/><!--
  -->{{native name|fr|Union européenne}}<br/><!--
  -->{{native name|de|Europäische Union}}<br/><!--
  -->{{native name|el|Ευρωπαϊκή Ένωση}}<br/><!--
  -->{{native name|hu|Európai Unió}}<br/><!--
  -->{{native name|ga|An tAontas Eorpach}}<br/><!--
  -->{{native name|it|Unione europea}}<br/><!--
  -->{{native name|lv|Eiropas Savienība}}<br/><!--
  -->{{native name|lt|Europos Sąjunga}}<br/><!--
  -->{{native name|mt|Unjoni Ewropea}}<br/><!--
  -->{{native name|pl|Unia Europejska}}<br/><!--
  -->{{native name|pt|União Europeia}}<br/><!--
  -->{{native name|ro|Uniunea Europeană}}<br/><!--
  -->{{native name|sk|Európska únia}}<br/><!--
  -->{{native name|sl|Evropska unija}}<br/><!--
  -->{{native name|es|Unión Europea}}<br/><!--
  -->{{native name|sv|Europeiska unionen}}<!--
 -->}}
 }}
|linking_name = Europe 
|image_flag = Flag of Europe.svg
|alt_flag = Circle of 12 gold stars on a blue background
|motto = "[[Motto of the European Union|United in diversity]]"
|anthem = <div style="padding-bottom:0.2em;">''[[Anthem of Europe|Ode to Joy]]''  {{small|(orchestral)}}</div><center>[[File:Anthem of Europe (US Navy instrumental short version).ogg]]</center>
|image_map = EU Globe No Borders.svg
|map_caption = An [[Orthographic projection (cartography)|orthographic projection]] of the world, highlighting the European Union and its Member States (green).
|map_width = 220px
|admin_center_type = Political centres
|admin_center = {{unbulleted list |[[Brussels]] ([[Brussels and the European Union|de facto capital]])|[[Luxembourg (city)|Luxembourg]] |[[Strasbourg]]}}
|largest_city = [[London]]
|official_languages =
 {{collapsible list
 |titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal;
 |title = [[Languages of the European Union|24 languages]]
 | {{hlist |[[Bulgarian language|Bulgarian]] |[[Croatian language|Croatian]] |[[Czech language|Czech]] |[[Danish language|Danish]] |[[Dutch language|Dutch]] |[[English language|English]] |[[Estonian language|Estonian]] |[[Finnish language|Finnish]] |[[French language|French]] |[[German language|German]] |[[Greek language|Greek]] |[[Hungarian language|Hungarian]] |[[Irish language|Irish]] |[[Italian language|Italian]] |[[Latvian language|Latvian]] |[[Lithuanian language|Lithuanian]] |[[Maltese language|Maltese]] |[[Polish language|Polish]] |[[Portuguese language|Portuguese]] |[[Romanian language|Romanian]] |[[Slovak language|Slovak]] |[[Slovene language|Slovene]] |[[Spanish language|Spanish]] |[[Swedish language|Swedish]]}}
 }}
|demonym = [[Citizenship of the European Union|European]]
|membership_type = [[Member state of the European Union|Member state]]s
|membership =
 {{collapsible list
 |titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal;
 |title = 28 states
 |{{flagcountry|Austria}} |{{flagcountry|Belgium|state}} |{{flagcountry|Bulgaria}}
 |{{flagcountry|Croatia}} |{{flagcountry|Cyprus}} |{{flagcountry|Czech Republic}} 
 |{{flagcountry|Denmark}} |{{flagcountry|Estonia}} |{{flagcountry|Finland}} 
 |{{flagcountry|France}} |{{flagcountry|Germany}} |{{flagcountry|Greece}} 
 |{{flagcountry|Hungary}} |{{flagcountry|Ireland}} |{{flagcountry|Italy}} 
 |{{flagcountry|Latvia}} |{{flagcountry|Lithuania}} |{{flagcountry|Luxembourg}} 
 |{{flagcountry|Malta}} |{{flagcountry|Netherlands}} |{{flagcountry|Poland}} 
 |{{flagcountry|Portugal}} |{{flagcountry|Romania}} |{{flagcountry|Slovakia}} 
 |{{flagcountry|Slovenia}} |{{flagcountry|Spain}} |{{flagcountry|Sweden}} 
 |{{flagcountry|United Kingdom}} 
 }}
|leader_title1 = [[President of the European Council|President of the European Council]]
|leader_name1 = {{nowrap|[[Charles Michel]] ([[Mouvement Réformateur|MR]])}}
|leader_title2 = [[President of the European Commission|President of the Commission]]
|leader_name2 = {{nowrap|[[Ursula von der Leyen]] ([[Christian Democratic Union of Germany|CDU]])}}
|legislature = [[Legislature of the European Union]]
|upper_house = {{nowrap|[[Council of the European Union]]}}
|lower_house = [[European Parliament]]
|established_event1 = [[Treaty of Paris (1951)|Treaty of Paris]]
|established_date1 = 23 July 1952
|established_event2 = [[Treaty of Rome]]
|established_date2 = 1 January 1958
|established_event3 = {{nowrap|[[Maastricht Treaty|Treaty of Maastricht]]}}
|established_date3 = 1 November 1993
|official_website = {{URL|europa.eu}}
|area_rank = 7th<sup>a</sup><!--gives link to list--><!--Calculated by taking out EU members from the list-->
|area_km2 = 4,381,376 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|area_sq_mi = 1,691,658 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|percent_water = 3.08
|population_estimate = 507,890,191
|population_estimate_rank = 3rd<sup>a</sup><!--gives link to list--><!--Calculated by taking out EU members from the list-->
|population_estimate_year = 2012
|population_density_km2 = 116.2 <!--502,486,499 / 4,324,782km2 = 116.2 people/km2 (1 January 2011)-->
|population_density_sq_mi = 300.9 <!--502,486,499 / 1,669,807sq_mi = 300.9 people/sq_mi (1 January 2011)-->
|population_density_rank = <!--Calculated by taking out EU members from the list-->
<!--IMF GDP data published in September 2011; so please do not use the IMF *projections* for 2011-->
|GDP_PPP = $15.821 trillion
|GDP_PPP_rank = 1st<sup>a</sup><!--gives link to list--><!--Calculated by taking out EU members from the list-->
|GDP_PPP_year = 2011
|GDP_PPP_per_capita = $31,607
|GDP_PPP_per_capita_rank = 15th<sup>a</sup><!--Calculated by taking out EU members from the list-->
|GDP_nominal = $17.577 trillion
|GDP_nominal_rank = 1st<sup>a</sup><!--Calculated by taking out EU members from the list-->
|GDP_nominal_year = 2011
|GDP_nominal_per_capita = $35,116
|GDP_nominal_per_capita_rank = 14th<sup>a</sup><!--gives link to list--><!--Calculated by taking out EU members from the list-->
|Gini_year = 2010
|Gini_change = <!--increase/decrease/steady-->
|Gini = 30.4 <!--number only-->
|Gini_ref = 
|Gini_rank = 
|HDI_year = 2011
|HDI_change = increase <!--increase/decrease/steady-->
|HDI = 0.876 <!--number only-->
|HDI_ref = 
|HDI_rank = 13th<!--Calculated by taking out EU members from the list-->{{\}}25th<sup>a</sup><!--Calculated with EU members in the list-->
|currency =
 {{hidden begin
 |titlestyle = font-size:105%;font-weight:normal;
 |title = {{pad|0.5em}}[[Euro]] and others
 |bodystyle=font-size:90%;}}
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr style="height:22px;"><th colspan="4" style="font-size:120%;">[[Eurozone]]{{spaces|2}}{{nobold|{{small|(17 countries)}}}}</tr>
 <tr style="height:22px;"><th>{{flagicon|EU}}<th>[[Euro]]<th>[[Euro sign|€]]<th><code>[[ISO 4217|EUR]]</tr>
 <tr style="height:22px;"><th colspan="4" style="font-size:120%;">[[Currencies of the European Union|Other currencies]]</tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Bulgaria}}<td>[[Bulgarian lev|Lev]]<td>лв<td><code>[[ISO 4217|BGN]]</tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Croatia}}<td>[[Croatian kuna|Kuna]]<td>kn<td><code>[[ISO 4217|HRK]]</tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Czech Republic}}<td>[[Czech koruna|Koruna]]<td>Kč<td><code>[[ISO 4217|CZK]]</tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Denmark}}<td>[[Danish krone|Krone]]<td>kr<td><code>[[ISO 4217|DKK]]</tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Hungary}}<td>[[Hungarian forint|Forint]]<td>Ft<td><code>[[ISO 4217|HUF]]</tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Latvia}}<td>[[Latvian lats|Lats]]<td>Ls<td><code>[[ISO 4217|LVL]]</tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Lithuania}}<td>[[Lithuanian litas|Litas]]<td>Lt<td><code>[[ISO 4217|LTL]]</tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Poland}}<td>[[Polish złoty|Złoty]]<td>zł<td><code>[[ISO 4217|PLN]]</tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Romania}}<td>[[Romanian Leu|Leu]]<td><td><code>[[ISO 4217|RON]]</tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Sweden}}<td>[[Swedish krona|Krona]]<td>kr<td><code>[[ISO 4217|SEK]]</tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|United Kingdom}}<td>[[Pound sterling]]<td>£<td><code>[[ISO 4217|GBP]]</tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Gibraltar}}<td>[[Gibraltar pound|Pound]]<td>£<td><code>[[ISO 4217|GIP]]</tr>
</table>
 {{hidden end}}
|time_zone = 
|utc_offset = +0 to +2
|time_zone_DST = 
|utc_offset_DST = +1 to +3
|date_format = 
|cctld = [[.eu]]
|calling_code = [[Telephone numbers in the European Union|28 codes]]
|footnote_a = If considered as a single entity.
}}
Former country

An example from German Empire:

German Empire

Deutsches Reich
1871–1918
Shield containing a black, one-headed, rightward-looking eagle with red beak, tongue and claws. On its breast is a shield with another eagle. Over its head is an imperial crown with two crossing ribbons.
Imperial Coat of arms കുലചിഹ്നം
മുദ്രാവാക്യം: Gott mit uns
"God with us"
ദേശീയ ഗാനം: 
Located in north central Europe, containing modern Germany plus much of modern Poland
Territory of the German Empire in 1914, prior to World War I
തലസ്ഥാനംBerlin
പൊതുവായ ഭാഷകൾ
Official language
German
Unofficial minority languages
Danish, French, Polish, Frisian, Old Prussian, Lithuanian
Colonial languages
Bantu, Oshiwambo, Afrikaans, Swahili (African Colonies)
Chinese (Tsingtao & Jiaozhou bay)
Papuan languages (German New Guinea)
Samoan (German Samoa)
മതം
ഗവൺമെൻ്റ്Constitutional monarchy
Emperor
 
• 1871–1888
William I
• 1888
Frederick III
• 1888–1918
Wilhelm II
Chancellor 
• 1871–1890
Otto von Bismarck (first)
• 8–9 Nov 1918
Friedrich Ebert (last)
നിയമനിർമ്മാണംReichstag
• State council
Reichsrat
ചരിത്ര യുഗംNew Imperialism/WWI
18 January 1871
9 November 1918
• Formal abdication
28 November 1918
വിസ്തീർണ്ണം
1910540,857.54 km2 (208,826.26 sq mi)
Population
• 1871
41058792
• 1890
49428470
• 1910
64925993
നാണയവ്യവസ്ഥ
ISO 3166 codeDE
മുൻപ്
ശേഷം
North German Confederation
Kingdom of Bavaria
Kingdom of Württemberg
Grand Duchy of Baden
Grand Duchy of Hesse
Alsace-Lorraine
Weimar Republic
Republic of Alsace-Lorraine
Free City of Danzig
Second Polish Republic
Klaipėda Region
Saar (League of Nations)
Hlučín Region
Northern Schleswig
Eupen-Malmedy
Area and population not including colonial possessions
{{Infobox former country
|native_name   = ''Deutsches Reich''
|conventional_long_name = German Empire
|common_name   = Germany
|status     = Empire
|era       = [[New Imperialism]]/[[World War I|WWI]]
|event_start   = [[Unification of Germany|Unification]]
|date_start   = 18 January
|year_start   = 1871
|event_end    = [[German Revolution of 1918–1919|Republic declared]]
|date_end    = 9 November
|year_end    = 1918
|event_post   = Formal abdication
|date_post    = 28 November 1918
|p1   = North German Confederation
|flag_p1 = Flag of the German Empire.svg
|p2   = Kingdom of Bavaria
|flag_p2 = Flag of Bavaria (striped).svg
|p3   = Kingdom of Württemberg
|flag_p3 = Flagge Königreich Württemberg.svg
|p4   = Grand Duchy of Baden
|flag_p4 = Flagge Großherzogtum Baden (1871-1891).svg
|p5   = Grand Duchy of Hesse
|flag_p5 = Flagge_Großherzogtum_Hessen_ohne_Wappen.svg
|p6   = Alsace-Lorraine
|flag_p6 = Flag of France.svg
|s1 = Weimar Republic
|s2 = Republic of Alsace-Lorraine
|s3 = Free City of Danzig
|s4 = Second Polish Republic
|s5 = Klaipėda Region
|s6 = Saar (League of Nations)
|s7 = Hlučín Region
|s8 = South Jutland County{{!}}Northern Schleswig
|s9 = Eupen-Malmedy
|flag_s1 = Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg
|flag_s2 = Flag of the Republic of Alsace-Lorraine.svg
|flag_s3 = Gdansk flag.svg
|flag_s4 = Flag of Poland.svg
|flag_s5 = Flag of Lithuania 1918-1940.svg
|flag_s6 = Flag of Saar 1920-1935.svg
|flag_s7 = Flag of Bohemia.svg
|flag_s8 = Flag of Denmark.svg
|flag_s9 = Flag of Belgium.svg
|image_flag = Flag of the German Empire.svg
|flag_alt  = Horizontal tricolor (black, white, red)
|flag_caption = Flag of the German Empire
|image_coat = Wappen Deutsches Reich - Reichsadler 1889.svg
|symbol_type = Imperial Coat of arms
|coat_alt  = Shield containing a black, one-headed, rightward-looking eagle with red beak, tongue and claws. On its breast is a shield with another eagle. Over its head is an imperial crown with two crossing ribbons.
|image_map     = German Empire, Wilhelminian third version.svg
|image_map_alt   = Located in north central Europe, containing modern Germany plus much of modern Poland
|image_map_caption = Territory of the German Empire in 1914, prior to [[World War I]]
|national_motto  = ''[[Gott mit uns]]''<br/><small>"God with us"</small>
|national_anthem  = {{plainlist|
*''(none official)''
*"[[Heil dir im Siegerkranz]]" (Imperial)
*"[[Deutschlandlied]]" (popular)
*"[[Die Wacht am Rhein]]" (unofficial)
}}
|capital      = Berlin
|common_languages = 
;Official language
:[[German language|German]]
;Unofficial minority languages
:[[Danish language|Danish]], [[French language|French]], [[Polish language|Polish]], [[Saterland Frisian language|Frisian]], [[Old Prussian language|Old Prussian]], [[Lithuanian language|Lithuanian]]
;Colonial languages
:[[Bantu languages|Bantu]], [[Oshiwambo]], [[Afrikaans]], [[Swahili language|Swahili]] (African Colonies)
:[[Chinese language|Chinese]] (Tsingtao & Jiaozhou bay)
:[[Papuan languages]] (German New Guinea)
:[[Samoan language|Samoan]] (German Samoa)
|government_type  = Constitutional monarchy
|title_leader = [[German Emperor|Emperor]]
|leader1   = [[William I, German Emperor|William I]]
|year_leader1 = 1871–1888
|leader2   = [[Frederick III, German Emperor|Frederick III]]
|year_leader2 = 1888
|leader3   = [[Wilhelm II, German Emperor|Wilhelm II]]
|year_leader3 = 1888–1918
|title_deputy = [[List of Chancellors of Germany|Chancellor]]
|deputy1   = [[Otto von Bismarck]] (first)
|year_deputy1 = 1871–1890
|deputy2   = [[Friedrich Ebert]] (last)
|year_deputy2 = 8–9 Nov 1918
|legislature = [[Reichstag (German Empire)|Reichstag]]
|house1    = [[Reichsrat (Germany)|Reichsrat]]
|type_house1 = State council
|stat_year1  = 1871
|religion   = {{plainlist|
*[[Lutherans]]~60%
*[[Roman Catholics]]~40%
}}
|stat_pop1  = 41058792
|stat_year2  = 1890
|stat_pop2  = 49428470
|stat_year4  = 1910
|stat_pop4  = 64925993
|stat_area4  = 540857.54
|currency   = {{plainlist|
*[[Vereinsthaler]], [[South German gulden]], [[Bremen thaler]], [[Hamburg mark]], [[French franc]] <small>(until 1873, together)</small>
*[[German gold mark|Goldmark]] <small>(1873–1914)</small>
*[[German Papiermark|Papiermark]] <small>(after 1914)</small>
}}
|footnotes  = Area and population not including colonial possessions
|today    =
}}

Errors[തിരുത്തുക]

If the template generates errors when calculating data for the Gini or HDI fields, it will add the article to Category:Country articles requiring maintenance. This only happens if the page is in the main article space, not any other namespaces.

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date that is specific to the day, use {{start date}} unless the date is before 1583 CE. If it has a URL, use {{URL}}.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • street-address
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Tracking categories[തിരുത്തുക]

TemplateData[തിരുത്തുക]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools
See a monthly parameter usage report for Template:Infobox country in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Infobox country

This template produces an infobox for countries that covers their major attributes such as their flags, ethnic makeup, and political system.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ഈ ഫലകത്തിന് അതിന്റേതായ ഫോർമാറ്റിങ് ആണ്.

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Conventional long nameconventional_long_name

Formal or official full name of the country in English. This entry should not be enclosed in brackets.

ഉദാഹരണം
The United States of America
പദംഐച്ഛികം
common_namecommon_name

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
linking_namelinking_name

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Native namenative_name

Country's name (usually full name) in its native language, hence in italics (double quotemarks). The template {{native name}} should be used with this parameter to automatically italicize the text.

ഉദാഹരണം
{{native name|Bundesrepublik Deutschland}}
പദംഐച്ഛികം
Geopolitical organisation namename

Name of the geopolitical organisation in English.

പദംഐച്ഛികം
Flagimage_flag

File name of an image file on Wikipedia or on Commons that contains the country's current flag. Do not enclose this entry in double brackets and do not give it a prefix such as File:

ഉദാഹരണം
Flag of Iceland.svg
പ്രമാണംഐച്ഛികം
Flag widthflag_width

If the default widths provided for the flag and coat-of-arms/symbol images produce an unsatisfactory result, use this to specify the width to be used for the flag image; the remaining width is then assigned to the coat-of-arms/symbol (if included). Can be done as a % or px.

പദംഐച്ഛികം
Flag alt textalt_flag

Alternate text for flag (text shown when pointer hovers over flag).

പദംഐച്ഛികം
Flag borderflag_border

Set to no to disable border around the flag.

പദംഐച്ഛികം
Flag captionflag_caption

Use this parameter to enter a caption for the flag, if one is necessary. Do not end this entry with a period.

ഉദാഹരണം
1992 version of the flag prior to the country's dissolution
പദംഐച്ഛികം
Second flagimage_flag2

If a country has a second flag— perhaps because of an ongoing civil war or a dispute over sovereignty— you can provide the file name of that second flag in this parameter. Do not include the prefix File:, and do not enclose it in double brackets.

ഉദാഹരണം
Secondflag of Namibia.svg
പ്രമാണംഐച്ഛികം
Second flag alt textalt_flag2

Alt text for second flag (text shown when pointer hovers over flag).

പദംഐച്ഛികം
Second flag borderflag2_border

Set to no to disable border around the flag.

പദംഐച്ഛികം
Coat of armsimage_coat image_symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉദാഹരണം
Great Seal of the United States (obverse).svg
പ്രമാണംഐച്ഛികം
Symbol widthsymbol_width

Symbol image's width.

സ്വതേ
85px
പദംഐച്ഛികം
Coat of arms alt textalt_coat alt_symbol coat_alt

Alt text for coat of arms.

പദംഐച്ഛികം
Symbol typesymbol_type

If not a coat of arms.

ഉദാഹരണം
emblem, seal, etc
പദംഐച്ഛികം
Symbol type articlesymbol_type_article

An article about the type of symbol of the country

പദംഐച്ഛികം
Text symboltext_symbol

For other types of text symbol.

ഉദാഹരണം
''[hymn name]''
പദംഐച്ഛികം
Text symbol typetext_symbol_type

For other types of text symbol.

പദംഐച്ഛികം
Other symbolother_symbol

Use if a further symbol exists.

പദംഐച്ഛികം
Other symbol typeother_symbol_type

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
National mottonational_motto

In inverted commas and wikilinked if link exists. Can also be used with the {{lang}} template and correct two-letter language code to designate the language of the motto where not provided in English.

ഉദാഹരണം
{{lang|de|''{{lang|de|[[Das Lied der Deutschen|Einigkeit und Recht und Freiheit]]}}''}}
പദംഐച്ഛികം
Mottomotto

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
National anthemnational_anthem

In inverted commas and wikilinked if link exists.

പദംഐച്ഛികം
Anthemanthem

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Royal anthemroyal_anthem

In inverted commas and wikilinked if link exists.

പദംഐച്ഛികം
Mapimage_map

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉദാഹരണം
LocationCountry.svg
പദംഐച്ഛികം
Map widthmap_width

Map image's width.

സ്വതേ
250px
പദംഐച്ഛികം
Map alt textalt_map

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Map captionmap_caption

Caption to place below map.

പദംഐച്ഛികം
Map 2image_map2

Another map, if required.

പദംഐച്ഛികം
Map 2 widthmap2_width

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Map 2 alt textalt_map2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Map 2 captionmap_caption2

Caption to place below second map.

പദംഐച്ഛികം
image_map3image_map3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
map3_widthmap3_width

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
alt_map3alt_map3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
map_caption3map_caption3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Capitalcapital

Name of country/territory's capital, wikilinked if link exists.

പദംഐച്ഛികം
Capital typecapital_type

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Coordinatescoordinates

The geographic coordinates of the capital.

പദംഐച്ഛികം
Latitude degreeslatd

The degrees of the capital's latitude.

പദംഐച്ഛികം
Latitude minuteslatm

The minutes of the capital's latitude.

പദംഐച്ഛികം
Latitude NSlatNS

The direction of the capital's latitude.

പദംഐച്ഛികം
Longitude degreeslongd

The degrees of the capital's longitude.

പദംഐച്ഛികം
Longitude minuteslongm

The minutes of the capital's longitude.

പദംഐച്ഛികം
Longitude EWlongEW

The direction of the capital's longitude.

പദംഐച്ഛികം
Administrative centeradmin_center

Location/s of administrative center/s.

പദംഐച്ഛികം
Administrative center typeadmin_center_type

വിവരണമൊന്നുമില്ല

സ്വതേ
Administrative center
പദംഐച്ഛികം
Capital 2capital2

Name of country/territory's capital, wikilinked if link exists.

പദംഐച്ഛികം
Capital 2 typecapital_type2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Administrative center 2admin_center2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Administrative center 2 typeadmin_center_type2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Largest citylargest_city

Name of country/territory's largest city. Use "capital" (without quotemarks) if it's the capital.

പദംഐച്ഛികം
Largest settlementlargest_settlement

Name of largest settlement if not a city.

പദംഐച്ഛികം
Largest settlement typelargest_settlement_type

Type of settlement if largest settlement not a city.

പദംഐച്ഛികം
Official languagesofficial_languages

Languages recognised in legislation, constitution, etc.

പദംഐച്ഛികം
National languagesnational_languages

Country/territory-wide languages recognised but not necessarily in country/territory-wide law, etc.

പദംഐച്ഛികം
Regional languagesregional_languages

Languages recognised or associated with particular regions within the country/territory.

പദംഐച്ഛികം
Languages typelanguages_type

Use to specify a further type of language, if not official, national or regional.

പദംഐച്ഛികം
Languages sublanguages_sub

Is this further type of language a sub-item of the previous non-sub type?

ഉദാഹരണം
'yes' or 'no'
പദംഐച്ഛികം
Languageslanguages

Languages of the further type.

പദംഐച്ഛികം
2nd languages typelanguages2_type

Use to specify a 2nd further type of language, if not official, national or regional.

പദംഐച്ഛികം
Languages 2 sublanguages2_sub

Is the second alternative type of languages a sub-item of the previous non-sub type?

ഉദാഹരണം
'yes or 'no'
പദംഐച്ഛികം
Languages 2languages2

Languages of the second further type.

പദംഐച്ഛികം
Ethnic groupsethnic_groups

The primary ethnic groups of the country

ഉദാഹരണം
{{unbulleted list | 68.8% [[Bumiputera (Malaysia)|Bumiputera]] | 23.2% [[Malaysian Chinese|Chinese]] | &nbsp;7.0% [[Malaysian Indian|Indian]] | &nbsp;1.0% Others }}
പദംഐച്ഛികം
Ethnic groups referenceethnic_groups_ref

Reference, in <ref> format, of ethnic composition

പദംഐച്ഛികം
Ethnic groups yearethnic_groups_year

Year the ethnic group statistic is from

ഉദാഹരണം
2017
എണ്ണംഐച്ഛികം
മതങ്ങൾreligion

List of religious affiliations in {{ublist}} format

ഉദാഹരണം
{{ublist|list_style=line-height:1.3em; |class=nowrap | 33.2% [[Buddhism in Singapore|Buddhism]]...}}
പദംഐച്ഛികം
Religions referencereligion_ref

Reference, in <ref> format, of religious composition

പദംഐച്ഛികം
Demonymdemonym

Name of residents of this country

ഉദാഹരണം
Singaporean
പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Organization typeorg_type

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
membershipmembership

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
membership_typemembership_type

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Type of governmentgovernment_type

The type of government, e.g. federal republic

ഉദാഹരണം
[[Monarchy]]
പദംഐച്ഛികം
Politics linkpolitics_link

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader 1 titleleader_title1

Title of principal leader

ഉദാഹരണം
[[President of Singapore|President]]
വരിഐച്ഛികം
Leader 1 nameleader_name1

Name of principal leader

ഉദാഹരണം
[[Halimah Yacob]]
വരിഐച്ഛികം
Leader 2 titleleader_title2

Title of 2nd leader

ഉദാഹരണം
[[Prime Minister of Singapore|Prime Minister]]
വരിഐച്ഛികം
Leader 2 nameleader_name2

Name of 2nd leader

ഉദാഹരണം
[[Lee Hsien Loong]]
വരിഐച്ഛികം
Leader 3 titleleader_title3

Title of 3rd leader

ഉദാഹരണം
[[Deputy Prime Minister of Singapore|Deputy Prime Ministers]]
വരിഐച്ഛികം
Leader 3 nameleader_name3

Name of 3rd leader

ഉദാഹരണം
[[Teo Chee Hean]]<br>[[Tharman Shanmugaratnam]]
വരിഐച്ഛികം
Leader 4 titleleader_title4

Title of the 4th leader

ഉദാഹരണം
[[President pro tempore of the United States Senate|President pro tempore]]
വരിഐച്ഛികം
Leader 4 nameleader_name4

Name of the 4th leader

വരിഐച്ഛികം
leader_title5leader_title5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader name 5leader_name5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader title 6leader_title6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader name 6leader_name6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader title7leader_title7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader name 7leader_name7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader title 8leader_title8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader name 8leader_name8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader title 9leader_title9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader name 9leader_name9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader title 10leader_title10

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader name 10leader_name10

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader title 11leader_title11

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader name 11leader_name11

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader title 12leader_title12

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader name 12leader_name12

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader title 13leader_title13

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader name 13leader_name13

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader title 14leader_title14

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Leader name 14leader_name14

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Legislaturelegislature

Name of, and link to, the country's national legislature

ഉദാഹരണം
[[Parliament of Singapore|Parliament]]
വരിഐച്ഛികം
upper_houseupper_house

Upper house of the country or organization's legislature

ഉദാഹരണം
[[United States House of Representatives|House of Representatives]]
പദംഐച്ഛികം
Lower houselower_house

Lower house of the country or organization's legislature

ഉദാഹരണം
[[United States House of Representatives|House of Representatives]]
പദംഐച്ഛികം
Sovereignty typesovereignty_type

Type of sovereignty this country has

ഉദാഹരണം
Independence
വരിഐച്ഛികം
Sovereignty notesovereignty_note

Note about this country's sovereignty

ഉദാഹരണം
from the [[United Kingdom]]
ഉള്ളടക്കംഐച്ഛികം
establishedestablished

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Establishment event 1established_event1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Establishment date 1established_date1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Establishment event 2established_event2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Establishment date 2established_date2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Establishment event 3established_event3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Establishment date 3established_date3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Establishment event 4established_event4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
established_date4established_date4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Establishment event 5established_event5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
established_date5established_date5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
established_event6established_event6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
established_date6established_date6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
established_event7established_event7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
established_date7established_date7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
established_event8established_event8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
established_date8established_date8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
established_event9established_event9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
established_date9established_date9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
established_event10established_event10

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
established_date10established_date10

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
established_event11established_event11

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
established_date11established_date11

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
established_event12established_event12

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
established_date12established_date12

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Land area (km²)area_km2

Land area of the country in square kilometers

ഉദാഹരണം
722.5
എണ്ണംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
area_linkarea_link

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
area_labelarea_label

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
FR_foot4FR_foot4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഒഴിവാക്കി
area_footnotearea_footnote

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Area rankarea_rank

Rank among countries of land area

ഉദാഹരണം
174th
പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Land area (mi²)area_sq_mi

Land area of the country in square miles

ഉദാഹരണം
290
എണ്ണംഐച്ഛികം
percent_waterpercent_water

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
area_label2area_label2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
area_data2area_data2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
area_label3area_label3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
area_data3area_data3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
FR_metropoleFR_metropole

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഒഴിവാക്കി
FR_foot2FR_foot2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഒഴിവാക്കി
FR_IGN_area_km2FR_IGN_area_km2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഒഴിവാക്കി
FR_IGN_area_rankFR_IGN_area_rank

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഒഴിവാക്കി
FR_IGN_area_sq_miFR_IGN_area_sq_mi

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഒഴിവാക്കി
FR_foot3FR_foot3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഒഴിവാക്കി
FR_cadastre_area_km2FR_cadastre_area_km2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഒഴിവാക്കി
FR_cadastre_area_rankFR_cadastre_area_rank

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഒഴിവാക്കി
FR_cadastre_area_sq_miFR_cadastre_area_sq_mi

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഒഴിവാക്കി
Population estimatepopulation_estimate

An estimate of the country's population

ഉദാഹരണം
24,000,000
എണ്ണംഐച്ഛികം
Population censuspopulation_census

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Population linkpopulation_link

വിവരണമൊന്നുമില്ല

യൂ.ആർ.എൽ.ഐച്ഛികം
Population estimate yearpopulation_estimate_year

The year the population estimate is from

ഉദാഹരണം
2018
എണ്ണംഐച്ഛികം
Population estimate rankpopulation_estimate_rank

Rank among countries in estimated population

ഉദാഹരണം
3rd
പദംഐച്ഛികം
population_label2population_label2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Population data 2population_data2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Population label 3population_label3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Population data 3population_data3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Population census yearpopulation_census_year

Year the population census statistics are from

ഉദാഹരണം
2010
എണ്ണംഐച്ഛികം
Population census rankpopulation_census_rank

Rank among countries in census population

ഉദാഹരണം
3rd
പദംഐച്ഛികം
Population density per km²population_density_km2

Population density per square kilometer

ഉദാഹരണം
20,212
എണ്ണംഐച്ഛികം
Population density per mi²population_density_sq_mi

Population density per square mile

ഉദാഹരണം
20,212
എണ്ണംഐച്ഛികം
Population density footnotepop_den_footnote

footnote about the population density statistic

പദംഐച്ഛികം
Population density rankpopulation_density_rank

Rank among countries in population density

ഉദാഹരണം
3rd
പദംഐച്ഛികം
FR_metropole_populationFR_metropole_population

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഒഴിവാക്കി
FR_total_population_estimate_yearFR_total_population_estimate_year

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഒഴിവാക്കി
FR_footFR_foot

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഒഴിവാക്കി
FR_total_population_estimateFR_total_population_estimate

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഒഴിവാക്കി
FR_total_population_estimate_rankFR_total_population_estimate_rank

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഒഴിവാക്കി
FR_metropole_population_estimate_rankFR_metropole_population_estimate_rank

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഒഴിവാക്കി
FR_foot5FR_foot5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഒഴിവാക്കി
GDP (PPP)GDP_PPP

Gross domestic product (purchasing power parity)

ഉദാഹരണം
$554.855 billion
വരിനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
GDP (PPP) year citedGDP_PPP_year

Year the GDP (PPP) statistic is cited from

ഉദാഹരണം
2018
എണ്ണംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
GDP (PPP) rankGDP_PPP_rank

Rank among countries for GDP PPP

ഉദാഹരണം
39th
പദംഐച്ഛികം
GDP_PPP_per_capitaGDP_PPP_per_capita

Gross domestic product (purchasing power parity) per capita

ഉദാഹരണം
$98,014
വരിഐച്ഛികം
GDP (PPP) per capita rankGDP_PPP_per_capita_rank

Rank among countries for GDP PPP per capita

ഉദാഹരണം
3rd
വരിഐച്ഛികം
GDP (nominal)GDP_nominal

Nominal GDP of the country

പദംഐച്ഛികം
GDP (nominal) yearGDP_nominal_year

Year cited for the country's nominal GDP statistic

എണ്ണംഐച്ഛികം
GDP (nominal) rankGDP_nominal_rank

Rank among countries for nominal GDP

ഉദാഹരണം
41st
പദംഐച്ഛികം
GDP (nominal) per capitaGDP_nominal_per_capita

Nominal GDP per capita in the country

ഉദാഹരണം
$61,766
പദംഐച്ഛികം
GDP (nominal) per capita rankGDP_nominal_per_capita_rank

Rank among countries for nominal GDP per capita

ഉദാഹരണം
8th
പദംഐച്ഛികം
Gini indexGini

Gini index of the country

ഉദാഹരണം
46.4
എണ്ണംഐച്ഛികം
Gini index year citedGini_year

Year the gini index statistic is cited for

ഉദാഹരണം
2014
എണ്ണംഐച്ഛികം
Gini changeGini_change

"increase" or "decrease" (over last year)

ഉദാഹരണം
increase
പദംഐച്ഛികം
Gini index referenceGini_ref

Reference for cited Gini index statistic

വരിഐച്ഛികം
Gini rankGini_rank

Rank of Gini indices

ഉദാഹരണം
30th
പദംഐച്ഛികം
Human development indexHDI

The country's human development index (HDI)

ഉദാഹരണം
0.932
എണ്ണംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Human Development Index yearHDI_year

Year to which the HDI statistic refers

ഉദാഹരണം
2017
എണ്ണംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
HDI changeHDI_change

"increase" or "decrease" from previous year

ഉദാഹരണം
increase
പദംഐച്ഛികം
Human Development Index referenceHDI_ref

Reference for HDI statistic

വരിഐച്ഛികം
Human development index rankHDI_rank

Rank among countries for HDI score

ഉദാഹരണം
9th
പദംഐച്ഛികം
Currencycurrency

National/official currency name and article link

ഉദാഹരണം
[[Singapore dollar]]
വരിഐച്ഛികം
Currency codecurrency_code

Currency code of the official currency

ഉദാഹരണം
SGD
വരിഐച്ഛികം
Time zonetime_zone

National time zone(s)

ഉദാഹരണം
[[Singapore Standard Time|SST]]
വരിഐച്ഛികം
UTC offsetsutc_offset

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉദാഹരണം
−4 to −12, +10, +11
പദംഐച്ഛികം
UTF offsets (DST)utc_offset_DST

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉദാഹരണം
−4 to −10
പദംഐച്ഛികം
DST noteDST_note

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉദാഹരണം
{{efn|name="time"}}
പദംഐച്ഛികം
Time zones (DST)time_zone_DST

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Daylight savings timeDST

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
antipodesantipodes

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Date formatdate_format

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Mains electricityelectricity

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
drives ondrives_on

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Rail gaugerail gauge

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Calling codecalling_code

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉദാഹരണം
+1
പദംഐച്ഛികം
Patron saintpatron_saint patron_saints

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
ISO 3166 codeiso3166code

ISO 3166 code for the country

ഉദാഹരണം
US
പദംഐച്ഛികം
Country code top level domaincctld

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉദാഹരണം
.se
പദംഐച്ഛികം
official_websiteofficial_website

For geopolitical entities: do not use government website (e.g. usa.gov) for countries (e.g. [[United States]]).

പദംഐച്ഛികം
footnote_afootnote_a

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
footnote_bfootnote_b

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
footnote_cfootnote_c

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
footnote_dfootnote_d

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
footnote_efootnote_e

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
footnote_ffootnote_f

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
footnote_gfootnote_g

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
footnote_hfootnote_h

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
footnote1footnote1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
footnote2footnote2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
footnote3footnote3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
footnote4footnote4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
footnote5footnote5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
footnote6footnote6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
footnote7footnote7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
footnote8footnote8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
footnotesfootnotes

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
navbarnavbar

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
micronationmicronation

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
statusstatus

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
status_textstatus_text

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
empireempire

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
year_endyear_end

വിവരണമൊന്നുമില്ല

എണ്ണംഐച്ഛികം
year_exile_startyear_exile_start

വിവരണമൊന്നുമില്ല

എണ്ണംഐച്ഛികം
year_exile_endyear_exile_end

വിവരണമൊന്നുമില്ല

എണ്ണംഐച്ഛികം
life_spanlife_span

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
year_startyear_start

വിവരണമൊന്നുമില്ല

എണ്ണംഐച്ഛികം
flag_sizeflag_size

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
flag_altflag_alt

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
flag_alt2flag_alt2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
flag_typeflag_type

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
coa_sizecoa_size

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
Motto in Englishenglishmotto

The country's motto translated into English

പദംഐച്ഛികം
image_map_sizeimage_map_size

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
image_map_altimage_map_alt

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
image_map_captionimage_map_caption

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉള്ളടക്കംഐച്ഛികം
image_map2_sizeimage_map2_size

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
image_map2_altimage_map2_alt

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
image_map2_captionimage_map2_caption

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉള്ളടക്കംഐച്ഛികം
loctextloctext

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
capital_exilecapital_exile

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Recognized languagesrecognized_languages recognised_languages

Recognized languages of the country, possibly in list format

ഉള്ളടക്കംഐച്ഛികം
Recognized national languagesrecognized_national_languages recognised_national_languages

Recognized national languages of the country, possibly in list format

ഉള്ളടക്കംഐച്ഛികം
Recognized regional languagesrecognized_regional_languages recognised_regional_languages

Recognized regional languages of the country, possibly in list format

ഉള്ളടക്കംഐച്ഛികം
Common languagescommon_languages

Common languages of the country, possibly in list format

ഉദാഹരണം
{{ublist|[[English language|English]]|[[Spanish language|Spanish]]|[[Chinese language|Chinese]]}}
ഉള്ളടക്കംഐച്ഛികം
Religion statistic yearreligion_year

Year the religion statistic is from

ഉദാഹരണം
2015
എണ്ണംഐച്ഛികം
leader_title15leader_title15

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
leader_name15leader_name15

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
Leader's titletitle_leader

Title of the country's leader

ഉദാഹരണം
[[President of the United States|President]]
വരിഐച്ഛികം
Leader 1 yearsyear_leader1

Years the first leader reigned

ഉദാഹരണം
1776-1795
വരിഐച്ഛികം
Leader 1leader1

The first leader of the country

ഉദാഹരണം
[[George Washington]]
വരിഐച്ഛികം
year_leader2year_leader2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
leader2leader2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
year_leader3year_leader3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
leader3leader3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
year_leader4year_leader4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
leader4leader4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
year_leader5year_leader5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
leader5leader5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
year_leader6year_leader6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
leader6leader6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
year_leader7year_leader7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
leader7leader7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
year_leader8year_leader8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
leader8leader8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
year_leader9year_leader9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
leader9leader9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
year_leader10year_leader10

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
leader10leader10

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
Leader 11 yearsyear_leader11

Year of leader 11

ഉദാഹരണം
1980-1987
വരിഐച്ഛികം
leader11leader11

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
Representative titletitle_representative

Title of the country's representative

ഉദാഹരണം
[[Governor General of Canada|Governor General]]
വരിഐച്ഛികം
Representative 1 yearsyear_representative1

Year of representative 1

ഉദാഹരണം
1492-1506
വരിഐച്ഛികം
Representative 1representative1

First representative

വരിഐച്ഛികം
Representative 2 yearsyear_representative2

Year of representative 2

ഉദാഹരണം
1552-1580
വരിഐച്ഛികം
representative2representative2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
Representative 3 yearsyear_representative3

Year of representative 3

ഉദാഹരണം
1652-1666
വരിഐച്ഛികം
representative3representative3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
Representative 4 yearyear_representative4

Year of representative 4

ഉദാഹരണം
1652-1666
വരിഐച്ഛികം
representative4representative4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
Representative 5 yearsyear_representative5

Year of representative 5

ഉദാഹരണം
1652-1666
വരിഐച്ഛികം
representative5representative5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
title_deputytitle_deputy

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
Deputy 1 yearsyear_deputy1

Years of the 1st deputy

ഉദാഹരണം
2006-2009
വരിഐച്ഛികം
Deputy 1deputy1

First deputy

വരിഐച്ഛികം
Deputy 2 yearsyear_deputy2

Years of the 2nd deputy

ഉദാഹരണം
2009-2011
വരിഐച്ഛികം
deputy2deputy2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
Deputy 3 yearsyear_deputy3

Years of the 3rd deputy

ഉദാഹരണം
2011-2013
വരിഐച്ഛികം
deputy3deputy3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
Deputy 4 yearsyear_deputy4

Years of the 4th deputy

ഉദാഹരണം
2013-2016
വരിഐച്ഛികം
deputy4deputy4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
Deputy 5 yearsyear_deputy5

Years of the 5th deputy

ഉദാഹരണം
2016-2018
വരിഐച്ഛികം
deputy5deputy5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
Deputy 6 yearsyear_deputy6

Years of the 6th deputy

ഉദാഹരണം
2018-
വരിഐച്ഛികം
deputy6deputy6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
type_house1type_house1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
house1house1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
type_house2type_house2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
house2house2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
event_preevent_pre

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
Establishment event 13established_event13

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
Establishment date 13established_date13

വിവരണമൊന്നുമില്ല

തീയതിഐച്ഛികം
established_event14established_event14

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
established_date14established_date14

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
established_event15established_event15

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
established_date15established_date15

വിവരണമൊന്നുമില്ല

വരിഐച്ഛികം
Starting eventevent_start

The foundational event of the country

ഉദാഹരണം
Established
പദംഐച്ഛികം
date_predate_pre

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Date establisheddate_start

Date the country, dynasty or organization was established (date of event_start)

ഉദാഹരണം
601 CE
പദംഐച്ഛികം
Event 1event1

First significant event

ഉദാഹരണം
Signing of the [[Chanyuan Treaty]] with [[Liao dynasty|Liao]]
പദംഐച്ഛികം
Event 1 datedate_event1

Date of the first significant event

ഉദാഹരണം
601
തീയതിഐച്ഛികം
Event 2event2

Second significant event

ഉദാഹരണം
[[Alliance Conducted at Sea|Alliance with Jin]]
പദംഐച്ഛികം
Event 2 datedate_event2

Date of the second significant event

പദംഐച്ഛികം
Event 3event3

Third significant event

ഉദാഹരണം
[[Jingkang Incident]]
പദംഐച്ഛികം
date_event3date_event3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Event 4event4

Fourth significant event

ഉദാഹരണം
Beginning of [[Mongol conquest of the Song dynasty|Mongol invasion]]
പദംഐച്ഛികം
date_event4date_event4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Event 5event5

Fifth significant event

ഉദാഹരണം
Fall of [[Hangzhou|Lin'an]]
പദംഐച്ഛികം
date_event5date_event5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Event 6event6

Sixth significant event

ഉദാഹരണം
[[Krystallnacht]]
പദംഐച്ഛികം
date_event6date_event6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Event ending the countryevent_end

The event that caused the country to stop existing or transition, if applicable

ഉദാഹരണം
[[Battle of Yamen]] (end of dynasty)
പദംഐച്ഛികം
End datedate_end

Date the country stopped existing or transitioned, if applicable

ഉദാഹരണം
1433
തീയതിഐച്ഛികം
event_postevent_post

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
date_postdate_post

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
area_haarea_ha

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
area_acrearea_acre

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
area_land_km2area_land_km2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
area_land_haarea_land_ha

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
area_land_sq_miarea_land_sq_mi

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
area_land_acrearea_land_acre

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
area_water_km2area_water_km2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
area_water_haarea_water_ha

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
area_water_sq_miarea_water_sq_mi

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
area_water_acrearea_water_acre

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
stat_area1stat_area1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
stat_area2stat_area2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
stat_area3stat_area3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
stat_area4stat_area4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
stat_area5stat_area5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
area_land_footnotearea_land_footnote

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
area_water_footnotearea_water_footnote

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
stat_year1stat_year1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ref_area1ref_area1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
stat_year2stat_year2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ref_area2ref_area2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
stat_year3stat_year3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ref_area3ref_area3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
stat_year4stat_year4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ref_area4ref_area4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Statistic 5 yearstat_year5

Year of statistic 5

ഉദാഹരണം
1933
എണ്ണംഐച്ഛികം
ref_area5ref_area5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
stat_pop1stat_pop1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
stat_pop2stat_pop2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
stat_pop3stat_pop3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
stat_pop4stat_pop4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
stat_pop5stat_pop5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ref_pop1ref_pop1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ref_pop2ref_pop2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ref_pop3ref_pop3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ref_pop4ref_pop4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ref_pop5ref_pop5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
nummembersnummembers

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
p1p1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
s1s1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_p1flag_p1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_p1image_p1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_p1border_p1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_p2flag_p2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_p2image_p2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
p2p2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_p2border_p2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_p3flag_p3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_p3image_p3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
p3p3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_p3border_p3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_p4flag_p4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_p4image_p4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
p4p4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_p4border_p4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_p5flag_p5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_p5image_p5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
p5p5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_p5border_p5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_p6flag_p6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_p6image_p6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
p6p6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_p6border_p6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_p7flag_p7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_p7image_p7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
p7p7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_p7border_p7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_p8flag_p8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_p8image_p8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
p8p8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_p8border_p8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_p9flag_p9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_p9image_p9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
p9p9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_p9border_p9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_p10flag_p10

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_p10image_p10

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
p10p10

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_p10border_p10

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_p11flag_p11

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_p11image_p11

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
p11p11

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_p11border_p11

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_p12flag_p12

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_p12image_p12

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
p12p12

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_p12border_p12

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_p13flag_p13

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_p13image_p13

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
p13p13

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_p13border_p13

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_p14flag_p14

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_p14image_p14

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
p14p14

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_p14border_p14

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_p15flag_p15

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_p15image_p15

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
p15p15

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_p15border_p15

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_s1flag_s1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_s1image_s1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_s1border_s1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_s2flag_s2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_s2image_s2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
s2s2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_s2border_s2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_s3flag_s3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_s3image_s3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
s3s3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_s3border_s3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_s4flag_s4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_s4image_s4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
s4s4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_s4border_s4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_s5flag_s5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_s5image_s5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
s5s5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_s5border_s5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_s6flag_s6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_s6image_s6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
s6s6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_s6border_s6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_s7flag_s7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_s7image_s7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
s7s7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_s7border_s7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_s8flag_s8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_s8image_s8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
s8s8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_s8border_s8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_s9flag_s9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_s9image_s9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
s9s9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_s9border_s9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_s10flag_s10

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_s10image_s10

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
s10s10

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_s10border_s10

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_s11flag_s11

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_s11image_s11

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
s11s11

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_s11border_s11

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_s12flag_s12

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_s12image_s12

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
s12s12

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_s12border_s12

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_s13flag_s13

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_s13image_s13

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
s13s13

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_s13border_s13

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_s14flag_s14

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_s14image_s14

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
s14s14

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_s14border_s14

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flag_s15flag_s15

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
image_s15image_s15

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
s15s15

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
border_s15border_s15

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Today part oftoday

For former countries, a list of countries (optionally in {{Flag|...}} format) of which the former country's territories are now part.

ഉദാഹരണം
{{plainlist| *{{Flag|Czech Republic}} *{{Flag|Denmark}} *{{Flag|France}} *{{Flag|Germany}} *{{Flag|Lithuania}} *{{Flag|Poland}} *{{Flag|Russia}} }}
ഉള്ളടക്കംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
footnotes2footnotes2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
symbol_captionsymbol_caption

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_country&oldid=3987573" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്