ഫലകം:Infobox baseball biography

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Infobox baseball biography
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template can be used to add at-a-glance comparative information to articles on professional baseball players in any league. It is derived from {{Infobox MLB player}}, which now redirects here.

Team colors are added to the infobox automatically when a team is entered into the team field. The colors are taken from Module:Sports color/baseball.

Usage[തിരുത്തുക]

Common parameters[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|upright=1]]
{{{team}}} – No. {{{number}}}
{{{position}}}
Born: {{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
Died: {{{death_date}}}
{{{death_place}}}
Batted: {{{bats}}} Threw: {{{throws}}}
{{{debutleague}}} debut
{{{debutdate}}}, {{{debutyear}}}, for the {{{debutteam}}}
Last appearance
{{{finaldate}}}, {{{finalyear}}}, for the {{{finalteam}}}
{{{statleague}}} statistics
(through {{{statyear}}})
{{{stat1label}}}{{{stat1value}}}
{{{stat2label}}}{{{stat2value}}}
{{{stat3label}}}{{{stat3value}}}
Teams
{{{teams}}}
Career highlights and awards
{{{highlights}}}
Last updated on: {{{update}}}
{{Infobox baseball biography
| name     = 
| image     = 
| image_size  = 
| team     = 
| number    = 
| position   = 
| birth_date  = 
| birth_place  = 
| death_date  = 
| death_place  = 
| bats     = 
| throws    = 
| debutleague  = 
| debutdate   = 
| debutyear   = 
| debutteam   = 
| finaldate   = 
| finalyear   = 
| finalteam   = 
| statleague  = 
| statyear   = 
| stat1label  = 
| stat1value  = 
| stat2label  = 
| stat2value  = 
| stat3label  = 
| stat3value  = 
| teams     = 
| highlights  = 
| update    = 
}}

Umpire[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|upright=1]]
{{{caption}}}
Umpire
Born: {{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
Died: {{{death_date}}}
{{{death_place}}}
debut
{{{debutyear}}}
Crew Information
Umpiring crew{{{umpirecrew}}}
Crew members
 • {{{crewchief}}} (crew chief)
 • {{{crew2}}}
 • {{{crew3}}}
 • {{{crew4}}}
Career highlights and awards
{{{highlights}}}
[[{{{hoflink}}}|Incoming Member of the {{{hoftype}}}]]
Empty Star.svg Empty Star.svg Empty Star.svg [[{{{hoflink}}}|Baseball Hall of Fame]] Empty Star.svg Empty Star.svg Empty Star.svg
Induction{{{hofdate}}}
Vote{{{hofvote}}}
Election Method{{{hofmethod}}}
{{Infobox baseball biography
| position  = Umpire
| number   = 
| name    = 
| birth_date = 
| birth_place = 
| death_date = 
| death_place = 
| image    = 
| width    = 
| caption   = 
| debutyear  = 
| umpirecrew = 
| crewchief  = 
| crew2    = 
| crew3    = 
| crew4    = 
| highlights = 
| hofdate   = 
| hofvote   = 
| hofmethod  = 
}}

All parameters[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1]]
{{{caption}}}
{{{team}}} – No. {{{number}}}
{{{position}}}
{{{positionplain}}}
Born: {{{birth_name}}}
{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
Died: {{{death_date}}}
{{{death_place}}}
Batted: {{{bats}}} Threw: {{{throws}}}
Professional debut
{{{debutleague}}}: {{{debutdate}}}, {{{debutyear}}}, for the {{{debutteam}}}
{{{debut2league}}}: {{{debut2date}}}, {{{debut2year}}}, for the {{{debut2team}}}
{{{debut3league}}}: {{{debut3date}}}, {{{debut3year}}}, for the {{{debut3team}}}
{{{debut4league}}}: {{{debut4date}}}, {{{debut4year}}}, for the {{{debut4team}}}
Last appearance
{{{finalleague}}}: {{{finaldate}}}, {{{finalyear}}}, for the {{{finalteam}}}
{{{final2league}}}: {{{final2date}}}, {{{final2year}}}, for the {{{final2team}}}
{{{final3league}}}: {{{final3year}}}, for the {{{final3team}}}
{{{final4league}}}: {{{final4date}}}, {{{final4year}}}, for the {{{final4team}}}
{{{statleague}}} statistics
(through {{{statyear}}})
{{{stat1label}}}{{{stat1value}}}
{{{stat2label}}}{{{stat2value}}}
{{{stat3label}}}{{{stat3value}}}
{{{stat4label}}}{{{stat4value}}}
{{{stat5label}}}{{{stat5value}}}
{{{stat6label}}}{{{stat6value}}}
{{{stat7label}}}{{{stat7value}}}
{{{stat2league}}} statistics
(through {{{stat2year}}})
{{{stat21label}}}{{{stat21value}}}
{{{stat22label}}}{{{stat22value}}}
{{{stat23label}}}{{{stat23value}}}
{{{stat24label}}}{{{stat24value}}}
{{{stat25label}}}{{{stat25value}}}
{{{stat26label}}}{{{stat26value}}}
{{{stat27label}}}{{{stat27value}}}
{{{stat3league}}} statistics
(through {{{stat3year}}})
{{{stat31label}}}{{{stat31value}}}
{{{stat32label}}}{{{stat32value}}}
{{{stat33label}}}{{{stat33value}}}
{{{stat34label}}}{{{stat34value}}}
{{{stat35label}}}{{{stat35value}}}
{{{stat36label}}}{{{stat36value}}}
{{{stat37label}}}{{{stat37value}}}
Managerial statistics
(through {{{statMyear}}})
Wins{{{managerwins}}}
Losses{{{managerlosses}}}
Ties{{{managerties}}}
Former teams
{{{formerteams}}}
Teams
{{{teams}}}
Crew Information
Umpiring crew{{{umpirecrew}}}
Crew members
 • {{{crewchief}}} (crew chief)
 • {{{crew2}}}
 • {{{crew3}}}
 • {{{crew4}}}
Career highlights and awards
{{{highlights}}}
[[{{{hoflink}}}|Incoming Member of the {{{hoftype}}}]]
Empty Star.svg Empty Star.svg Empty Star.svg [[{{{hoflink}}}|Baseball Hall of Fame]] Empty Star.svg Empty Star.svg Empty Star.svg
Induction{{{hofdate}}}
Vote{{{hofvote}}}
Election Method{{{hofmethod}}}
Last updated on: {{{update}}}
{{Infobox baseball biography
| name     = 
| birth_name  = 
| image     = 
| image_size  = 
| team     = 
| number    = 
| position   = 
| positionplain = 
| birth_date  = 
| birth_place  = 
| death_date  = 
| death_place  = 
| bats     = 
| throws    = 
| debutleague  = 
| debutdate   = 
| debutyear   = 
| debutteam   = 
| debut2league = 
| debut2date  = 
| debut2year  = 
| debut2team  = 
| debut3league = 
| debut3date  = 
| debut3year  = 
| debut3team  = 
| finalleague  = 
| finaldate   = 
| finalyear   = 
| finalteam   = 
| final2league = 
| final2date  = 
| final2year  = 
| final2team  = 
| final3league = 
| final3date  = 
| final3year  = 
| final3team  = 
| statleague  = 
| statyear   = 
| stat1label  = 
| stat1value  = 
| stat2label  = 
| stat2value  = 
| stat3label  = 
| stat3value  = 
| stat4label  = 
| stat4value  = 
| stat5label  = 
| stat5value  = 
| stat6label  = 
| stat6value  = 
| stat7label  = 
| stat7value  = 
| stat2league  = 
| stat2year   = 
| stat21label  = 
| stat21value  = 
| stat22label  = 
| stat22value  = 
| stat23label  = 
| stat23value  = 
| stat24label  = 
| stat24value  = 
| stat25label  = 
| stat25value  = 
| stat26label  = 
| stat26value  = 
| stat27label  = 
| stat27value  = 
| stat3league  = 
| stat3year   = 
| stat31label  = 
| stat31value  = 
| stat32label  = 
| stat32value  = 
| stat33label  = 
| stat33value  = 
| stat34label  = 
| stat34value  = 
| stat35label  = 
| stat35value  = 
| stat36label  = 
| stat36value  = 
| stat37label  = 
| stat37value  = 
| statMyear   = 
| managerwins  = 
| managerlosses = 
| managerties  = 
| formerteams  = 
| teams     = 
| umpirecrew  =
| crewchief   =
| crew2     = 
| crew3     =
| crew4     =
| highlights  = 
| hofcolor   = 
| hoflink    = 
| hoffuture   = 
| hoftype    = 
| hofdate    = 
| hofvote    = 
| hofmethod   = 
| medaltemplates=
| show-medals  =
| update    = 
}}

Parameter descriptions[തിരുത്തുക]

Note that all of these parameters are optional

 • name –
 • birth_name – only if different from full name (example: John Wayne / Marion Robert Morrison)
 • image –
 • image_size –
 • alt –
 • caption –
 • team – current team played for
 • number –
 • position – Position(s) primarily played by the player now (active players) or in their career (retired players). For umpires, specify "Umpire".
 • positionplain –
 • birth_date – if alive use sytax, {{birth date and age|yyyy|mm|dd}}
 • birth_place –
 • death_date –
 • death_place –
 • bats –
 • throws –
 • debutleague – league debuted for, should be abbreviated, e.g. [[Nippon Professional Baseball|NPB]]
 • debutdate – e.g. March 3
 • debutyear – e.g. 2003
 • debutteam – e.g. Seibu Lions
 • debut2league – if debuted in 2 top-level leagues, e.g. NPB and MLB. Up to four leagues are supported by the template.
 • debut2date –
 • debut2year –
 • debut2team –
 • debut3league –
 • debut3date –
 • debut3year –
 • debut3team –
 • debut4league –
 • debut4date –
 • debut4year –
 • debut4team –
 • finalleague – use the same league as debutleague=
 • finaldate – date (month and day) of last appearance in debutleague=
 • finalyear – year of last appearance in debutleague=
 • finalteam – team played on during last appearance in debutleague=
 • final2league – for displaying final date played in a second top-level league, e.g. NPB and MLB. Up to four leagues are supported by the template.
 • final2date –
 • final2year –
 • final2team –
 • final3league –
 • final3date –
 • final3year –
 • final3team –
 • final4league –
 • final4date –
 • final4year –
 • final4team –
 • statleague –
 • statyear – A year or date that the stats listed below apply to
 • stat1label – the most important statistic for evaluating this player. Will vary according to what the player is best known for.
 • stat1value – the value of that statistic.
 • stat2label – another statistic (up to seven can be used – in exceptional cases!)
 • stat2value –
 • stat3label –
 • stat3value –
 • stat4label –
 • stat4value –
 • stat5label –
 • stat5value –
 • stat6label –
 • stat6value –
 • stat7label –
 • stat7value –
 • stat21label –
 • stat21value –
 • stat22label –
 • stat22value –
 • stat23label –
 • stat23value –
 • stat24label –
 • stat24value –
 • stat25label –
 • stat25value –
 • stat26label –
 • stat26value –
 • stat27label –
 • stat27value –
 • stat3league –
 • stat3year –
 • stat31label –
 • stat31value –
 • stat32label –
 • stat32value –
 • stat33label –
 • stat33value –
 • stat34label –
 • stat34value –
 • stat35label –
 • stat35value –
 • stat36label –
 • stat36value –
 • stat37label –
 • stat37value –
 • statMyear –
 • managerwins – Managers only. Include "statyear" if applicable.
 • managerlosses –
 • managerties –
 • formerteams –
 • teams – List of teams (former and present) the player has played for, with their years.
 • highlights –
 • hofcolor – If a different color is needed other than the default, e.g. Felipe Montemayor.
 • hoflink – Link to Wikipedia page without markup, e.g. Japanese Baseball Hall of Fame
 • hoffuture – Enter "yes" if the individual has been announced as an incoming Hall of Fame member but not yet inducted; otherwise, either omit the tag entirely or leave it blank. Setting this tag will cause "Incoming" to appear before the text "Member of the Foo Hall of Fame".
 • hoftype – Name of hall of fame, e.g. Japanese
 • hofdate – If the player is a member of a top-level hall of fame, enter the date (or at least year) that he was elected. Setting this tag will make a Hall of Fame banner appear.
 • hofvote – Put details of the HoF vote (if any) here.
 • hofmethod – Put details of the method elected here. Leave blank if a standard vote
 • update – Last time updated (for current players only). Use syntax {{date|yyyy-mm-dd}}

Examples[തിരുത്തുക]

All player options on (+HoF) (retired)[തിരുത്തുക]

All Options On (+HoF)
Team Name – No. 99
Position
Born: Birth Name
(1955-01-01)ജനുവരി 1, 1955
Birthplace
Died: ജനുവരി 1, 2007(2007-01-01) (പ്രായം 52)
Deathplace
Batted: Bats Threw: Throws
Professional debut
KBO: June 1, 1983, for the Team Name
NPB: April 1, 1987, for the Team Name
MLB: June 1, 1991, for the Team Name
Last MLB appearance
June 1, 1995, for the Team Name
KBO statistics
Batting average.333
Runs batted in333
Home runs333
NPB statistics
Batting average.355
Runs batted in355
Home runs355
MLB statistics
Batting average.377
Runs batted in377
Home runs377
Teams
Member of the National
Empty Star.svg Empty Star.svg Empty Star.svg Baseball Hall of Fame Empty Star.svg Empty Star.svg Empty Star.svg
InductionMarch 20, 2000
Vote88% (first ballot)
Election MethodVeteran's Committee
{{Infobox baseball biography
| name     = All Options On (+HoF)
| birth_name  = Birth Name
| image     = 
| image_size  = 150
| caption    = Caption
| team     = Team Name
| number    = 99
| position   = Position
| bats     = Bats
| throws    = Throws
| birth_date  = {{birth date|1955|1|1}}
| birth_place  = Birthplace
| death_date  = {{death date and age|2007|1|1|1955|1|1|}}
| death_place  = Deathplace
| debutleague  = [[Korea Baseball Championship|KBO]]
| debutdate   = June 1
| debutyear   = 1983
| debutteam   = Team Name
| debut2league = [[Nippon Professional Baseball|NPB]]
| debut2date  = April 1
| debut2year  = 1987
| debut2team  = Team Name
| debut3league = [[Major League Baseball|MLB]]
| debut3date  = June 1
| debut3year  = 1991
| debut3team  = Team Name
| finalleague  = MLB
| finaldate   = June 1
| finalyear   = 1995
| finalteam   = Team Name
| statleague  = KBO
| stat1label  = [[Batting average]]
| stat1value  = .333
| stat2label  = [[Run batted in|Runs batted in]]
| stat2value  = 333
| stat3label  = [[Home run]]s
| stat3value  = 333
| stat2league  = NPB
| stat21label  = Batting average
| stat21value  = .355
| stat22label  = Runs batted in
| stat22value  = 355
| stat23label  = Home runs
| stat23value  = 355
| stat3league  = MLB
| stat31label  = Batting average
| stat31value  = .377
| stat32label  = Runs batted in
| stat32value  = 377
| stat33label  = Home runs
| stat33value  = 377
| teams     = 
* First Team Name ({{by|1983}}–{{by|1986}})
* Second Team Name ({{by|1987}}–{{by|1990}})
* Current Team Name ({{by|1991}}–{{by|1995}})
| highlights  = 
| hoflink    = National Baseball Hall of Fame and Museum
| hoftype    = National
| hofdate    = March 20, 2000
| hofvote    = 88% (first ballot)
| hofmethod   = Veteran's Committee
}}

Tracking categories[തിരുത്തുക]

Redirects[തിരുത്തുക]

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_baseball_biography&oldid=3460429" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്