ഫലകം:Infobox New York City Subway station

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This is the syntax to create an infobox for New York City Subway and Staten Island Railway stations.

Usage[തിരുത്തുക]

Copy and paste the template below:

{{Infobox New York City Subway station
| name       =
| type       =
| image      =
| image_size    =
| image_caption  =
| alt       =
| address     =
| borough     =
| locale      =
| coordinates   =
| line       =
| service     =
| transfer     =
| connection    =
| structure    =
| depth      =
| levels      =
| platforms    =
| tracks      =
| open_date    =
| close_date    =
| rebuilt     =
| code       = 
| accessible    =
| acc_note     =
| cross_platform  =
| former      =
| other_exits   =
| passengers    =
| pass_year    =
| pass_percent   =
| next_north    =
| next_north_acc  =
| next_south    =
| next_south_acc  =
| next_east    =
| next_east_acc  =
| next_west    =
| next_west_acc  =
| nolegend     =
| legend      =
| map_type     =
| coordinates   = 
| wifi       =
| wifi_custom_ref =
| layout      =
}}

Parameter descriptions[തിരുത്തുക]

Top portion of infobox:

 • name - The station name
 • type - The type of station. Values are:
  • (default) - a New York City Subway station
  • "complex" - a New York City Subway station complex (a station with transfers to other lines on non-adjacent platforms). This is the setting for the first infobox on a page with multiple NYCS infoboxes; subsequent infoboxes describe individual platforms.
  • "SIR" - a Staten Island Railway station
  • "former" - a former/permanently closed New York City Subway station
  • "future" - a future New York City Subway station (i.e. under construction)
  • "tempclosed" - a temporarily closed New York City Subway station
  • "planned" - a planned New York City Subway station (i.e. not finalized yet)
  • "SIRformer", "SIRfuture", "SIRtempclosed", "SIRplanned": same as above, for Staten Island Railway stations
  • "custom" - if "custom" is put as the value for the type parameter, insert a custom value in the type_custom parameter.
 • image - An image of the station
 • image_size - Specifies an image size in pixels other than the default (300 pixels)
 • image_caption - A caption for the image
 • alt - Alternate text for the image

Station statistics:

 • address - Street address/intersection of the station
 • borough - Borough that the station is located in
 • locale - Locale/neighborhood of the station
 • map_type, coordinates – The coordinates, when placed here, add the station's location on a map of New York City Subway lines, as well as add geographical coordinates of the station using {{coord}}.
 • line - Line(s) that serve the station
 • service - New York City Subway only: The service at the station: see Wikipedia:WikiProject New York City Public Transportation/New York City Subway/Lines
 • service_header - Services displayed on the top of the infobox as shown on the sign at the station's entrance. This is only used if the station sign omits rush-hour, late-night, or off-peak services
 • service_custom - Services for non-New York City Subway lines and closed stations
 • service_type and service_header_type: For some {{NYCS ...}} templates, there is an extra parameter called "type", so these two parameters are used for that template's "type" parameter.
 • transfer - Transfer(s) to other lines. Use {{NYCS transfer}} with HTML breaks for additional stations.
 • connection - Connecting services (e.g. bus, rail) that serve the station
 • structure - Type of station structure (e.g. underground, at-grade, or elevated)
 • depth - The depth of the primary platform below ground level
 • levels - Number of levels of platforms at the station (use only if more than one exists; mezzanine/entrance levels are not included)
 • platforms - Information about the platform(s) at the station
 • tracks - Number of tracks at the station

Other information:

 • open_date - Date station originally opened and dates of subsequent reopenings (if applicable)
 • close_date - Date(s) station closed, either temporarily or permanently
 • rebuilt - Date(s) station last received a rebuild/rehabilitation
 • accessible - If any text is placed here a universal symbol for disabled accessibility (Handicapped/disabled access) will appear.
 • acc_note - Notes about accessibility of the station, such as inaccessibility elsewhere
 • cross_platform - If any text is placed here, the note "Cross-platform wheelchair access available" will appear.
 • former and other_name - Use former for previous station name(s) (give dates when possible); use other_name for alternative names currently in use
 • other_exits - Other station entrances/exits (note whether they are entrance or exit only)
 • code - Official station code
 • wifi – If the station has Wi-Fi, a cellular network, or wireless
 • wifi_custom_ref – The number of the reference name for the "wifi" parameter

Traffic:

 • passengers – Number of passengers using the station
 • pass_year – Year passenger information was gathered
 • pass_percent – Percentage increase or decrease in usage

Station succession:

 • next_north and next_south - The next station(s) north or south (by railroad direction) of this station. Use {{NYCS next}} with HTML breaks for multiple stations.
 • next_north_acc and next_south_acc - The next station(s) north or south of this station that are wheelchair accessible. Stations in which there is an accessible cross-platform transfer should also be included. Use {{NYCS next}} with HTML breaks for multiple stations.
 • next_east and next_west - The next station(s) east or west (geographically) of this station. Use {{NYCS next}} with HTML breaks for multiple stations.
 • next_east_acc and next_west_acc - The next station(s) east or west of this station that are wheelchair accessible. Stations in which there is an accessible cross-platform transfer should also be included. Use {{NYCS next}} with HTML breaks for multiple stations.
  • By default, east corresponds to railroad north, and west corresponds to railroad south. If the opposite is true (i.e. east corresponds to railroad south), use next_topwest and next_topwest_acc.

Station service legend: Provides a section for explaining the service symbols used in the infobox.

 • nolegend - removes station service legend from infobox for closed stations and non-NYCS stations
 • legend - overrides default station service legend

Parameters to be deprecated[തിരുത്തുക]

The following parameters that are currently used in station articles should be replaced. (The reason for this is to eventually reduce the size of this template for better performance and readability.)

 • caption (replaced with image_caption)
 • coords (use coordinates)

The following parameters have been removed:

 • SIR and station_complex (replace with 'type=SIR' or 'type=complex')
 • open_year and open_month_day (use open_date)
 • line_2 (use line with HTML breaks)
 • Transfer parameters (use transfer with HTML breaks):
  • transfer_station, transfer_line, transfer_service, transfer_station_acc, transfer_service_note, and transfer_custom
  • the above appended by _2 or _3
 • Next station parameters (use next_north or next_south with HTML breaks):
  • north_station, north_line, north_service, north_skip, north_local_station, north_local_service, north_express_station, north_express_service
  • the above with north replaced by south
  • north_custom_station, north_custom_station_2, north_custom_station_3
  • the above with north replaced by south
 • font_color, bg_color, font_color_2, bg_color_2 - Deprecated

Parameters not in use yet[തിരുത്തുക]

The following parameters are not in use yet:

 • layout – Shows the station layout of the station. Not in use as all stations already have inline layouts.

Examples[തിരുത്തുക]

The following examples are of infoboxes from the Roosevelt Avenue/74th Street (New York City Subway) station. The second and third infoboxes, in particular, are for the Jackson Heights – Roosevelt Avenue (IND Queens Boulevard Line) component of the station.

Example 1[തിരുത്തുക]

 Roosevelt Avenue/74th Street
 "7" train"E" train"F" train"M" train"R" train
New York City Subway station complex
Alternate text for Example
Caption for Bad Title Example.png
Station statistics
Addressintersection of Roosevelt Avenue, 74th Street and Broadway
Jackson Heights, NY 11373
BoroughQueens
LocaleJackson Heights
Coordinates40°44′48.35″N 73°53′29.47″W / 40.7467639°N 73.8915194°W / 40.7467639; -73.8915194
DivisionA (IRT), B (IND)
Line      IRT Flushing Line
IND Queens Boulevard Line
Services      7 all times (all times)​
      E all times (all times)
      F all times (all times)
      M weekdays until 11:00 p.m. (weekdays until 11:00 p.m.)
      R all hours except late nights (all hours except late nights)
Transit connectionsQ33 bus to LaGuardia Airport
Q47 bus to LaGuardia Marine Air Terminal
Other information
AccessibleThis station is compliant with the Americans with Disabilities Act of 1990 ADA-accessible
Wireless serviceWi-Fi and cellular service is provided at this station[1]
Traffic
Passengers (2023)16.467 million  3.14%
Rank14 out of 425

The first example provides information about the station complex.

{{Infobox New York City Subway station
| name = Roosevelt Avenue/74th Street
| type = complex
| image = Bad Title Example.png
| image_caption = Caption for Bad Title Example.png
| image_size = 200px
| alt = Alternate text for Example
| bg_color = black
| address = intersection of Roosevelt Avenue, 74th Street and Broadway <br/>Jackson Heights, NY 11373
| borough = [[Queens]]
| locale = [[Jackson Heights, Queens|Jackson Heights]]
| coordinates = {{coord|40|44|48.35|N|73|53|29.47|W|type:railwaystation_region:US|display=inline}}
| division = IRT/IND
| line = [[IRT Flushing Line]]<br>[[IND Queens Boulevard Line]]
| service = Roosevelt
| accessible = yes
| wifi = yes
| connection = [[Q33 (New York City bus)|Q33]] bus to [[LaGuardia Airport]]<br/>[[Q47 (New York City bus)|Q47]] bus to LaGuardia [[Marine Air Terminal]]
| passengers = 16.467 million
| pass_year = 2008
| pass_percent = 3.14
| rank = 14
}}

Example 2[തിരുത്തുക]

The second example provides information about the IND Queens Boulevard Line level. The infobox for the IRT Flushing Line level has a similar format.

 Jackson Heights–
 Roosevelt Avenue
 "E" train"F" train"M" train"R" train
New York City Subway rapid transit station
Alternate text for Example
Caption for Bad Title Example.png
Station statistics
Coordinates40°44′48.35″N 73°53′29.47″W / 40.7467639°N 73.8915194°W / 40.7467639; -73.8915194
DivisionB (IND)
LineIND Queens Boulevard Line
Services      E all times (all times)
      F all times (all times)
      M weekdays until 11:00 p.m. (weekdays until 11:00 p.m.)
      R all hours except late nights (all hours except late nights)
Structureunderground
Platforms2 island platforms
Tracks4
Other information
OpenedAugust 19, 1933
AccessibleThis station is compliant with the Americans with Disabilities Act of 1990 ADA-accessible
Wireless serviceWi-Fi and cellular service is provided at this station[1]
Station succession
Next northElmhurst Avenue (local): E late nightsM weekdays until 11 p.m.R all hours except late nights
Forest Hills–71st Avenue (express): E all except late nightsF all times
Next south65th Street (local): E late nightsM weekdays until 11 p.m.R all hours except late nights
Queens Plaza (express): E all except late nights
21st Street–Queensbridge (Express via 63rd Street): F all times


Next adjacent station compliant with the Americans with Disabilities Act of 1990 northForest Hills–71st Avenue (Cross-platform transfer to/from express trains): E late nightsM weekdays until 11 p.m.R all hours except late nights
Kew Gardens–Union Turnpike: E all timesF all times
Next adjacent station compliant with the Americans with Disabilities Act of 1990 southQueens Plaza (via Queens Boulevard): E all timesM weekdays until 11:00 p.m.R all hours except late nights
21st Street–Queensbridge (via 63rd Street): F all times


{{Infobox New York City Subway station
| name = Jackson Heights–<br/> Roosevelt Avenue
| image = Bad Title Example.png
| image_caption = Caption for Bad Title Example.png
| image_size = 200px
| alt = Alternate text for Example
| bg_color = #11117D
| bg_color_2 = #FF6E1A
| division = IND
| line = [[IND Queens Boulevard Line]]
| service = Queens
| structure = underground
| platforms = 2 [[island platform]]s
| tracks = 4
| open_date = 	August 19, 1933
| accessible = yes
| wifi = yes
| next_north = {{NYCS next | type=local | line=IND Queens Boulevard Line | station=Elmhurst Avenue | service=Queens local }}<br/>{{NYCS next | type=express | line=IND Queens Boulevard Line | station=Forest Hills–71st Avenue | service = Queens express }}
| next_south = {{NYCS next | type=local | line=IND Queens Boulevard Line | station=65th Street | service=Queens local }}<br/>{{NYCS next | type=express | line=IND Queens Boulevard Line | station=Queens Plaza | service = Queens Plaza express }}<br/>{{NYCS next | type=Express via 63rd Street | station=21st Street–Queensbridge | line=IND 63rd Street Line | service=63rd IND }}
| next_north_acc = {{NYCS next | type=Cross-platform transfer to/from express trains | line=IND Queens Boulevard Line | station=Forest Hills–71st Avenue | service = Queens local }}<br/>{{NYCS next | line=IND Queens Boulevard Line | station=Kew Gardens–Union Turnpike | service = Queens east }}
| next_south_acc = {{NYCS next | type=via Queens Boulevard| line=IND Queens Boulevard Line | station=Queens Plaza | service=Queens Plaza }}<br/>{{NYCS next | type=via 63rd Street | station=21st Street–Queensbridge | line=IND 63rd Street Line | service=63rd IND }}
| layout=
| coordinates = {{coord|40|44|48.35|N|73|53|29.47|W|type:railwaystation_region:US|display=inline}}
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has "established", "founded", "opened" or similar dates, use {{start date}} for the earliest of those dates unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

See also[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved May 18, 2016.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_New_York_City_Subway_station&oldid=3591786" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്