ഫലകം:Infobox Holiday/doc

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

The {{Infobox Holiday}} template adds an infobox with data fields for defining a particular holiday.

Usage[തിരുത്തുക]

{{Infobox holiday
|holiday_name = required
|type     = required
|image     =
|imagesize   =
|caption    =
|official_name =
|nickname   =
|observedby  =
|litcolor   =
|longtype   =
|significance =
|begins    =
|ends     =
|date     =
<!-- Use next three if holiday is the same day of the same week every year -->
|week_ordinal = <!-- "first", "second", "last", etc. -->
|weekday    = <!-- "Sunday", "Monday", "Friday", etc. -->
|month     = <!-- "January", "February", "December", etc. -->
<!-- Use next three if the date changes in an unusual pattern each year -->
|date2017   = <!-- only for days that change each year -->
|date2018   = <!-- only for days that change each year -->
|date2019   = <!-- only for days that change each year -->
|celebrations =
|observances  =
|relatedto   =
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

Required[തിരുത്തുക]

holiday_name
This is the most common holiday name, which appears at the top of the infobox. It should almost always be the name of the article.
type
The type of the holiday, for example: national, judaism, islamic, etc. The type parameter has this relation:
Type (param "type") Color
islam, islamic LightGreen
judaism, juda, jewish, jew LightSkyBlue
buddhism, buddhist, buddha PaleGoldenRod
christian, christ, christianity Lavender
asian, asian festival RosyBrown
secular DarkGray
national, international, local, group LightViolet
historical, cultural, patriotic, ethnic LightSalmon
pagan DarkKhaki
commercial Yellow
hindu, hinduism Orange
shinto, shintoism Red
default LightSteelBlue
begins
required for multi-day holidays - This is the starting date for a multi-day holiday.
ends
required for multi-day holidays - This is the ending date for a multi-day holiday.
date
required for single-day holidays - This is the date of a single-day holiday. (If you use the week_ordinal/weekday/month parameters below, date will default to a phrase like "First Sunday in January". Otherwise it has no default and is required.)
date2018
highly recommended for holidays that don't stay on the same Gregorian date - This is the Gregorian date on which the holiday will occur in 2018. At the end of 2018, this will be replaced with date2019, which will later be replaced with date2020. Therefore, it's a good idea to specify the Gregorian date for a few future years. (Not necessary if week_ordinal/weekday/month are specified instead.)

Optional[തിരുത്തുക]

image
This should be an image that represents the holiday. The value is just the simple target-name, not a full wikilink.
imagesize
The size of the image (default is 225px).
caption
This is a caption that describes the image.
official_name
This should contain the official name of the holiday if it is not the holiday_name; this can also be the name of the holiday in its original language
nickname
This should hold any nicknames, alternatives, and translations for the holiday_name or official_name
observedby
highly recommended - These are the people who celebrate/observe the holiday (e.g. Muslims and Islam, United States, people worldwide)
litcolor
This is the liturgical color of the day, if applicable to a religious holiday; or other color which is applicable to the holiday (eg. green for Saint Patrick's Day)
longtype
This is a lengthier description of the type, for example if there are two types that could be defined, for example "Cultural, Historical, Islamic"
significance
This is a lengthier description of the holiday's significance
week_ordinal, weekday, month
For days that are observed on the same day of the same week every year, these specify the week (week_ordinal), day of the week (weekday), and month. If you use these, you no longer have to specify date2017, date2018, date2019, etc. If you specify week_ordinal, then weekday and month are required also.
date2017, date2019
recommended for holidays that don't stay on the same Gregorian date - The template will display the previous and next year's dates along with that of the current year, if they are provided. Again, it's a good idea to provide dates for a few years further into the future as well. (Not necessary if week_ordinal/weekday/month are specified instead.)
celebrations
This contains the celebrations that occur on the holiday.
observances
This contains essentially the same thing as the celebrations attribute. However, the word observances is used. This may be more appropriate than celebrations when referring to prayer or more solemn observances. Most likely, you will not need both celebrations and observances.
relatedto
This contains holidays that relate to the current holiday.

Examples[തിരുത്തുക]

Same date every year[തിരുത്തുക]

{{Infobox holiday
|holiday_name = Nice Safe Day
|type     = national
|official_name = The Nice Safe Holiday Day
|nickname   = The Nice & Safe Day
|observedby  = [[Atlantis]]
|significance = The Nice Safe Day for everyone
|date     = [[January 31]]
|celebrations = The Nice Safe Day parade
|relatedto   = [[Unsafe Day]]
}}
Nice Safe Day
ഔദ്യോഗിക നാമം The Nice Safe Holiday Day
ഇതര നാമം The Nice & Safe Day
Observed by Atlantis
തരം National
Significance The Nice Safe Day for everyone
Celebrations The Nice Safe Day parade
തിയ്യതി January 31
Related to Unsafe Day

Same day of same week every year[തിരുത്തുക]

{{Infobox holiday
|holiday_name = Puzzle Saturday
|type     = secular
|image     = Wikipedia-logo-blank.png
|caption    = Commonly seen puzzling encyclopedia
|official_name = The Official Puzzle Saturday
|observedby  = [[United States]]
|longtype   = State holiday
|week_ordinal = last
|weekday    = Saturday
|month     = August
}}
Puzzle Saturday
Wikipedia-logo-blank.png
Commonly seen puzzling encyclopedia
ഔദ്യോഗിക നാമം The Official Puzzle Saturday
Observed by United States
തരം State holiday
തിയ്യതി Last Saturday in August
2017 date August പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ  (പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം)
2018 date August പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ  (പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം)
2019 date August പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ  (പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം)
2020 date August പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ  (പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം)

Different days and dates each year[തിരുത്തുക]

{{Infobox holiday
|holiday_name = Inscrutable Day
|type     = cultural
|official_name = Day of the Phantom Inscrutable Cheese
|observedby  = [[Chicago]], [[Illinois]]
|date     = Five days after every 13th moon
|date2009   = June 8
|date2010   = June 27
|date2011   = July 12
|observances  = Night of the Moon Cheese
}}
Inscrutable Day
ഔദ്യോഗിക നാമം Day of the Phantom Inscrutable Cheese
Observed by Chicago, Illinois
തരം Cultural
Observances Night of the Moon Cheese
തിയ്യതി Five days after every 13th moon
2018 date date missing (please add)

This template adds an infobox with data fields for defining a particular holiday.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ

This template prefers block formatting of parameters.

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
തരംtype

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
പേര്holiday_name

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
ചിത്രംimage

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Image_sizeimage_size

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Imagesizeimagesize

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Altalt

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Captioncaption

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
ഔദ്യോഗിക നാമംofficial_name

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Nicknamenickname

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Observedbyobservedby

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Litcolorlitcolor

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Longtypelongtype

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Significancesignificance

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Celebrationscelebrations

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Observancesobservances

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
തുടങ്ങുന്നത്begins

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
അവസാനിക്കുന്നതു്ends

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
തിയ്യതിdate

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Week_ordinalweek_ordinal

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Weekdayweekday

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
മാസംmonth

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Date{{#time:Ydate{{#time:Y

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Date2007date2007

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Date2008date2008

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Date2009date2009

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Date2010date2010

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Date2011date2011

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Date2012date2012

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Date2013date2013

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Date2014date2014

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Schedulingscheduling

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Mdymdy

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Durationduration

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
തവണfrequency

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Firsttimefirsttime

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Lasttimelasttime

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Startedbystartedby

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Relatedtorelatedto

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
Date2015date2015

വിവരണമൊന്നുമില്ല

Unknownഐച്ഛികം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_Holiday/doc&oldid=2402320" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്