ഫലകം:Infobox Government agency

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

{{Infobox government agency}} is an infobox template for use in articles on government agencies.

Syntax[തിരുത്തുക]

{{Infobox government agency
|agency_name   = 
|type      = 
|nativename   = 
|nativename_a  = 
|nativename_r  = 
|logo      = 
|logo_width   = 
|logo_caption  = 
|seal      = 
|seal_width   = 
|seal_caption  = 
|picture     = 
|picture_width  = 
|picture_caption = 
|formed     = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} OR {{Start date and years ago|YYYY|MM|DD}} -->
|preceding1   = 
|preceding2   = 
<!-- (etc.) -->
|dissolved    = 
|superseding   = 
|jurisdiction  = 
|headquarters  = 
|latd= |latm= |lats= |latNS= 
|longd= |longm= |longs= |longEW= 
|region_code   = 
|coordinates   = <!--{{coord|LATITUDE|LONGITUDE|type:landmark_region:US|display=inline,title}}-->
|motto      = 
|employees    = 
|budget     = 
|minister1_name = 
|minister1_pfo  = 
|minister2_name = 
|minister2_pfo  = 
<!-- (etc.) -->
|deputyminister1_name = 
|deputyminister1_pfo  = 
|deputyminister2_name = 
|deputyminister2_pfo  = 
<!-- (etc.) -->
|chief1_name   = 
|chief1_position = 
|chief2_name   = 
|chief2_position = 
<!-- (etc.) -->
|agency_type   = 
|parent_department = 
|parent_agency  = 
|child1_agency  = 
|child2_agency  = 
<!-- (etc.) -->
|keydocument1  = 
<!-- (etc.) -->
|website     = <!-- {{URL|example.com}} -->
|footnotes    = 
|map       = 
|map_width    = 
|map_caption   = 
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

All parameters except the agency name are optional.

Field Name Required Description Values
agency_name yes Name of the agency Text
type no Type of agency (defaults to "agency") Text
logo no Logo for the agency filename
nativename no Agency name in a native language using Western characters (Malayalam, French, German, Spanish, etc.), such as Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina. Can also be used for two different names in the same language. Text; wrap with {{Lang}}
nativename_a no (optional) Agency name in a native language with non-Western characters (Malayalam, Chinese, Japanese, Korean, Arabic, etc.), such as നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. Text; wrap with {{Lang}}
nativename_r no (optional) Use in conjunction with above for Romanized name of the agency, such as Nireekshana Kendram. Text; wrap with {{Lang}}
logo_width no Image width for the agency logo (limited to 180 px maximum) Numbers
logo_caption no Caption for the agency logo Text
seal no Seal for the agency filename
seal_width no Image width for the agency seal (limited to 180 px maximum) Numbers
seal_caption no Caption for the agency seal Text
picture no Image for the agency filename
picture_width no Image width for the agency image (limited to 180 px maximum) Numbers
picture_caption no Caption for the agency image Text
formed no Date of foundation of the agency Use {{Start date}}
preceding1 no Name of preceding agency. Can be repeated up to six times (preceding1 to preceding6).
Note: Title of box will automatically pluralise upon use of preceding2.
Text
dissolved no Date of dissolution of the agency Text eg; 25 July 2005, or 1876
superseding no Name of superseding agency Text
jurisdiction no Name of the jurisdiction in which the agency resides Text eg; [[Government of India]] or [[United States Government]]
headquarters no Location of the agency's headquarters. Text eg; [[New Delhi]], [[Chennai]]
latd no Headquarters coordinates; latitude in degrees. Numbers
latm no Headquarters coordinates; latitude in minutes. Numbers
lats no Headquarters coordinates; latitude in seconds. Numbers
latNS no Headquarters coordinates; specifies northern (N) or southern (S) latitude. Text eg; N
longd no Headquarters coordinates; longitude in degrees. Numbers
longm no Headquarters coordinates; longitude in minutes. Numbers
longs no Headquarters coordinates; longitude in seconds. Numbers
longEW no Headquarters coordinates; specifies eastern (E) or western (W) longitude. Text eg; E
region_code no Headquarters coordinates; sets the preferred map region of coverage, used in selecting appropriate map resources for the area. The region should be supplied as either a two character ISO 3166-1 alpha-2 country code, or an ISO 3166-2 region code. Text eg; US
coordinates no Headquarters coordinates using {{coord}} option instead of the above. See documentation at {{coord}} for fields. {{coord|45|31|7|N|122|50|16|W|type:landmark_region:US|display=inline,title}}
motto no Official motto/slogan of the agency Motto/slogan
employees no Number of employees of the agency Number
budget no Annual budget of the agency Text eg; $95 m [[United States dollar|USD]] (2006)
minister1_name no For westminster systems: Name of current minister responsible for the agency. Can be repeated up to seven times (minister1_name to minister7_name).
Note: Title of box will automatically pluralise upon use of minister2_name.
Text
minister1_pfo no For westminster systems: Portfolio title of responsible minister. Can be repeated up to seven times (minister1_pfo to minister7_pfo). Text
deputyminister1_name no For westminster systems with deputy ministers: Name of current deputy minister responsible for the agency. Can be repeated up to seven times (deputyminister1_name to deputyminister7_name).
Note: Title of box will automatically pluralise upon use of minister2_name.
Text
deputyminister1_pfo no For westminster systems with deputy ministers: Portfolio title of responsible deputy minister. Can be repeated up to seven times (minister1_pfo to minister7_pfo). Text
chief1_name no Name of current agency chief/director/executive director. Can be repeated up to four times (chief1_name to chief4_name).
Note: Title of box will automatically pluralise upon use of chief2_name.
Text
chief1_position no Position title of current agency chief/director/executive director. Can be repeated up to four times (chief1_position to chief4_position). Text
agency_type no Type of agency Text
parent_department no Parent department of this agency (when the parent is not an agency) Text
parent_agency no Parent agency of this agency (when the parent is also an agency) Text
child1_agency no List of current child agencies reporting to this agency. Can be repeated up to twenty five times (child1_agency to child25_agency).
Note: Title of box will automatically pluralise upon use of child2_agency.
Text
keydocument1 no Hyperlink of key document for organisation. Can be repeated up to six times (keydocument1 to keydocument6).
Note: Title of box will automatically pluralise upon use of keydocument2.
Text
website no Web address for agency website Use {{URL}}. Don't forget to take out the "example.com"!
footnotes no Footnotes or references for included information Text
map no Image for the map filename
map_width no Image width for the map (limited to 180 px maximum) Numbers
map_caption no Caption for the map Text
child no Child (subsidiary) infobox Infobox template

Examples[തിരുത്തുക]

India Meteorological Department
ഏജൻസി അവലോകനം
രൂപപ്പെട്ടത് ഫെബ്രുവരി 15, 1875 (1875-02-15)
അധികാരപരിധി Government of India
ആസ്ഥാനം Mausam Bhavan, Lodhi Road New Delhi
കീഴ്‌ ഏജൻസി Several
വെബ്‌സൈറ്റ്
www.imd.gov.in
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_Government_agency&oldid=4069128" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്