ഫലകം:Infobox Chinese

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

Use this template to show a Chinese name, word, term or phrase in various renderings.

{{Infobox Chinese
| title       = <!-- Box title    (Default is the article title) -->
| float       = <!-- left|right|none (Default float position is right) -->
| collapse     = <!-- yes|no  -->
| pic        = <!-- image -->
| piccap      = <!-- image caption -->
| picsize      = <!-- 200px      (Default is 260px) -->
| pictooltip    = <!-- image tooltip (use for [[WP:ALT|alt text]]) -->
| pic2       = <!-- additional image -->
| piccap2      = <!-- additional image caption -->
| picsize2     = <!-- 200px      (Default is 260px) -->
| pic2tooltip    = <!-- additional image tooltip -->
| headercolor    = <!-- header color   (Default is #b0c4de) -->
<!-- Chinese name -->
| name1       = <!-- First name (used when embedding this infobox, see optional flags) -->
| c         = <!-- Chinese     (Use when traditional = simplified) -->
| t         = <!-- Traditional -->
| s         = <!-- Simplified -->
| l         = <!-- Literal Meaning -->
| tp        = <!-- Tongyong pinyin -->
| p         = <!-- Mandarin Hanyu Pinyin -->
| w         = <!-- Wade Giles -->
| mi        = <!-- Mandarin IPA -->
| psp        = <!-- Chinese Postal Map Romanisation spelling -->
| myr        = <!-- Mandarin Yale Romanization -->
| gr        = <!-- Gwoyeu Romatzyh -->
| bpmf       = <!-- Bopomofo -->
| mps        = <!-- Mandarin Phonetic Symbols 2 -->
| xej        = <!-- Xiao'erjing -->
| zh-dungan     = <!-- Mandarin Cyrillic -->
| sic        = <!-- Sichuanese Mandarin -->
| lj        = <!-- Nanjing Mandarin -->
| y         = <!-- Cantonese Yale -->
| j         = <!-- Cantonese Jyutping -->
| sl        = <!-- Sidney Lau Cantonese Romanisation -->
| gd        = <!-- Guangdong / Canton Romanization -->
| hk        = <!-- Hong Kong Government Cantonese Romanisation -->
| mo        = <!-- Macau Government Romanization -->
| ci        = <!-- Cantonese IPA -->
| toi        = <!-- Taishanese -->
| gan        = <!-- Gan romanization -->
| wuu        = <!-- Wu romanization -->
| ngu        = <!-- Nguphin -->
| hsn        = <!-- Xiang romanization -->
| h         = <!-- Hakka -->
| phfs       = <!-- Pha̍k-fa-sṳ -->
| poj        = <!-- Taiwanese POJ -->
| tl        = <!-- Tâi-Lô -->
| bp        = <!-- Bbanlam Pingyim -->
| buc        = <!-- Eastern Min BUC -->
| hhbuc       = <!-- Pu-Xian Min BUC -->
| mblmc       = <!-- Jian'ou Romanized of Northern Min -->  
| lmz        = <!-- Shanghainese long-short romanization -->
| ouji       = <!-- Wenzhounese romanization -->
| suz        = <!-- Suzhounese romanization -->
| teo        = <!-- Teochew -->
| hain       = <!-- Hainanese / Qiongwen Min --> 
| lizu       = <!-- Leizhou Min -->
| mc        = <!-- Middle Chinese (reconstruction) -->
| emc        = <!-- Early Middle Chinese (reconstruction) -->
| lmc        = <!-- Late Middle Chinese (reconstruction) -->
| oc-b92      = <!-- Old Chinese (Baxter [1992] reconstruction) -->
| oc-bs       = <!-- Old Chinese (Baxter-Sagart reconstruction) -->
| oc-zz       = <!-- Old Chinese (Zhengzhang Shangfang reconstruction) -->
<!-- First alternative name -->
| altname      = <!-- First alternative name -->
| c2        = <!-- Chinese2 -->
| t2        = <!-- Traditional2 -->
| s2        = <!-- Simplified2 -->
| l2        = <!-- Literal Meaning2 -->
| tp2        = <!-- Tongyong pinyin2 -->
| p2        = <!-- Mandarin Hanyu Pinyin2 -->
| w2        = <!-- Wade Giles2 -->
| mi2        = <!-- Mandarin IPA2 -->
| psp2       = <!-- Chinese Postal Map Romanisation spelling2 -->
| my2        = <!-- Mandarin Yale2 -->
| gr2        = <!-- Gwoyeu Romatzyh2 -->
| mps2       = <!-- Mandarin Phonetic Symbols 2 -->
| bpmf2       = <!-- Bopomofo2 -->
| xej2       = <!-- Xiao'erjing2 -->
| zh-dungan2    = <!-- Mandarin Cyrillic2 -->
| sic2       = <!-- Sichuanese Mandarin2 -->
| y2        = <!-- Cantonese Yale 2-->
| j2        = <!-- Cantonese Jyutping 2-->
| sl2        = <!-- Sidney Lau Cantonese Romanisation 2-->
| gd2        = <!-- Guangdong / Canton Romanization 2-->
| ci2        = <!-- Cantonese IPA2 -->
| toi2       = <!-- Taishanese2 -->
| gan2       = <!-- Gan romanization2 -->
| wuu2       = <!-- Wu romanization2 -->
| hsn2       = <!-- Xiang romanization2 -->
| h2        = <!-- Hakka2 -->
| phfs2       = <!-- Pha̍k-fa-sṳ2 -->
| poj2       = <!-- Taiwanese POJ 2 -->
| buc2       = <!-- Eastern Min BUC 2 -->
| hhbuc2      = <!-- Pu-Xian Min BUC 2 -->
| mblmc2      = <!-- Jian'ou Romanized 2 of Northern Min -->  
| lmz2       = <!-- Shanghainese long-short romanization 2 -->
| ouji2       = <!-- Wenzhounese romanization 2 -->
| suz2       = <!-- Suzhounese romanization 2 -->
| teo2       = <!-- Teochew2 -->
| oc-bs2      = <!-- Old Chinese (Baxter-Sagart reconstruction2) -->
| oc-zz2      = <!-- Old Chinese (Zhengzhang Shangfang reconstruction2) -->
<!-- Second alternative name -->
| altname3     = <!-- Second alternative name -->
| c3        = <!-- Chinese3 -->
| t3        = <!-- Traditional3 -->
| s3        = <!-- Simplified3 -->
| l3        = <!-- Literal Meaning3 -->
| tp3        = <!-- Tongyong pinyin3 -->
| p3        = <!-- Mandarin Hanyu Pinyin3 -->
| w3        = <!-- Wade Giles3 -->
| mi3        = <!-- Mandarin IPA3 -->
| psp3       = <!-- Chinese Postal Map Romanisation spelling3 -->
| my3        = <!-- Mandarin Yale3 -->
| gr3        = <!-- Gwoyeu Romatzyh3 -->
| mps3       = <!-- Mandarin Phonetic Symbols 3 -->
| bpmf3       = <!-- Bopomofo3 -->
| xej3       = <!-- Xiao'erjing3 -->
| zh-dungan3    = <!-- Mandarin Cyrillic3 -->
| sic3       = <!-- Sichuanese Mandarin3 -->
| y3        = <!-- Cantonese Yale 3-->
| j3        = <!-- Cantonese Jyutping 3-->
| sl3        = <!-- Sidney Lau Cantonese Romanisation 3-->
| gd3        = <!-- Guangdong / Canton Romanization 3-->
| ci3        = <!-- Cantonese IPA3 -->
| toi3       = <!-- Taishanese3 -->
| gan3       = <!-- Gan romanization3 -->
| wuu3       = <!-- Wu romanization3 -->
| hsn3       = <!-- Xiang romanization3 -->
| h3        = <!-- Hakka3 -->
| phfs3       = <!-- Pha̍k-fa-sṳ3 -->
| poj3       = <!-- Taiwanese POJ 3 -->
| buc3       = <!-- Eastern Min BUC 3 -->
| hhbuc3      = <!-- Pu-Xian Min3 BUC -->
| mblmc3      = <!-- Jian'ou Romanized 3 of Northern Min -->  
| lmz3       = <!-- Shanghainese long-short romanization 3 -->
| ouji3       = <!-- Wenzhounese romanization 3 -->
| suz3       = <!-- Suzhounese romanization 3 -->
| teo3       = <!-- Teochew3 -->
| oc-bs3      = <!-- Old Chinese (Baxter-Sagart reconstruction3) -->
| oc-zz3      = <!-- Old Chinese (Zhengzhang Shangfang reconstruction3) -->
<!-- Third alternative name -->
| altname4     = <!-- Third alternative name -->
| c4        = <!-- Chinese4 -->
| t4        = <!-- Traditional4 -->
| s4        = <!-- Simplified4 -->
| l4        = <!-- Literal Meaning4 -->
| tp4        = <!-- Tongyong pinyin4 -->
| p4        = <!-- Mandarin Hanyu Pinyin4 -->
| w4        = <!-- Wade Giles4 -->
| mi4        = <!-- Mandarin IPA4 -->
| psp4       = <!-- Chinese Postal Map Romanisation spelling4 -->
| my4        = <!-- Mandarin Yale4 -->
| gr4        = <!-- Gwoyeu Romatzyh4 -->
| mps4       = <!-- Mandarin Phonetic Symbols 4 -->
| bpmf4       = <!-- Bopomofo4 -->
| xej4       = <!-- Xiao'erjing4 -->
| zh-dungan4    = <!-- Mandarin Cyrillic4 -->
| sic4       = <!-- Sichuanese Mandarin4 -->
| y4        = <!-- Cantonese Yale 4-->
| j4        = <!-- Cantonese Jyutping 4-->
| sl4        = <!-- Sidney Lau Cantonese Romanisation 4-->
| gd4        = <!-- Guangdong / Canton Romanization 4-->
| ci4        = <!-- Cantonese IPA4 -->
| toi4       = <!-- Taishanese4 -->
| gan4       = <!-- Gan romanization4 -->
| wuu4       = <!-- Wu romanization4 -->
| hsn4       = <!-- Xiang romanization4 -->
| h4        = <!-- Hakka4 -->
| phfs4       = <!-- Pha̍k-fa-sṳ4 -->
| poj4       = <!-- Taiwanese POJ 4 -->
| buc4       = <!-- Eastern Min BUC 4 -->
| hhbuc4      = <!-- Pu-Xian Min 4 BUC -->
| mblmc4      = <!-- Jian'ou Romanized 4 of Northern Min -->  
| lmz4       = <!-- Shanghainese long-short romanization 4 -->
| ouji4       = <!-- Wenzhounese romanization 4 -->
| suz4       = <!-- Suzhounese romanization 4 -->
| teo4       = <!-- Teochew4 -->
| oc-bs4      = <!-- Old Chinese (Baxter-Sagart reconstruction4) -->
| oc-zz4      = <!-- Old Chinese (Zhengzhang Shangfang reconstruction4) -->
| hangul      = <!-- Korean Hangul -->
| hanja       = <!-- Korean Hanja -->
| rr        = <!-- Revised Romanization of Korean -->
| mr        = <!-- McCune-Reischauer Romanization of Korean -->
| northkorea    = <!-- yes (Hangul becomes Chosŏn'gŭl; Hanja becomes Hancha; in Korean name group) -->
| lk        = <!-- Literal meaning in Korean -->
| cnhangul     = <!-- Chinese Korean Hangul -->
| cnhanja      = <!-- Chinese Korean Hanja -->
| cnrr       = <!-- Revised Romanization of Chinese Korean -->
| cnmr       = <!-- McCune-Reischauer Romanization of Chinese Korean -->
| cnlk       = <!-- Literal meaning in Korean -->
| nkhangul     = <!-- North Korean Hangul -->
| nkhanja      = <!-- North Korean Hanja -->
| nkmr       = <!-- McCune-Reischauer Romanization of North Korean -->
| nkrr       = <!-- Revised Romanization of North Korean -->
| nklk       = <!-- Literal meaning in Korean -->
| skhangul     = <!-- South Korean Hangul -->
| skhanja      = <!-- South Korean Hanja -->
| skrr       = <!-- Revised Romanization of South Korean -->
| skmr       = <!-- McCune-Reischauer Romanization of South Korean -->
| sklk       = <!-- Literal meaning in Korean -->
| kanji       = <!-- Japanese Kanji -->
| kyujitai     = <!-- Japanese Kanji in Kyujitai -->
| shinjitai     = <!-- Japanese Kanji in Shinjitai -->
| kana       = <!-- Japanese Kana -->
| hiragana     = <!-- Japanese Hiragana -->
| katakana     = <!-- Japanese Katakana -->
| romaji      = <!-- Romaji (Preferably use Revised Hepburn, except at exceptions per WP:MOS-JA) -->
| revhep      = <!-- Revised Hepburn romanization of Japanese -->
| tradhep      = <!-- Traditional Hepburn romanization of Japanese -->
| kunrei      = <!-- Kunrei-shiki romanization of Japanese -->
| nihon       = <!-- Nihon-shiki romanization of Japanese -->
| tgl        = <!-- Filipino Tagalog -->
| ben        = <!-- Bengali language -->
| asm        = <!-- Assamese language -->
| nep        = <!-- Nepali language -->
| pra        = <!-- Prakrit language -->
| hin        = <!-- Hindi language -->
| san        = <!-- Sanskrit language -->
| pli        = <!-- Pali language -->
| ind        = <!-- Indonesian language -->
| lao        = <!-- Lao language -->
| bi        = <!-- Lao IPA -->
| khm        = <!-- Khmer language -->
| ki        = <!-- Khmer IPA -->
| msa        = <!-- Malay language -->
| mnc        = <!-- Manchu language in vertical Manchu script -->
| mnc_rom      = <!-- Manchu language in horizontal romanizations -->
| mnc_a       = <!-- Manchu language in horizontal Abkai transliteration -->
| mnc_v       = <!-- Manchu language in horizontal Möllendorff transliteration -->
| mon        = <!-- Mongolian language in Cyrillic alphabet -->
| mong       = <!-- Mongolian language in Mongolian script -->
| monr       = <!-- SASM/GNC romanization of Mongolian -->
| por        = <!-- Portugese language -->
| rus        = <!-- Russian language in Cyrillic alphabet -->
| rusr       = <!-- Russian language in Latin alphabet -->
| tam        = <!-- Tamil language -->
| tha        = <!-- Thai language -->
| rtgs       = <!-- Royal Thai General System of Transcription -->
| tib        = <!-- Tibetan language -->
| wylie       = <!-- Wylie transliteration of Tibetan -->
| thdl       = <!-- THDL Simplified Phonetic Transcription of Tibetan -->
| zwpy       = <!-- Zangwen Pinyin (PRC's official Tibetan transliteration) -->
| lhasa       = <!-- Lhasa dialect of Tibetan in IPA -->
| uig        = <!-- Uyghur language (Arabic script) -->
| lu        = <!-- Literal meaning in Uyghur -->
| uly        = <!-- Uyghur Latin script (Uyghur Latin Yëziqi) -->
| uyy        = <!-- Uyghur New script (Yengi Yeziⱪ) -->
| sgs        = <!-- PRC's official Uyghur transliteration -->
| usy        = <!-- Uyghur Cyrillic alphabet (Uyghur Siril Yëziqi) -->
| uipa       = <!-- Uyghur in IPA -->
| vie        = <!-- Vietnamese language (generic) -->
| qn        = <!-- Vietnamese in Quoc Ngu script -->
| chuhan      = <!-- Chu Han (Chinese characters used in Vietnam) -->
| chunom      = <!-- Vietnamese Chu Nom -->
| lqn        = <!-- Literal meaning in Vietnamese -->
| zha        = <!-- Zhuang language -->
| zha57       = <!-- Zhuang 1957 orthography -->
| sd        = <!-- Zhuang Sawndip -->
| dungan      = <!-- Dungan language -->
| dungan-xej    = <!-- Dungan Xiao'erjing -->
| dungan-han    = <!-- Dungan Hanzi -->
| dungan-latin   = <!-- Dungan Romanization -->
| my        = <!-- Burmese language -->
| bi        = <!-- Burmese IPA -->
| phagspa      = <!-- 'Phags-pa script -->
| phagspa-latin   = <!-- Romanization of 'Phags-pa name -->
| tet        = <!--Tetum language -->
| lang1_content   = <!-- Contents of lang1 -->
| lang1       = <!-- Additional language1 -->
| lang2_content   = <!-- Contents of lang2 -->
| lang2       = <!-- Additional language2 -->
| lang2_content   = <!-- Contents of lang2 -->
| lang3       = <!-- Additional language3 -->
| lang3_content   = <!-- Contents of lang3 (you can go in order until lang11) -->
<!-- ... -->
| lang11      = <!-- Additional language11 -->
| lang11_content  = <!-- Contents of lang11 -->
}}
Infobox Chinese
In this sample, the template is using showflag=jp with order=st. Simplified Chinese is shown first in order. Yale and pinyin is displayed outside of the alphabetized hide area.
Simplified ChineseSimplified text
Traditional ChineseTraditional text
Jyutpingjyutping
Hanyu Pinyinpinyin
Literal meaningLiteral text

Optional flags

 • child=yes: to use this template inside another infobox. If this flag is set, the title parameter should be omitted.
 • order=st: By default Traditional Chinese comes first on display. If this flag is called, Simplified Chinese will be displayed first. This is for articles having to do with PRC, Singapore, Malaysia, or Simplified Chinese. Articles that are not strictly regarding the given examples (such as ROC) or can apply to both Traditional Chinese and Simplified Chinese are strongly suggested to not use this.
 • hide=no: By default all romanizations and transcriptions are hidden. If this flag is called, all the transcriptions will be shown.

Optional showflag[തിരുത്തുക]

By default no romanization will show outside of the hide area. You can call this flag when using the template to have certain romanizations appear permanently in favor of certain regions.

Mandarin
 • showflag=p: this will show pinyin outside of the hide area.
 • showflag=bpmf: this will show Bopomofo outside of the hide area.
 • showflag=xej: this will show Xiao'erjing outside of the hide area.
 • showflag=xejp: this will show Xiao'erjing, then pinyin outside of the hide area.
 • showflag=wp: this will show Wade–Giles, then pinyin outside of the hide area.
Hakka
 • showflag=h: this will show Hakka outside of the hide area.
Min
 • showflag=poj: this will show Hokkien poj outside of the hide area.
 • showflag=teo: this will show Teochew Peng'im outside of the hide area.
 • showflag=buc: this will show Fuzhou buc outside of the hide area.
 • showflag=lizu: this will show Leizhou Min outside of the hide area.
 • showflag=hain: this will show Hainanese Romanised outside of the hide area.
Yue
 • showflag=pj: this will show pinyin then Jyutping outside of the hide area.
 • showflag=py: this will show pinyin then Yale outside of the hide area.
 • showflag=jp: this will show Jyutping then pinyin outside of the hide area.
 • showflag=gdp: this will show Yale then pinyin outside of the hide area.
 • showflag=j: this will show Yale outside of the hide area.
 • showflag=y: this will show Yale outside of the hide area.
 • showflag=jyp: this will show Jyutping, Yale, then pinyin outside of the hide area.
 • showflag=yj: this will show Yale, then Jyutping outside of the hide area.
 • showflag=jy: this will show Jyutping, then Yale outside of the hide area.
 • showflag=toip: this will show Taishanese, then pinyin outside of the hide area.
Wu
 • showflag=wuu: this will show Wu outside of the hide area.
 • showflag=pwuu: this will show pinyin, then Wu outside of the hide area.
 • showflag=lmz: this will show Shanghainese outside of the hide area.
Xiang
 • showflag=hsn: this will show Xiang outside of the hide area.
 • showflag=phsn: this will show pinyin, then Xiang outside of the hide area.
Gan
 • showflag=gan: this will show Gan outside of the hide area.
Sichuanese Mandarin
 • showflag=psic: this will show pinyin then Sichuanese pinyin outside of the hide area.

Usage inside other infoboxes[തിരുത്തുക]

Alternatively, subtemplates for each language can be used inside other templates. In each subtemplate, |header=hide can be used to hide the header reading "Language name".

{{Infobox
...
| data =
{{Infobox Chinese/Korean
| hangul      = <!--Korean Hangul -->
| hanja       = <!--Korean Hanja -->
| rr        = <!--Revised Romanization of Korean -->
| mr        = <!--McCune-Reischauer Romanization of Korean -->
| northkorea    = <!--yes (Hangul becomes Chosŏn'gŭl; Hanja becomes Hancha; in Korean name group) -->
| lk        = <!--Literal meaning in Korean -->
}}
{{Infobox Chinese/Japanese
| kanji       = <!--Japanese Kanji -->
| kyujitai     = <!--Japanese Kanji in Kyujitai -->
| shinjitai     = <!--Japanese Kanji in Shinjitai -->
| kana       = <!--Japanese Kana -->
| hiragana     = <!--Japanese Hiragana -->
| katakana     = <!--Japanese Katakana -->
| romaji      = <!--Romaji  (Preferably use Revised Hepburn, except at exceptions per WP:MOS-JA)-->
| revhep      = <!--Revised Hepburn romanization of Japanese -->
| tradhep      = <!--Traditional Hepburn romanization of Japanese -->
| kunrei      = <!--Kunrei-shiki romanization of Japanese -->
| nihon       = <!--Nihon-shiki romanization of Japanese -->
}}
{{Infobox Chinese/Russian
| rus        = <!--Russian language in Cyrillic alphabet -->
| rusr       = <!--Russian language in Latin alphabet -->
}}
...
}}

which gives the following result:

Infobox
Korean name
Hangul{{{hangul}}}
Hanja{{{hanja}}}
Literal meaning{{{lk}}}
Japanese name
Kanji{{{kanji}}}
Kana{{{kana}}}
Hiragana{{{hiragana}}}
Katakana{{{katakana}}}
Kyūjitai{{{kyujitai}}}
Shinjitai{{{shinjitai}}}
Russian name
Russian{{{cyrillic}}}
Romanization{{{romanization}}}

Using the collapse parameter[തിരുത്തുക]

Infobox Chinese
Put caption here
Put caption here
Chinese name
Chinesec
Traditional Chineset
Simplified Chineses
Postalpsp
Literal meaningl
altname
Chinesec2
Traditional Chineset2
Simplified Chineses2
Postalpsp2
Literal meaningl2
Burmese name
Burmesemy
Tibetan name
Tibetan tib
Dunganese name
Dungandungan
Xiao'erjingdungan-xej
Romanizationdungan-latin
Hanzidungan-han
Vietnamese name
Vietnamesevie
Vietnamese alphabetqn
Chữ Nômchunom
Thai name
Thaitha
RTGSrtgs
Zhuang name
Zhuangzha
Korean name
Hangulhangul
Hanjahanja
Literal meaninglk
Mongolian name
Mongolian Cyrillicmon
Mongolian script mong
Japanese name
Kanjikanji
Kanakana
Hiraganahiragana
Katakanakatakana
Kyūjitaikyujitai
Shinjitaishinjitai
Malay name
Malaymsa
Indonesian name
Indonesianind
Filipino name
Tagalogtgl
Uyghur name
Uyghur
uig
Manchu name
Manchu script mnc
Tamil name
Tamiltam
Hindi name
Hindihin
Portuguese name
Portuguesepor
Russian name
Russianrus
Romanizationrusr
Lao name
Laolao
Khmer name
Khmerkhm
Tetum name
Tetumtet
lang2 name
lang2lang2_content
lang3 name
lang3lang3_content

The collapse parameter allows abbreviated, expandable versions of this template. At right is the same template as above, with collapse set to yes.

 • collapse=yes (collapsable template, initially in collapsed state)
 • collapse=no (collapsable template, initially in expanded state)
 • if the parameter is omitted, the standard (non-collapsable) version is used.

Subtemplates used by Infobox Chinese[തിരുത്തുക]

Related templates[തിരുത്തുക]

Uniform templates[തിരുത്തുക]

For use when traditional and simplified are the same.

pinyin: {{{1}}}

Hanyu Pinyin: {{{hp}}}; Tongyong Pinyin: {{{tp}}}

Hanyu Pinyin: {{{hp}}}; Tongyong Pinyin: {{{tp}}}; Wade-Giles: {{{w}}}

Chinese: {{{1}}}

Chinese: {{{1}}}; pinyin: {{{2}}}

Chinese: {{{c}}}; pinyin: {{{p}}}; Wade-Giles: {{{w}}}

Chinese: {{{c}}}; Hanyu Pinyin: {{{hp}}}; Tongyong Pinyin: {{{tp}}}

Simplified templates[തിരുത്തുക]

simplified Chinese: {{{s}}}

simplified Chinese: {{{s}}}; pinyin: {{{p}}}

simplified Chinese: {{{s}}}; pinyin: {{{p}}}; Wade-Giles: {{{w}}}

simplified Chinese: {{{s}}} Hanyu Pinyin: {{{hp}}}; Tongyong Pinyin: {{{tp}}}

Traditional templates[തിരുത്തുക]

traditional Chinese: {{{1}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; pinyin: {{{p}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; pinyin: {{{p}}}; Wade-Giles: {{{w}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; Hanyu Pinyin: {{{hp}}}; Tongyong Pinyin: {{{tp}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; Hanyu Pinyin: {{{hp}}}; Tongyong Pinyin: {{{tp}}}; Wade-Giles: {{{w}}}

Combination templates[തിരുത്തുക]

simplified Chinese: {{{s}}}; traditional Chinese: {{{t}}}; pinyin: {{{p}}}; Wade-Giles: {{{w}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; simplified Chinese: {{{s}}}; pinyin: {{{p}}}; Wade-Giles: {{{w}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; simplified Chinese: {{{s}}}; Hanyu Pinyin: {{{hp}}}; Tongyong Pinyin: {{{tp}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; simplified Chinese: {{{s}}}; Hanyu Pinyin: {{{hp}}}; Tongyong Pinyin: {{{tp}}}; Wade-Giles: {{{w}}}

simplified Chinese: {{{s}}}; traditional Chinese: {{{t}}}; pinyin: {{{p}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; simplified Chinese: {{{s}}}; pinyin: {{{p}}}

simplified Chinese: {{{s}}}; pinyin: {{{p}}}; traditional Chinese: {{{t}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; pinyin: {{{p}}}; simplified Chinese: {{{s}}}

simplified Chinese: {{{s}}}; traditional Chinese: {{{t}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; simplified Chinese: {{{s}}}

Cantonese templates[തിരുത്തുക]

traditional Chinese: {{{t}}}; Cantonese Yale: {{{cy}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; simplified Chinese: {{{s}}}; pinyin: {{{p}}}; Cantonese Yale: {{{cy}}}

Min Nan templates[തിരുത്തുക]

traditional Chinese: {{{t}}}; pinyin: {{{p}}}; Pe̍h-ōe-jī: {{{poj}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; pinyin: {{{p}}}; Wade-Giles: {{{w}}}; Pe̍h-ōe-jī: {{{poj}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; Hanyu Pinyin: {{{hp}}}; Tongyong Pinyin: {{{tp}}}; Wade-Giles: {{{w}}}; Pe̍h-ōe-jī: {{{poj}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; simplified Chinese: {{{s}}}; pinyin: {{{p}}}; Wade-Giles: {{{w}}}; Pe̍h-ōe-jī: {{{poj}}}

Ruby templates[തിരുത്തുക]

{{{1}}}({{{2}}})

{{{1}}}({{{2}}})


See also[തിരുത്തുക]

TemplateData[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. See a monthly parameter usage report for Template:Infobox Chinese in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Infobox Chinese

Nguphin

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
NguphinNguphin

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഫലകംഐച്ഛികം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_Chinese&oldid=2951406" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്