ഫലകം:Infobox ആർഗോൺ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ആർഗോൺ,  18Ar
Vial containing a violet glowing gas
General properties
Pronunciation/ˈɑːrɡɒn/ (AR-gon)
Appearancecolorless
Standard atomic weight (Ar, standard)[39.79239.963] conventional: 39.948
ആർഗോൺ in the periodic table
[[Hydrogen|Hydrogen [[Helium|Helium
[[Lithium|Lithium [[Beryllium|Beryllium [[Boron|Boron [[Carbon|Carbon [[Nitrogen|Nitrogen [[Oxygen|Oxygen [[Fluorine|Fluorine [[Neon|Neon
[[Sodium|Sodium [[Magnesium|Magnesium [[Aluminium|Aluminium [[Silicon|Silicon [[Phosphorus|Phosphorus [[Sulfur|Sulfur [[Chlorine|Chlorine [[Argon|Argon
[[Potassium|Potassium [[Calcium|Calcium [[Scandium|Scandium [[Titanium|Titanium [[Vanadium|Vanadium [[Chromium|Chromium [[Manganese|Manganese [[Iron|Iron [[Cobalt|Cobalt [[Nickel|Nickel [[Copper|Copper [[Zinc|Zinc [[Gallium|Gallium [[Germanium|Germanium [[Arsenic|Arsenic [[Selenium|Selenium [[Bromine|Bromine [[Krypton|Krypton
[[Rubidium|Rubidium [[Strontium|Strontium [[Yttrium|Yttrium [[Zirconium|Zirconium [[Niobium|Niobium [[Molybdenum|Molybdenum [[Technetium|Technetium [[Ruthenium|Ruthenium [[Rhodium|Rhodium [[Palladium|Palladium [[Silver|Silver [[Cadmium|Cadmium [[Indium|Indium [[Tin|Tin [[Antimony|Antimony [[Tellurium|Tellurium [[Iodine|Iodine [[Xenon|Xenon
[[Caesium|Caesium [[Barium|Barium [[Lanthanum|Lanthanum [[Cerium|Cerium [[Praseodymium|Praseodymium [[Neodymium|Neodymium [[Promethium|Promethium [[Samarium|Samarium [[Europium|Europium [[Gadolinium|Gadolinium [[Terbium|Terbium [[Dysprosium|Dysprosium [[Holmium|Holmium [[Erbium|Erbium [[Thulium|Thulium [[Ytterbium|Ytterbium [[Lutetium|Lutetium [[Hafnium|Hafnium [[Tantalum|Tantalum [[Tungsten|Tungsten [[Rhenium|Rhenium [[Osmium|Osmium [[Iridium|Iridium [[Platinum|Platinum [[Gold|Gold [[Mercury (element)|Mercury (element) [[Thallium|Thallium [[Lead|Lead [[Bismuth|Bismuth [[Polonium|Polonium [[Astatine|Astatine [[Radon|Radon
[[Francium|Francium [[Radium|Radium [[Actinium|Actinium [[Thorium|Thorium [[Protactinium|Protactinium [[Uranium|Uranium [[Neptunium|Neptunium [[Plutonium|Plutonium [[Americium|Americium [[Curium|Curium [[Berkelium|Berkelium [[Californium|Californium [[Einsteinium|Einsteinium [[Fermium|Fermium [[Mendelevium|Mendelevium [[Nobelium|Nobelium [[Lawrencium|Lawrencium [[Rutherfordium|Rutherfordium [[Dubnium|Dubnium [[Seaborgium|Seaborgium [[Bohrium|Bohrium [[Hassium|Hassium [[Meitnerium|Meitnerium [[Darmstadtium|Darmstadtium [[Roentgenium|Roentgenium [[Copernicium|Copernicium [[Nihonium|Nihonium [[Flerovium|Flerovium [[Moscovium|Moscovium [[Livermorium|Livermorium [[Tennessine|Tennessine [[Oganesson|Oganesson
Ne

Ar

Kr
ക്ലോറിൻആർഗോൺപൊട്ടാസ്യം
Atomic number (Z)18
Groupgroup 18 (noble gases)
Periodperiod 3
Blockp-block
Electron configuration[Ne] 3s2 3p6
Electrons per shell
2, 8, 8
Physical properties
Phase at STPgas At room temperature
Melting point83.80 K ​(−189.35 °C, ​−308.83 °F)
Boiling point87.30 K ​(−185.85 °C, ​−302.53 °F)
Density (at STP)1.784 g/L
Triple point83.8058 K, ​69 kPa
Critical point150.87 K, 4.898 MPa
Heat of fusion1.18 kJ/mol
Heat of vaporization6.43 kJ/mol
Molar heat capacity20.786 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K)   47 53 61 71 87
Atomic properties
Oxidation states0
ElectronegativityPauling scale: no data
Ionization energies
Atomic radiusempirical: 71 pm
calculated: 71 pm
Covalent radius97 pm
Van der Waals radius188 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of ആർഗോൺ
Other properties
Crystal structureface-centered cubic (fcc)
Cubic face centered crystal structure for ആർഗോൺ
Speed of sound(gas, 27 °C) 323 m/s
Thermal conductivity17.72x10-3  W/(m·K)
Magnetic orderingnonmagnetic
CAS Number7440–37–1
Main isotopes of ആർഗോൺ
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
36Ar 0.337% 36Ar is stable with 18 neutrons
37Ar syn 35 d ε 0.813 37Cl
38Ar 0.063% 38Ar is stable with 20 neutrons
39Ar syn 269 y β- 0.565 39K
40Ar 99.600% 40Ar is stable with 22 neutrons
41Ar syn 109.34 min β- 2.49 41K
42Ar syn 32.9 y β- 0.600 42K
| references
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_ആർഗോൺ&oldid=1720491" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്