ഫലകം:Free screenshot

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പകർപ്പവകാശ സംരക്ഷിതമായ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഭാഗങ്ങളോ ദൃശ്യങ്ങളോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ് ഇത് സ്വതന്ത്രാനുമതി പ്രകാരം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണിത്. ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വ്യുൽപ്പന്നമായതിനാൽ ഇതും അതേ അനുമതിയിലാണുണ്ടാവുക.(സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾക്കുള്ള അനുമതി മാർഗ്ഗരേഖ കാണുക)

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌‌വേർ അനുമതി: മുന്നറിയിപ്പ്: അനുമതി വ്യക്തമാക്കുക, ദയവായി ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം കാണുക.

ശ്രദ്ധിക്കുക: സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമല്ലാതെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും കൃതികളുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത എഴുത്തോ ചിത്രമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവ നിർബന്ധമായും വ്യത്യസ്തമായ അനുമതിയിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Licensing guidelines for screenshots: commons:Commons:Screenshots.

Examples[തിരുത്തുക]

{{Free screenshot|template=GPL}}
ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പകർപ്പവകാശ സംരക്ഷിതമായ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഭാഗങ്ങളോ ദൃശ്യങ്ങളോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ് ഇത് സ്വതന്ത്രാനുമതി പ്രകാരം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണിത്. ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വ്യുൽപ്പന്നമായതിനാൽ ഇതും അതേ അനുമതിയിലാണുണ്ടാവുക.(സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾക്കുള്ള അനുമതി മാർഗ്ഗരേഖ കാണുക)

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌‌വേർ അനുമതി:

GPL
ഈ സൃഷ്ടി ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌‌വേറാണ്; സ്വതന്ത്ര സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ സമിതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്നൂ സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രം പതിപ്പ് 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ശേഷമുള്ള പതിപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി താങ്കൾക്ക് ഇത് പകർത്തുവാൻ/ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഈ സൃഷ്ടി ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ യാതൊരു ഗുണമേന്മ ഉത്തരവാദിത്തവും വഹിക്കുന്നില്ല; വ്യവഹാര യോഗ്യതയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഉപയോഗത്തിനു അനുയോജ്യമെന്നോ ഉള്ള യാതൊരു ഗുണമേന്മ ഉത്തരവാദിത്തവും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഗ്നൂ സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രം പതിപ്പ് 2 ഒപ്പം ഗ്നൂ സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രം പതിപ്പ് 3 എന്നിവ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കാണുക. ഗ്നു സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനോടൊപ്പം താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്; ഇല്ലെങ്കിൽ Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക.


ശ്രദ്ധിക്കുക: സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമല്ലാതെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും കൃതികളുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത എഴുത്തോ ചിത്രമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവ നിർബന്ധമായും വ്യത്യസ്തമായ അനുമതിയിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.


{{Free screenshot|template=BSD}}
ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പകർപ്പവകാശ സംരക്ഷിതമായ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഭാഗങ്ങളോ ദൃശ്യങ്ങളോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ് ഇത് സ്വതന്ത്രാനുമതി പ്രകാരം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണിത്. ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വ്യുൽപ്പന്നമായതിനാൽ ഇതും അതേ അനുമതിയിലാണുണ്ടാവുക.(സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾക്കുള്ള അനുമതി മാർഗ്ഗരേഖ കാണുക)

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌‌വേർ അനുമതി:

BSD License
Copyright © belongs to the uploader, all rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, with the name of the uploader, and this list of conditions;

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, with the name of the uploader, and this list of conditions in the documentation and/or other materials provided with the distribution;

Neither the name of the uploader nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.


ശ്രദ്ധിക്കുക: സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമല്ലാതെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും കൃതികളുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത എഴുത്തോ ചിത്രമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവ നിർബന്ധമായും വ്യത്യസ്തമായ അനുമതിയിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.


{{Free screenshot|license=
{{GPL}}
{{BSD}}
{{cc-by-3.0}}
}}
ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പകർപ്പവകാശ സംരക്ഷിതമായ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഭാഗങ്ങളോ ദൃശ്യങ്ങളോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ് ഇത് സ്വതന്ത്രാനുമതി പ്രകാരം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണിത്. ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വ്യുൽപ്പന്നമായതിനാൽ ഇതും അതേ അനുമതിയിലാണുണ്ടാവുക.(സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾക്കുള്ള അനുമതി മാർഗ്ഗരേഖ കാണുക)

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌‌വേർ അനുമതി:

GPL
ഈ സൃഷ്ടി ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌‌വേറാണ്; സ്വതന്ത്ര സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ സമിതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്നൂ സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രം പതിപ്പ് 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ശേഷമുള്ള പതിപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി താങ്കൾക്ക് ഇത് പകർത്തുവാൻ/ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഈ സൃഷ്ടി ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ യാതൊരു ഗുണമേന്മ ഉത്തരവാദിത്തവും വഹിക്കുന്നില്ല; വ്യവഹാര യോഗ്യതയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഉപയോഗത്തിനു അനുയോജ്യമെന്നോ ഉള്ള യാതൊരു ഗുണമേന്മ ഉത്തരവാദിത്തവും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഗ്നൂ സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രം പതിപ്പ് 2 ഒപ്പം ഗ്നൂ സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രം പതിപ്പ് 3 എന്നിവ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കാണുക. ഗ്നു സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനോടൊപ്പം താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്; ഇല്ലെങ്കിൽ Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക.
BSD License
Copyright © belongs to the uploader, all rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, with the name of the uploader, and this list of conditions;

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, with the name of the uploader, and this list of conditions in the documentation and/or other materials provided with the distribution;

Neither the name of the uploader nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.


ഈ പ്രമാണത്തിന് അനുമതി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ-3.0 അൺപോർട്ടഡ് അനുവാദപത്ര പ്രകാരമാണ്.

'

താങ്കൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ:

  • പങ്ക് വെയ്ക്കാൻ – കൃതി പകർത്താനും, വിതരണം ചെയ്യാനും, ആശയസംക്രമണത്തിനും
  • പുനഃമിശ്രണം ചെയ്യാൻ – കൃതി അനുയുക്തമാക്കാനും
  • കൃതിയുടെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉപയോഗത്തിന്

താഴെ പറയുന്ന ഉപാധികൾ പാലിക്കുക:

  • കടപ്പാട് – രചയിതാവോ അനുമതിയുള്ളയാളോ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ കൃതിയ്ക്കുള്ള കടപ്പാട് താങ്കൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം (പക്ഷേ അത് അവർ താങ്കളേയോ താങ്കളുടെ ഉപയോഗത്തേയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നപോലെയാവരുത്).


ശ്രദ്ധിക്കുക: സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമല്ലാതെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും കൃതികളുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത എഴുത്തോ ചിത്രമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവ നിർബന്ധമായും വ്യത്യസ്തമായ അനുമതിയിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Free_screenshot&oldid=1075056" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്