ഫലകം:Free screenshot

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പകർപ്പവകാശ സംരക്ഷിതമായ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഭാഗങ്ങളോ ദൃശ്യങ്ങളോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ് ഇത് സ്വതന്ത്രാനുമതി പ്രകാരം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണിത്. ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വ്യുൽപ്പന്നമായതിനാൽ ഇതും അതേ അനുമതിയിലാണുണ്ടാവുക.(സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾക്കുള്ള അനുമതി മാർഗ്ഗരേഖ കാണുക)

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌‌വേർ അനുമതി: മുന്നറിയിപ്പ്: അനുമതി വ്യക്തമാക്കുക, ദയവായി ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം കാണുക.

ശ്രദ്ധിക്കുക: സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമല്ലാതെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും കൃതികളുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത എഴുത്തോ ചിത്രമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവ നിർബന്ധമായും വ്യത്യസ്തമായ അനുമതിയിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Licensing guidelines for screenshots: commons:Commons:Screenshots.

Examples[തിരുത്തുക]

{{Free screenshot|template=GPL}}
ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പകർപ്പവകാശ സംരക്ഷിതമായ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഭാഗങ്ങളോ ദൃശ്യങ്ങളോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ് ഇത് സ്വതന്ത്രാനുമതി പ്രകാരം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണിത്. ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വ്യുൽപ്പന്നമായതിനാൽ ഇതും അതേ അനുമതിയിലാണുണ്ടാവുക.(സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾക്കുള്ള അനുമതി മാർഗ്ഗരേഖ കാണുക)

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌‌വേർ അനുമതി:

GPL
ഈ സൃഷ്ടി ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌‌വേറാണ്; സ്വതന്ത്ര സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ സമിതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്നൂ സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രം പതിപ്പ് 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ശേഷമുള്ള പതിപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി താങ്കൾക്ക് ഇത് പകർത്തുവാൻ/ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഈ സൃഷ്ടി ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ യാതൊരു ഗുണമേന്മ ഉത്തരവാദിത്തവും വഹിക്കുന്നില്ല; വ്യവഹാര യോഗ്യതയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഉപയോഗത്തിനു അനുയോജ്യമെന്നോ ഉള്ള യാതൊരു ഗുണമേന്മ ഉത്തരവാദിത്തവും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഗ്നൂ സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രം പതിപ്പ് 2 ഒപ്പം ഗ്നൂ സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രം പതിപ്പ് 3 എന്നിവ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കാണുക. ഗ്നു സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനോടൊപ്പം താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്; ഇല്ലെങ്കിൽ Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക.


ശ്രദ്ധിക്കുക: സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമല്ലാതെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും കൃതികളുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത എഴുത്തോ ചിത്രമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവ നിർബന്ധമായും വ്യത്യസ്തമായ അനുമതിയിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.


{{Free screenshot|template=BSD}}
ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പകർപ്പവകാശ സംരക്ഷിതമായ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഭാഗങ്ങളോ ദൃശ്യങ്ങളോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ് ഇത് സ്വതന്ത്രാനുമതി പ്രകാരം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണിത്. ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വ്യുൽപ്പന്നമായതിനാൽ ഇതും അതേ അനുമതിയിലാണുണ്ടാവുക.(സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾക്കുള്ള അനുമതി മാർഗ്ഗരേഖ കാണുക)

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌‌വേർ അനുമതി:

BSD License
BSD wordmark.svg
Copyright © belongs to the uploader, all rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, with the name of the uploader, and this list of conditions;

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, with the name of the uploader, and this list of conditions in the documentation and/or other materials provided with the distribution;

Neither the name of the uploader nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.


ശ്രദ്ധിക്കുക: സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമല്ലാതെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും കൃതികളുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത എഴുത്തോ ചിത്രമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവ നിർബന്ധമായും വ്യത്യസ്തമായ അനുമതിയിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.


{{Free screenshot|license=
{{GPL}}
{{BSD}}
{{cc-by-3.0}}
}}
ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പകർപ്പവകാശ സംരക്ഷിതമായ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഭാഗങ്ങളോ ദൃശ്യങ്ങളോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ് ഇത് സ്വതന്ത്രാനുമതി പ്രകാരം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണിത്. ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വ്യുൽപ്പന്നമായതിനാൽ ഇതും അതേ അനുമതിയിലാണുണ്ടാവുക.(സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾക്കുള്ള അനുമതി മാർഗ്ഗരേഖ കാണുക)

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌‌വേർ അനുമതി:

GPL
ഈ സൃഷ്ടി ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌‌വേറാണ്; സ്വതന്ത്ര സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ സമിതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്നൂ സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രം പതിപ്പ് 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ശേഷമുള്ള പതിപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി താങ്കൾക്ക് ഇത് പകർത്തുവാൻ/ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഈ സൃഷ്ടി ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ യാതൊരു ഗുണമേന്മ ഉത്തരവാദിത്തവും വഹിക്കുന്നില്ല; വ്യവഹാര യോഗ്യതയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഉപയോഗത്തിനു അനുയോജ്യമെന്നോ ഉള്ള യാതൊരു ഗുണമേന്മ ഉത്തരവാദിത്തവും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഗ്നൂ സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രം പതിപ്പ് 2 ഒപ്പം ഗ്നൂ സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രം പതിപ്പ് 3 എന്നിവ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കാണുക. ഗ്നു സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനോടൊപ്പം താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്; ഇല്ലെങ്കിൽ Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA എന്ന വിലാസത്തിൽ എഴുതുക.
BSD License
BSD wordmark.svg
Copyright © belongs to the uploader, all rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, with the name of the uploader, and this list of conditions;

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, with the name of the uploader, and this list of conditions in the documentation and/or other materials provided with the distribution;

Neither the name of the uploader nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

CC some rights reserved.svg
Cc-by new white.svg
ഈ പ്രമാണത്തിന് അനുമതി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ-3.0 അൺപോർട്ടഡ് അനുവാദപത്ര പ്രകാരമാണ്.

'

താങ്കൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ:

  • പങ്ക് വെയ്ക്കാൻ – കൃതി പകർത്താനും, വിതരണം ചെയ്യാനും, ആശയസംക്രമണത്തിനും
  • പുനഃമിശ്രണം ചെയ്യാൻ – കൃതി അനുയുക്തമാക്കാനും
  • കൃതിയുടെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉപയോഗത്തിന്

താഴെ പറയുന്ന ഉപാധികൾ പാലിക്കുക:

  • കടപ്പാട് – രചയിതാവോ അനുമതിയുള്ളയാളോ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ കൃതിയ്ക്കുള്ള കടപ്പാട് താങ്കൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം (പക്ഷേ അത് അവർ താങ്കളേയോ താങ്കളുടെ ഉപയോഗത്തേയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നപോലെയാവരുത്).


ശ്രദ്ധിക്കുക: സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമല്ലാതെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും കൃതികളുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത എഴുത്തോ ചിത്രമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവ നിർബന്ധമായും വ്യത്യസ്തമായ അനുമതിയിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Free_screenshot&oldid=1075056" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്