ഫലകം:Football kit/pattern list

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Stripes[തിരുത്തുക]

_3redstripes
_3redstripes

_3stripesonwhite
_3stripesonwhite

_3whitestripes
_3whitestripes

_aab
_aab

_black_blue_broken
_black_blue_broken

_blackstripeonright
_blackstripeonright

_blackstripes_thin2
_blackstripes_thin2

_blackstripes_thin4
_blackstripes_thin4

_blackstripes_thin5
_blackstripes_thin5

_blackstripes2
_blackstripes2

_blackstripes3
_blackstripes3

_blackstripes4
_blackstripes4

_blackstripescollar
_blackstripescollar

_blackvertical
_blackvertical

_blackwithwhiteandred
_blackwithwhiteandred

_blue_stripes_triangle
_blue_stripes_triangle

_bluestripes
_bluestripes

_bluestripes2
_bluestripes2

_blueyellowvertical
_blueyellowvertical

_brownstripes_half
_brownstripes_half

_claretstripeonright
_claretstripeonright

_darkbluewhitevertical
_darkbluewhitevertical

_goldstripes_thin
_goldstripes_thin

_greenstripes
_greenstripes

_greenvertical
_greenvertical

_italiangreenwhitevertical
_italiangreenwhitevertical

_leftstripeonwhite
_leftstripeonwhite

_lightblue_black_white
_lightblue_black_white

_lightblue_blue_whitestripes
_lightblue_blue_whitestripes

_lightbluestripes
_lightbluestripes

_navystripes
_navystripes

_red_black_whitestripes
_red_black_whitestripes

_red_black_whitestripes2
_red_black_whitestripes2

_red_blue_whitestripes
_red_blue_whitestripes

_red_green_white
_red_green_white

_red_stripes_red_sholders
_red_stripes_red_sholders

_red_stripes
_red_stripes

_red_white_blue
_red_white_blue

_red_white_bluestripes
_red_white_bluestripes

_redstripes
_redstripes

_redstripes
_redstripes

_redstripes2
_redstripes2

_redwhitegreen
_redwhitegreen

_redwhitevertical
_redwhitevertical

_stripesandshouldersonwhite
_stripesandshouldersonwhite

_stripesonblack2
_stripesonblack2

_stripesonwhite2
_stripesonwhite2

_thickwhitestripes
_thickwhitestripes

_thickwhitestripesandbar
_thickwhitestripesandbar

_thinbluestripes
_thinbluestripes

_thingreenstripes
_thingreenstripes

_thinredblackstripes
_thinredblackstripes

_thinredstripes
_thinredstripes

_thinstripesonblack
_thinstripesonblack

_thinstripesonwhite
_thinstripesonwhite

_thinwhitestripes
_thinwhitestripes

_threebluestripes
_threebluestripes

_twowhitestripes
_twowhitestripes

_white_blackstripes
_white_blackstripes

_whitesides
_whitesides

_whitestripeonright
_whitestripeonright

_whitestripes2
_whitestripes2

_whitestripes3
_whitestripes3

_whitevertical
_whitevertical

_yellow_red_bluestripes
_yellow_red_bluestripes

Hoops[തിരുത്തുക]

_blackhoops
_blackhoops

_black_hoops_white_pinstripe
_black_hoops_white_pinstripe

_blackhorizontal
_blackhorizontal

_blackhorizontal_3
_blackhorizontal_3

_blackhorizontal_3b
_blackhorizontal_3b

_blueyellow_horizontal
_blueyellow_horizontal

_blueredhorizontal_stripes
_blueredhorizontal_stripes

_collarwhite_horizontalwhite
_collarwhite_horizontalwhite

_greenhorizontal
_greenhorizontal

_horizontalonwhite
_horizontalonwhite

_maroonhorizontal
_maroonhorizontal

_orangehorizontal
_orangehorizontal

_purplehorizontal
_purplehorizontal

_redhorizontal
_redhorizontal

_thinblackhoops
_thinblackhoops

_thingreenhoops
_thingreenhoops

_thingreyhoops
_thingreyhoops

_thintransparenthoops
_thintransparenthoops

_thintransparenthoopsupper
_thintransparenthoopsupper

_transhorizontal_black
_transhorizontal_black

_transshoulders1
_transshoulders1

_whitehoops
_whitehoops

_whitehorizontal
_whitehorizontal

_whitehorizontalswoop
_whitehorizontalswoop

_whitemaroon_hoops
_whitemaroon_hoops

_whiteredblackwhitehorizontal
_whiteredblackwhitehorizontal

_yellowblackhorizontal
_yellowblackhorizontal

_yellowbluehorizontal
_yellowbluehorizontal

_yellowhoops
_yellowhoops

_yellowhorizontal
_yellowhorizontal

Halves & Quarters[തിരുത്തുക]

_blackhalf
_blackhalf

_blackquarters14
_blackquarters14

_blackquarters23
_blackquarters23

_darkred
_darkred

_greenquarters14
_greenquarters14

_greenquarters23
_greenquarters23

_lightbluehalf
_lightbluehalf

_lightbluequarters14
_lightbluequarters14

_navyquarters23
_navyquarters23

_orangehalf
_orangehalf

_redhalf
_redhalf

_redhalf2
_redhalf2

_redquarters14
_redquarters14

_redquarters23
_redquarters23

_whitehalf
_whitehalf

_whitequarters14
_whitequarters14

_whitequarters23
_whitequarters23

Sashes[തിരുത്തുക]

_backsashonwhite
_backsashonwhite

_blackleftsashonwhite
_blackleftsashonwhite

_blackrightsash
_blackrightsash

_blueleftsash
_blueleftsash

_darkbluerightsash
_darkbluerightsash

_frontale_away2003
_frontale_away2003

_goldrightsash
_goldrightsash

_greenleftsash
_greenleftsash

_greenrightsash
_greenrightsash

_redrightsash
_redrightsash

_sashonwhite
_sashonwhite

_white_blackgreenleftsash
_white_blackgreenleftsash

_whiteleftsash
_whiteleftsash

_whiteredleftsash
_whiteredleftsash

_whiterightsash
_whiterightsash

_yellowleftsash
_yellowleftsash

_yellowrightsash
_yellowrightsash

Sides[തിരുത്തുക]

_amber_sleeve_seams
_amber_sleeve_seams

_blueleftsideshoulder
_blueleftsideshoulder

_bluesidestripecollar
_bluesidestripecollar

_greyblue_sleeve_seams
_greyblue_sleeve_seams

_lithuaniabasides
_lithuaniabasides

_lithuaniabasides2
_lithuaniabasides2

_redleftsideshoulder
_redleftsideshoulder

_redreebokaust
_redreebokaust

_redshoulders_blacksides
_redshoulders_blacksides

_redsides
_redsides

_redwithwhiteandbluesides
_redwithwhiteandbluesides

_royalbluesides
_royalbluesides

_sandhurst_home
_sandhurst_home

_silversides
_silversides

_thinblacksides
_thinblacksides

_thinbluesides
_thinbluesides

_thindarkgreensides
_thindarkgreensides

_thindkbluesides
_thindkbluesides

_thindkgreysides
_thindkgreysides

_thingreensides
_thingreensides

_thingreysides
_thingreysides

_thinredsides
_thinredsides

_thinsidesonblack
_thinsidesonblack

_thinsidesonwhite
_thinsidesonwhite

_thinwhitesides
_thinwhitesides

_thinyellowsides
_thinyellowsides

_whitearmpits
_whitearmpits

_whitesideshape
_whitesideshape

_whitesleevelinesandsides
_whitesleevelinesandsides

_whitestripessides
_whitestripessides

Shoulders[തിരുത്തുക]

_angleshoulderonblack
_angleshoulderonblack

_blackshoulders
_blackshoulders

_blue_red_right_shoulder
_blue_red_right_shoulder

_bluegreyrightshoulder
_bluegreyrightshoulder

_blueshoulders
_blueshoulders

_dkgreyshoulders
_dkgreyshoulders

_dkredshoulders
_dkredshoulders

_green_red_shoulders
_green_red_shoulders

_greenshoulders
_greenshoulders

_leftshoulderonwhite
_leftshoulderonwhite

_lightblueshoulders
_lightblueshoulders

_navyangleshoulder
_navyangleshoulder

_navyshoulders
_navyshoulders

_oneredshoulderonwhite
_oneredshoulderonwhite

_redline
_redline

_redshoulders
_redshoulders

_shouldersonblack
_shouldersonblack

_shouldersonblue
_shouldersonblue

_shouldersonwhite
_shouldersonwhite

_shoulderstripes
_shoulderstripes

_white_blue_right_shoulder
_white_blue_right_shoulder

_white_red_right_shoulder
_white_red_right_shoulder

_white_right_shoulder
_white_right_shoulder

_whitegreyrightshoulder
_whitegreyrightshoulder

_whiteleftshoulder
_whiteleftshoulder

_whiteshoulders
_whiteshoulders

_yellow_red_right_shoulder
_yellow_red_right_shoulder

_yellowshoulders
_yellowshoulders

Other[തിരുത്തുക]

_adidas_snake_blue
_adidas_snake_blue

_aquaVonNavy
_aquaVonNavy

_black_lowleft_highright
_black_lowleft_highright

_blackredshoulders
_blackredshoulders

_blacksquares
_blacksquares

_blue_reebok_spikes
_blue_reebok_spikes

_bluecross
_bluecross

_bragantino
_bragantino

_canveyislandhome0506
_canveyislandhome0506

_cobramvictory.png
_cobramvictory.png

_collarblack
_collarblack

_collarwhite
_collarwhite

_collarwithbodyblack
_collarwithbodyblack

_collarwithbodywhite
_collarwithbodywhite

_ctwhales_away
_ctwhales_away

_ctwhales_home
_ctwhales_home

_goldV
_goldV

_greenVtop
_greenVtop

_levante
_levante

_maroon_reebok_spikes
_maroon_reebok_spikes

_narrowaquaVonNavy
_narrowaquaVonNavy

_olebrasilhome0506
_olebrasilhome0506

_red_and_white_v
_red_and_white_v

_reddiagonals
_reddiagonals

_redsquares_stripe
_redsquares_stripe

_redsquares
_redsquares

_redVonwhite
_redVonwhite

_scotlanda07
_scotlanda07

_Soviet_Union_away
_Soviet_Union_away

_squaresonwhite
_squaresonwhite

_stpaulicamo
_stpaulicamo

_thinbluesideblueshoulders2
_thinbluesideblueshoulders2

_treze
_treze

_unknown
_unknown

_Vbodyblack
_Vbodyblack

_Vbodywhite
_Vbodywhite

_Vdeep
_Vdeep

_Vdeepred
_Vdeepred

_Vhighonwhite
_Vhighonwhite

_Vonwhite
_Vonwhite

_Vwideblack
_Vwideblack

_Vwidered
_Vwidered

_whitecross
_whitecross

_whitestar
_whitestar

_whitethinlines
_whitethinlines

_whiteV
_whiteV

_whiteVwide
_whiteVwide

_whitewithspots
_whitewithspots

_whitey
_whitey

_yellow_white_reebok_spikes
_yellow_white_reebok_spikes

Arms[തിരുത്തുക]

_adlawayarm
_adlawayarm _adlawayarm

_afl
_afl _afl

_amber_claw
_amber_claw _amber_claw

_black_hoops
_black_hoops _black_hoops

_black_hoopswithwhitepinstripe
_black_hoopswithwhitepinstripe _black_hoopswithwhitepinstripe

_black_stripes_thin1
_black_stripes_thin1 _black_stripes_thin1

_black_stripes
_black_stripes _black_stripes

_blackborder_trim
_blackborder_trim _blackborder_trim

_blackborder
_blackborder _blackborder

_blackcuffpiping
_blackcuffpiping _blackcuffpiping

_blackflair
_blackflair _blackflair

_blacklower
_blacklower _blacklower

_blackpanel
_blackpanel _blackpanel

_blackredshoulders
_blackredshoulders _blackredshoulders

_blackshoulders
_blackshoulders _blackshoulders

_blue_flair_and_cuff
_blue_flair_and_cuff _blue_flair_and_cuff

_blue_hoops
_blue_hoops _blue_hoops

_blue_stripes
_blue_stripes _blue_stripes

_blueline
_blueline _blueline

_bluelower
_bluelower _bluelower

_blueshoulders
_blueshoulders _blueshoulders

_bluestripes
_bluestripes _bluestripes

_blueupper
_blueupper _blueupper

_bluewhite_cuffs
_bluewhite_cuffs _bluewhite_cuffs

_blueyellowstripedcuff
_blueyellowstripedcuff _blueyellowstripedcuff

_borderonblack
_borderonblack _borderonblack

_borderonwhite
_borderonwhite _borderonwhite

_bragantino
_bragantino _bragantino

_claretlower
_claretlower _claretlower

_ctwhales
_ctwhales _ctwhales

_cuffpipingonwhite
_cuffpipingonwhite _cuffpipingonwhite

_darkred
_darkred _darkred

_dkgreyshoulders
_dkgreyshoulders _dkgreyshoulders

_dkredshoulders
_dkredshoulders _dkredshoulders

_drkredhoop
_drkredhoop _drkredhoop

_flareonwhite
_flareonwhite _flareonwhite

_goldgreenborder
_goldgreenborder _goldgreenborder

_goldstripes
_goldstripes _goldstripes

_green_hoops
_green_hoops _green_hoops

_green_shoulders
_green_shoulders _green_shoulders

_green_stripes
_green_stripes _green_stripes

_greenlower
_greenlower _greenlower

_greyblue
_greyblue _greyblue

_greylower
_greylower _greylower

_greywhiteandstripes
_greywhiteandstripes _greywhiteandstripes

_lineonwhite
_lineonwhite _lineonwhite

_maroon2
_maroon2 _maroon2

_maroonhorizontal
_maroonhorizontal _maroonhorizontal

_navylower
_navylower _navylower

_navyshoulders
_navyshoulders _navyshoulders

_orange_border
_orange_border _orange_border

_orange_hoop
_orange_hoop _orange_hoop

_panelandlineonwhite
_panelandlineonwhite _panelandlineonwhite

_panelonblack
_panelonblack _panelonblack

_pinstripesongrey
_pinstripesongrey _pinstripesongrey

_pinstripesonwhite
_pinstripesonwhite _pinstripesonwhite

_red_hoops
_red_hoops _red_hoops

_red_stripes
_red_stripes _red_stripes

_redbluecuff
_redbluecuff _redbluecuff

_redborder
_redborder _redborder

_redborderandshoulder
_redborderandshoulder _redborderandshoulder

_redline
_redline _redline

_redlines
_redlines _redlines

_redpinstripes
_redpinstripes _redpinstripes

_redshoulders
_redshoulders _redshoulders

_redsquares
_redsquares _redsquares

_redwhiteblue_stripes
_redwhiteblue_stripes _redwhiteblue_stripes

_redwhitecuffpiping
_redwhitecuffpiping _redwhitecuffpiping

_shouldersonblack
_shouldersonblack _shouldersonblack

_shouldersonwhite
_shouldersonwhite _shouldersonwhite

_stpaulicamo
_stpaulicamo _stpaulicamo

_thinstripesonblack
_thinstripesonblack _thinstripesonblack

_trim
_trim _trim

_twogreyhoops
_twogreyhoops _twogreyhoops

_upperwhite
_upperwhite _upperwhite

_white_hoops
_white_hoops _white_hoops

_white_stripes
_white_stripes _white_stripes

_whiteborder
_whiteborder _whiteborder

_whitecuffpiping
_whitecuffpiping _whitecuffpiping

_whiteflair
_whiteflair _whiteflair

_whiteflareatshoulder
_whiteflareatshoulder _whiteflareatshoulder

_whitelines
_whitelines _whitelines

_whitelower
_whitelower _whitelower

_whitepanelandline
_whitepanelandline _whitepanelandline

_whiteshoulders
_whiteshoulders _whiteshoulders

_whitesmalllower
_whitesmalllower _whitesmalllower

_whitewithspots
_whitewithspots _whitewithspots

_yellow_hoops
_yellow_hoops _yellow_hoops

_yellowarmpits
_yellowarmpits _yellowarmpits

_yellowshoulders
_yellowshoulders _yellowshoulders

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Football_kit/pattern_list&oldid=1628451" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്