ഫലകം:Date

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

19 ഏപ്രിൽ 2024

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Description[തിരുത്തുക]

This template converts a date to one of the standard date formats used on the English Wikipedia.

This template should only be used internally in other templates.

If you want sortable dates for a table, use {{Dts}} instead.

Syntax[തിരുത്തുക]

This template takes up to two parameters, both of which are optional:

{{date|<date to be formatted>|<date formatting style>}}

 • <date to be formatted> is an (optional) date to be formatted.
  If no date is specified, the template emits the current date.
  For example, {{date}} produces 19 ഏപ്രിൽ 2024. To avoid emitting the current date if none is input, use Template:fdate.
  If a date is provided, but is not recognized as one, the text is just returned as is. Most dates will however be recognized as such, including all the formats typically used on Wikipedia. Numerous variations thereof are also supported, including abbreviated or lower-case month names; ordinal "st", "nd", "rd", "th"; extraneous white space; missing comma, etc.
  Notes:
  • Some dates are converted even if they are not real dates, and some dates are not converted even though they are real dates. See known issues below.
  • Only dates within the range 1 ജനുവരി 1000 and 31 ഡിസംബർ 9999 are supported. Dates with two-digit years will have the years from 1970 to 2069. Other dates outside the range 1000–9999 will be treated as if the second parameter were "none".
  • when using month numbers in numeric, the valid formats are MM/DD/YYYY, DD-MM-YYYY, DD.MM.YYYY, YYYY/MM/DD, YYYY-MM-DD, MM/DD/YY, YY-MM-DD, DD.MM.YY, the invalid formats are DD/MM/YYYY, MM-DD-YYYY, MM.DD.YY, YYYY.MM.DD, MM.DD.YYYY, DD-MM-YY, YY/MM/DD, DD/MM/YY, YY.MM.DD
 • <date formatting style> controls the date format in which the result is to be emitted. Recognized values for the second parameter are:
  • DMY gives d mmmm yyyy (e.g. 31 മേയ് 2007). This is the default format.
  • MDY gives mmmm d, yyyy (e.g. മേയ് 31, 2007)
  • YMD gives yyyy mmmm d (e.g. 2007 മേയ് 31)
  • ISO gives an ISO 8601 style yyyy-mm-dd (e.g. 2007-05-31)
  • none applies no formatting whatsoever
  If a date to be formatted is provided but no style is specified, the template emits a date in "d month yyyy" format, as it appears (for example) on discussion pages. When no date is specified, then the current date is emitted with no year, either in "d month" format for formatting style DMY, or in "month d" format for formatting styles MDY, YMD and ISO.
  Notes:
  • Although these are the four formats supported by MediaWiki's date autoformatting mechanism, only DMY/lDMY and MDY/lMDY are in accordance with the English language Wikipedia's Manual of Style. The use of ISO/lISO (ISO 8601) format within article prose is expressly discouraged by the Manual of Style; this format should only be used in tables, lists, or references.
  • In each case, the result is exactly the same as what would be emitted by MediaWiki's date autoformatting mechanism.
   However, dates are not manipulated by MediaWiki's date autoformatting mechanism even when linked. This permits dates to have a consistent appearance regardless of whether they are linked or not.
  • Wikipedia caches the current version of pages, and the template may display the date that the page was cached, rather than the current date.

Examples[തിരുത്തുക]

With valid input[തിരുത്തുക]

Format Input Output
not specified {{date|2006-08-04}} 4 ഓഗസ്റ്റ് 2006
{{date|08/04/2006}} 4 ഓഗസ്റ്റ് 2006
{{date|04-08-2006}} 4 ഓഗസ്റ്റ് 2006
{{date|4 Aug}} 4 ഓഗസ്റ്റ്
{{date|Aug 4}} 4 ഓഗസ്റ്റ്
{{date}} 19 ഏപ്രിൽ 2024
{{date|}} 19 ഏപ്രിൽ (missing year)
{{date|2=}} 19 ഏപ്രിൽ 2024
DMY format {{date|2006-08-04|DMY}} 4 ഓഗസ്റ്റ് 2006
{{date|08/04/2006|DMY}} 4 ഓഗസ്റ്റ് 2006
{{date|04-08-2006|DMY}} 4 ഓഗസ്റ്റ് 2006
{{date|4 Aug|DMY}} 4 ഓഗസ്റ്റ്
{{date|Aug 4|DMY}} 4 ഓഗസ്റ്റ്
{{date||DMY}} 19 ഏപ്രിൽ (missing year)
{{date|2=DMY}} 19 ഏപ്രിൽ 2024
{{date|{{date}}|DMY}} 19 ഏപ്രിൽ 2024
MDY format {{date|2006-08-04|MDY}} ഓഗസ്റ്റ് 4, 2006
{{date|08/04/2006|MDY}} ഓഗസ്റ്റ് 4, 2006
{{date|04-08-2006|MDY}} ഓഗസ്റ്റ് 4, 2006
{{date|4 Aug|MDY}} ഓഗസ്റ്റ് 4
{{date|Aug 4|MDY}} ഓഗസ്റ്റ് 4
{{date||MDY}} ഏപ്രിൽ 19 (missing year)
{{date|2=MDY}} ഏപ്രിൽ 19, 2024
{{date|{{date}}|MDY}} 19 ഏപ്രിൽ 2024
YMD format {{date|2006-08-04|YMD}} 2006 ഓഗസ്റ്റ് 4
{{date|08/04/2006|YMD}} 2006 ഓഗസ്റ്റ് 4
{{date|04-08-2006|YMD}} 2006 ഓഗസ്റ്റ് 4
{{date|4 Aug|YMD}} ഓഗസ്റ്റ് 4
{{date|Aug 4|YMD}} ഓഗസ്റ്റ് 4
{{date||YMD}} ഏപ്രിൽ 19 (missing year)
{{date|2=YMD}} 2024 ഏപ്രിൽ 19
{{date|{{date}}|YMD}} 19 ഏപ്രിൽ 2024
ISO format {{date|2006-08-04|ISO}} 2006-08-04
{{date|08/04/2006|ISO}} 2006-08-04
{{date|04-08-2006|ISO}} 2006-08-04
{{date|4 Aug|ISO}} ഓഗസ്റ്റ് 4 (not in ISO format)
{{date|Aug 4|ISO}} ഓഗസ്റ്റ് 4 (not in ISO format)
{{date||ISO}} ഏപ്രിൽ 19 (not in ISO format and missing year)
{{date|2=ISO}} 2024-04-19
{{date|{{date}}|ISO}} 19 ഏപ്രിൽ 2024
none format {{date|2006-08-04|none}} 2006-08-04
{{date|08/04/2006|none}} 08/04/2006
{{date|04-08-2006|none}} 04-08-2006
{{date|4 Aug|none}} 4 Aug
{{date|Aug 4|none}} Aug 4
{{date||none}} (blank)
{{date|2=none}} (blank)
{{date|{{date}}|none}} 19 ഏപ്രിൽ 2024

Other acceptable input[തിരുത്തുക]

A wide variety of other input formats are handled correctly by the template:

Input Output
{{date|1st December 2008}} (ordinal 'st') 1 ഡിസംബർ 2008
{{date|June 24 2006}} (missing comma) 24 ജൂൺ 2006
{{date|24 june 2006}} (lowercase month name) 24 ജൂൺ 2006
{{date|24 jun}} (abbreviated month name) 24 ജൂൺ
{{date|June 2006}} ജൂൺ 2006

Invalid input[തിരുത്തുക]

Input strings that the template cannot format are returned unaltered. This includes strings containing characters such as square brackets, so any links will result in unformatted output.

Input Output
{{date|23007-031-24}} 23007-031-24
{{date|[[1 December]] [[2008]]|YMD}} 1 December 2008
{{date|1 December [[2008 in film|2008]]|MDY}} 1 December 2008
{{date|2008 December 1|DMY}} 2008 December 1 (expected: 1 ഡിസംബർ 2008)
{{date|2008 December 1|MDY}} 2008 December 1 (expected: ഡിസംബർ 1, 2008)
{{date|2008 December 1|ISO}} 2008 December 1 (expected: 2008-12-01)

Known issues[തിരുത്തുക]

Out-of-range values are "fixed"
 • The PHP library that this template ultimately depends on converts out-of-range values to the next-best in-range values. As a result, some date-like values that are not actually valid dates get converted anyway. These include...
  • all dates with zero day-of-the-month. Such a "zero-th" day of a month gets converted into the last day of the previous month.
   For example, {{date|June 0, 2006}} results in 31 മേയ് 2006.
   Similarly, {{date|0 January 2006}} becomes 31 ഡിസംബർ 2005.
  • all dates with day-number values that exceed the number of days in the specified month cause the date to be incremented into the next month.
   For example, {{date|31 November 2008}} results in 1 ഡിസംബർ 2008, since November has only 30 days.
   Similarly, {{date|February 29, 2007}} results in 1 മാർച്ച് 2007, since 2007 was not a leap year.
   Note: Due to a parser peculiarity in the PHP library, 'December 32' and '32 December' are treated differently, and the latter results in an error (which causes this template to emit it unchanged), and only the former "overflows" into the next month.
Non-Gregorian dates are treated as Gregorian
 • The PHP library that this template ultimately depends on assumes that all dates, irrespective of context, are Gregorian calendar dates. Consequently:
  • some dates that would be valid in a non-Gregorian context are treated as out-of-range dates and converted to the next-best in-range values. For example, {{date|30 February 1712}} results in 1 മാർച്ച് 1712 because – even though 30 February 1712 is a valid date in the Swedish calendar – February 1712 had only 29 days in the Gregorian calendar.
  • ten dates are not reformatted. These are 29 February & 1 March of the years 1000, 1100, 1300, 1400, 1500. The cause of this is the same as that of the Swedish 30 February 1712.
  • some dates that would not be valid in some contexts are converted normally. For example, 29 February 1912 or 1 February 1918 are not valid in a Russian context, but perfectly valid in the Gregorian one.
ISO 8601 format not suitable for years before 1583

The ISO 8601 standard requires mutual agreement between those using the format to use years earlier than 1583. Since no agreement has been obtained from our readers, that format should not be used for such years, nor for any date not in the Gregorian calendar.

Does not provide Microformats

See also[തിരുത്തുക]

[edit] all subsections that follow:

Multiple units of time[തിരുത്തുക]

Type Adjustable Current Last Next
Date and Time {{time}} {{Currentdate}} (MDY)
{{Plain now}} (DMY)
{{Now}} (Plan now in as sentence)
Date Only {{Dateonly}}
{{Datedow}}
(Has the day of the week)
{{Date}} (Chose format)
{{DATE}} (prefixed by date=)
{{TODAY}} (DMY)
{{Yesterday}}
{{Day-1}}
{{Tomorrow}}
{{Day+1}}
Time only {{Timeonly}} {{CURRENTTIME}} (12 h format)
{{CURRENTTIME24}} (24 h format)
Banners {{Right now}}
(Blue with time and number of Wikipedia articles)
{{Right now (User message)}}
(Orange with time and number of Wikipedia articles
Timestamp {{Timestamp}}
(Format YYYYMMDDHHMMSS)

Single units of time[തിരുത്തുക]

Unit of time Adjustable Current Last Next
SECOND {{CURRENTSECOND}}
MINUTE {{CURRENTMINUTE}}
HOUR {{Currenthour}} {{Hour-1}} {{Hour+1}}
WEEK {{CURRENTWEEKOFYEAR}}
{{CURRENTWEEKOFMONTH}}
Day of Week {{Dow}} {{CURRENTWEEKDAYNAME}}
{{CURRENTWEEKDAYABBREV}}
{{CURRENTWEEKDAY}}
{{LASTWEEKDAYNAME}}
{{LASTWEEKDAYABBREV}}
{{NEXTWEEKDAYNAME}}
{{NEXTWEEKDAYABBREV}}
MONTH {{MONTHNAME}}
{{MONTHABBREV}}
{{MONTHNUMBER}}
{{MONTH}} (zero padded)
{{Currentmonth}}
{{CURRENTMONTHABBREV}}
{{CURRENTMONTHNUMBER}}
{{CURRENTMONTHDAYS}}
{{LASTMONTH}}
(Can make not zero-padded)
{{LASTMONTHNAME}}
{{LASTMONTHABBR}}
{{NEXTMONTH}}
(Can make not zero-padded)
{{NEXTMONTHNAME}}
{{NEXTMONTHABBR}}
Day of Month {{Currentday}}
YEAR {{CURRENTYEARCC}}
{{CURRENTYEARYY}}
{{CURRENTISOYEAR}}
{{CURRENTYEAR}}
{{LASTYEAR}} {{NEXTYEAR}}
Day of Year {{CURRENTDAYOFYEAR}}
CENTURY {{CENTURY}} {{CURRENTCENTURY}} {{LASTCENTURY}} {{NEXTCENTURY}}
MILLENNIUM {{MILLENNIUM}} {{Currentmillennium}}

Date and time Templates made for substitution:[തിരുത്തുക]

Month:
{{Lmonth}} produces പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം
{{Nmonth}} produces പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം
{{LastMonth}} produces പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം
{{NextMonth}} produces പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം


Individual Templates[തിരുത്തുക]

Categories of Templates[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Date&oldid=3738911" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്