ഫലകം:Convert/list of units/volume

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Volume
system unit code
(alternative)
abbreviation notes conversion factor/m³ combinations
SI cubic kilometre km3 km3 US spelling: cubic kilometer
1,00,00,00,000
cubic hectometre hm3 hm³ US spelling: cubic hectometer
10,00,000
cubic decametre dam3 dam³ US spelling: cubic dekameter
1,000
cubic metre m3 m3 US spelling: cubic meter
one kilolitre
1
cubic decimetre dm3 dm³ US spelling: cubic decimeter
one litre
0.001
cubic centimetre cm3 cm3 US spelling: cubic centimeter
one millilitre
0.000001
cc cc
cubic millimetre mm3 mm3 US spelling: cubic millimeter
0.000000001
non-SI metric gigalitre Gl Gl US spelling: gigaliter
10,00,000
GL GL
megalitre Ml Ml US spelling: megaliter
1,000
ML ML
kilolitre kl kl US spelling: kiloliter
one cubic metre
1
kL kL
hectolitre hl hl US spelling: hectoliter
0.1
hL hL
decalitre dal dal US spelling: dekaliter
0.01
daL daL
litre l l US spelling: liter
one cubic decimetre
0.001
L L
decilitre dl dl US spelling: deciliter
0.0001
dL dL
centilitre cl cl US spelling: centiliter
0.00001
cL cL
millilitre ml ml US spelling: milliliter
one cubic centimetre
0.000001
mL mL
microlitre μl (ul) µl US spelling: microliter
0.000000001
μL (uL) µL
stère stere an old unit for measuring firewood equivalent to one cubic metre 1
Imperial
&
US customary
cubic mile cumi (mi3) cu mi 4,16,81,81,825.440579584
acre foot acre ft
(acre feet, acre foot)
acre·ft used for large-scale water resources
code "acre foot" will show "acre foot" if plural.

code "acre foot" will show "foot" or "feet" depending on value.

1,233.48183754752


cubic yard cuyd (yd3) cu yd 0.764554857984
cubic foot cuft
(ft3, cufoot, foot3)
cu ft code "cufoot or foot3" will show "cubic foot" if plural.

code "cufoot or foot3" will show "foot" or "feet" depending on value.

0.028316846592


board foot board feet
(board foot)
1 ft × 1 ft × 1 in

used for measuring lumber
code "board foot" will show "board foot" if plural.
code "board foot" will show "foot" or "feet" depending on value.

0.002359737216


cubic inch cuin (in3) cu in 0.000016387064
Imperial imperial barrel impbbl imp bbl 0.16365924
kilderkin kilderkin 0.08182962
firkin firkin 0.04091481
imperial bushel impbsh imp bsh 0.03636872
impbu imp bu
kenning impkenning 0.01818436
peck imppk imp pk 0.00909218
imperial quart impqt imp qt 0.0011365225
imperial gallon impgal imp gal 0.00454609
 • impgal l
  • impgal l USgal
  • impgal l U.S.gal
  • impgal l USdrygal
  • impgal l U.S.drygal
 • impgal L
  • impgal L USgal
  • impgal L U.S.gal
  • impgal L USdrygal
  • impgal L U.S.drygal
 • impgal USgal
  • impgal USgal L
  • impgal USgal l
 • impgal U.S.gal
  • impgal U.S.gal L
  • impgal U.S.gal l
 • impgal USdrygal
  • impgal USdrygal L
  • impgal USdrygal l
 • impgal U.S.drygal
  • impgal U.S.drygal L
  • impgal U.S.drygal l
imperial pint imppt imp pt 0.00056826125
gill impgi imp gi 0.0001420653125
imperial fluid ounce impoz (impfloz) imp fl oz 0.0000284130625
 • impoz USoz
 • impoz U.S.oz
 • impoz ml
 • impoz mL
US customary
liquid measure
US barrel USbbl
(usbbl)
US bbl 0.119240471196
U.S.bbl
(usbbl)
U.S. bbl
barrel oilbbl bbl 0.158987294928
US beer barrel USbeerbbl
(usbeerbbl)
US bbl 0.117347765304
U.S.beerbbl
(usbeerbbl)
U.S. bbl
US gallon USgal (usgal) US gal 0.003785411784
 • USgal l
  • USgal l impgal
 • USgal L
  • USgal L impgal
 • USgal impgal
  • USgal impgal l
  • USgal impgal L
U.S.gal (usgal) U.S. gal
 • U.S.gal l
  • U.S.gal l impgal
  • U.S.gal L
 • U.S.gal L impgal
 • U.S.gal impgal
  • U.S.gal impgal l
  • U.S.gal impgal L
US quart USqt (usqt) US qt 0.000946352946
U.S.qt (usqt) U.S. qt
US pint USpt (uspt) US pt 0.000473176473
U.S.pt (uspt) U.S. pt
gill USgi(usgi) US gi 0.0001182941183
U.S.gi (usgi) U.S. gi
US fluid ounce USoz
(USfloz, usoz, usfloz)
US fl oz 0.0000295735295625
 • USoz ml
 • USoz mL
 • USoz impoz
U.S.oz
(U.S.floz, usoz, usfloz)
U.S. fl oz
 • U.S.oz ml
 • U.S.oz mL
 • U.S.oz impoz
US customary
dry measure
US dry barrel USdrybbl
(usdrybbl, drybbl)
US dry bbl 0.11562819898508
U.S.drybbl
(usdrybbl, drybbl)
U.S. dry bbl
US bushel USbsh (usbsh) US bsh 0.03523907016688
USbu (usbu) US bu
U.S.bsh (usbsh) U.S. bsh
U.S.bu (usbu) U.S. bu
kenning USkenning
(uskenning)
0.01761953508344
U.S.kenning
(uskenning)
peck USpk(uspk) US pk 0.00880976754172
U.S.pk (uspk) U.S. pk
US dry gallon USdrygal
(usdrygal, drygal)
US dry gal 0.00440488377086
 • USdrygal l
  • USdrygal l impgal
 • USdrygal L
  • USdrygal L impgal
 • USdrygal impgal
  • USdrygal impgal l
  • USdrygal impgal L
U.S.drygal
(usdrygal, drygal)
U.S. dry gal
 • U.S.drygal l
  • U.S.drygal l impgal
 • U.S.drygal L
  • U.S.drygal L impgal
 • U.S.drygal impgal
  • U.S.drygal impgal l
  • U.S.drygal impgal L
US dry quart USdryqt
(usdryqt, dryqt)
US dry qt 0.001101220942715
U.S.dryqt
(usdryqt, dryqt)
U.S. dry qt
US dry pint USdrypt
(usdrypt, drypt)
US dry pt 0.0005506104713575
U.S.drypt
(usdrypt, drypt)
U.S. dry pt
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Convert/list_of_units/volume&oldid=269134" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്