ഫലകം:Convert/list of units/length/short list

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
LENGTH
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes conversion
factor/m
combination output units
SI megametre Mm Mm US spelling: megameter
10,00,000
kilometre km km US spelling: kilometer
1,000
  • km mi
metre m m US spelling: meter
1
  • m ft
  • m ftin
centimetre cm cm US spelling: centimeter
0.01
  • cm in
millimetre mm mm US spelling: millimeter
0.001
  • mm in
micrometre μm (um) µm US spelling: micrometer
0.000001
nanometre nm nm US spelling: nanometer
0.000000001
non-SI metric ångström Å
(angstrom)
Å 0.0000000001
Imperial
&
US customary
mile mi mi 1,609.344
  • mi km
furlong furlong (none) 201.168
chain chain (none) 20.1168
rod rd rd For other names of this unit see the full list. 5.0292
fathom fathom (none) assumes 1 fathom ≡ 6 ft 1.8288
yard yd yd assumes the international definition 0.9144
foot ft (foot) ft code "foot" will show "foot" if plural.

code "ft" will show "foot" or "feet" depending on value.

0.3048
  • ftin (feet and inches)
  • ft m (foot m)
inch in in 0.0254
  • in cm
  • in mm
Other nautical mile nmi nmi the international standard nautical mile
For other nautical miles see the full list.
1,852
പാർസെക് pc pc 3.0856775814672000×10^16
പ്രകാശവർഷം ly ly 9.4607304725808×10^15
astronomical unit AU AU 1,49,59,78,70,700
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Convert/list_of_units/length/short_list&oldid=1843802" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്