ഫലകം:Convert/list of units/length/SI

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

|rowspan= valign=top align=center |gigametre |align=center valign=top|Gm |align=center valign=top|Gm |rowspan= valign=top|US spelling: gigameter
|rowspan= valign=top align=right|1,00,00,00,000 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |megametre |align=center valign=top|Mm |align=center valign=top|Mm |rowspan= valign=top|US spelling: megameter
|rowspan= valign=top align=right|10,00,000 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |kilometre |align=center valign=top|km |align=center valign=top|km |rowspan= valign=top|US spelling: kilometer
|rowspan= valign=top align=right|1,000 |valign=top|

  • km mi

|- |rowspan= valign=top align=center |hectometre |align=center valign=top|hm |align=center valign=top|hm |rowspan= valign=top|US spelling: hectometer
|rowspan= valign=top align=right|100 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |decametre |align=center valign=top|dam |align=center valign=top|dam |rowspan= valign=top|US spelling: dekameter
|rowspan= valign=top align=right|10 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |metre |align=center valign=top|m |align=center valign=top|m |rowspan= valign=top|US spelling: meter
|rowspan= valign=top align=right|1 |valign=top|

  • m ft (m foot)

|- |rowspan= valign=top align=center |decimetre |align=center valign=top|dm |align=center valign=top|dm |rowspan= valign=top|US spelling: decimeter
|rowspan= valign=top align=right|0.1 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |centimetre |align=center valign=top|cm |align=center valign=top|cm |rowspan= valign=top|US spelling: centimeter
|rowspan= valign=top align=right|0.01 |valign=top|

  • cm in

|- |rowspan= valign=top align=center |millimetre |align=center valign=top|mm |align=center valign=top|mm |rowspan= valign=top|US spelling: millimeter
|rowspan= valign=top align=right|0.001 |valign=top|

  • mm in

|- |rowspan= valign=top align=center |micrometre |align=center valign=top|μm
(um, micrometre) |align=center valign=top|µm |rowspan= valign=top|US spelling: micrometer
|rowspan= valign=top align=right|0.000001 |valign=top|


|- |rowspan= valign=top align=center |nanometre |align=center valign=top|nm |align=center valign=top|nm |rowspan= valign=top|US spelling: nanometer
|rowspan= valign=top align=right|0.000000001 |valign=top|

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Convert/list_of_units/length/SI&oldid=268996" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്