ഫലകം:Convert/list of units/area

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Area
system unit code
(alternative)
QID abbreviation notes sample
default conversion
combinations
SI square കിലോmetre km2 Q712226 കി.m2 US spelling: square kilometer
1.0 കി.m2 (11,000,000 sq ft)
  • km2 sqmi
square ഹെക്ടോmetre hm2 Q35852 hm2 US spelling: square hectometer
1.0 hm2 (2.5 acre)
square ഡെക്കാmetre dam2 Q23931040 dam2 US spelling: square dekameter
1.0 dam2 (1,100 sq ft)
square metre m2 Q25343 m2 US spelling: square meter
1.0 m2 (11 sq ft)
  • m2 sqft
square ഡെസിmetre dm2 Q3331719 ഡെ.m2 US spelling: square decimeter
1.0 ഡെ.m2 (0.11 sq ft)
square സെന്റിmetre cm2 Q2489298 സെ.m2 US spelling: square centimeter
1.0 സെ.m2 (0.0011 sq ft)
  • cm2 sqin
square മില്ലിmetre mm2 Q2737347 മി.m2 US spelling: square millimeter
1.0 മി.m2 (1.1×10−5 sq ft)
  • mm2 sqin
non-SI metric hectare ha ha equivalent to one square hectometre 10,000
Imperial
&
US customary


ചതുരശ്ര മൈൽ sqmi ച മൈ 25,89,988.110336
  • sqmi km2
acre acre (none) 4,046.856422
square yard sqyd sq yd 0.83612736


square foot sqft
(ft2, sqfoot, foot2)
sq ft code "sqfoot (foot2)" will show "square foot" if plural.

code "sqfoot (foot2)" will show "foot" or "feet" depending on value.

0.09290304
  • sqft m2square inch sqin sq in 0.00064516
  • sqin cm2
  • sqin mm2
Maritime units square nautical mile sqnmi (nmi2) sq nmi 34,29,904
Middle Eastern dunam dunam (metric dunam) {{{u}}} The spellings dunum, donum and dönüm are also acceptable variants. Just replace dunam with the desired spelling in the code. Note that the spelling dönüm is also it is also possible using donum diaeresis or donum dots. 1,000
Cypriot dunam 1337.803776
Iraqi dunam 2500
old dunam 919.3
Japanese tsubo tsubo (none) (40
Korean pyeong pyeong Q706688 (none) 1.0 pyeong (3.3 m2)
Spanish cuerda cda Q23931245 cda 1.0 cda (0.39 ha; 0.97 acre)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Convert/list_of_units/area&oldid=2531598" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്