ഫലകം:Convert/-/AonSoffEng

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

{{{1}}}×10^പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിരാമചിഹ്നം "{"–{{{2}}}×10^പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിരാമചിഹ്നം "{" {{{u}}}