ഫലകം:Commons category multi

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
 
Search Wikimedia Commons
Search Wikimedia Commons
  വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്:
[[Commons:Category:{{{1}}}|]]
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

If using a large, graphical template produces odd layout problems, like the excessive white space shown on the right of this screenshot, then switch to a different sister template.

This template is similar to {{Commons cat}} but shows 2, 3, 4, 5 or 6 categories, and allows changing width or floating the box to the left.

Usage:   {{Commons category multi | topic1 | topic2 | align=left | width=20em}}
Usage:   {{Commons category multi | topic1 | topic2 | topic3}}
Usage:   {{Commons category multi | topic1 | topic2 | topic3 | topic4}}
Usage:   {{Commons category multi | topic1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6}}

The template will state "Wikimedia Commons has media related to (category):..." and then display the first 2 topic names in bold/italics as "topic1 or topic2" (as links). The optional topics 3 or 4 would be on the next line ("or topic3 or topic4"). Optional topics 5 and 6 would be on a third line.

Other optional parameters:

  • align=left - shifts the box to the left margin (default: right)
  • width=20em - can be added to widen the box for longer words (such as by "width=24em").

Note that the topic names should exist as category names in Wikimedia Commons (edited using a Wikimedia login name).

Location[തിരുത്തുക]

☒N Do not place this template in a section all by itself.

☒N Do not place this template in a section containing columns.

In articles, this template should normally be placed at the top of the ==External links== section, if one exists, or at the top of the last section on the page, if no external links section exists. See Wikipedia:Wikimedia sister projects#Where_to_place_links for more information and alternatives.

Examples[തിരുത്തുക]

The following examples show the results of the template as stored in the Wikipedia library (but not the results when previewing the template during editing).

Example for "{{Commons category multi | Gold | Silver}}" below:
 
Search Wikimedia Commons
Search Wikimedia Commons
  വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്:
Example for "{{Commons category multi | Red | Pale Green | align=left}}" below:
 
Search Wikimedia Commons
Search Wikimedia Commons
  വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്:
Example for "{{Commons category multi | Los Angeles | New York}}" below:
 
Search Wikimedia Commons
Search Wikimedia Commons
  വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്:
Misspelling in "{{Commons category multi | Les Angles | Now York}}" below:
 
Search Wikimedia Commons
Search Wikimedia Commons
  വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്:
Example for "{{Commons category multi|Ludwig van Beethoven|Richard Strauss|width=22em}}" below:
 
Search Wikimedia Commons
Search Wikimedia Commons
  വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്:
Example for "{{Commons category multi |Gold|Silver|Bronze}}" below:
 
Search Wikimedia Commons
Search Wikimedia Commons
  വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്:
Gold or Silver or
Bronze
Example for "{{Commons category multi|Gold|Silver|Bronze|Iron}}" below:
 
Search Wikimedia Commons
Search Wikimedia Commons
  വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്:
Gold or Silver or
Bronze or Iron
Example for "{{Commons category multi|Gold|Silver|Bronze|Iron| Copper|Brass}}" below:
 
Search Wikimedia Commons
Search Wikimedia Commons
  വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്:
Gold or Silver or
Bronze or Iron or
Copper or Brass
Example for alignment "Begin1|End1|Begin2|End2|Begin3|End3" below:
 
Search Wikimedia Commons
Search Wikimedia Commons
  വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്:
Begin1 or End1 or
Begin2 or End2 or
Begin3 or End3

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Commons_category_multi&oldid=1471003" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്