ഫലകം:Cite wikisource

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
[നിർമ്മിക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template is used to cite sources in Wikipedia. It is specifically for works in the sister project Wikisource.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
titletitle

Title of book on Wikisource. This must not be wikilinked. This must not have any formatting. It will be automatically linked to Wikisource.

പദംആവശ്യമാണ്
authorauthor

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
datedate

Date of source being referenced. Can be full date (day, month, and year) or partial date (month and year, or year). Use same format as other publication dates in the citations.

തീയതിഐച്ഛികം
firstfirst

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lastlast

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
publication-datepublication-date

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
11

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
22

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
33

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
firsticonfirsticon

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
iconfirsticonfirst

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
vbvb

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
classclass

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
authormaskauthormask

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author-maskauthor-mask

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
surnamesurname

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
last1last1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
surname1surname1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author1author1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
authorsauthors

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
last2last2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
surname2surname2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author2author2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
last3last3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
surname3surname3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author3author3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
last4last4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
surname4surname4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author4author4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
last5last5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
surname5surname5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author5author5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
last6last6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
surname6surname6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author6author6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
last7last7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
surname7surname7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author7author7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
last8last8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
surname8surname8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author8author8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
last9last9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
surname9surname9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author9author9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
first1first1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
given1given1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
givengiven

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
first2first2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
given2given2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
first3first3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
given3given3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
first4first4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
given4given4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
first5first5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
given5given5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
first6first6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
given6given6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
first7first7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
given7given7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
first8first8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
given8given8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
first9first9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
given9given9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author-linkauthor-link

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author1-linkauthor1-link

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
authorlinkauthorlink

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
authorlink1authorlink1

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author2-linkauthor2-link

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
authorlink2authorlink2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author3-linkauthor3-link

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
authorlink3authorlink3

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author4-linkauthor4-link

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
authorlink4authorlink4

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author5-linkauthor5-link

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
authorlink5authorlink5

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author6-linkauthor6-link

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
authorlink6authorlink6

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author7-linkauthor7-link

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
authorlink7authorlink7

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author8-linkauthor8-link

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
authorlink8authorlink8

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author9-linkauthor9-link

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
authorlink9authorlink9

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
coauthorcoauthor

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
coauthorscoauthors

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
yearyear

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
origyearorigyear

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
dayday

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
monthmonth

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
plaintitleplaintitle

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
noiconnoicon

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
wslanguagewslanguage

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
wslinkwslink

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
anchoranchor

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
trans_chaptertrans_chapter

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
trans_titletrans_title

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
archiveurlarchiveurl

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
urlurl

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
archivedatearchivedate

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
typetype

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
seriesseries

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
volumevolume

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
issueissue

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
numbernumber

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
wspagewspage

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
wspageswspages

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
chapterchapter

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
pagespages

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
pagepage

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
atat

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
noppnopp

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
contributioncontribution

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
plainchapterplainchapter

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
chapter-urlchapter-url

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
chapterurlchapterurl

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
contribution-urlcontribution-url

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
othersothers

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editionedition

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
placeplace

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
locationlocation

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
publication-placepublication-place

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
publisherpublisher

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor-lasteditor-last

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor-surnameeditor-surname

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor1-lasteditor1-last

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor1-surnameeditor1-surname

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editoreditor

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editorseditors

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor2-lasteditor2-last

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor2-surnameeditor2-surname

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor3-lasteditor3-last

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor3-surnameeditor3-surname

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor4-lasteditor4-last

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor4-surnameeditor4-surname

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor-firsteditor-first

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor-giveneditor-given

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor1-firsteditor1-first

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor1-giveneditor1-given

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor2-firsteditor2-first

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor2-giveneditor2-given

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor3-firsteditor3-first

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor3-giveneditor3-given

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor4-firsteditor4-first

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor4-giveneditor4-given

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor-linkeditor-link

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor1-linkeditor1-link

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor2-linkeditor2-link

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor3-linkeditor3-link

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
editor4-linkeditor4-link

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
languagelanguage

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
inin

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
formatformat

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
arxivarxiv

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
asinasin

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ASINASIN

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
bibcodebibcode

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
doidoi

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
DOIDOI

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
doi_inactivedatedoi_inactivedate

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
doi_brokendatedoi_brokendate

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
isbnisbn

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ISBNISBN

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
issnissn

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ISSNISSN

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
jfmjfm

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
JFMJFM

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
jstorjstor

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
JSTORJSTOR

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lccnlccn

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
LCCNLCCN

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
mrmr

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
MRMR

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
oclcoclc

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
OCLCOCLC

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
olol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
OLOL

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ostiosti

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
OSTIOSTI

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
pmcpmc

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
PMCPMC

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
pmc-embargo-datepmc-embargo-date

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
pmidpmid

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
PMIDPMID

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
rfcrfc

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
RFCRFC

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ssrnssrn

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
SSRNSSRN

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
zblzbl

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
idid

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
IDID

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
access-dateaccess-date

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
accessdateaccessdate

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
dateformatdateformat

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
quotequote

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
laysummarylaysummary

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
laydatelaydate

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
refref

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
separatorseparator

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
seperatorseperator

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
postscriptpostscript

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author-separatorauthor-separator

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
author-name-separatorauthor-name-separator

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
display-authorsdisplay-authors

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lastauthoramplastauthoramp

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
scanscan

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
accessdaymonthaccessdaymonth

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
accessmonthdayaccessmonthday

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
accessdayaccessday

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
accessmonthaccessmonth

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
accessyearaccessyear

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Cite_wikisource&oldid=2453482" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്