ഫലകം:Chembox Pharmacology/doc/parameter list

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
This parameter list:
| Section6 = {{Chembox Pharmacology
| ATCCode = 
| ATCCode_prefix = 
| ATCCode_suffix = 
| ATC_Supplemental = 
| ATCvet =
| DrugBank =
| DrugBank_Comment =
| DrugBank1 =
| DrugBank1_Comment =
| DrugBank2 =
| DrugBank2_Comment =
| DrugBank3 =
| DrugBank3_Comment =
| DrugBank4 =
| DrugBank4_Comment =
| DrugBank5 =
| DrugBank5_Comment =
| DrugBankOther =
| Licence_EU = 
| Licence_US = 
| Legal_status = 
| Legal_AU = 
| Legal_AU_comment = 
| Legal_CA = 
| Legal_CA_comment = 
| Legal_NZ = 
| Legal_NZ_comment = 
| Legal_UK = 
| Legal_UK_comment = 
| Legal_US = 
| Legal_US_comment = 
| Legal_EU = 
| Legal_EU_comment = 
| Legal_UN = 
| Legal_UN_comment = 
| Pregnancy_category = 
| Pregnancy_AU = 
| Pregnancy_AU_comment = 
| Pregnancy_US =
| Pregnancy_US_comment = 
| Dependence_liability = 
| Addiction_liability = 
| AdminRoutes = 
| Bioavail = 
| ProteinBound = 
| Metabolism = 
| Metabolites = 
| OnsetOfAction = 
| HalfLife = 
| DurationOfAction = 
| Excretion = 
  }}
{{Chembox Pharmacology}} - complete list
todo. Ordered as shown by template.
 
Pharmacokinetics
  • If the ATCCode is a vet code, then add |ATCvet=yes, and the full ATC code and ATC code prefix will include the letter Q, and they link to http://www.whocc.no/atcvet/.
If the ATC code is not a vet code, then the full ATC code and ATC code suffix links to http://www.whocc.no/.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Chembox_Pharmacology/doc/parameter_list&oldid=2223444" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്