ഫലകം:Card

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

This template displays a playing card of a given suit and value.

Instructions[തിരുത്തുക]

This template accepts two arguments: suit and value

{{card|suit|value}}

Where suit is one of the following values:

  • heart
  • diamond
  • spade
  • club

And the value is one of the following values

Examples[തിരുത്തുക]

All 52 cards are listed below:

Wikicode Card Wikicode Card Wikicode Card Wikicode Card
{{card|heart|A}} Playing card heart A.svg {{card|diamond|A}} Playing card diamond A.svg {{card|spade|A}} Playing card spade A.svg {{card|club|A}} Playing card club A.svg
{{card|heart|2}} Playing card heart 2.svg {{card|diamond|2}} Playing card diamond 2.svg {{card|spade|2}} Playing card spade 2.svg {{card|club|2}} Playing card club 2.svg
{{card|heart|3}} Playing card heart 3.svg {{card|diamond|3}} Playing card diamond 3.svg {{card|spade|3}} Playing card spade 3.svg {{card|club|3}} Playing card club 3.svg
{{card|heart|4}} Playing card heart 4.svg {{card|diamond|4}} Playing card diamond 4.svg {{card|spade|4}} Playing card spade 4.svg {{card|club|4}} Playing card club 4.svg
{{card|heart|5}} Playing card heart 5.svg {{card|diamond|5}} Playing card diamond 5.svg {{card|spade|5}} Playing card spade 5.svg {{card|club|5}} Playing card club 5.svg
{{card|heart|6}} Playing card heart 6.svg {{card|diamond|6}} Playing card diamond 6.svg {{card|spade|6}} Playing card spade 6.svg {{card|club|6}} Playing card club 6.svg
{{card|heart|7}} Playing card heart 7.svg {{card|diamond|7}} Playing card diamond 7.svg {{card|spade|7}} Playing card spade 7.svg {{card|club|7}} Playing card club 7.svg
{{card|heart|8}} Playing card heart 8.svg {{card|diamond|8}} Playing card diamond 8.svg {{card|spade|8}} Playing card spade 8.svg {{card|club|8}} Playing card club 8.svg
{{card|heart|9}} Playing card heart 9.svg {{card|diamond|9}} Playing card diamond 9.svg {{card|spade|9}} Playing card spade 9.svg {{card|club|9}} Playing card club 9.svg
{{card|heart|10}} Playing card heart 10.svg {{card|diamond|10}} Playing card diamond 10.svg {{card|spade|10}} Playing card spade 10.svg {{card|club|10}} Playing card club 10.svg
{{card|heart|11}} Playing card heart 11.svg {{card|diamond|11}} Playing card diamond 11.svg {{card|spade|11}} Playing card spade 11.svg {{card|club|11}} Playing card club 11.svg
{{card|heart|J}} Playing card heart J.svg {{card|diamond|J}} Playing card diamond J.svg {{card|spade|J}} Playing card spade J.svg {{card|club|J}} Playing card club J.svg
{{card|heart|Q}} Playing card heart Q.svg {{card|diamond|Q}} Playing card diamond Q.svg {{card|spade|Q}} Playing card spade Q.svg {{card|club|Q}} Playing card club Q.svg
{{card|heart|K}} Playing card heart K.svg {{card|diamond|K}} Playing card diamond K.svg {{card|spade|K}} Playing card spade K.svg {{card|club|K}} Playing card club K.svg


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Card&oldid=1734640" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്