ഫലകം:CURRENTSECOND

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

48

ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template extracts the current integer second on two digits (between 00 and 59) from the current UTC time (as set on the Wikimedia server). The shown value should match the rightmost two digits of 20210418035348.

Syntax:
{{CURRENTSECOND}}
Use {{subst:CURRENTSECOND}} to substitute the current second.
Formula:
{{#expr:s}}
{{subst:CURRENTSECOND}} copies this code ready for optional substitution into another template.
Warning:
Pages asking for the current second often also need other parts of {{CURRENTTIMESTAMP}} = 20210418035348, and different "current" templates and variables can reflect different timestamps near hh:mm:59.
See also:
[edit] all subsections that follow:

Multiple units of time[തിരുത്തുക]

Type Adjustable Current Last Next
Date and Time {{time}} {{Currentdate}} (MDY)
{{Plain now}} (DMY)
{{Now}} (Plan now in as sentence)
Date Only {{Dateonly}}
{{Datedow}}
(Has the day of the week)
{{Date}} (Chose format)
{{DATE}} (prefixed by date=)
{{TODAY}} (DMY)
{{Yesterday}}
{{Day-1}}
{{Tomorrow}}
{{Day+1}}
Time only {{Timeonly}} {{CURRENTTIME}} (12 h format)
{{CURRENTTIME24}} (24 h format)
Banners {{Right now}}
(Blue with time and number of Wikipedia articles)
{{Right now (User message)}}
(Orange with time and number of Wikipedia articles
Timestamp {{Timestamp}}
(Format YYYYMMDDHHMMSS)

Single units of time[തിരുത്തുക]

Unit of time Adjustable Current Last Next
SECOND {{CURRENTSECOND}}
MINUTE {{CURRENTMINUTE}}
HOUR {{Currenthour}} {{Hour-1}} {{Hour+1}}
WEEK {{CURRENTWEEKOFYEAR}}
{{CURRENTWEEKOFMONTH}}
Day of Week {{Dow}} {{CURRENTWEEKDAYNAME}}
{{CURRENTWEEKDAYABBREV}}
{{CURRENTWEEKDAY}}
{{LASTWEEKDAYNAME}}
{{LASTWEEKDAYABBREV}}
{{NEXTWEEKDAYNAME}}
{{NEXTWEEKDAYABBREV}}
MONTH {{MONTHNAME}}
{{MONTHABBREV}}
{{MONTHNUMBER}}
{{MONTH}} (zero padded)
{{Currentmonth}}
{{CURRENTMONTHABBREV}}
{{CURRENTMONTHNUMBER}}
{{CURRENTMONTHDAYS}}
{{LASTMONTH}}
(Can make not zero-padded)
{{LASTMONTHNAME}}
{{LASTMONTHABBR}}
{{NEXTMONTH}}
(Can make not zero-padded)
{{NEXTMONTHNAME}}
{{NEXTMONTHABBR}}
Day of Month {{Currentday}}
YEAR {{CURRENTYEARCC}}
{{CURRENTYEARYY}}
{{CURRENTISOYEAR}}
{{CURRENTYEAR}}
{{LASTYEAR}} {{NEXTYEAR}}
Day of Year {{CURRENTDAYOFYEAR}}
CENTURY {{CENTURY}} {{CURRENTCENTURY}} {{LASTCENTURY}} {{NEXTCENTURY}}
MILLENNIUM {{MILLENNIUM}} {{Currentmillennium}}

Date and time Templates made for substitution:[തിരുത്തുക]

Month:
{{Lmonth}} produces പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം
{{Nmonth}} produces പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം
{{LastMonth}} produces പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം
{{NextMonth}} produces പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം


Individual Templates[തിരുത്തുക]

Categories of Templates[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:CURRENTSECOND&oldid=2842067" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്