ഫലകം:2019–20 coronavirus pandemic data

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Edit with the visual editor

ഇതും കാണുക: ഫലകം:കോവിഡ്-19 പകർച്ചവ്യാധി ഡാറ്റ/അന്താരാഷ്ട്ര മെഡിക്കൽ കേസുകൾ, ഫലകം:കോവിഡ്-19 ടെസ്റ്റിംഗ് രാജ്യങ്ങൾ തിരിച്ച്


പ്രധാന ലേഖനങ്ങൾ: COVID-19 pandemic, COVID-19 pandemic by country and territory
Location[lower-alpha 1] Cases[lower-alpha 2] Deaths[lower-alpha 3] Recov.[lower-alpha 4] ഫലകം:Reference heading
World[lower-alpha 5] 9,32,40,925 19,97,095 5,14,87,843 [2]
United States[lower-alpha 6] 2,34,89,378 3,90,738 1,02,62,463 [9]
India 1,05,12,093 1,51,727 1,01,62,738 [10]
Brazil 8,326,115 207,160 7,339,703 [11][12]
Russia[lower-alpha 7] 3,520,531 64,495 2,909,680 [13]
United Kingdom[lower-alpha 8] 3,260,258 86,015 No data [15]
France[lower-alpha 9] 2,851,670 69,313 No data [16][17]
Turkey[lower-alpha 10] 2,364,801 23,495 2,236,938 [21]
Italy 2,336,279 80,848 1,694,051 [22]
Spain[lower-alpha 11] 2,211,967 53,079 No data [23]
Germany[lower-alpha 12] 2,003,985 45,492 1,619,483 [25][24]
Colombia 1,849,101 47,491 1,683,835 [26]
Argentina[lower-alpha 13] 1,770,698 45,125 1,549,475 [28]
Mexico 1,588,369 137,916 1,185,621 [29]
Poland 1,422,320 32,844 1,164,650 [30]
Iran 1,311,810 56,538 1,101,599 [31]
South Africa 1,296,806 35,582 1,049,740 [32][33]
Ukraine[lower-alpha 14] 1,146,963 20,542 847,391 [34][35]
Peru 1,048,662 38,564 976,202 [36][37]
Netherlands[lower-alpha 15] 895,687 12,774 No data [39][40]
Indonesia 882,418 25,484 718,696 [41]
Czech Republic 866,522 13,856 708,842 [42]
Canada[lower-alpha 16] 688,891 17,538 593,398 [45]
Romania 688,270 17,098 618,673 [46][47]
Belgium[lower-alpha 17] 672,886 20,294 No data [49][50]
Chile[lower-alpha 18] 656,712 17,294 614,267 [54]
Iraq 606,186 12,922 564,359 [55]
Portugal 528,469 8,543 394,065 [56][57]
Israel[lower-alpha 19] 528,204 3,860 446,175 [58]
Bangladesh 525,723 7,849 470,405 [59][60]
Sweden 518,783 10,185 No data [61]
Pakistan 514,338 10,863 469,306 [62]
Philippines 496,646 9,876 459,737 [63][64]
Switzerland[lower-alpha 20] 492,832 7,904 317,600 [65][66]
Morocco[lower-alpha 21] 455,055 7,810 429,278 [67]
Austria 390,788 6,987 365,214 [68]
Serbia[lower-alpha 22] 369,823 3,708 No data [69]
Saudi Arabia 364,271 6,304 356,013 [70]
Hungary 349,149 11,177 225,021 [71]
Jordan 310,968 4,091 293,531 [72]
Japan[lower-alpha 23] 309,214 4,315 238,467 [73]
Panama 291,285 4,651 230,702 [74]
Nepal 266,816 1,948 260,567 [75]
United Arab Emirates 246,376 733 218,988 [76]
Georgia[lower-alpha 24] 244,612 2,867 228,359 [77]
Lebanon 231,936 1,740 145,873 [78]
Azerbaijan[lower-alpha 25] 226,200 2,971 213,279 [79]
Ecuador 226,002 14,246 193,581 [80][81]
Croatia 223,812 4,550 214,609 [82]
Belarus 221,604 1,564 204,500 [83]
Slovakia 220,707 3,362 163,323 [84]
Bulgaria 210,416 8,349 143,642 [85][86]
Dominican Republic 186,383 2,428 140,217 [87]
Costa Rica 183,242 2,401 140,573 [88][89]
Denmark[lower-alpha 26] 182,725 1,597 155,713 [90][91]
Bolivia 181,016 9,530 141,736 [92]
Tunisia 170,895 5,478 124,610 [93]
Kazakhstan 166,146 2,349 151,838 [94][95]
Lithuania 165,560 2,376 100,495 [96][97]
Armenia 163,576 2,963 151,849 [98]
Ireland 163,057 2,488 24,000 [99][100]
Kuwait 156,964 947 150,329 [101]
Egypt[lower-alpha 27] 153,741 8,421 121,072 [102]
Moldova[lower-alpha 28] 151,687 3,211 140,983 [103]
Palestine 151,142 1,687 137,648 [104]
Malaysia 151,066 586 115,227 [105]
Greece 147,283 5,387 No data [106]
Guatemala 146,937 5,152 133,082 [107]
Qatar 146,689 246 143,261 [108]
Slovenia 145,478 3,093 No data [109][110]
Myanmar 133,378 2,926 116,610 [111]
Honduras 131,963 3,335 59,963 [112][113]
Oman 131,264 1,509 123,593 [114]
Ethiopia 129,922 2,008 114,749 [115][116]
Paraguay 119,640 2,466 94,983 [117]
Venezuela 118,415 1,090 111,999 [118]
Bosnia and Herzegovina 117,011 4,411 84,650 [119]
Libya 108,017 1,651 85,068 [120]
Nigeria 105,478 1,405 83,830 [121]
Algeria 103,127 2,822 69,992 [122]
Kenya 98,693 1,723 81,933 [123]
Bahrain 96,812 356 93,329 [124]
North Macedonia 87,986 2,672 69,137 [125]
China[lower-alpha 29] 87,844 4,635 82,324 [126]
Kyrgyzstan 82,857 1,381 78,715 [127]
Puerto Rico 80,111 1,692 No data [128][129]
Uzbekistan 77,845 619 76,335 [130]
South Korea 71,241 1,217 56,536 [131][132]
Albania 65,994 1,261 39,246 [133][134]
Singapore 59,029 29 58,722 [135]
Norway[lower-alpha 30] 57,736 511 38,658 [138]
Ghana 56,981 341 55,236 [139]
Kosovo 54,839 1,392 48,048 [140]
Montenegro 54,316 740 43,940 [141]
Afghanistan 53,775 2,314 45,298 [142]
Latvia 52,982 920 40,269 [143]
Sri Lanka 51,219 251 44,259 [144][145]
El Salvador 49,539 1,447 43,810 [146]
Luxembourg 48,486 545 45,449 [147]
Uganda 38,085 304 13,038 [148][149]
Finland[lower-alpha 31] 37,772 576 29,000 [152]
Estonia 36,096 316 25,553 [153][154]
Zambia 32,800 514 22,504 [155][156]
Uruguay[lower-alpha 32] 29,989 280 21,685 [157][158]
Namibia 28,871 264 24,938 [159]
Australia[lower-alpha 33] 28,571 909 25,486 [160]
Cyprus[lower-alpha 34] 28,124 163 2,057 [161][162]
Cameroon 26,849 448 24,892 [163][164]
Sudan 25,730 1,576 15,240 [165][166]
Zimbabwe 25,368 636 14,714 [167]
Mozambique 24,269 211 18,352 [168]
Ivory Coast 22,800 138 22,145 [169]
Senegal 22,396 506 18,908 [170]
DR Congo[lower-alpha 35] 20,555 628 14,774 [171]
Angola 18,113 425 16,008 [172]
Madagascar 18,001 267 17,447 [173]
French Polynesia 17,340 124 5,167 [174][175]
Cuba[lower-alpha 36] 16,044 158 12,478 [176][177]
Mauritania 15,893 396 14,222 [178]
Malta 15,232 236 12,393 [179]
Maldives 14,218 49 13,399 [180]
Botswana[lower-alpha 37] 14,171 48 12,927 [182]
Jamaica 13,758 313 11,513 [183][184]
Donetsk PR[lower-alpha 38] 13,703 1,241 8,018 [185]
Guinea 13,630 80 13,039 [186][187]
Tajikistan 13,300 90 12,980 [188]
Cape Verde 12,664 115 11,989 [189]
Syria[lower-alpha 39] 12,660 799 6,259 [190]
Eswatini 12,124 332 7,986 [191]
Belize 11,456 280 10,641 [192]
Thailand 11,450 69 8,288 [193][194]
Haiti 10,127 236 8,672 [195]
Malawi 10,494 285 5,903 [196]
Rwanda 10,316 133 6,974 [197][198]
Gabon 9,694 66 9,498 [199]
Hong Kong 9,453 161 8,684 [200]
Andorra 8,348 84 7,615 [201]
Burkina Faso 8,279 89 5,872 [202][203]
Bahamas[lower-alpha 40] 7,914 175 6,239 [204][205]
Mali 7,759 305 5,414 [206]
Abkhazia[lower-alpha 41] 7,504 100 5,545 [207]
Suriname 7,300 139 6,543 [208]
Trinidad and Tobago 7,286 128 6,883 [209][210]
Guam[lower-alpha 42] 7,257 121 6,707 [9][211]
Congo[lower-alpha 43] 7,160 112 5,846 [212][213]
Guyana 6,407 166 5,948 [214]
Lesotho 6,356 89 1,621 [215][216]
Aruba 6,296 52 5,662 [217]
Nicaragua 6,097 166 4,225 [218]
Iceland 5,845 29 5,690 [219]
Djibouti 5,789 61 5,681 [220]
Equatorial Guinea 5,286 86 5,154 [221]
Central African Republic 4,948 63 1,924 [222][223]
Somalia[lower-alpha 44] 4,726 130 3,639 [224]
Curaçao 4,498 19 4,208 [225]
Togo 4,045 73 3,656 [226]
Niger 3,969 135 2,507 [227][228]
The Gambia 3,893 126 3,689 [229]
South Sudan 3,540 63 3,131 [230][231]
Benin 3,413 46 3,245 [232][233]
Sierra Leone 2,933 77 2,025 [234][235]
Jersey 2,908 56 2,561 [236]
San Marino 2,723 65 2,373 [237]
Chad 2,709 109 2,033 [238]
Guinea-Bissau 2,447 45 2,337 [239][240]
Yemen 2,436 660 1,580 [241]
Gibraltar 2,406 8 1,447 [242]
Liechtenstein 2,355 49 2,196 [243]
South Ossetia[lower-alpha 45] 2,163 39 1,167 [244][245]
U.S. Virgin Islands 2,130 24 1,967 [246]
New Zealand 2,116 25 1,680 [247]
Luhansk PR[lower-alpha 38] 2,059 170 1,720 [248]
Liberia 1,882 84 1,701 [249]
Northern Cyprus[lower-alpha 46] 1,850 11 1,602 [250]
Sint Maarten 1,629 27 1,478 [251]
Eritrea 1,556 6 803 [252]
Vietnam 1,536 35 1,380 [253]
Mongolia 1,479 1 909 [254]
Comoros 1,403 38 1,010 [255]
Somaliland[lower-alpha 47] 1,354 47 1,200 [256][257]
Artsakh[lower-alpha 48] 1,130 30 337 [258][259]
São Tomé and Príncipe 1,105 17 990 [260]
USS Theodore Roosevelt[lower-alpha 42] 1,102 1 751 [261][262]
Monaco 1,092 7 900 [263]
Charles de Gaulle[lower-alpha 49] 1,081 0 0 [264]
Turks and Caicos Islands 1,030 6 847 [268]
Barbados 968 7 408 [269]
Taiwan[lower-alpha 50] 843 7 741 [271]
Bhutan 834 1 533 [272]
Burundi 760 2 687 [273]
Diamond Princess[lower-alpha 23] 712 14 653 [274][275]
Papua New Guinea 681 7 588 [276]
Faroe Islands 643 1 584 [277][278]
Bermuda 632 11 522 [279]
Seychelles 612 1 326 [280][281]
Mauritius 545 10 514 [282]
Saint Lucia 490 5 309 [283]
Cambodia 426 0 381 [284]
Isle of Man[lower-alpha 51] 386 25 345 [285]
Cayman Islands 356 2 307 [286]
Guernsey 302 13 283 [287]
Saint Vincent and The Grenadines 253 0 106 [288][289]
Antigua and Barbuda 163 5 149 [290][291]
Brunei 150 3 145 [292][293]
Costa Atlantica 148 0 148 [294][295]
Bonaire 142 3 138 [296]
Greg Mortimer[lower-alpha 32] 128 1 No data [297][298]
Grenada 127 1 107 [299]
Northern Mariana Islands 122 2 32 [300][301]
Dominica 105 0 97 [302][303]
British Virgin Islands 72 1 70 [304]
Proposed flag of Antarctica (Graham Bartram).svg Antarctica 58 0 0 [305]
Fiji 53 2 47 [306][307]
Macau 46 0 46 [308]
Laos 41 0 40 [309][310]
New Caledonia 40 0 30 [311]
Saint Kitts and Nevis 32 0 29 [312][313]
Sahrawi Arab DR[lower-alpha 52] 31 3 27 [314]
East Timor 30 0 30 [315]
Vatican City 29 0 27 [316][317]
Falkland Islands 29 0 17 [318]
Greenland 28 0 25 [319][320]
Sint Eustatius 18 0 18 [321]
Solomon Islands 17 0 5 [322][323]
Saint Pierre and Miquelon 16 0 12 [324][325]
Anguilla 13 0 12 [326]
Montserrat 13 1 12 [327]
MS Zaandam[lower-alpha 53] 13 4 No data [330][331]
Coral Princess[lower-alpha 54] 12 3 No data [333]
SeaDream I[lower-alpha 55] 9 0 No data [334][335]
HNLMS Dolfijn[lower-alpha 56] 8 0 8 [336][339]
Saba 5 0 5 [340]
Marshall Islands 4 0 2 [341][342]
Wallis and Futuna 4 0 1 [343][344]
American Samoa 3 0 3 [345]
Samoa 2 0 2 [346]
Federated States of Micronesia 1 0 0 [347]
Vanuatu 1 0 1 [348]
Tanzania[lower-alpha 57] No data No data No data [350][351]
As of 15 ജനുവരി 2021 (UTC) · History of cases · History of deaths
Notes
 1. Location: Countries, territories, and international conveyances where cases were diagnosed. The nationality of the infected and the origin of infection may vary. For some countries, cases are split into respective territories and noted accordingly.
 2. Cases: This number shows the cumulative number of confirmed human cases reported to date. The actual number of infections and cases is likely to be higher than reported.[1] Reporting criteria and testing capacity vary between locations.
 3. Deaths: Reporting criteria vary between locations.
 4. Recoveries: May not correspond to actual current figures and not all recoveries may be reported. Reporting criteria vary between locations and some countries do not report recoveries.
 5. The worldwide totals for cases, deaths and recoveries are taken from the Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center. They are not sums of the figures for the listed countries and territories.
 6. United States
  1. Figures include cases identified on the Grand Princess.
  2. Figures do not include the unincorporated territories of Puerto Rico, Guam, Northern Marian Islands, and U.S Virgin Islands, all of which are listed separately.
  3. Not all states or overseas territories report recovery data.
  4. Cases include clinically diagnosed cases as per CDC guidelines.[3]
  5. Recoveries and deaths include probable deaths and people released from quarantine as per CDC guidelines.[4][5][6]
  6. Figures from the United States Department of Defense are only released on a branch-by branch basis since April 2020, without distinction between domestic and foreign deployment, and cases may be reported to local health authorities.[7]
  7. Cases for the USS Theodore Roosevelt, currently docked at Guam, are reported separate from national figures but included in the Navy's totals.
  8. There is also one case reported from Guantanamo Bay Naval Base not included in any other nation or territory's counts.[8] Since April 2020, the United States Department of Defense has directed all bases, including Guantanamo Bay, to not publish case statistics.[7]
 7. Russia
  1. Including cases from the disputed Crimea and Sevastopol.
  2. Excluding cases from the Diamond Princess cruise ship, which are classified as "on an international conveyance".
 8. United Kingdom
  1. Excluding all British Overseas Territories and Crown dependencies.
  2. As of 23 March 2020, the UK government does not publish the number of recoveries. The last update on 22 March reported 135 recovered patients.[14]
 9. France
  1. Including overseas regions of French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte and Réunion, and collectivities of Saint Barthélemy and Saint Martin.
  2. Excluding collectivities of New Caledonia, French Polynesia, Saint Pierre and Miquelon and Wallis and Futuna.
  3. Recoveries only include hospitalized cases.[16]
  4. Figures for total confirmed cases and total deaths include data from both hospital and nursing home (ESMS: établissements sociaux et médico-sociaux).[16]
 10. Turkey
  1. From 29 July to 24 November 2020, the Ministry of Health did not publish the total number of positive cases. Instead, symptomatic coronavirus cases were shown as "patients".[18][19] The ministry began to report the daily numbers of previously unreported cases on 25 November, announced the total number of cases in the country on 10 December and started to include asymptomatic and mildly symptomatic cases (who are usually considered recovered after 10 days of isolation[20]) in the number of recoveries on 12 December.
 11. Spain
  1. The figure for cases excludes serology–confirmed cases.
  2. As of 19 May 2020, the Spanish government does not publish the number of recoveries. The last update on 18 May reported 150,376 recovered patients.
 12. Germany
  1. Not all state authorities count recoveries.[24]
  2. Recoveries include estimations by the Robert Koch Institute.[24][25]
 13. Argentina
  1. Excluding confirmed cases on the claimed territory of the Falkland Islands. Since 11 April, the Argentine Ministry of Health includes them in their official reports.[27]
 14. Ukraine
  1. Excluding cases from the disputed Crimea and Sevastopol. Cases in these territories are included in the Russian total.
  2. Excluding cases from the unrecognized Donetsk and Lugansk People's Republics.
 15. Netherlands
  1. The Kingdom of the Netherlands consists of a) the Netherlands* [the country as opposed to the kingdom; listed here], which in turn includes the Caribbean Netherlands, that are made up of the special municipalities Bonaire*, Saba* and Sint Eustatius*; b) Aruba*; c) Curaçao*; and d) Sint Maarten*. All regions marked with an asterisk are listed separately.
  2. The Dutch Government agency RIVM, responsible for the constituent country the Netherlands, does not count its number of recoveries.[38]
 16. Canada
  1. On 17 July 2020, Quebec, Canada, revised its criteria on recoveries. The Institut national de santé publique claims that "the previous method resulted in 'significant underestimations' of recovered cases."[43] This change resulted in a drop of active cases nationwide, from a total of 27,603 on 16 July to 4,058 on 17 July.[44]
 17. Belgium
  1. The number of deaths also includes untested cases and cases in retirement homes that presumably died because of COVID-19, whilst most countries only include deaths of tested cases in hospitals.[48]
 18. Chile
  1. Including the special territory of Easter Island and cases reported in the Chilean Antarctic Territory.
  2. The Chilean Ministry of Health considered all cases as "recovered" after 14 days since the initial symptoms of the virus, regardless of the health situation of the infected or if succeeding tests indicate the continuing presence of the virus. The only exceptions are casualties, which are not included as recovered.[51]
  3. Deaths include only cases with positive PCR tests and catalogued as a "COVID-19 related death" by the Civil Registry and Identification Service. This number is indicated in the daily reports of the Ministry of Health. A report with the total number of deaths, including suspected cases without PCR test, is released weekly since 20 June 2020.[52] In the latest report (8 January 2021), the total number of deaths is 22,754.[53]
 19. Israel
  1. Including cases from the disputed Golan Heights.
  2. Excluding cases from the Occupied Palestinian Territories.
 20. Switzerland
  1. Recoveries are estimates by the Tribune de Genève.
 21. Morocco
  1. Including cases in the disputed Western Sahara territory controlled by Morocco.
  2. Excluding the de facto state of the Sahrawi Arab Democratic Republic.
 22. Serbia
  1. Excluding cases from the disputed territory of Kosovo.
 23. 23.0 23.1 Diamond Princess and Japan
  1. The British cruise ship Diamond Princess was in Japanese waters, and the Japanese administration was asked to manage its quarantine, with the passengers having not entered Japan. Therefore, this case is included in neither the Japanese nor British official counts. The World Health Organization classifies the cases as being located "on an international conveyance".
 24. Georgia
  1. Excluding the de facto states of Abkhazia and South Ossetia.
 25. Azerbaijan
  1. Excluding the self-declared state of Artsakh.
 26. Denmark
  1. The autonomous territories of the Faroe Islands and Greenland are listed separately.
 27. Egypt
  1. Includes cases identified on the MS River Anuket.
 28. Moldova
  1. Including the disputed territory of Transnistria.
 29. China
  1. Excluding 205 asymptomatic cases under medical observation 19 ഡിസംബർ 2020—ലെ കണക്കുപ്രകാരം.
  2. Asymptomatic cases were not reported before 31 March 2020.
  3. Excluding Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau.
  4. Does not include Taiwan.
 30. Norway
  1. Estimation of the number of infected:
   • As of 23 March 2020, according to figures from just over 40 per cent of all GPs in Norway, 20,200 patients have been registered with the "corona code" R991. The figure includes both cases where the patient has been diagnosed with coronavirus infection through testing, and where the GP has used the "corona code" after assessing the patient's symptoms against the criteria by the Norwegian Institute of Public Health.[136]
   • As of 24 March 2020, the Norwegian Institute of Public Health estimates that between 7,120 and 23,140 Norwegians are infected with the coronavirus.[137]
 31. Finland
  1. Including the autonomous region of the Åland Islands.
  2. The number of recoveries is an estimate based on reported cases which were reported at least two weeks ago and there is no other monitoring data on the course of the disease.[150] The exact number of recoveries is not known, as only a small proportion of patients have been hospitalized.[151]
 32. 32.0 32.1 Greg Mortimer and Uruguay
  1. Although currently anchored off the coast of Uruguay, cases for the Greg Mortimer are currently reported separately. Six have been transferred inland for hospitalization.
 33. Australia
  1. Excluding the cases from Diamond Princess cruise ship which are classified as "on an international conveyance". Ten cases, including one fatality recorded by the Australian government.
 34. Cyprus
 35. DR Congo
 36. Cuba
  1. Includes cases on the MS Braemar.
  2. Excluding cases from Guantanamo Bay, which is governed by the United States.
 37. Botswana
  1. 1,640 people who tested positive have been voluntarily repatriated to their respective countries and are not part of the confirmed case count as a result the Government of Botswana does not include the transferred-out cases.[181]
 38. 38.0 38.1 Donetsk and Luhansk People's Republic
  1. Note that these territories are distinct from the Ukraine-administered regions of the Donetsk and Luhansk Oblasts.
 39. Syria
  1. Excluding cases from the disputed Golan Heights.
 40. Bahamas
  1. Some of these deaths may still be under investigation as stated in the Ministry's press release.
 41. Abkhazia
  1. Cases from this de facto state are not counted by Georgia.
 42. 42.0 42.1 Guam and USS Theodore Roosevelt
  1. Cases for the USS Theodore Roosevelt, currently docked at Guam, are reported separately.
 43. Congo
  1. Also known as the Republic of the Congo and not to be confused with the DR Congo.
 44. Somalia
  1. Excluding the de facto state of Somaliland.
 45. South Ossetia
  1. Cases from this de facto state are not counted by Georgia.
 46. Northern Cyprus
  1. Cases from this de facto state are not counted by Cyprus.
 47. Somaliland
  1. Cases from this de facto state are not counted by Somalia.
 48. Artsakh
  1. Cases from this de facto state are not counted by Azerbaijan.
 49. Charles de Gaulle
  1. Including cases on the escort frigate Chevalier Paul.
  2. Florence Parly, Minister of the Armed Forces, reported to the National Assembly's National Defense and Armed Forces Committee [fr] that 2010 sailors of the carrier battle group led by Charles de Gaulle had been tested, with 1081 tests returning positive so far.[264] Many of these cases were aboard Charles de Gaulle, some of the cases were reportedly aboard French frigate Chevalier Paul, and it is unclear if any other ships in the battle group had cases on board.[265][266][267]
 50. Taiwan
  1. 1. Including cases from the ROCS Pan Shi.[270]
   2. Does not include mainland China.
 51. Isle of Man
  1. Recoveries are presumed. Defined as "An individual testing positive for coronavirus who completes the 14 day self-isolation period from the onset of symptoms who is at home on day 15, or an individual who is discharged from hospital following more severe symptoms."[285]
 52. Sahrawi Arab Democratic Republic
  1. Cases from this de facto state are not counted by Morocco.
 53. MS Zaandam
  1. Including cases from MS Rotterdam.
  2. The MS Rotterdam rendezvoused with the Zaandam on 26 March off the coast of Panama City to provide support and evacuate healthy passengers. Both have since docked in Florida.[328][329]
  3. MS Zaandam and Rotterdam's numbers are currently not counted in any national figures.
 54. Coral Princess
  1. The cruise ship Coral Princess has tested positive cases since early April 2020 and has since docked in Miami.[332]
  2. Coral Princess's numbers are currently not counted in any national figures.
 55. SeaDream I
  1. SeaDream I's numbers are currently not counted in any national figures.
 56. HNLMS Dolfijn
  1. All 8 cases currently associated with Dolfijn were reported while the submarine was at sea in the waters between Scotland and the Netherlands.[336]
  2. It is unclear whether the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) is including these cases in their total count, but neither their daily update details nor their daily epidemiological situation reports appear to have mentioned the ship, with a breakdown of cases listing the twelve provinces of the country of the Netherlands (as opposed to the kingdom) accounting for all the cases in the total count.[337][338]
 57. Tanzania
  1. Figures for Tanzania are "No data" as the country stopped publishing figures on coronavirus cases on 29 April.[349] Figures as of that date were 509 cases, 21 deaths, and 183 recoveries.[350][351]

[നിർമ്മിക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
 1. Lau H, Khosrawipour V, Kocbach P, Mikolajczyk A, Ichii H, Schubert J, മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (മാർച്ച് 2020). "Internationally lost COVID-19 cases". Journal of Microbiology, Immunology, and Infection [Wei Mian Yu Gan Ran Zia Zhi]. 53 (3): 454–458. doi:10.1016/j.jmii.2020.03.013. PMC 7102572. PMID 32205091.
 2. "COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)". ArcGIS. Johns Hopkins University. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 3. CDC (7 മേയ് 2020). "Cases in U.S." Centers for Disease Control and Prevention.
 4. CDC (23 ഏപ്രിൽ 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in the U.S." Centers for Disease Control and Prevention (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 ഏപ്രിൽ 2020.
 5. CDC (11 ഫെബ്രുവരി 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Centers for Disease Control and Prevention (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 ഏപ്രിൽ 2020.
 6. CDC (11 ഫെബ്രുവരി 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Centers for Disease Control and Prevention (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 ഏപ്രിൽ 2020.
 7. 7.0 7.1 Borunda D. "Coronavirus: Fort Bliss stops releasing numbers of COVID-19 cases after Pentagon order". El Paso Times (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 4 ഏപ്രിൽ 2020.
 8. "Naval Station Guantanamo Bay Announces Positive COVID-19 Case". www.navy.mil (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Naval Station Guantanamo Bay, Cuba Public Affairs. ശേഖരിച്ചത് 3 ഏപ്രിൽ 2020.
 9. 9.0 9.1 "COVID-19/Coronavirus Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada". 1point3acres. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 10. "COVID-19 India". Ministry of Health and Family Welfare (India). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 11. "Painel Coronavírus" (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Ministry of Health (Brazil). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 12. "Brasil tem média móvel de mil mortes por Covid por dia; média móvel de novos casos volta a bater recorde". G1 (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 13. Оперативные данные [Operational data as of 15 January 11:00]. Стопкоронавирус.рф (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 14. "Historic data". Public Health England. ശേഖരിച്ചത് 4 ഏപ്രിൽ 2020.
 15. "Coronavirus (COVID-19) in the UK". coronavirus.data.gov.uk. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 16. 16.0 16.1 16.2 "info coronavirus covid-19". Gouvernement.fr (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 17. "COVID-19 : bilan et chiffres clés en France". www.santepubliquefrance.fr (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 18. "Turkey has only been publishing symptomatic coronavirus cases - minister". Reuters. 30 സെപ്റ്റംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 7 ഒക്ടോബർ 2020.
 19. "Turkey announces asymptomatic coronavirus case numbers for first time since July". Reuters. 25 നവംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 26 നവംബർ 2020.
 20. COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon (PDF) (ഭാഷ: ടർക്കിഷ്). Turkish Ministry of Health. 7 ഡിസംബർ 2020. p. 17.
 21. "T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Genel Koronavirüs Tablosu". covid19.saglik.gov.tr. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 22. "COVID-19 ITALIA" [COVID-19 ITALY]. opendatadpc.maps.arcgis.com (ഭാഷ: ഇറ്റാലിയൻ). Protezione Civile. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 23. "La pandemia del coronavirus, en datos, mapas y gráficos". RTVE (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 24. 24.0 24.1 24.2 "Wie sich das Coronavirus in Ihrer Region ausbreitet" [How the coronavirus affects your region] (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). Zeit Online. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 25. 25.0 25.1 "Corona-Karte Deutschland: COVID-19 live in allen Landkreisen und Bundesländern". Tagesspiegel (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 26. "CORONAVIRUS (COVID-19)". covid19.minsalud.gov.co. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 27. Niebieskikwiat N (13 ഏപ്രിൽ 2020). "Coronavirus en Argentina: los casos de las Islas Malvinas se incluirán en el total nacional". Clarín (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്).
 28. "Información epidemiológica" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 29. "Covid-19 Mexico" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Instituciones del Gobierno de México. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 30. "Ministerstwo Zdrowia". Twitter (ഭാഷ: പോളിഷ്). Ministry of Health (Poland). 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 31. "Iran COVID-19 death toll drops to 81". IRNA. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 32. "COVID-19 Statistics in South Africa". sacoronavirus.co.za. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 33. "Dr Zweli Mkhize". Twitter. Dr Zweli Mkhize. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 34. "За весь час пандемії в Україні" (ഭാഷ: ഉക്രേനിയൻ). Maksym Stepanov. 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 35. "Coronavirus epidemic monitoring system". National Security and Defense Council of Ukraine. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 36. Ministry of Health (Peru) (14 ജനുവരി 2021). "Sala Situacional COVID-19 Perú" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്).
 37. "Minsa: Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 1 048 662 en el Perú (Comunicado N°389)". gob.pe (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 38. "Coronavirus in the Netherlands: the questions you want answered". Dutch News. ശേഖരിച്ചത് 30 മാർച്ച് 2020.
 39. "Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)" (ഭാഷ: ഡച്ച്). RIVM. 13 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 40. "Statistieken over het Coronavirus en COVID-19". allecijfers.nl. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 41. "Peta Sebaran". ശേഖരിച്ചത് 16 ജനുവരി 2021.
 42. "COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR" (ഭാഷ: ചെക്ക്). Ministry of Health (Czech Republic). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 43. Shah, Maryam (17 ജൂലൈ 2020). "88% of Canada's coronavirus cases are considered recovered". Global News (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). മൂലതാളിൽ നിന്നും 18 ജൂലൈ 2020-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 18 ജൂലൈ 2020.
 44. Forani, Jonathan. "Active coronavirus cases in Canada plummet as Quebec changes recovery criteria". CTV News. മൂലതാളിൽ നിന്നും 18 ജൂലൈ 2020-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 18 ജൂലൈ 2020.
 45. "Tracking every case of COVID-19 in Canada". CTV News. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 46. "Comunicate de presă" [Press release] (ഭാഷ: റൊമാനിയൻ). Ministry of Internal Affairs (Romania). ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 47. "Comunicate de presă" [Press release] (ഭാഷ: റൊമാനിയൻ). Ministry of Health (Romania). ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 48. "Nieuw gemor over Belgische rapportering coronadoden". De Tijd. 20 ഏപ്രിൽ 2020.
 49. "Coronavirus COVID-19". info-coronavirus.be (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 50. "COVID-19 – Epidemiologische situatie". Sciensano (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 51. Vega, Matías (25 മേയ് 2020). ""Recuperados" podrían estar en la UCI: Mañalich aclara que cuentan a quienes dejan de contagiar". BioBioChile (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 26 മേയ് 2020.
 52. "Gobierno informa 3.069 fallecidos sospechosos de Covid-19". Cooperativa.cl (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 20 ജൂൺ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ജൂൺ 2020.
 53. "Informe Epidemiológico 84 – Enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19)" (PDF). Department of Statistics and Health Information – Ministry of Health of Chile (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 8 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 11 ജനുവരി 2021.
 54. "Casos confirmados COVID-19". Gobierno de Chile (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 55. "الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم الخميس الموافق ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٠". Facebook (ഭാഷ: അറബിക്). Ministry of Health of Iraq. 4 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 56. "Ponto de Situação Atual em Portugal" (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Direção-Geral da Saúde. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 57. "Já se encontra disponível o relatório de situação de hoje, 15 de janeiro" (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Direção-Geral da Saúde. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 58. נגיף הקורונה בישראל – תמונת מצב כללית [Corona virus in Israel] (ഭാഷ: ഹീബ്രു). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 59. করোনা ভাইরাস ইনফো ২০১৯. corona.gov.bd (ഭാഷ: Bengali). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 60. "কোভিড-১৯ ট্র্যাকার | বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)" [COVID-19 Tracker]. covid19tracker.gov.bd. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 61. "Antal fall av covid-19 i Sverige – data uppdateras 11:30 och siffrorna är tillgängliga 14:00". Public Health Agency of Sweden – Official statistics at arcgis (ഭാഷ: സ്വീഡിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021. Lay summaryAntal fall av covid-19 – Statistik – antal fall covid-19. Data updated daily at 11:30 [CEST]
 62. "COVID-19 Situation". covid.gov.pk. Government of Pakistan. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 63. "COVID-19 CASE BULLETIN". Department of Health (Philippines). ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 64. "COVID-19 Tracker". Department of Health (Philippines). ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 65. "Current situation in Switzerland". Federal Office of Public Health. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 66. "Cas d'infection au Sars-CoV-2 en Suisse". Tribune de Genève (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 24 ഡിസംബർ 2020.
 67. "Le Portail Officiel du Coronavirus au Maroco". Ministère de la santé (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 13 ജനുവരി 2021.
 68. "Bundesministerium für Inneres: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus" (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). Innenministerium. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 69. "Latest Information about COVID-19 in the Republic of Serbia". covid19.rs. Ministry of Health (Serbia). ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 70. "COVID 19 Dashboard: Saudi Arabia" (ഭാഷ: അറബിക്). Ministry of Health (Saudi Arabia). 13 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 13 ജനുവരി 2021.
 71. "Tájékoztató oldal a koronavírusról Aktualis". koronavirus.gov.hu. ശേഖരിച്ചത് 13 ജനുവരി 2021.
 72. فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩). corona.moh.gov.jo. ശേഖരിച്ചത് 13 ജനുവരി 2021.
 73. 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について. Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan) (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 74. "Ministerio de Salud de Panamá". Twitter. Ministry of Health (Panama). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 75. "COVID-19 Dashboard" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Ministry of Health and Population (Nepal). ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 76. "UAE CORONAVIRUS (COVID-19) UPDATES". National Emergency Crisis and Disaster Management Authority (UAE). 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 77. "StopCOV.ge". ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 78. الجمهورية اللبنانية – وزارة اﻹعلام – الموقع الرسمي لمتابعة أخبار فيروس الكورونا في لبنان (ഭാഷ: അറബിക്). Ministry of Information (Lebanon). 13 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 13 ജനുവരി 2021.
 79. "Azərbaycanda cari vəziyyət". koronavirusinfo.az (ഭാഷ: അസർബൈജാനി). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 80. "Las cifras del COVID-19 en Ecuador" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 81. "Salud_Ec". Twitter (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud Pública. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 82. "Službena stranica Vlade". Croatian Institute of Public Health. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 83. "Минздрав сообщил, сколько новых случаев COVID-19 за сутки". tut.by (ഭാഷ: റഷ്യൻ). 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 84. "Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic in numbers". korona.gov.sk. National Health Information Center. 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 85. 535 нови случая на COVID-19 са потвърдени у нас през изминалото денонощие (ഭാഷ: ബൾഗേറിയൻ). Ministry of Health (Bulgaria). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 86. "COVID-19 in Bulgaria". coronavirus.bg. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 87. "Homepage". Dominican Today. 13 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 88. "Situacion Nacional Covid-19". geovision.uned.ac.cr (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud (Costa Rica). ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 89. "Situacion Nacional Covid-19" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud (Costa Rica). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 90. "Tal og overvågning af COVID-19" (ഭാഷ: ഡാനിഷ്). Sundhedsstyrelsen (Danish Health Authority). 11 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 11 ജനുവരി 2021.
 91. "Statens Serum Institut – COVID-19 – Danmark" (ഭാഷ: ഡാനിഷ്). Statens Serum Institut (State Serum Institute). ശേഖരിച്ചത് 11 ജനുവരി 2021.
 92. "Datos Oficiales". Bolivia Segura (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 93. "Ministère de la santé وزارة الصحة". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 94. Ситуация с коронавирусом официально. coronavirus2020.kz (ഭാഷ: റഷ്യൻ). Kazinform. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 95. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі (ഭാഷ: കസാഖ്). Ministry of Health (Kazakhstan). ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 96. "Relevant information about Coronavirus (COVID-19)". Government of the Republic of Lithuania. 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 97. "Koronavirusas" (ഭാഷ: ലിത്വാനിയൻ). Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 98. Հաստատված դեպքերն ըստ օրերի – NCDC Armenia (ഭാഷ: അർമേനിയൻ). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 99. "Latest updates on COVID-19 (Coronavirus)". Department of Health (Ireland). 14 ജനുവരി 2021.
 100. "Ireland's COVID-19 Data Hub - ICU, Acute Hospital & Testing Data". gov.ie. Department of Health. 30 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 30 ജൂലൈ 2020. Please note recoveries are not up to date.
 101. "COVID 19 Updates". Ministry of Health (Kuwait). 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 102. وزيرة الصحة تتابع مستجدات فيروس كورونا وتوجه بتذليل أي تحديات لسير العمل بالمستشفيات. Facebook (ഭാഷ: അറബിക്). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 103. "COVID-19 în Republica Moldova: situaţia la zi". gismoldova.maps.arcgis.com (ഭാഷ: റൊമാനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 104. فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين [Corona Virus (COVID-19) in Palestine]. corona.ps (ഭാഷ: അറബിക്). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 105. "Situasi Semasa Pandemik COVID-19 Di Malaysia" [Recent Situation of COVID-19 Pandemic in Malaysia] (ഭാഷ: മലെയ്). Ministry of Health (Malaysia). 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 106. covid19 Ελλάδα. Υπουργείο Υγείας (ഭാഷ: ഗ്രീക്ക്). Government of Greece. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 107. "Coronavirus" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud Pública (Guatemala). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 108. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Ministry of Public Health (Qatar). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 109. "Statistični pregled koronavirusa v Sloveniji". www.rtvslo.si. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 110. "Coronavirus disease COVID-19". Ministry of Health (Slovenia). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 111. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Dashboard (Myanmar)". Ministry of Health and Sports (Myanmar). 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 112. "Secretaría de Salud". Twitter (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Secretary of Health (Honduras). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 113. "Coronavirus en Honduras" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Secretaria de Salud de Honduras. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 114. "Covid-19 cases in Oman". Ministry of Health (Oman). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 115. "Covid-19". covid19.et (ഭാഷ: അംഹാരിക്). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 116. "Lia Tadesse". Twitter (ഭാഷ: അംഹാരിക്). Lia Tadesse. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 117. "COVID-19" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 118. "Estadísticas Venezuela". MPPS COVID Patria (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 119. "COVID-19 in Bosnia and Herzegovina". Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 120. البوابة الجغرافية لمراقبة انتشار فيروس كورونا في ليبيا [The geographical portal to monitor the spread of the corona virus in Libya] (ഭാഷ: അറബിക്). National Centre of Disease Control (Libya). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 121. "NCDC Covid-19 Page". Nigeria Centre for Disease Control. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 122. "Coronavirus COVID-19 in Algeria". covid19.cipalgerie.com. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 123. MOH_Kenya (14 ജനുവരി 2021). "COVID-19 UPDATE" (Tweet). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021 – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 124. "Daily COVID-19 Report". Ministry of Health (Bahrain). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 125. "Real-time Coronavirus condition in North Macedonia". gdi.net (ഭാഷ: മാസിഡോണിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 126. 截至1月13日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况 (ഭാഷ: ചൈനീസ്). National Health Commission. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 127. Информации (ഭാഷ: റഷ്യൻ). Ministry of Health (Kyrgyz Republic). 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 128. "Casos COVID-19 en Puerto Rico" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Departamento de Salud de Puerto Rico. 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 129. "Puerto Rico COVID-19". bioseguridad.maps.arcgis.com (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 130. Коронавирусная инфекция (COVID-19). coronavirus.uz (ഭാഷ: റഷ്യൻ). 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 131. "Coronavirus Disease-19, Republic of Korea". ncov.mohw.go.kr. Ministry of Health and Welfare (South Korea). ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 132. "Press Release". cdc.go.kr. Korea Disease Control and Prevention Agency. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 133. "Lajme Archives". Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (ഭാഷ: അൽബേനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 134. "Coronavirus Albania Statistika" (ഭാഷ: അൽബേനിയൻ). Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 135. "Situation Report [Summary of Confirmed Cases by Status in the Past 14 Days]". Ministry of Health (Singapore). 13 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 136. Venli V (23 മാർച്ച് 2020). "20.200 personer registrert med korona-diagnose". NRK.
 137. Kristensen M (24 മാർച്ച് 2020). "FHI: 23.000 kan være koronasmittet". NRK.
 138. Nilsen AS, Skjetne OL, Sfrintzeris Y, Røset HH, Hunshamar C, Fraser S, Løkkevik O. "Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden". VG Nett. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 139. "COVID-19 Updates". ghanahealthservice.org. 13 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 140. "Covid-19". Koha Ditore (ഭാഷ: അൽബേനിയൻ). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 141. "Virus korona COVID-19". www.coronainfocg.me (ഭാഷ: Montenegrin). Government of Montenegro. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 142. "Afghanistan Covid-19 Cases". Ministry of Public Health (Afghanistan). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 143. "Covid-19 izplatība Latvijā". covid19.gov.lv (ഭാഷ: ലാറ്റ്വിയൻ). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 144. "COVID-19 : Live Situational Analysis Dashboard of Sri Lanka". Health Promotion Bureau (Sri Lanka). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 145. "Epidemiology Unit". Ministry of Health (Sri Lanka). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 146. "SITUACIÓN NACIONAL". covid19.gob.sv (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministry of Health (El Salvador). 13 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 147. "Coronavirus: COVID-19". Government of Luxembourg. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 148. "MoH Uganda: COVID-19 Information Portal". covid19.gou.go.ug. Ministry of Health (Uganda). 13 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 13 ജനുവരി 2021.
 149. "Ministry of Health Uganda". Twitter. Ministry of Health (Uganda). 13 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 13 ജനുവരി 2021.
 150. "Tilannekatsaus koronaviruksesta" [Situation report on the coronavirus]. Finnish Institute for Health and Welfare. ശേഖരിച്ചത് 12 സെപ്റ്റംബർ 2020.
 151. Särkkä H (1 ഏപ്രിൽ 2020). "HUS:n ylilääkäri: Suomessa satoja koronasta parantuneita – vanhimmat yli 80-vuotiaita". Ilta-Sanomat (ഭാഷ: ഫിന്നിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 17 ഏപ്രിൽ 2020.
 152. "Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19)". experience.arcgis.com. 7 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 7 ജനുവരി 2021.
 153. "Information about Coronavirus disease COVID-19". Estonian Health Board. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 154. "Koroonaviiruse andmestik". Estonian Health Board. ശേഖരിച്ചത് 31 ഡിസംബർ 2020.
 155. ZMPublicHealth (14 ജനുവരി 2021). "COVID19 update" (Tweet) – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 156. "Ministry of Health Zambia". www.facebook.com. 10 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 10 ജനുവരി 2021.
 157. "Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay". Sistema Nacional de Emergencias (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 158. "Comunicados". Sistema Nacional de Emergencias (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 159. "Ministry of Health and Social Services-Namibia". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 11 ജനുവരി 2021.
 160. "Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers". Australian Government Department of Health. 30 ഡിസംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 9 ജനുവരി 2021.
 161. "Covid-19 Cyprus". covid19.ucy.ac.cy. ശേഖരിച്ചത് 13 ജനുവരി 2021.
 162. "Coronavirus: Two deaths and 529 new cases on Sunday (updated)". Cyprus Mail (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 10 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 3 ജനുവരി 2021.
 163. "STATISTIQUES COVID-19". covid19.minsante.cm (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 20 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2020.
 164. "Point Statistiques Covid-19" [Covid-19 Statistics Point]. Journal du Cameroun (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 4 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 4 ജനുവരി 2021.
 165. The official page of the Federal Ministry of Health, Sudan [FMOH_SUDAN] (13 ജനുവരി 2021). "التقرير الوبائي التراكمي ليوم السبت 12 ديسمبر 2021م" (Tweet) (ഭാഷ: അറബിക്) – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 166. التقرير الوبائي التراكمي ليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2020م. www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 20 ഡിസംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 20 ഡിസംബർ 2020.
 167. MoHCCZim (14 ജനുവരി 2021). "COVID-19 update: As at 14 January 2021, Zimbabwe had 25 368 confirmed cases, including 14 714 recoveries and 636 deaths" (Tweet). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021 – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 168. "Início". covid19.ins.gov.mz (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 169. "Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 4 ജനുവരി 2021.
 170. "Coronavirus : Riposte à l'épidémie : Tableau Récapitulatif des dons"" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Ministry of Health and Social Action (Senegal). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 171. "Situation Épidémiologique en RDC" [Epidemiological Situation in the DRC]. stopcoronavirusrdc.info (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 172. "COVID-19: Síntese Nacional" [COVID-19: National Synthesis] (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Agência Angola Press. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 173. "Situation Covid-19". Ministry of Public Health (Madagascar). 13 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 13 ജനുവരി 2021.
 174. "Coronavirus Covid-19". service-public.pf. ശേഖരിച്ചത് 10 ജനുവരി 2021.
 175. "Point de situation sur le Coronavirus". presidence.pf. ശേഖരിച്ചത് 10 ജനുവരി 2021.
 176. "Nota informativa sobre la COVID-19 en Cuba" [Information note on COVID-19 in Cuba] (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 13 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 177. MINSAPCuba (13 ജനുവരി 2021). "Coronavirus en Cuba" [Coronavirus in Cuba] (Tweet) (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021 – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 178. "COVID-19 Dashboard". Johns Hopkins University. 11 ജനുവരി 2021.
 179. "Official COVID-19 figures". Ministry of Health (Malta). 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 180. "COVID-19 Statistics Dashboard". Ministry of Health (Maldives). 13 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 181. Botswana Government (11 ഒക്ടോബർ 2020). "COVID 19 Case Report". Facebook. ശേഖരിച്ചത് 11 ഒക്ടോബർ 2020.
 182. "COVID-19 Botswana Dashboard". covid19portal.gov.bw. Government of Botswana. 8 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 8 ജനുവരി 2021.
 183. "COVID-19". Ministry of Health and Wellness (Jamaica). 13 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 184. "COVID-19 Clinical Management Summary". Ministry of Health and Wellness (Jamaica). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 185. Новости | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. mzdnr.ru (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 23 ഡിസംബർ 2020.
 186. Agence Nationale de Sécurité Sanitaire [anss_guinee] (23 ഡിസംബർ 2020). "COVID-19 Decompte des cas" (Tweet) (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 23 ഡിസംബർ 2020 – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 187. "Situation du coronavirus en Guinée" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. 25 ഡിസംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 25 ഡിസംബർ 2020.
 188. "COVID-19. Дар Тоҷикистон шумораи гирифторони коронавируси нав ба 13071 нафар расид" (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 23 ഡിസംബർ 2020.
 189. "Situação Atual" [Current Situation]. covid19.cv (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 190. "Health Ministry: 102 new coronavirus cases recorded, 74 patients recover, 9 pass away". Syrian Arab News Agency. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 191. EswatiniGovern1 (13 ജനുവരി 2021). "COVID-19 Update" (Tweet). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021 – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 192. "Ministry of Health and Wellness Belize". Facebook. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 193. "COVID-19 Outbreak". Bangkok Post. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 194. "ไทยรู้สู้โควิด". Twitter (ഭാഷ: തായ്). Ministry of Health (Thailand). 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 195. "Visualisez en temps réel l'évolution du Coronavirus en Haïti". coronahaiti.org. 4 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 6 ജനുവരി 2021.
 196. "Covid 19 National Information Dashboard". Ministry of Health and Population (Malawi). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 197. "Coronavirus Disease COVID-19". Rwanda Biomedical Centre. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 198. Rwanda Ministry of Health [RwandaHealth] (14 ജനുവരി 2021). "Amakuru Mashya Update" (Tweet) – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 199. "Situations Épidémiologique au Gabon". infocovid.ga (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Comité de Pilotage du Plan de Veille. 6 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 200. "Coronavirus Disease (COVID-19) in HK". Hong Kong: Department of Health. 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 201. "Actualitat coronavirus". www.govern.ad (ഭാഷ: കറ്റാലാൻ). Govern d'Andorra. ശേഖരിച്ചത് 6 ജനുവരി 2021.
 202. "Service d'Information du Gouvernement – Burkina Faso". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 11 ജനുവരി 2021.
 203. "TABLEAU DE BORD COVID-19" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Ministry of Health (Burkina Faso). ശേഖരിച്ചത് 11 ജനുവരി 2021.
 204. "Novel Coronavirus (2019-nCoV)". Ministry of Health (Bahamas). ശേഖരിച്ചത് 23 ഡിസംബർ 2020.
 205. "The Bahamas Ministry of Health". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 20 ഡിസംബർ 2020.
 206. "DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL SUR LE SUIVI DES ACTIONS DE PREVENTION ET DE RIPOSTE FACE A LA MALADIE A CORONAVIRUS". www.sante.gov.ml (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 207. "Еще 95 заболевших COVID-19". Абхазия-Информ (ഭാഷ: റഷ്യൻ). 16 ഡിസംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 16 ഡിസംബർ 2020.
 208. "COVID-19". COVID SURINAME (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 209. "COVID-19 UPDATE - Tuesday 12th January 2021". Ministry of Health (Trinidad and Tobago). ശേഖരിച്ചത് 13 ജനുവരി 2021.
 210. "COVID-19 Impact for Trinidad and Tobago (Updated between 10am and 4pm daily)". uwi.maps.arcgis.com. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021 – via ArcGIS Dashboards.
 211. "JIC RELEASE NO. 506 - Results: 19 of 469 Test Positive for COVID-19; Governor Leon Guerrero Signs Executive Order No. 2020-45". ghs.guam.gov. 23 ഡിസംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 23 ഡിസംബർ 2020.
 212. "WHO daily Report". www.who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 11 ജനുവരി 2021.
 213. "MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT". www.sante.gouv.cg. ശേഖരിച്ചത് 31 ഒക്ടോബർ 2020.
 214. "Home". Ministry of Health (Guyana). ശേഖരിച്ചത് 6 ജനുവരി 2021.
 215. "Lesotho COVID-19 UPDATES". ശേഖരിച്ചത് 1 ജനുവരി 2021.
 216. nacosec (14 ജനുവരി 2021). "Lesotho COVID-19 Statistics" (Tweet) – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 217. "Casonan di Corona Virus na Aruba pa 14 di Januari 2021" (ഭാഷ: പാപിയാമെന്റൊ and ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 218. "Minsa: 6,097 contagiados de coronavirus y 166 muertes en Nicaragua". La Prensa (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 5 ജനുവരി 2021.
 219. "COVID-19 á Íslandi – Tölfræði". www.covid.is (ഭാഷ: ഐസ്‌ലാൻഡിക്). ശേഖരിച്ചത് 7 ജനുവരി 2021.
 220. "Ministere de la Santé de Djibouti". www.facebook.com. 23 ഡിസംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 23 ഡിസംബർ 2020.
 221. "Covid 19 de Guinea Ecuatorial". Guinea Ecuatorial Salud (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 8 ജനുവരി 2021.
 222. "WHO daily Report". www.who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 23 നവംബർ 2020.
 223. Ministère de la Santé et de la Population [MSPCentrafrique] (10 ഒക്ടോബർ 2020). "Communiqué de Presse" (Tweet) – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 224. "COVID-19 DASHBOARD, Somalia". Ministry of Health (Somalia). 8 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 8 ജനുവരി 2021.
 225. "COVID-19 Update: "10 new cases reported on January 14, 2021"" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 226. "Coronavirus au Togo" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 12 ജനുവരി 2021.
 227. "Situation du coronavirus". coronavirus.ne. 2 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 2 ജനുവരി 2021.
 228. Ministère de la santé Niger [MinSanteNiger] (12 ജനുവരി 2021). "Covid19 Niger Update" (Tweet) – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 229. "The Gambia COVID-19 Outbreak Situational Report". Ministry of Health (The Gambia). 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 230. @SouthSudanGov (8 ജൂൺ 2020). "South Sudan now has a cumulative total of 194 cases with 2 recoveries". twitter.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 8 ജൂൺ 2020.
 231. "Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports". who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 31 ഡിസംബർ 2020.
 232. "Coronavirus (Covid-19)". Gouvernement de la République du Bénin (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 233. "Benin: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int. ശേഖരിച്ചത് 12 നവംബർ 2020.
 234. "The Ministry of Information and Communication – Sierra Leone". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 235. "COVID-19 UPDATES". covid19.mic.gov.sl. 14 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 236. "Coronavirus (COVID-19) cases" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). States of Jersey. ശേഖരിച്ചത് 7 ജനുവരി 2021.
 237. "Aggiornamento Epidemia COVID-19 a San Marino al 13 gennaio 2021". www.iss.sm. ശേഖരിച്ചത് 13 ജനുവരി 2021.
 238. "Ministère de la Santé Publique du Tchad". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 13 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 13 ജനുവരി 2021.
 239. "INÍCIO". INFOCOVID-19 (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). ശേഖരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2020.
 240. "Guinea-Bissau: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int. ശേഖരിച്ചത് 7 ജനുവരി 2021.
 241. YSNEC_COVID19 (8 ഡിസംബർ 2020). آخر إحصائيات انتشار فيروس #كورونا في #اليمن #معا_لمواجهة_كورونا (Tweet) – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 242. "COVID-19 Information Update". Government of Gibraltar via Twitter. ശേഖരിച്ചത് 3 ജനുവരി 2021.
 243. "Ministerium für Gesellschaft" (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). 12 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 12 ജനുവരി 2021.
 244. "Азербайджан стал лидером на Южном Кавказе по приросту заражений и смертей от COVID-19". Кавказский Узел (ഭാഷ: റഷ്യൻ). 16 ഡിസംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 16 ഡിസംബർ 2020.
 245. "The coronavirus pandemic in South Ossetia is on the decline: 19 cases have been detected in a day". Государственное информационное агентство "Рес". 16 ഡിസംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 16 ഡിസംബർ 2020.
 246. "COVID-19". USVI Department of Health. ശേഖരിച്ചത് 8 ജനുവരി 2021.
 247. "COVID-19 – current cases". Ministry of Health (New Zealand). 19 ഡിസംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 19 ഡിസംബർ 2020.
 248. Информация о новой коронавирусной инфекции COVID19 » Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 26 ഡിസംബർ 2020.
 249. "National Public Health Institute of Liberia-NPHIL". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 250. "KKTC Sağlık Bakanlığı". saglik.gov.ct.tr (ഭാഷ: ടർക്കിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 251. "COVID-19 update January 14, 2021". Government of Sint Maarten. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 252. "Announcement from the Ministry of Health". Eritrea Ministry Of Information (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 8 ജനുവരി 2021.
 253. "Trang Tin Về Dịch Bệnh Viêm Đường Hô Hấp Cấp Covid-19" [Covid-19 Acute Respiratory Disease News Page] (ഭാഷ: വിയറ്റ്നാമീസ്). Ministry of Health (Vietnam). 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 254. "Mongolian COVID-19 Coronavirus Tracker". covid19mongolia.mn. Ministry of Health (Mongolia). 13 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 255. "138 nouveaux cas en 3 jours, 5 deces ces dernieres 24h de covid-19 nouveau bulletin de sante". Comores-Infos. ശേഖരിച്ചത് 12 ജനുവരി 2021.
 256. "COVID-19 DASHBOARD, Somalia". moh.gov.so (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 23 ഡിസംബർ 2020.
 257. Maxamed, Khadar (5 ജൂലൈ 2020). "Somaliland oo diiwaangelisay Kiisas Cusub oo Xannuunka Covid-19". Wargeyska Dawan (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 5 ജൂലൈ 2020.
 258. "Coronavirus live updates | Ban on entering and exiting Tbilisi lifted". OC Media (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 17 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 17 ഒക്ടോബർ 2020.
 259. "Health authorities in Artsakh confirm 1,130 cases of coronavirus". Arka News Agency. 21 ഡിസംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഡിസംബർ 2020.
 260. "Situação Actual em São Tomé e Príncipe". ശേഖരിച്ചത് 11 ജനുവരി 2021.
 261. "U.S. Navy COVID-19 Updates". Navy Live (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 12 ഏപ്രിൽ 2020. ശേഖരിച്ചത് 29 ഏപ്രിൽ 2020.
 262. "USS Theodore Roosevelt resumes operations more than two months after COVID-19 outbreak began". The San Diego Union-Tribun (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 4 ജൂൺ 2020.
 263. "Covid-19 : 25 nouveaux cas positifs et 17 guérisons ce mardi 12 janvier". Government of the Principality of Monaco (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 12 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 12 ജനുവരി 2021.
 264. 264.0 264.1 "Florence Parly s'exprime devant les députés de la commission de la Défense nationale et des forces armées". defense.gouv.fr. 17 ഏപ്രിൽ 2020.
 265. Armees_Gouv (15 ഏപ്രിൽ 2020). "Le 13 avril au soir, tous les éléments du groupe aéronaval ont rejoint leurs bases. ▶️ Une suspicion d'épidémie de #Covid19 à bord a motivé la décision immédiate de @florence_parly d'anticiper son retour alors qu'il avait déjà atteint ses objectifs opérationnels. ➕ d'infos ⤵️" (Tweet) – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 266. "Coronavirus : près de 700 marins positifs au Covid-19, la majorité sur le porte-avions Charles de Gaulle". francebleu.fr. 15 ഏപ്രിൽ 2020.
 267. "Twenty sailors hospitalised after Covid-19 hits French aircraft carrier". RFI. 16 ഏപ്രിൽ 2020.
 268. "TCI COVID-19 DASHBOARD 13 January 2021". Government of Turks and Caicos. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 269. "COVID-19 Update: 84 New Positives, Nine Recovered". Barbados GIS. 12 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 13 ജനുവരി 2021.
 270. 無症狀印尼漁工來臺工作,檢疫期滿前採檢確診COVID-19. www.cdc.gov.tw.
 271. "COVID-19 (SARS-CoV-2 Infection)". Taiwan Centers for Disease Control. 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 272. "COVID-19 IN BHUTAN". Government of Bhutan. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 273. Ministère de la Santé Publique Burundi [mspls_bdi] (18 ഡിസംബർ 2020). "Le porte parole @dr_JeanBosco présente également la situation actuelle du #COVID19" (Tweet) (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 23 ഡിസംബർ 2020 – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 274. 国内感染者1万6395人 死者773人(クルーズ船除く)新型コロナ. nhk.or.jp (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). 20 മേയ് 2020.
 275. "How lax rules, missed warnings led to Japan's second coronavirus cruise-ship hot spot". Reuters. 7 മേയ് 2020. ശേഖരിച്ചത് 9 മേയ് 2020.
 276. "Official Covid-19 website". health.gov.pg/. 6 ഡിസംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 14 ഡിസംബർ 2020.
 277. "Corona í Føroyum". Corona í Føroyum (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 7 ജനുവരി 2021.
 278. "Overvågning af COVID-19" (ഭാഷ: ഡാനിഷ്). Statens Serum Institut (State Serum Institute). 6 നവംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 1 നവംബർ 2020.
 279. "Novel Coronavirus (COVID-19)". Government of Bermuda. 5 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 6 ജനുവരി 2021.
 280. "COVID-19 LOCAL SITUATION". Ministry of Health (Seychelles). 13 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 281. "COVID-19 in Seychelles". Ministry of Health (Seychelles). 9 ഡിസംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 10 ഡിസംബർ 2020.
 282. "COVID-19 à Maurice" [COVID-19 in Mauritius]. covid19.mu (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Ministry of Health and Wellness (Mauritius). 11 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 283. SAINT LUCIA'S COVID-19 DASHBOARD, Ministry of Health and Wellness, 12 ജനുവരി 2021, ശേഖരിച്ചത് 13 ജനുവരി 2021
 284. "ចំនួនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដសរុប" [Total number of coronavirus infections] (ഭാഷ: ഖമെർ). Ministry of Health (Cambodia). 15 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 15 ജനുവരി 2021.
 285. 285.0 285.1 "Latest updates". Isle of Man Government. ശേഖരിച്ചത് 5 ജനുവരി 2021.
 286. "COVID-19 Statistics For The Cayman Islands". Cayman Islands Government. 6 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 7 ജനുവരി 2021.
 287. "COVID-19 Coronavirus – Testing results". www.gov.gg. St Peter Port: Public Health Services (Guernsey). 7 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 7 ജനുവരി 2021.
 288. "FOUR(4) NEW COVID-19 CASES" (PDF). The official website of the Government of Saint Vincent and the Grenadines. Information Technology Services Division. 11 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 12 ജനുവരി 2021.
 289. "TWO NEW COVID-19 CASES" (PDF). The official website of the Government of Saint Vincent and the Grenadines. The Government of Saint Vincent and the Grenadines. 29 ഡിസംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 30 ഡിസംബർ 2020.
 290. "Government of Antigua and Barbuda". ശേഖരിച്ചത് 1 നവംബർ 2020.
 291. "COVID19.gov.ag". ശേഖരിച്ചത് 8 ജനുവരി 2021.
 292. Ministry of Health (Brunei) (22 October 2020). Media Statement on the Current Situation of COVID-19 in Brunei Darussalam. (PDF) Press release.
 293. "COVID-19 Hub". The Scoop. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 294. ngs_ken_iryou (25 ഏപ്രിൽ 2020). 令和2年4月25日(土)18時現在、長崎県内の新型コロナウイルス感染症状況 (Tweet) – via Twitter. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 295. "Virus-hit Italian cruise ship leaves Nagasaki". The Japan Times.
 296. Openbaar Lichaam Bonaire (17 ഒക്ടോബർ 2020). "Cijfers COVID-19". Facebook. ശേഖരിച്ചത് 27 ഒക്ടോബർ 2020.
 297. "Nearly 130, Including Australians, On Antarctic Cruise Ship Have Coronavirus". 10daily (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 8 ഏപ്രിൽ 2020.
 298. "El Sinae confirmó décimo fallecido y 528 casos positivos". radiouruguay.uy.
 299. "GIS – Government Information Service of Grenada". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 21 ഡിസംബർ 2020.
 300. "CNMI COVID-19 Dashboard". 15 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 31 ഡിസംബർ 2020.
 301. "Northern Mariana Islands (Commonwealth of the): WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 9 ഡിസംബർ 2020.
 302. "LIVE: Covid-19 Update 21st December 2020". Dominica News Online. Duravision Inc. 22 ഡിസംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 25 ഡിസംബർ 2020.
 303. "Janurary 6th, 2021, Dominica Coronavirus Update". Government of the Commonwealth of Dominica. 6 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 10 ജനുവരി 2021.
 304. "A Decline In Active COVID-19 Cases Allows For More BVI Businesses To Re Open". 25 സെപ്റ്റംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 25 സെപ്റ്റംബർ 2020.
 305. "Reportan brote de coronavirus en base chilena en la Antártida". infobae (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 21 ഡിസംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഡിസംബർ 2020.
 306. "Four new border quarantine cases". Fiji Broadcasting Corporation. ശേഖരിച്ചത് 6 ജനുവരി 2021.
 307. "COVID-19 UPDATES". Ministry of Health and Medical Services. ശേഖരിച്ചത് 7 ജനുവരി 2021.
 308. "Special webpage against Epidemics". www.ssm.gov.mo. 15 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 15 ഒക്ടോബർ 2020.
 309. "Lao People's Democratic Republic: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int. ശേഖരിച്ചത് 27 നവംബർ 2020.
 310. "ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ: ຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19)" [Task Force to Prevent, Control and Address Outbreaks: New strain of pneumonia (COVID-19)]. covid19.gov.la (ഭാഷ: ലാവോ). Laos Coronavirus Task Force. 13 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 14 ജനുവരി 2021.
 311. "Info coronavirus Covid-19". gouv.nc (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 3 ജനുവരി 2021.
 312. "GOVERNMENT OF ST. KITTS AND NEVIS – COVID – 19 UPDATES" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 27 നവംബർ 2020.
 313. "National Statistics". Government of St. Kitts and Nevis. 27 ഡിസംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 31 ഡിസംബർ 2020.
 314. "اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا تؤكد تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة ، وتدعو الى التقيد بالإجراءات المطروحة". Sahara Press Service (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 23 ഡിസംബർ 2020.
 315. "COVID-19: Timor-Leste rejects kazu foun, dahuluk dezde loron 15 Maiu" (ഭാഷ: ടെറ്റും). Sapo. ശേഖരിച്ചത് 4 ഓഗസ്റ്റ് 2020. [പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
 316. "Dichiarazione del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, 06.06.2020". Officialthe Holy See website. ശേഖരിച്ചത് 7 ജൂൺ 2020.
 317. "Vaticano, nuovo caso di positività al Covid-19". vaticannews.va. ശേഖരിച്ചത് 17 ഒക്ടോബർ 2020.
 318. "COVID-19: Information and Guidance". Falkland Islands Government. ശേഖരിച്ചത് 1 ജനുവരി 2021.
 319. "Coronavirus-ip nutaap siaruarnera malinnaaffigiuk" (ഭാഷ: ഡാനിഷ് and കലാല്ലിസട്ട്). ശേഖരിച്ചത് 6 ജനുവരി 2021.
 320. "Overvågning af COVID-19" (ഭാഷ: ഡാനിഷ്). Statens Serum Institut (State Serum Institute). 27 നവംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 9 ഒക്ടോബർ 2020.
 321. "Government of Sint Eustatius". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 12 ഡിസംബർ 2020.
 322. "Solomon Islands: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int. ശേഖരിച്ചത് 27 നവംബർ 2020.
 323. "BREAKING: Four More Positive COVID-19 Case". SolomonTimes.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 27 ഒക്ടോബർ 2020.
 324. "500 étudiants en fac de médecine testés positifs au Covid-19 après des soirées d'intégration". www.cnews.fr (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 7 സെപ്റ്റംബർ 2020.
 325. "Saint Pierre and Miquelon: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int. ശേഖരിച്ചത് 26 സെപ്റ്റംബർ 2020.
 326. "Home". COVID-19 : The Anguillian Response (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 31 ഡിസംബർ 2020.
 327. "Covid-19". Government of Montserrat. 15 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 16 ഒക്ടോബർ 2020.
 328. Hines M, Deerwester J. "Holland America ships caught in COVID-19 pandemic dock in Florida; here's how disembarkation will work". USA TODAY (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 ഏപ്രിൽ 2020.
 329. "Statement Regarding Zaandam | Holland America Blog" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 1 ഏപ്രിൽ 2020.
 330. "Deal is done: Cruise ship with sick passengers and sister ship will be allowed to dock in Florida". NBC News (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 ഏപ്രിൽ 2020.
 331. "Indonesian crew member of virus-hit Zaandam cruise ship dies in Florida". South China Morning Post (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 10 ഏപ്രിൽ 2020. ശേഖരിച്ചത് 11 ഏപ്രിൽ 2020.
 332. Freeman M. "After two deaths on board, Coral Princess cruise ship gets Miami welcome". orlandosentinel.com. ശേഖരിച്ചത് 5 ഏപ്രിൽ 2020.
 333. "Passengers on the Coral Princess are still trying to get home". CNN Travel. 1 ജനുവരി 2021. ശേഖരിച്ചത് 19 ജൂൺ 2020.
 334. "Seven COVID-19 Cases On SeaDream 1". Barbados Government Information Service. 14 നവംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 14 നവംബർ 2020.
 335. Hunter, Marnie; Oppmann, Patrick (17 നവംബർ 2020). "SeaDream cancels remaining 2020 cruises following Covid outbreak". CNN. Cable News Network. ശേഖരിച്ചത് 19 നവംബർ 2020.
 336. 336.0 336.1 "Zr.Ms. Dolfijn breekt reis af vanwege corona – Nieuwsbericht – Defensie.nl". www.defensie.nl (ഭാഷ: ഡച്ച്). 30 മാർച്ച് 2020.
 337. "RIVM De zorg voor morgen begint vandaag". www.rivm.nl (ഭാഷ: ഡച്ച്).
 338. "Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)". www.rivm.nl.
 339. "Bemanning onderzeeboot Dolfijn na corona-besmetting weer uit isolatie". Noordhollands Dagblad (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 19 ജൂൺ 2020.
 340. "COVID 19 Update September 9, 2020". Government of Saba via Facebook. ശേഖരിച്ചത് 10 സെപ്റ്റംബർ 2020.
 341. "Marshall Islands: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 27 നവംബർ 2020.
 342. "Marshall Islands repatriation group has three Covid cases". RNZ. 19 നവംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 19 നവംബർ 2020.
 343. "Wallis and Futuna: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 27 നവംബർ 2020.
 344. "Second Covid-19 case in Wallis and Futuna". RNZ (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 15 നവംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 15 നവംബർ 2020.
 345. "Covid 19 coronavirus: Samoan officials on alert after three sailors test positive". The New Zealand Herald. 10 നവംബർ 2020. മൂലതാളിൽ നിന്നും 10 നവംബർ 2020-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 9 നവംബർ 2020.
 346. "Samoa records first positive Covid test result". Stuff. 27 നവംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 7 ഡിസംബർ 2020.
 347. "MV Chief Mailo Returns to FSM After More Than One Year Abroad; One Isolated But Confirmed Case of COVID-19 on Board, Citizens Encouraged To Keep Distance From the Vessel & Quarantine Sites Until Further Notice". gov.fm (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 8 ജനുവരി 2021. മൂലതാളിൽ നിന്നും 10 ജനുവരി 2021-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 9 ജനുവരി 2021.
 348. "Vanuatu PM declares Covid contained". RNZ. 1 ഡിസംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 1 ഡിസംബർ 2020.
 349. Mwai, Peter; Giles, Christopher (19 ജൂൺ 2020). "Coronavirus in Tanzania: What do we know?". BBC Reality Check.
 350. 350.0 350.1 "Covid-19: Tanzania updates will resume after improvements at national laboratory". THECITIZEN (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 8 മേയ് 2020.
 351. 351.0 351.1 "Zanzibar confirms 29 new cases, plus 11 recoveries". ippmedia.com (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 8 മേയ് 2020.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:2019–20_coronavirus_pandemic_data&oldid=3513674" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്