ഫലകം:2019–20 coronavirus pandemic data

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഇതും കാണുക: ഫലകം:കോവിഡ്-19 പകർച്ചവ്യാധി ഡാറ്റ/അന്താരാഷ്ട്ര മെഡിക്കൽ കേസുകൾ, ഫലകം:കോവിഡ്-19 ടെസ്റ്റിംഗ് രാജ്യങ്ങൾ തിരിച്ച്
Location[lower-alpha 1] Cases[lower-alpha 2] Deaths[lower-alpha 3] Recov.[lower-alpha 4] Ref.
World[lower-alpha 5] 1,25,07,849 5,60,460 68,90,914 [2]
United States[lower-alpha 6] 32,38,219 1,35,953 9,63,412 [9]
Brazil[lower-alpha 7] 1,804,338 70,524 1,185,596 [13][14]
India 8,49,553 22,674 5,34,620 [15]
Russia[lower-alpha 8] 720,547 11,205 497,446 [16]
Peru 319,646 11,500 210,638 [17][18]
Chile[lower-alpha 9] 309,274 6,781 278,053 [22]
Mexico 289,174 34,191 177,097 [23][24]
United Kingdom[lower-alpha 10] 288,133 44,650 No data [26][27]
Spain[lower-alpha 11] 253,908 28,403 150,376 [28]
Iran 252,720 12,447 215,015 [29]
South Africa 250,687 3,860 118,232 [30]
Pakistan 246,351 5,123 153,134 [31]
Italy 242,639 34,938 194,273 [32][33]
Saudi Arabia 226,486 2,151 163,026 [34]
Turkey 210,965 5,323 191,883 [35]
Germany[lower-alpha 12] 199,584 9,130 183,990 [37][36]
Bangladesh 178,443 2,275 86,406 [38]
France[lower-alpha 13] 170,752 30,004 78,388 [39]
Colombia 140,776 4,925 58,800 [40]
Canada 107,125 8,759 70,901 [41]
Qatar 102,630 146 98,233 [42]
Argentina[lower-alpha 14] 94,047 1,774 38,971 [44][45]
China[lower-alpha 15] 83,587 4,634 78,623 [46]
Egypt[lower-alpha 16] 80,235 3,702 23,274 [47]
Sweden 74,898 5,526 No data [48]
Indonesia 75,699 3,606 35,638 [49]
Iraq 72,460 2,960 41,380 [50]
Ecuador 65,018 4,939 5,900 [51][52]
Belarus 64,767 459 54,919 [53]
Belgium[lower-alpha 17] 62,357 9,781 17,179 [55]
Kazakhstan 56,455 264 32,500 [56]
United Arab Emirates 54,050 330 43,969 [57]
Oman 53,614 244 34,225 [58]
Kuwait 53,580 383 43,214 [59]
Philippines 52,914 1,360 13,230 [60][61]
Ukraine[lower-alpha 18] 52,843 1,372 25,661 [62]
Netherlands[lower-alpha 19] 50,840 6,136 No data [64]
Portugal 45,679 1,646 30,350 [65]
Singapore 45,614 26 41,780 [66][67]
Bolivia 45,565 1,702 13,918 [68]
Panama 43,257 863 21,426 [69][70]
Dominican Republic 41,915 864 20,830 [71]
Poland 37,216 1,562 26,048 [72][73]
Israel[lower-alpha 20] 36,266 351 18,613 [74]
Afghanistan 34,366 994 21,135 [75]
Switzerland 32,690 1,686 29,400 [76][77]
Bahrain 32,039 104 27,213 [78]
Romania 31,381 1,847 21,129 [79]
Nigeria 31,323 709 12,795 [80]
Armenia 31,392 559 19,419 [81]
Guatemala 27,619 1,139 4,024 [82]
Honduras 27,053 750 2,850 [83][84]
Ireland 25,589 1,744 23,349 [85]
Ghana 23,463 129 18,622 [86]
Azerbaijan[lower-alpha 21] 22,990 292 14,093 [87]
Japan[lower-alpha 22] 20,174 980 17,331 [88]
Moldova[lower-alpha 23] 18,924 635 12,188 [89]
Austria 18,709 706 16,808 [90]
Algeria 18,242 996 13,124 [91][92]
Serbia[lower-alpha 24] 17,728 370 13,064 [93]
Nepal 16,649 35 8,011 [94][95]
Morocco[lower-alpha 25] 15,328 243 11,827 [97]
Cameroon 14,916 359 11,525 [98][99]
South Korea 13,373 288 12,144 [100]
Czech Republic 13,062 352 8,209 [101]
Denmark[lower-alpha 26] 12,946 609 12,077 [102]
Uzbekistan 12,206 55 7,530 [103]
Ivory Coast 12,052 81 6,080 [104]
Sudan 10,204 649 5,277 [105]
Kyrgyzstan 9,910 125 3,236 [106]
Kenya 9,726 184 2,832 [107]
Australia[lower-alpha 27] 9,359 106 7,626 [108]
El Salvador 9,142 249 5,435 [109]
Norway[lower-alpha 28] 8,974 252 8,138 [112]
Venezuela 8,803 83 2,671 [113]
Malaysia 8,704 122 8,515 [114]
DR Congo[lower-alpha 29] 7,905 189 3,513 [115]
Senegal 7,882 60 5,311 [116]
North Macedonia 7,777 368 3,960 [117][118]
Finland[lower-alpha 30] 7,279 329 6,800 [121]
Ethiopia 7,120 124 2,430 [122][123]
Costa Rica 6,845 26 2,110 [124]
Bulgaria 6,672 262 3,229 [125]
Haiti 6,617 135 2,590 [126]
Tajikistan 6,457 55 5,115 [127]
Bosnia and Herzegovina 6,402 216 3,037 [128]
Guinea 5,969 37 4,732 [129][130]
Gabon 5,942 46 3,004 [131]
Palestine 5,551 27 536 [132]
Mauritania 5,203 146 2,111 [133]
Djibouti 4,968 56 4,689 [134]
Luxembourg 4,777 110 4,056 [135]
Kosovo 4,307 94 2,095 [136]
Central African Republic 4,259 53 1,142 [137]
Hungary 4,229 595 2,974 [138]
Madagascar 4,143 34 2,183 [139]
Greece 3,732 193 1,374 [140]
Croatia 3,532 117 2,377 [141]
Albania 3,278 85 1,875 [142]
Thailand 3,216 58 3,088 [143]
Equatorial Guinea 3,071 51 842 [144]
Somalia[lower-alpha 31] 3,038 92 1,209 [145]
Paraguay 2,736 20 1,256 [146]
Maldives 2,617 13 2,238 [147]
Sri Lanka 2,454 11 1,980 [148]
Cuba[lower-alpha 32] 2,413 86 2,249 [149]
Mali 2,404 121 1,650 [150]
Puerto Rico 2,351 159 840 [151][152]
Nicaragua 2,182 83 1,750 [72][153]
Lebanon 2,082 36 1,402 [154]
Malawi 2,069 31 379 [155]
Congo[lower-alpha 33] 2,028 47 589 [156][157]
South Sudan 2,021 38 333 [158][159]
Estonia 2,014 69 1,895 [160]
Zambia 1,895 42 1,348 [161][162]
Slovakia 1,893 28 1,493 [163]
Iceland 1,886 10 1,859 [164]
Lithuania 1,861 79 1,569 [165]
Guinea-Bissau 1,842 26 773 [166]
Slovenia 1,803 111 1,384 [167][168]
Sierra Leone 1,613 63 1,133 [169][170]
Cape Verde 1,591 19 732 [171]
Hong Kong 1,404 7 1,187 [172]
Yemen 1,380 364 630 [173]
Libya 1,342 38 307 [174][175]
Donetsk PR[lower-alpha 34] 1,336 79 601 [176]
Benin 1,285 23 333 [177]
Eswatini 1,257 13 633 [178]
Rwanda 1,252 3 635 [179][180]
Tunisia 1,240 50 1,067 [181]
New Zealand 1,193 22 1,147 [182]
Jordan 1,173 10 986 [183]
Latvia 1,173 30 1,019 [72][184]
Mozambique 1,111 9 344 [185]
USS Theodore Roosevelt[lower-alpha 35] 1,102 1 751 [186][187]
Niger 1,099 68 978 [188]
Charles de Gaulle[lower-alpha 36] 1,081 0 0 [189]
Burkina Faso 1,020 53 862 [193][194]
Montenegro 1,019 19 320 [195]
Cyprus[lower-alpha 37] 1,013 19 839 [196]
Uganda 1,006 0 938 [197][198]
Uruguay[lower-alpha 38] 985 29 886 [199]
Georgia[lower-alpha 39] 981 15 851 [200]
Liberia 963 47 400 [201]
Zimbabwe 942 13 320 [202][203]
Chad 874 74 789 [204]
Andorra 855 52 803 [205]
Jamaica 753 10 603 [206][207]
São Tomé and Príncipe 727 14 284 [208]
Suriname 726 18 481 [209]
Diamond Princess[lower-alpha 22] 712 14 653 [210][211]
Togo 710 15 494 [212]
San Marino 699 42 656 [213]
Malta 674 9 658 [214]
Namibia 667 1 25 [215][216]
Somaliland[lower-alpha 40] 560 27 176 [217]
Luhansk PR[lower-alpha 34] 555 13 472 [218]
Angola 458 23 117 [219]
Taiwan[lower-alpha 41] 451 7 438 [221]
Syria[lower-alpha 42] 394 16 126 [222]
Vietnam 370 0 350 [223]
Mauritius 342 10 330 [224]
Isle of Man[lower-alpha 43] 336 24 312 [225]
Myanmar 326 6 256 [226]
Jersey 325 15 304 [227]
Comoros 314 7 272 [228]
Guam[lower-alpha 35] 310 5 202 [9][229]
Guyana 290 16 134 [230]
Guernsey 252 13 238 [231]
Mongolia 227 0 195 [232]
Eritrea 215 0 56 [233]
Cayman Islands 201 1 194 [234]
Burundi 191 1 118 [235]
Faroe Islands 188 0 188 [236]
Lesotho 184 1 26 [237][238]
Gibraltar 179 0 176 [239]
Bermuda 150 9 137 [240]
Costa Atlantica 148 0 148 [241][242]
U.S. Virgin Islands 144 6 81 [243]
Artsakh[lower-alpha 44] 142 0 113 [244]
Brunei 141 3 138 [245][246]
Cambodia 141 0 133 [247]
Trinidad and Tobago 133 8 117 [248]
Greg Mortimer[lower-alpha 38] 128 1 No data [249][250]
Northern Cyprus[lower-alpha 45] 113 4 104 [251]
Monaco 108 4 95 [252]
Bahamas 108 11 89 [253]
Aruba 105 3 98 [254]
Seychelles 100 0 11 [255]
Barbados 98 7 90 [256]
South Ossetia[lower-alpha 46] 87 0 85 [244]
Liechtenstein 84 1 81 [257][258]
Bhutan 82 0 57 [259]
Sint Maarten 78 15 63 [260]
Antigua and Barbuda 74 3 57 [261]
Turks and Caicos Islands 66 2 11 [262]
The Gambia 64 3 34 [263]
French Polynesia 62 0 60 [264]
Botswana[lower-alpha 47] 55 1 31 [266]
Macau 46 0 45 [267]
Abkhazia[lower-alpha 48] 38 1 35 [244]
Belize 37 2 20 [268]
Northern Mariana Islands 30 2 19 [269]
Saint Vincent[lower-alpha 49] 29 0 29 [270][271]
Fiji 26 0 18 [272]
Curaçao 25 1 24 [273]
East Timor 24 0 24 [274]
Grenada 23 0 23 [275][276]
Saint Lucia 22 0 19 [277][278]
New Caledonia 21 0 21 [279]
Laos 19 0 19 [280]
Dominica 18 0 18 [281]
Saint Kitts and Nevis 17 0 15 [282]
Falkland Islands 13 0 13 [283]
Greenland 13 0 13 [284]
MS Zaandam[lower-alpha 50] 13 4 No data [287][288]
Coral Princess[lower-alpha 51] 12 3 No data [290]
Vatican City 12 0 12 [291]
Montserrat 11 1 10 [292]
Papua New Guinea 11 0 8 [293]
British Virgin Islands 8 1 7 [294]
HNLMS Dolfijn[lower-alpha 52] 8 0 8 [295][298]
Anguilla 3 0 3 [299]
Saba 3 0 3 [300]
Bonaire 2 0 2 [301]
Sint Eustatius 2 0 2 [302]
Saint Pierre and Miquelon 2 0 1 [303]
Tanzania[lower-alpha 53] No data No data No data [307][308]
As of 11 ജൂലൈ 2020 (UTC) · History of cases · History of deaths
Notes
 1. Location: Countries, territories, and international conveyances where cases were diagnosed. The nationality of the infected and the origin of infection may vary. For some countries, cases are split into respective territories and noted accordingly.
 2. Cases: This number shows the cumulative number of confirmed human cases reported to date. The actual number of infections and cases is likely to be higher than reported.[1] Reporting criteria and testing capacity vary between locations.
  The total number of cases may not necessarily represent an aggregate sum of all entries in this column as it relies on aggregate sources and not local sources.
 3. Deaths: Reporting criteria vary between locations.
  The total number of deaths may not necessarily represent an aggregate sum of all entries in this column as it relies on aggregate sources and not local sources.
 4. Recoveries: May not correspond to actual current figures and not all recoveries may be reported. Reporting criteria vary between locations.
  The total number of recoveries may not necessarily represent an aggregate sum of all entries in this column as it relies on aggregate sources and not local sources.
 5. World
  1. Total numbers worldwide. Some locations, including North Korea, have yet to report cases.
 6. United States
  1. Figures include cases identified on the Grand Princess.
  2. Figures do not include the unincorporated territories of Puerto Rico, Guam, Northern Mariana Islands, and U.S. Virgin Islands, all of which are listed separately.
  3. Not all states or overseas territories report recovery data.
  4. Cases include clinically diagnosed cases as per CDC guidelines.[3]
  5. Recoveries and deaths include probable deaths and people released from quarantine as per CDC guidelines.[4][5][6]
  6. Figures from the United States Department of Defense are only released on a branch-by branch basis since April 2020, without distinction between domestic and foreign deployment, and cases may be reported to local health authorities.[7]
  7. Cases for the USS Theodore Roosevelt, currently docked at Guam, are reported separate from national figures but included in the Navy's totals.
  8. There is also one case reported from Guantanamo Bay Naval Base not included in any other nation or territory's counts.[8] Since April 2020, the United States Department of Defense has directed all bases, including Guantanamo Bay, to not publicize case statistics.[7]
 7. Brazil
  1. Since 6 June, the Brazilian government has ordered the Ministry of Health to stop reporting the total number of deaths and active cases.[10][11] After this, the National Council of Health Secretaries assumed the function of reporting the total number of deaths and active cases.[12]
 8. Russia
  1. Including cases from the disputed Crimea and Sevastopol.
  2. Excluding the cases from Diamond Princess cruise ship which are classified as "on an international conveyance".
 9. Chile
  1. Including the special territory of Easter Island.
  2. The Chilean Ministry of Health considered all cases as a "recovered" after 14 days since the initial symptoms of the virus, no matter the health situation of the infected or if following tests indicate the continuing presence of the virus. The only exception were casualties, which are not included as recovered.[19]
  3. Deaths only include cases with positive PCR tests and catalogued as "COVID-19 related death" by the Civil Registry and Identification Service. This number is informed on the daily reports of the Ministry of Health. A report with the total number of deaths, including suspected cases without PCR test, is released weekly since 20 June 2020.[20] In the latest report (5 July 2020), the number of total deaths is 10,159.[21]
 10. United Kingdom
  1. Excluding all British Overseas Territories and Crown dependencies.
  2. As of 23 March 2020, the UK government does not publish the number of recoveries. The last update on 22 March reported 135 recovered patients.[25]
 11. Spain
  1. Excludes serology–confirmed cases.
 12. Germany
  1. Not all state authorities count recoveries.[36]
  2. Recoveries include estimations by the Robert Koch Institute.[36][37]
 13. France
  1. Including overseas regions of French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte and Réunion, and collectivities of Saint Barthélemy and Saint Martin.
  2. Excluding collectivities of New Caledonia, French Polynesia and Saint Pierre and Miquelon.
  3. Recoveries only include hospitalized cases.[39]
  4. Figures for total confirmed cases and total deaths include data from both hospital and nursing home (ESMS: établissements sociaux et médico-sociaux).[39]
 14. Argentina
  1. Excluding confirmed cases on the claimed territory of the Falkland Islands. Since 11 April, the Argentine Ministry of Health includes them in their official reports.[43]
 15. China
  1. Excluding 111 asymptomatic cases under medical observation 10 ജൂലൈ 2020—ലെ കണക്കുപ്രകാരം.
  2. Asymptomatic cases were not reported before 31 March 2020.
  3. Excluding Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau.
  4. Does not include Taiwan.
 16. Egypt
  1. Includes cases identified on the MS River Anuket.
 17. Belgium
  1. The number of deaths also includes untested cases and cases in retirement homes that presumably died because of COVID-19, whilst most countries only include deaths of tested cases in hospitals.[54]
 18. Ukraine
  1. Excluding cases from the disputed Crimea and Sevastopol. Cases in these territories are included in the Russian total.
  2. Excluding cases from the unrecognized Donetsk and Lugansk People's Republics.
 19. Netherlands
  1. The Kingdom of the Netherlands consists of a) the Netherlands* [the country as opposed to the kingdom; listed here], which in turn includes the Caribbean Netherlands, that are made up of the special municipalities Bonaire*, Saba* and Sint Eustatius*; b) Aruba*; c) Curaçao*; and d) Sint Maarten*. All regions marked with an asterisk are listed separately.
  2. The Dutch Government agency RIVM, responsible for the constituent country the Netherlands, does not count its number of recoveries.[63]
 20. Israel
  1. Including cases from the disputed Golan Heights.
  2. Excluding cases from the Palestinian National Authority.
 21. Azerbaijan
  1. Excluding the self-declared state of Artsakh.
 22. 22.0 22.1 Diamond Princess and Japan
  1. The British cruise ship Diamond Princess was in Japanese waters, and the Japanese administration was asked to manage its quarantine, with the passengers having not entered Japan. Therefore, this case is included in neither the Japanese nor British official counts. The World Health Organization classifies the cases as being located "on an international conveyance".
 23. Moldova
  1. Including the disputed territory of Transnistria.
 24. Serbia
  1. Excluding cases from the disputed territory of Kosovo.
 25. Morocco
  1. Including cases in the disputed Western Sahara territory controlled by Morocco. There are no confirmed cases in the rest of Western Sahara.[96]
 26. Denmark
  1. The autonomous territories of the Faroe Islands and Greenland are listed separately.
 27. Australia
  1. Excluding the cases from Diamond Princess cruise ship which are classified as "on an international conveyance". Ten cases, including one fatality recorded by the Australian government.
 28. Norway
  1. Estimation of the number of infected:
   • As of 23 March 2020, according to figures from just over 40 per cent of all GPs in Norway, 20,200 patients have been registered with the "corona code" R991. The figure includes both cases where the patient has been diagnosed with coronavirus infection through testing, and where the GP has used the "corona code" after assessing the patient's symptoms against the criteria by the Norwegian Institute of Public Health.[110]
   • As of 24 March 2020, the Norwegian Institute of Public Health estimates that between 7,120 and 23,140 Norwegians are infected with the coronavirus.[111]
 29. DR Congo
 30. Finland
  1. Including the autonomous region of the Åland Islands.
  2. The number of recoveries is an estimate based on reported cases which were reported at least two weeks ago and there is no other monitoring data on the course of the disease.[119] The exact number of recoveries is not known, as only a small proportion of patients have been hospitalized.[120]
 31. Somalia
  1. Excluding the de facto state of Somaliland.
 32. Cuba
  1. Includes cases on the MS Braemar.
  2. Excluding cases from Guantanamo Bay, which is governed by the United States.
 33. Congo
  1. Also known as the Republic of the Congo and not to be confused with the DR Congo.
 34. 34.0 34.1 Donetsk and Luhansk People's Republic
  1. Note that these territories are distinct from the Ukraine-administered regions of the Donetsk and Luhansk Oblasts.
 35. 35.0 35.1 Guam and USS Theodore Roosevelt
  1. Cases for the USS Theodore Roosevelt, currently docked at Guam, are reported separately.
 36. Charles de Gaulle
  1. Including cases on the escort frigate Chevalier Paul.
  2. Florence Parly, Minister of the Armed Forces, reported to the National Assembly's National Defense and Armed Forces Committee [fr] that 2010 sailors of the carrier battle group led by Charles de Gaulle had been tested, with 1081 tests returning positive so far.[189] Many of these cases were aboard Charles de Gaulle, some of the cases were reportedly aboard French frigate Chevalier Paul, and it is unclear if any other ships in the battle group had cases on board.[190][191][192]
 37. Cyprus
 38. 38.0 38.1 Greg Mortimer and Uruguay
  1. Although currently anchored off the coast of Uruguay, cases for the Greg Mortimer are currently reported separately. Six have been transferred inland for hospitalization.
 39. Georgia
  1. Excluding the de facto states of Abkhazia and South Ossetia.
 40. Somaliland
  1. Cases from this de facto state are not counted by Somalia.
 41. Taiwan
  1. Including cases from the ROCS Pan Shi.[220]
 42. Syria
  1. Excluding cases from the disputed Golan Heights.
 43. Isle of Man
  1. Recoveries are presumed. Defined as "An individual testing positive for coronavirus who completes the 14 day self-isolation period from the onset of symptoms who is at home on day 15, or an individual who is discharged from hospital following more severe symptoms."[225]
 44. Artsakh
  1. Cases from this de facto state are not counted by Azerbaijan.
 45. Northern Cyprus
  1. Cases from this de facto state are not counted by Cyprus.
 46. South Ossetia
  1. Cases from this de facto state are not counted by Georgia.
 47. Botswana
  1. 243 people who tested positive have been voluntarily repatriated to their respective countries and are not part of the confirmed case count as a result the Government of Botswana does not include the transferred-out cases.[265]
 48. Abkhazia
  1. Cases from this de facto state are not counted by Georgia.
 49. Saint Vincent
  1. The sovereign state of Saint Vincent and the Grenadines.
 50. MS Zaandam
  1. Including cases from MS Rotterdam.
  2. The MS Rotterdam rendezvoused with the Zaandam on 26 March off the coast of Panama City to provide support and evacuate healthy passengers. Both have since docked in Florida.[285][286]
  3. MS Zaandam and Rotterdam's numbers are currently not counted in any national figures.
 51. Coral Princess
  1. The cruise ship Coral Princess has tested positive cases since early April 2020 and has since docked in Miami.[289]
  2. Coral Princess's numbers are currently not counted in any national figures.
 52. HNLMS Dolfijn
  1. All 8 cases currently associated with Dolfijn were reported while the submarine was at sea in the waters between Scotland and the Netherlands.[295]
  2. It is unclear whether the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) is including these cases in their total count, but neither their daily update details nor their daily epidemiological situation reports appear to have mentioned the ship, with a breakdown of cases listing the twelve provinces of the country of the Netherlands (as opposed to the kingdom) accounting for all the cases in the total count.[296][297]
 53. Figures for Tanzania are for 29 April as the country stopped publishing figures on coronavirus cases on that date.[304] Figures as of that date were 509 cases, 21 deaths, and 183 recoveries.[305][306]

[നിർമ്മിക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
 1. Lau H, Khosrawipour V, Kocbach P, Mikolajczyk A, Ichii H, Schubert J, മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (മാർച്ച് 2020). "Internationally lost COVID-19 cases". Journal of Microbiology, Immunology, and Infection [Wei Mian Yu Gan Ran Zia Zhi]. 53 (3): 454–458. doi:10.1016/j.jmii.2020.03.013. PMC 7102572 Check |pmc= value (help). PMID 32205091 Check |pmid= value (help).
 2. "COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)". ArcGIS. Johns Hopkins University. ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 3. "Cases in U.S." CDC. 7 മേയ് 2020.
 4. CDC (23 ഏപ്രിൽ 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in the U.S." Centers for Disease Control and Prevention (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 ഏപ്രിൽ 2020.
 5. CDC (11 ഫെബ്രുവരി 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Centers for Disease Control and Prevention (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 ഏപ്രിൽ 2020.
 6. CDC (11 ഫെബ്രുവരി 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Centers for Disease Control and Prevention (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 ഏപ്രിൽ 2020.
 7. 7.0 7.1 Borunda D. "Coronavirus: Fort Bliss stops releasing numbers of COVID-19 cases after Pentagon order". El Paso Times (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 4 ഏപ്രിൽ 2020.
 8. "Naval Station Guantanamo Bay Announces Positive COVID-19 Case". www.navy.mil (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Naval Station Guantanamo Bay, Cuba Public Affairs. ശേഖരിച്ചത് 3 ഏപ്രിൽ 2020.
 9. 9.0 9.1 "COVID-19/Coronavirus Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada | 1Point3Acres". coronavirus.1point3acres.com. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 10. "Referência global sobre Covid-19, Universidade Johns Hopkins interrompe contagem de dados do Brasil". O Globo (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). 6 ജൂൺ 2020.
 11. "Governo deixa de informar total de mortes e casos de Covid-19; Bolsonaro diz que é melhor para o Brasil". Folha de S.Paulo. 6 ജൂൺ 2020.
 12. "Secretários de saúde do Brasil lançam site para divulgar dados sobre novo coronavírus". O Estado de S. Paulo Journal (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). 8 ജൂൺ 2020.
 13. "Brasil tem 70 mil mortes por coronavírus e mais de 1,8 milhão de infectados, mostra consórcio de veículos de imprensa". G1 (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). 10 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 14. "PAINEL CONASS – Covid-19" (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Conselho Nacional de Secretários de Saúde. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 15. "Home – Ministry of Health and Family Welfare – GOI". mohfw.gov.in (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 16. Оперативные данные. По состоянию на 11 июля 10:35. Стопкоронавирус.рф (ഭാഷ: റഷ്യൻ). 11 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 17. Ministry of Health (Peru). "Sala Situactional COVID-19 Perú" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 18. "Minsa: Casos confirmados por Coronavirus Covid-19 ascienden a 319,646 en el Perú (Comunicado N° 166)" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 10 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 19. Vega, Matías (25 മേയ് 2020). ""Recuperados" podrían estar en la UCI: Mañalich aclara que cuentan a quienes dejan de contagiar". BioBioChile (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 26 മേയ് 2020.
 20. "Gobierno informa 3.069 fallecidos sospechosos de Covid-19". Cooperativa.cl (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 20 ജൂൺ 2020. ശേഖരിച്ചത് 20 ജൂൺ 2020.
 21. "Informe Epidemiológico Nº31 - Enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19)" (PDF). Department of Statistics and Health Information - Ministry of Health of Chile (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 5 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 5 ജൂലൈ 2020.
 22. "Casos confirmados COVID-19". Gobierno de Chile (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 23. "Covid-19 Mexico" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Instituciones del Gobierno de México. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 24. "Datos Abiertos - Dirección General de Epidemiología" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Secretaría de Salud, Gobierno de México.
 25. "Historic data". Public Health England. ശേഖരിച്ചത് 4 ഏപ്രിൽ 2020.
 26. "Coronavirus (COVID-19) in the UK". coronavirus.data.gov.uk. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 27. "Number of coronavirus (COVID-19) cases and risk in the UK". www.gov.uk. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 28. "La pandemia del coronavirus, en datos, mapas y gráficos". RTVE (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 29. "COVID-19 kills 142 more Iranians over past 24 hours" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 30. "COVID-19 Statistics in South Africa". sacoronavirus.co.za (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 31. "COVID-19 Health Advisory Platform by Ministry of National Health Services Regulations and Coordination". covid.gov.pk. ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 32. "COVID-19 ITALIA" [COVID-19 ITALY]. opendatadpc.maps.arcgis.com (ഭാഷ: ഇറ്റാലിയൻ). Protezione Civile. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 33. "Ministero della Salute – Nuovo coronavirus". www.salute.gov.it (ഭാഷ: ഇറ്റാലിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 34. "COVID 19 Dashboard: Saudi Arabia" (ഭാഷ: അറബിക്). Ministry of Health (Saudi Arabia). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 35. "T.C Sağlık Bakanlığı Günlük Koronavirüs Tablosu, Turkey Ministry of Health Daily Coronavirus Table". covid19.saglik.gov.tr (ഭാഷ: ടർക്കിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 36. 36.0 36.1 36.2 "Wie sich das Coronavirus in Ihrer Region ausbreitet" [How the coronavirus affects your region] (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). Zeit Online. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 37. 37.0 37.1 "Corona-Karte Deutschland: COVID-19 live in allen Landkreisen und Bundesländern". Tagesspiegel (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 38. করোনা ভাইরাস ইনফো ২০১৯. corona.gov.bd (ഭാഷ: Bengali). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 39. 39.0 39.1 39.2 "info coronavirus covid-19". Gouvernement.fr (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 40. "Coronavirus en Colombia" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Instituto Nacional de Salud. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 41. "Tracking every case of COVID-19 in Canada". CTV News. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 42. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Ministry of Public Health Qatar. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 43. Niebieskikwiat N (12 ഏപ്രിൽ 2020). "Coronavirus en Argentina: los casos de las Islas Malvinas se incluirán en el total nacional". Clarín (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്).
 44. "Información epidemiológica" (ഭാഷ: Spanish). Ministerio de Salud. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 45. "Reporte Diario Matutino" (PDF) (ഭാഷ: Spanish). Ministerio de Salud. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 46. 截至7月10日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况 (ഭാഷ: ചൈനീസ്). National Health Commission. 11 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 47. وزيرة الصحة تتابع مستجدات فيروس كورونا وتوجه بتذليل أي تحديات لسير العمل بالمستشفيات. Facebook (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 48. "Antal fall av covid-19 i Sverige - data uppdateras 11:30 och siffrorna är tillgängliga 14:00". Public Health Agency of Sweden – Official statistics at arcgis (ഭാഷ: Swedish). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020. Lay summaryAntal fall av covid-19 – Statistik – antal fall covid-19. Data updated daily at 11:30 [CEST]CS1 maint: unrecognized language (link)
 49. "Data Sebaran". COVID-19 Response Acceleration Task Force. ശേഖരിച്ചത് 12 ജൂലൈ 2020.
 50. "The daily epidemiological situation of registered infections of the emerging coronavirus in Iraq". Facebook (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Ministry of Health of Iraq. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 51. "Las cifras del COVID-19 en Ecuador" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 52. Ministerio de Salud Pública [Salud_Ec] (10 ജൂലൈ 2020). "COMUNICADO" (Tweet) (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്) – via Twitter.
 53. "В Беларуси зафиксировано 64 767 случаев коронавируса". tut.by (ഭാഷ: റഷ്യൻ). 11 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 54. "Nieuw gemor over Belgische rapportering coronadoden". De Tijd. 20 ഏപ്രിൽ 2020.
 55. "Coronavirus COVID-19". info-coronavirus.be (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 56. Ситуация с коронавирусом официально. coronavirus2020.kz (ഭാഷ: റഷ്യൻ). Kazinform. ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 57. "UAE CORONAVIRUS (COVID-19) UPDATES". UAE's national emergency crisis and disaster management authority. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 58. "Covid-19 cases in Oman". Ministry of Health. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 59. "COVID 19 Updates .::. Home". corona.e.gov.kw. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 60. "COVID-19 Tracker". Department of Health (Philippines). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 61. "COVID 19 PH Official Website". covid19.gov.ph. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 62. "Coronavirus in Ukraine". covid19.gov.ua. Cabinet of Ministers of Ukraine. ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 63. "Coronavirus in the Netherlands: the questions you want answered". Dutch News. ശേഖരിച്ചത് 30 മാർച്ച് 2020.
 64. "Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)" (ഭാഷ: Dutch). RIVM. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 65. "Ponto de Situação Atual em Portugal" (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Portugal: Ministry of Health. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 66. "UPDATES ON COVID-19 (CORONAVIRUS DISEASE 2019) LOCAL SITUATION". Ministry of Health (Singapore). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 67. "191 NEW CASES OF COVID-19 INFECTION (10 JULY)". Ministry of Health (Singapore). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 68. "Datos Oficiales". Bolivia Segura (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 69. "Casos de Coronavirus COVID-19 en Panamá". Ministerio de Salud de la República de Panamá (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 70. Ministerio de Salud de Panama [MINSAPma] (10 ജൂലൈ 2020). "Compartimos la actualización de datos sobre el #COVID19 en nuestro país" (Tweet) (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്) – via Twitter.
 71. "Homepage". Dominican Today (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 72. 72.0 72.1 72.2 "Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)". ArcGIS. Johns Hopkins CSSE.
 73. Ministerstwo Zdrowia [MZ_GOV_PL] (10 ജൂലൈ 2020). "Mamy 265 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus" (Tweet) (ഭാഷ: പോളിഷ്) – via Twitter.
 74. נגיף הקורונה בישראל - תמונת מצב כללית [Corona virus in Israel] (ഭാഷ: Hebrew). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 75. "Afghanistan Covid-19 Cases". Ministry of Public Health (Afghanistan). 11 ജൂലൈ 2020.
 76. "Current situation in Switzerland". Federal Office of Public Health. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 77. "Cas d'infection au Sars-CoV-2 en Suisse". Tribune de Genève (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 78. "Covid-19 Updates". Ministry of Health (Bahrain). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 79. "Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică, 10 iulie, ora 13.00" (ഭാഷ: റൊമാനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 80. "NCDC Covid-19 Page". Nigeria Centre for Disease Control. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 81. Հաստատված դեպքերն ըստ օրերի – NCDC Armenia (ഭാഷ: അർമേനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 82. "Coronavirus" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud Pública (Guatemala). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 83. Secretaría de Salud [saludhn] (11 ജൂലൈ 2020). "#TodosConMascarilla" (Tweet) (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്) – via Twitter.
 84. "Coronavirus en Honduras" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Secretaria de Salud de Honduras. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 85. "Latest updates on COVID-19 (Coronavirus)". Department of Health (Ireland). 10 ജൂലൈ 2020.
 86. "COVID-19 Updates". ghanahealthservice.org. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 87. "Azərbaycanda cari vəziyyət" (ഭാഷ: അസർബൈജാനി). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 88. 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年7月8日版). Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan) (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). 10 ജൂലൈ 2020.
 89. "COVID-19 în Republica Moldova: situaţia la zi". gismoldova.maps.arcgis.com (ഭാഷ: റൊമാനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 6 ജൂലൈ 2020.
 90. "Bundesministerium für Inneres: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus" (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). Innenministerium. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 91. "COVID-19 : Carte épidémiologique" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Ministry of Health, Population, and Hospital Reform (Algeria). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.(registration required)
 92. "Algeria COVID-19 Tracker". dz-covid19.com. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 93. "COVID-19". covid19.rs. Ministry of Health (Serbia). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 94. "Nepal COVID19 Monitor". ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 95. "Corona Info- Ministry of Health and Population". covid19.mohp.gov.np (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 8 ജൂലൈ 2020.
 96. "Regular Updates by MINURSO on Covid-19". United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara. 13 ഏപ്രിൽ 2020. ശേഖരിച്ചത് 13 ഏപ്രിൽ 2020.
 97. "Le Portail Officiel du Coronavirus au Maroco". Ministère de la santé (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 98. "STATISTIQUES COVID-19". covid19.minsante.cm (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 5 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 5 ജൂലൈ 2020.
 99. "Point Statistiques Covid 19". Journal du Cameroun (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 5 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 7 ജൂലൈ 2020.
 100. MOHW. "Coronavirus Disease-19, Republic of Korea". ncov.mohw.go.kr (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 101. "COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR" (ഭാഷ: czech). Ministry of Health (Czech Republic). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 102. "Tal og overvågning af COVID-19". Coronavirus/COVID-19 (ഭാഷ: Danish). Sundhedsstyrelsen (Danish Health Authority). 10 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 103. Коронавирусная инфекция (COVID-19) (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 104. "Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 105. وزارة الصحَّة الإتحاديَّة. www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 106. Информации (ഭാഷ: റഷ്യൻ). Ministry of Health (Kyrgyz Republic). ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 107. MOH_Kenya (11 ജൂലൈ 2020). "COVID-19 UPDATE" (Tweet) – via Twitter.
 108. Ting I, Scott N, Workman M (11 ജൂലൈ 2020). "Tracking the coronavirus spread: How your state compares on testing". ABC News (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 109. "SITUACIÓN NACIONAL". Ministry of Health (El Salvador) (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 110. Venli V (23 മാർച്ച് 2020). "20.200 personer registrert med korona-diagnose". NRK.
 111. Kristensen M (24 മാർച്ച് 2020). "FHI: 23.000 kan være koronasmittet". NRK.
 112. Nilsen AS, Skjetne OL, Sfrintzeris Y, Røset HH, Hunshamar C, Fraser S, Løkkevik O. "Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden". VG Nett. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 113. "Estadísticas Venezuela". MPPS COVID Patria (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 114. "Covid-19 (Latest Updates)". Ministry of Health of Malaysia. ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 115. "Situation Épidémiologique en RDC" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 116. "Coronavirus : Riposte à l'épidémie : Tableau Récapitulatif des dons"" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Ministry of Health and Social Action (Senegal). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 117. "Latest information on COVID-19 and measures for prevention of spreading issued by the Government". Ministry of health (North Macedonia). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 118. "Real-time Coronavirus condition in North Macedonia". gdi.net (ഭാഷ: മാസിഡോണിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 119. "Tilannekatsaus koronaviruksesta" [Situation report on the coronavirus]. Finnish Institute for Health and Welfare. ശേഖരിച്ചത് 21 ജൂൺ 2020.
 120. Särkkä H (1 ഏപ്രിൽ 2020). "HUS:n ylilääkäri: Suomessa satoja koronasta parantuneita – vanhimmat yli 80-vuotiaita". Ilta-Sanomat (ഭാഷ: ഫിന്നിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 17 ഏപ്രിൽ 2020.
 121. "Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19)". experience.arcgis.com. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 122. "Covid-19!". covid19.et (ഭാഷ: അംഹാരിക്). ശേഖരിച്ചത് 8 ജൂലൈ 2020.
 123. "Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports". who.int (ഭാഷ: അംഹാരിക്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 124. "Situacion Nacional Covid-19" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud (Costa Rica). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 125. 330 са новите случаи на COVID-19, потвърдени у нас през последното денонощие [Total confirmed cases of COVID-19 in our country according to the National Information System] (ഭാഷ: ബൾഗേറിയൻ). Ministry of Health (Bulgaria). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 126. "Visualisez en temps réel l'évolution du Coronavirus en Haïti". coronahaiti.org. ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 127. ХАБАРИ ФАВРӢ! Шабонарӯзи гузашта дар Тоҷикистон 47 ҳолати нави сироятёбӣ аз COVID-19 ва 1 мавриди фавт ба қайд гирифта шуд. Khovar (ഭാഷ: താജിക്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 128. "COVID-19 in Bosnia and Herzegovina". Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 129. Agence Nationale de Sécurité Sanitaire [anss_guinee] (10 ജൂലൈ 2020). "COVID-19 Decompte des cas" (Tweet) (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്) – via Twitter.
 130. "Situation du coronavirus en Guinée". anss-guinee.org. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 131. "SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE AU GABON". COMITÉ DE PILOTAGE DU PLAN DE VEILLE (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 132. فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين [Corona Virus (COVID-19) in Palestine]. corona.ps (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 133. "Status 10 July 2020". Ministry of Health via Facebook (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 134. "Ministere de la Santé de Djibouti". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 135. "Coronavirus: COVID-19". Government of Luxembourg. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 136. "Statistikat e fundit" (ഭാഷ: Albanian). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 137. Centrafrique, MSP (10 ജൂലൈ 2020). "Communiqué de presse". @MSPCentrafrique (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 138. "Tájékoztató oldal a koronavírusról Aktualis". koronavirus.gov.hu. ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 139. "Situation Covid-19" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Ministry of Public Health (Madagascar). 3 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 140. covid19 Ελλάδα. Υπουργείο Υγείας (ഭാഷ: ഗ്രീക്ക്). 9 ജൂലൈ 2020.
 141. "Službena stranica Vlade". Croatian Institute of Public Health. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 142. "Coronavirus Albania | Statistika" (ഭാഷ: അൽബേനിയൻ). Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 143. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). Department of Disease Control (Thailand) (ഭാഷ: തായ്). ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 144. "Covid 19 de Guinea Ecuatorial". AhoraEG (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 ജൂലൈ 2020.
 145. "COVID-19 DASHBOARD, Somalia". moh.gov.so (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 9 ജൂലൈ 2020.
 146. "CONTADOR OFICIAL COVID-19 EN PARAGUAY" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 147. "Health Protection Agency Maldives - COVID-19 Statistics Dashboard". ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 148. "Epidemiology Unit". Ministry of Health (Sri Lanka). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 149. "Infecciones por coronavirus – COVID-19". temas.sld.cu (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 150. "COMMUNIQUES DU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE SUIVI DES ACTIONS DE PREVENTION ET DE RIPOSTE FACE A LA MALADIE A CORONAVIRUS". www.sante.gov.ml (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 151. "RESULTADO DE PRUEBAS PARA COVID-19 EN PUERTO RICO" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Departamento de Salud de Puerto Rico. ശേഖരിച്ചത് 26 ജൂൺ 2020.
 152. "Puerto Rico COVID-19" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 153. "1,750 nicaragüenses han ganado la batalla a la covid-19". El 19 Digital (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 5 ജൂലൈ 2020.
 154. الجمهورية اللبنانية – وزارة اﻹعلام – الموقع الرسمي لمتابعة أخبار فيروس الكورونا في لبنان (ഭാഷ: അറബിക്). Lebanese Ministry of Information. ശേഖരിച്ചത് 8 ജൂലൈ 2020.
 155. "Covid 19 National Information Dashboard". Ministry of Health and Population, Malawi. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 156. "Situation épidémiologique au 8 juillet 2020". www.facebook.com (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 8 ജൂലൈ 2020.
 157. "MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT". www.sante.gouv.cg. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 158. @SouthSudanGov (8 ജൂൺ 2020). "South Sudan now has a cumulative total of 194 cases with 2 recoveries". twitter.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 8 ജൂൺ 2020.
 159. @WaniMichael57 (28 ജൂൺ 2020). "Today, South Sudan confirms 14 new #COVID19 cases, Cumulative total of 2,021 cases, 1650 Active cases, 333 Recoveries and 38. Cumulative total test 10,660 so far conducted". twitter.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 28 ജൂൺ 2020.
 160. "Information about Coronavirus disease COVID-19". Estonian Health Board. ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 161. ZMPublicHealth (1 ജൂലൈ 2020). "COVID19 update" (Tweet) – via Twitter.
 162. "Ministry of Health Zambia". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 7 ജൂലൈ 2020.
 163. "Coronavirus in Slovakia". korona.gov.sk (ഭാഷ: English). National Health Information Center. ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 164. "COVID-19 á Íslandi – Tölfræði". www.covid.is (ഭാഷ: Icelandic). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 165. "Relevant information about Coronavirus (COVID-19)". Government of the Republic of Lithuania. 6 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 166. "INÍCIO". INFOCOVID-19 (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 167. "Statistični pregled koronavirusa v Sloveniji". www.rtvslo.si. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 168. "Coronavirus disease COVID-19". Ministry of Health. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 169. "The Ministry of Information and Communication - Sierra Leone". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 170. "COVID-19 UPDATES". covid19.mic.gov.sl (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 171. "COVID 19 — Corona Vírus". covid19.cv. ശേഖരിച്ചത് 8 ജൂലൈ 2020.
 172. "Coronavirus Disease (COVID-19) in HK". Hong Kong: Department of Health. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 173. YSNECCOVID19 (10 ജൂലൈ 2020). آخر إحصائيات انتشار فيروس #كورونا في #اليمن #معا_لمواجهة_كورونا (Tweet) – via Twitter.
 174. البوابة الجغرافية لمراقبة انتشار فيروس كورونا في ليبيا. ncdc.org.ly (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 8 ജൂലൈ 2020.
 175. الوضع الوبائي المحلي ليوم الجمعة الموافق 9 يوليو 2020م. www.facebook.com (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 9 ജൂലൈ 2020.
 176. Новости | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. mzdnr.ru (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 177. "Coronavirus (Covid-19)". Gouvernement de la République du Bénin (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 178. Eswatini Government (10 ജൂലൈ 2020). "Ministerial Statement: Minister of Health Lizzie Nkosi's #COVID19 update". @EswatiniGovern1 (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 179. "Coronavirus Disease COVID-19". Rwanda Biomedical Centre. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 180. "Ministry of Health | Rwanda". twitter.com. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 181. "Ministère de la santé وزارة الصحة". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 182. "COVID-19 – current cases". Ministry of Health (New Zealand). ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 183. فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩). corona.moh.gov.jo. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 184. "Sākumlapa | Covid-19". covid19.gov.lv (ഭാഷ: ലാറ്റ്വിയൻ). 11 ജൂലൈ 2020.
 185. "Início". COVID 19 - Fica Atento (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 186. "U.S. Navy COVID-19 Updates". Navy Live (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 12 ഏപ്രിൽ 2020. ശേഖരിച്ചത് 29 ഏപ്രിൽ 2020.
 187. "USS Theodore Roosevelt resumes operations more than two months after COVID-19 outbreak began". The San Diego Union-Tribun (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 4 ജൂൺ 2020.
 188. "Évolution du Coronavirus au Niger en temps réel – Coronavirus, Covid19" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 189. 189.0 189.1 "Florence Parly s'exprime devant les députés de la commission de la Défense nationale et des forces armées". defense.gouv.fr. 17 ഏപ്രിൽ 2020.
 190. Armees_Gouv (15 ഏപ്രിൽ 2020). "Le 13 avril au soir, tous les éléments du groupe aéronaval ont rejoint leurs bases. ▶️ Une suspicion d'épidémie de #Covid19 à bord a motivé la décision immédiate de @florence_parly d'anticiper son retour alors qu'il avait déjà atteint ses objectifs opérationnels. ➕ d'infos ⤵️" (Tweet) – via Twitter.
 191. "Coronavirus : près de 700 marins positifs au Covid-19, la majorité sur le porte-avions Charles de Gaulle". francebleu.fr. 15 ഏപ്രിൽ 2020.
 192. "Twenty sailors hospitalised after Covid-19 hits French aircraft carrier". RFI. 16 ഏപ്രിൽ 2020.
 193. "Ministère de la Santé - Burkina Faso". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 4 ജൂൺ 2020.
 194. "TABLEAU DE BORD COVID-19" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Ministry of Health (Burkina Faso). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 195. "Virus korona COVID 19" (ഭാഷ: Montenegrin). Government of Montenegro. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 196. "Coronavirus: three new cases annouced on Friday (Updated)". Cyprus Mail (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 10 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 197. "MoH Uganda: COVID-19 Information Portal". covid19.gou.go.ug. Ministry of Health. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 198. "Ministry of Health Uganda". 10 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 199. "Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay". Sistema Nacional de Emergencias (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 200. "StopCOV.ge". ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 201. "National Public Health Institute of Liberia-NPHIL". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 202. "Zimbabwe COVID-19 Cases". covid19zw.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 203. MoHCCZim (10 ജൂലൈ 2020). "COVID-19 Update: As at 10 July 2020, Zimbabwe had 942 confirmed cases, including 320 recoveries and thirteen (13) deaths" (Tweet) – via Twitter.
 204. "Ministère de la Santé Publique du Tchad". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 205. "Actualitat coronavirus". www.govern.ad (ഭാഷ: കറ്റാലാൻ). Govern d'Andorra. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 206. "COVID-19". Ministry of Health & Wellness, Jamaica. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 207. Christopher Tufton [christufton] (10 ജൂലൈ 2020). "#JaCovid19 Update" (Tweet) – via Twitter.
 208. "Situação Actual em São Tomé e Príncipe". ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 209. "COVID-19". COVID SURINAME (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 210. 国内感染者1万6395人 死者773人(クルーズ船除く)新型コロナ. nhk.or.jp (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). 20 മേയ് 2020.
 211. "How lax rules, missed warnings led to Japan's second coronavirus cruise-ship hot spot". Reuters (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 7 മേയ് 2020. ശേഖരിച്ചത് 9 മേയ് 2020.
 212. "Coronavirus au Togo" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 213. "Nuovo caso di Covid-19 a San Marino: subito identificato e isolato". www.iss.sm. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 214. "No new COVID-19 cases, two patients recover". Times of Malta. 10 ജൂലൈ 2020.
 215. NAMIBIA, MICT. "Furthermore, 52 new COVID-19 positive cases have been reported today. These include, 49 from Walvis Bay, one from Oshakati & two from Okahandja. There're now 667 total confirmed cases in the country with 642 active, 25 recovered and one death". Twitter (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 216. "Operations Dashboard for ArcGIS". gisserver.nsa.org.na. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 217. Maxamed, Khadar (5 ജൂലൈ 2020). "Somaliland oo diiwaangelisay Kiisas Cusub oo Xannuunka Covid-19". Wargeyska Dawan (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 5 ജൂലൈ 2020.
 218. Информация о новой коронавирусной инфекции COVID19 » Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 219. "Covid-19: Angola com mais quatro casos positivos". angop.ao (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 220. 今日無新增病例,累計361人解除隔離. www.cdc.gov.tw.
 221. 國內累計449人確診,其中438人解除隔離 (ഭാഷ: ചൈനീസ്). Taiwan Centres for Disease Control. 10 ജൂലൈ 2020.
 222. "Health Ministry: 22 new coronavirus cases registered in Syria, two patients passed away". Syrian Arab News Agency. 10 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 223. "TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19" (ഭാഷ: വിയറ്റ്നാമീസ്). BỘ Y TẾ (Ministry of Health). ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 224. "Covid19 | Coronavirus Mauritius". covid19 (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 6 ജൂലൈ 2020.
 225. 225.0 225.1 "Latest updates". Isle of Man Government. ശേഖരിച്ചത് 5 ജൂൺ 2020.
 226. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Dashboard (Myanmar)". doph.maps.arcgis.com. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 227. "Coronavirus (COVID-19) cases" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). States of Jersey. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 228. "Stop Covid-19 Comores". Stop Coronavirus.km (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 9 ജൂലൈ 2020.
 229. "JIC RELEASE NO. 220 - Cumulative Results: One Tests Positive for COVID-19; Profiles of Confirmed Cases; DPHSS Issues Guidance Memo 2020-28". ghs.guam.gov. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 230. "COVID-19 cases increase by 2 – recovery now at 46 percent". Kaieteur News Online. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 231. Public Health Services. "COVID-19 Coronavirus – Testing results". www.gov.gg (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). St Peter Port. ശേഖരിച്ചത് 4 ജൂൺ 2020.
 232. Д.Нямхүү: ОХУ-аас ирсэн хоёр хүний шинжилгээнд коронавирус илэрч, батлагдсан тохиолдол 227 боллоо. ikon.mn (ഭാഷ: മംഗോളിയൻ). 8 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 8 ജൂലൈ 2020.
 233. "Announcement from the Ministry of Health". www.shabait.com. ശേഖരിച്ചത് 2 ജൂലൈ 2020.
 234. "Coronavirus (COVID-19)". Cayman Islands Government. 5 ജൂലൈ 2020.
 235. Burundi Government [BurundiGov] (3 ജൂലൈ 2020). "03 juillet 2020 #mspls_bi annonce dans un communiqué de presse que 3 des 54 anciens patients positifs au #COVIDー19 sont guéris et autorisés à regagner leurs familles ; 21 nouveaux cas positifs au #COVIDー19 sont aussi déclarés ; sur un total de 256 prélèvements " (Tweet) (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 3 ജൂലൈ 2020 – via Twitter.
 236. "Corona í Føroyum". Corona í Føroyum (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 6 ജൂലൈ 2020.
 237. "The Reporter - Lesotho". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 238. "5 new cases confirmed". Twitter. ശേഖരിച്ചത് 6 ജൂലൈ 2020.
 239. "Covid-19 Government Public Notifications". HM Government of Gibraltar. ശേഖരിച്ചത് 5 ജൂലൈ 2020.
 240. "Novel Coronavirus (COVID-19)". www.gov.bm (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 10 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 241. ngs_ken_iryou (25 ഏപ്രിൽ 2020). 令和2年4月25日(土)18時現在、長崎県内の新型コロナウイルス感染症状況 (Tweet) – via Twitter.
 242. "Virus-hit Italian cruise ship leaves Nagasaki". The Japan Times.
 243. "COVID-19". USVI Department of Health. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 244. 244.0 244.1 244.2 "Coronavirus live updates | Ban on entering and exiting Tbilisi lifted". OC Media (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 10 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 245. "Ministry of Health – pressreleaseCOVID-19". www.moh.tgov.bn. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂൺ 2020.
 246. "COVID-19 Hub". The Scoop. ശേഖരിച്ചത് 29 മേയ് 2020.
 247. "COVID-19 Tracking System". Ministry of Health of Cambodia. ശേഖരിച്ചത് 28 ജൂൺ 2020.
 248. "COVID-19 (Novel Coronavirus)". ശേഖരിച്ചത് 30 ജൂൺ 2020.
 249. "Nearly 130, Including Australians, On Antarctic Cruise Ship Have Coronavirus". 10daily (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 8 ഏപ്രിൽ 2020.
 250. "El Sinae confirmó décimo fallecido y 528 casos positivos". radiouruguay.uy.
 251. "KKTC Sağlık Bakanlığı". saglik.gov.ct.tr (ഭാഷ: ടർക്കിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 5 ജൂലൈ 2020.
 252. "CORONAVIRUS – Deux nouveaux cas positifs ce dimanche". 5 ജൂലൈ 2020.
 253. "Novel Coronavirus (2019-nCoV)". Ministry of Health (Bahamas). ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 254. "Casonan di Corona Virus na Aruba pa 4 di Juli 2020". Aruba Covid-19 (ഭാഷ: പാപിയാമെന്റൊ and ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 4 ജൂലൈ 2020.
 255. Laurence D (8 ജൂലൈ 2020). "6 Seychellois with loose connection to Spanish fleet test positive for COVID-19". Seychelles News Agency. ശേഖരിച്ചത് 8 ജൂലൈ 2020.
 256. "COVID-19 Situation Report – July 6, 2020". Barbados GIS. 6 ജൂലൈ 2020.
 257. "Ministerium für Gesellschaft" (ഭാഷ: German). ശേഖരിച്ചത് 6 ജൂലൈ 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 258. "Medienmitteilung" (PDF) (ഭാഷ: German). 6 ജൂലൈ 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 259. "National Situational Update on COVID-19 Data as of 10th July 2020". Ministry of Health via Facebook. ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 260. "Coronavirus Update July 3rd 2020". Government of Sint Maarten via Facebook. ശേഖരിച്ചത് 5 ജൂലൈ 2020.
 261. "One More Case Of Covid-19 Confirmed" (ഭാഷ: ടെറ്റും). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 262. "TCI Health Promotions Coronavirus Report 9th July 2020". ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 263. "COVID19 – MINISTRY OF HEALTH" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 264. "La Direction de la santé met à disposition les derniers communiqués et notes d'informations relatifs au Coronavirus Covid-19". service-public.pf. ശേഖരിച്ചത് 20 മേയ് 2020.
 265. "NEW CONFIRMED CASES". Botswana Government. ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 266. "NEW CONFIRMED CASES". Botswana Government. ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 267. "Special webpage against Epidemics". www.ssm.gov.mo. ശേഖരിച്ചത് 26 ജൂൺ 2020.
 268. "Office of Director of Health Services". Facebook (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 11 ജൂലൈ 2020.
 269. "Commonwealth Healthcare Corporation". chcc.gov.mp. ശേഖരിച്ചത് 9 ജൂൺ 2020.
 270. "Coronavirus (COVID-19) Report As At 30th June, 2020". health.gov.vc. ശേഖരിച്ചത് 1 ജൂലൈ 2020.
 271. "Saint Vincent and the Grenadines Health Ministry". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 1 ജൂലൈ 2020.
 272. "Five new border quarantine cases confirmed". FBC (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 10 ജൂലൈ 2020. ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 273. "COVID-19 Update: Over 2600 travelers from the Netherlands and no infections". Curaçao Chronicle. ശേഖരിച്ചത് 9 ജൂലൈ 2020.
 274. "COVID-19: Number of hosi kazu rekuperadu sira increases maka'as sira iha nasaun" (ഭാഷ: ടെറ്റും). ശേഖരിച്ചത് 30 ഏപ്രിൽ 2020.
 275. "GIS - Government Information Service of Grenada". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 18 ജൂൺ 2020.
 276. "Covid-19 update 15 may 2020". NOW Grenada. 5 ജൂൺ 2020. ശേഖരിച്ചത് 5 ജൂൺ 2020.
 277. SAINT LUCIA'S COVID-19 DASHBOARD, Ministry of Health and Wellness, 3 ജൂലൈ 2020, ശേഖരിച്ചത് 4 ജൂൺ 2020
 278. Saint Lucia News Online (4 June 2020). BREAKING NEWS: Saint Lucia records 19th COVID-19 case. Press release.
 279. "Info coronavirus Covid-19". gouv.nc (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 17 ജൂൺ 2020.
 280. "ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ: ຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19)" (ഭാഷ: ലാവോ). ശേഖരിച്ചത് 9 ജൂൺ 2020.
 281. "Updates - Government of the Commonwealth of Dominica". dominica.gov.dm. ശേഖരിച്ചത് 2 ജൂൺ 2020.
 282. "GOVERNMENT OF ST. KITTS AND NEVIS – COVID – 19 UPDATES". ശേഖരിച്ചത് 10 ജൂലൈ 2020.
 283. "COVID-19 Public update 30 April 2020". Falkland Islands Government. ശേഖരിച്ചത് 1 മേയ് 2020.
 284. "Coronavirus-ip nutaap siaruarnera malinnaaffigiuk" (ഭാഷ: ഡാനിഷ് and കലാല്ലിസട്ട്).
 285. Hines M, Deerwester J. "Holland America ships caught in COVID-19 pandemic dock in Florida; here's how disembarkation will work". USA TODAY (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 ഏപ്രിൽ 2020.
 286. "Statement Regarding Zaandam | Holland America Blog" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 1 ഏപ്രിൽ 2020.
 287. "Deal is done: Cruise ship with sick passengers and sister ship will be allowed to dock in Florida". NBC News (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 ഏപ്രിൽ 2020.
 288. "Indonesian crew member of virus-hit Zaandam cruise ship dies in Florida". South China Morning Post (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 10 ഏപ്രിൽ 2020. ശേഖരിച്ചത് 11 ഏപ്രിൽ 2020.
 289. Freeman M. "After two deaths on board, Coral Princess cruise ship gets Miami welcome". orlandosentinel.com. ശേഖരിച്ചത് 5 ഏപ്രിൽ 2020.
 290. "Passengers on the Coral Princess are still trying to get home". CNN Travel. 1 ജനുവരി 2020. ശേഖരിച്ചത് 19 ജൂൺ 2020.
 291. "Dichiarazione del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, 06.06.2020". Officialthe Holy See website. ശേഖരിച്ചത് 7 ജൂൺ 2020.
 292. "NO ACTIVE COVID-19 CASES ON MONTSERRAT". Government of Montserrat. ശേഖരിച്ചത് 16 മേയ് 2020.
 293. "Eleventh covid case in PNG, army barracks". RNZ (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 26 ജൂൺ 2020. ശേഖരിച്ചത് 26 ജൂൺ 2020.
 294. "BVI Reports No Active Cases Of COVID-19". 26 മേയ് 2020. ശേഖരിച്ചത് 26 മേയ് 2020.
 295. 295.0 295.1 "Zr.Ms. Dolfijn breekt reis af vanwege corona - Nieuwsbericht - Defensie.nl". www.defensie.nl (ഭാഷ: ഡച്ച്). 30 മാർച്ച് 2020.
 296. "RIVM De zorg voor morgen begint vandaag". www.rivm.nl (ഭാഷ: ഡച്ച്).
 297. "Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)". www.rivm.nl.
 298. "Bemanning onderzeeboot Dolfijn na corona-besmetting weer uit isolatie". Noordhollands Dagblad (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 19 ജൂൺ 2020.
 299. "Results Negative for COVID-19 in Sudden Death Investigation; All Three Confirmed Cases Now". COVID-19: The Anguillian Response. ശേഖരിച്ചത് 27 ഏപ്രിൽ 2020.
 300. "Friday, May 22nd: Address Island Governor Jonathan Johnson – ' 3 positive, 0 active'". Audio message via Saba-News. ശേഖരിച്ചത് 23 മേയ് 2020.
 301. "Current figures coronavirus Bonaire". BES-reporter. ശേഖരിച്ചത് 29 ഏപ്രിൽ 2020.
 302. "Coronavirus Update (COVID-19) Sint Eustatius May 5th 2020". The Government of Sint Eustatius via Facebook. ശേഖരിച്ചത് 6 മേയ് 2020.
 303. "Saint-Pierre et Miquelon : un "porteur sain", premier cas avéré de Covid-19". www.cnews.fr (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 5 ഏപ്രിൽ 2020.
 304. Mwai, Peter; Giles, Christopher (19 ജൂൺ 2020). "Coronavirus in Tanzania: What do we know?". BBC Reality Check.
 305. "Covid-19: Tanzania updates will resume after improvements at national laboratory". THECITIZEN (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 8 മേയ് 2020.
 306. "Zanzibar confirms 29 new cases, plus 11 recoveries". ippmedia.com (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 8 മേയ് 2020.
 307. "Covid-19: Tanzania updates will resume after improvements at national laboratory". THECITIZEN (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 8 മേയ് 2020.
 308. "Zanzibar confirms 29 new cases, plus 11 recoveries". ippmedia.com (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 8 മേയ് 2020.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:2019–20_coronavirus_pandemic_data&oldid=3376963" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്