ഫലകം:2019–20 coronavirus pandemic data

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Edit with the visual editor

ഇതും കാണുക: ഫലകം:കോവിഡ്-19 പകർച്ചവ്യാധി ഡാറ്റ/അന്താരാഷ്ട്ര മെഡിക്കൽ കേസുകൾ, ഫലകം:കോവിഡ്-19 ടെസ്റ്റിംഗ് രാജ്യങ്ങൾ തിരിച്ച്


പ്രധാന ലേഖനങ്ങൾ: COVID-19 pandemic, COVID-19 pandemic by country and territory


Location[lower-alpha 1] Cases[lower-alpha 2] Deaths[lower-alpha 3] Recov.[lower-alpha 4] Ref.
World[lower-alpha 5] 4,12,81,842 11,32,169 2,81,44,949 [2]
United States[lower-alpha 6] 84,33,007 2,25,399 53,46,220 [9][10]
India 77,06,946 1,16,616 68,74,518 [11]
Brazil 5,300,896 155,460 4,756,489 [12][13]
Russia[lower-alpha 7] 1,463,306 25,242 1,107,988 [14]
Argentina[lower-alpha 8] 1,037,312 27,519 840,507 [16][17]
Spain[lower-alpha 9] 1,005,295 34,336 No data [18]
Colombia 981,700 29,464 884,895 [19]
France[lower-alpha 10] 957,421 34,048 107,652 [20][21]
Peru 876,885 33,937 792,892 [22][23]
Mexico 867,559 87,415 632,037 [24]
United Kingdom[lower-alpha 11] 789,229 44,158 No data [26]
South Africa 708,359 18,741 641,706 [27][28]
Iran 550,757 31,650 442,674 [29]
Chile[lower-alpha 12] 495,637 13,719 468,269 [33]
Italy 449,648 36,832 257,374 [34]
Iraq 438,265 10,418 369,010 [35]
Bangladesh 394,827 5,747 310,532 [36][37]
Germany[lower-alpha 13] 393,537 10,014 306,051 [39][38]
Indonesia 3,77,541 12,959 3,01,006 [40]
Philippines 363,888 6,783 312,333 [41][42]
Turkey[lower-alpha 14] 353,426 9,513 308,446 [44]
Saudi Arabia 343,373 5,235 329,715 [45]
Pakistan 325,480 6,702 309,136 [46]
Ukraine[lower-alpha 15] 322,879 6,043 134,898 [47][48]
Israel[lower-alpha 16] 307,765 2,292 286,119 [49]
Belgium[lower-alpha 17] 253,386 10,539 No data [51][52]
Netherlands[lower-alpha 18] 253,134 6,873 No data [54][55]
Poland 214,686 4,019 102,204 [56][57]
Czech Republic 208,915 1,739 83,136 [58]
Canada[lower-alpha 19] 206,360 9,829 173,748 [61]
Romania 196,004 6,163 141,089 [62][63]
Morocco[lower-alpha 20] 182,580 3,079 151,634 [64]
Ecuador 155,625 12,453 134,187 [65][66]
Nepal 148,509 812 102,820 [67]
Bolivia 140,228 8,558 106,330 [68]
Qatar 130,210 225 127,093 [69]
Panama 126,435 2,597 102,725 [70]
Dominican Republic 122,398 2,206 100,051 [71]
United Arab Emirates 120,710 474 113,364 [72]
Kuwait 118,531 721 109,916 [73]
Oman 111,837 1,147 97,949 [74][75]
Kazakhstan 109,907 1,796 105,385 [76][77]
Sweden 107,355 5,929 No data [78]
Portugal 106,271 2,229 63,238 [79][80]
Egypt[lower-alpha 21] 105,883 6,155 98,516 [81]
Guatemala 102,219 3,546 91,604 [82]
Costa Rica 99,425 1,236 60,738 [83]
Japan[lower-alpha 22] 94,524 1,685 87,666 [84]
Switzerland[lower-alpha 23] 91,763 1,856 55,500 [85][86]
Ethiopia 91,118 1,384 44,506 [87]
Honduras 91,078 2,596 36,341 [88][89]
Belarus 90,380 945 81,501 [90]
Venezuela 88,035 753 81,626 [91]
China[lower-alpha 24] 85,729 4,634 80,850 [92]
Bahrain 78,907 308 75,424 [93]
Austria 71,844 941 53,970 [94]
Armenia 70,836 1,131 49,787 [95]
Moldova[lower-alpha 25] 68,791 1,630 49,702 [96]
Lebanon 65,577 536 30,470 [97]
Uzbekistan 64,335 538 61,423 [98]
Nigeria 61,667 1,125 56,880 [99]
Singapore 57,941 28 57,821 [100][101]
Paraguay 56,819 1,250 37,673 [102]
Algeria 55,081 1,880 38,482 [103][104]
Kyrgyzstan 54,006 1,122 46,726 [105]
Ireland 53,422 1,868 24,000 [106]
Hungary 52,212 1,305 15,254 [107]
Libya 51,625 765 28,440 [108][109]
Palestine 48,628 427 41,935 [110]
Ghana 47,461 312 46,752 [111]
Azerbaijan[lower-alpha 26] 46,593 642 40,448 [112]
Kenya 46,144 858 32,760 [113]
Tunisia 45,892 740 5,032 [114]
Jordan 43,620 443 7,223 [115]
Afghanistan 40,626 1,505 33,831 [116]
Myanmar 39,696 972 18,865 [117]
Serbia[lower-alpha 27] 37,120 780 No data [118]
Denmark[lower-alpha 28] 37,003 690 30,432 [119][120]
Bosnia and Herzegovina 36,315 1,031 25,779 [121]
Slovakia 35,330 115 8,763 [122]
Bulgaria 33,335 1,048 17,598 [123][124]
El Salvador 32,120 933 27,670 [125]
Croatia 29,850 406 22,064 [126]
Puerto Rico 29,717 774 No data [127][128]
Australia[lower-alpha 29] 27,466 905 25,159 [129]
Greece 27,334 534 9,989 [130]
South Korea 25,543 453 23,647 [131][132]
North Macedonia 24,836 862 17,905 [133][134]
Malaysia 23,804 204 15,417 [135]
Georgia[lower-alpha 30] 22,803 178 9,401 [136]
Cameroon 21,430 430 20,333 [137][138]
Ivory Coast 20,363 121 20,070 [139]
Albania 17,948 462 10,341 [140][141]
Kosovo 17,139 657 14,787 [142]
Norway[lower-alpha 31] 16,964 279 11,863 [145]
Madagascar 16,810 238 16,215 [146][147]
Montenegro 16,069 250 11,815 [148]
Zambia 16,000 346 15,168 [149][150]
Slovenia 15,982 200 No data [151][152]
Senegal 15,484 321 13,975 [153]
Finland[lower-alpha 32] 14,071 351 8,500 [156]
Sudan 13,700 836 6,764 [157][158]
Namibia 12,406 133 10,587 [159]
Luxembourg 11,671 138 8,473 [160]
Guinea 11,635 71 10,474 [161][162]
Mozambique 11,331 79 9,165 [163]
Maldives 11,316 37 10,284 [164]
DR Congo[lower-alpha 33] 11,066 303 10,362 [165]
Uganda 10,933 98 7,154 [166][167]
Tajikistan 10,613 80 9,668 [168]
Haiti 8,979 231 7,303 [169]
Gabon 8,901 54 8,479 [170]
Lithuania 8,663 125 3,773 [171][172]
Jamaica 8,445 174 4,016 [173][174]
Angola 8,338 255 3,040 [175]
Zimbabwe 8,215 236 6,725 [176]
Cape Verde 8,033 90 6,835 [177]
Mauritania 7,607 163 7,342 [178]
Cuba[lower-alpha 34] 6,368 127 5,814 [179]
Bahamas[lower-alpha 35] 6,051 127 3,633 [180][181]
Sri Lanka 5,977 13 3,501 [182][183]
Malawi 5,864 183 4,762 [184]
Eswatini 5,805 116 5,453 [185]
Djibouti 5,512 61 5,387 [186]
Donetsk PR[lower-alpha 36] 5,509 385 2,461 [187]
Nicaragua 5,353 154 4,225 [56][188]
Trinidad and Tobago 5,392 101 3,832 [189][190]
Hong Kong 5,270 105 5,004 [191]
Syria[lower-alpha 37] 5,224 257 1,629 [192]
Congo[lower-alpha 38] 5,156 92 3,887 [193][194]
Suriname 5,150 109 4,991 [195]
Malta 5,137 49 3,384 [196]
French Polynesia 5,099 19 3,474 [197][198]
Equatorial Guinea 5,074 83 4,954 [199]
Rwanda 5,012 34 4,798 [200][201]
Central African Republic 4,854 62 1,924 [202]
Aruba 4,369 36 4,084 [203]
Botswana[lower-alpha 39] 4,274 21 915 [204][205]
Estonia 4,247 71 3,366 [206][207]
Iceland 4,230 10 3,013 [208]
Guam[lower-alpha 40] 3,968 69 2,398 [9][209]
Latvia 3,958 49 1,357 [56][210]
Somalia[lower-alpha 41] 3,897 102 3,166 [211]
Guyana 3,850 116 2,839 [212][213]
Andorra 3,811 63 2,470 [214]
Thailand 3,719 59 3,514 [215]
The Gambia 3,657 118 2,658 [216]
Mali 3,428 132 2,599 [217]
Cyprus[lower-alpha 42] 2,966 25 1,444 [218]
Belize 2,937 46 1,756 [219]
South Sudan 2,870 55 1,290 [220][221]
Uruguay[lower-alpha 43] 2,663 53 2,172 [222]
Abkhazia[lower-alpha 44] 2,579 27 1,167 [223]
Benin 2,557 41 2,330 [224][225]
Burkina Faso 2,406 65 1,824 [226][227]
Guinea-Bissau 2,403 41 1,818 [228][229]
Sierra Leone 2,337 73 1,771 [230][231]
Togo 2,120 51 1,561 [232]
Yemen 2,057 597 1,344 [233]
Lesotho 1,918 43 961 [234][235]
New Zealand 1,558 25 1,475 [236]
Chad 1,404 96 1,221 [237]
Liberia 1,385 82 1,276 [238]
Luhansk PR[lower-alpha 36] 1,358 60 1,031 [239]
U.S. Virgin Islands 1,337 21 1,303 [240]
Niger 1,212 69 1,128 [241]
Vietnam 1,144 35 1,046 [242]
USS Theodore Roosevelt[lower-alpha 40] 1,102 1 751 [243][244]
Charles de Gaulle[lower-alpha 45] 1,081 0 0 [245]
Somaliland[lower-alpha 46] 1,033 34 971 [249][250]
São Tomé and Príncipe 935 15 898 [251]
Northern Cyprus[lower-alpha 47] 871 5 795 [252]
Curaçao 785 1 479 [253]
San Marino 774 42 690 [254]
Sint Maarten 769 22 681 [255]
Diamond Princess[lower-alpha 22] 712 14 653 [256][257]
Turks and Caicos Islands 698 6 688 [258]
Gibraltar 608 0 471 [259]
Papua New Guinea 583 7 545 [260]
Taiwan[lower-alpha 48] 548 7 497 [262]
Burundi 536 1 497 [263]
Jersey 516 32 416 [264]
Comoros 502 7 485 [265]
Faroe Islands 488 0 473 [266][267]
Mauritius 419 10 379 [268]
Eritrea 414 0 372 [269]
Artsakh[lower-alpha 49] 404 2 337 [270]
Isle of Man[lower-alpha 50] 348 24 317 [271]
Bhutan 332 0 306 [272]
Mongolia 328 0 312 [273]
Cambodia 286 0 280 [274]
Monaco 273 2 231 [275]
Guernsey 259 13 245 [276]
Liechtenstein 252 1 145 [277]
Cayman Islands 235 1 214 [278]
Barbados 222 7 205 [279]
Bermuda 188 9 174 [280]
Seychelles 151 0 148 [281][282]
Costa Atlantica 148 0 148 [283][284]
Brunei 148 3 143 [285][286]
Bonaire 131 3 120 [287]
Greg Mortimer[lower-alpha 43] 128 1 No data [288][289]
Antigua and Barbuda 122 3 101 [290][291]
South Ossetia[lower-alpha 51] 90 0 90 [270]
Northern Mariana Islands 77 2 19 [292]
British Virgin Islands 71 1 66 [293]
Saint Vincent[lower-alpha 52] 68 0 64 [294][295]
Macau 46 0 46 [296]
Saint Lucia 39 0 27 [297][298]
Dominica 35 0 29 [299][300]
Fiji 33 2 30 [301]
Sahrawi Arab DR[lower-alpha 53] 28 2 26 [302]
East Timor 27 0 27 [303]
New Caledonia 27 0 27 [304]
Vatican City 27 0 15 [305][306]
Grenada 25 0 24 [307][308]
Laos 23 0 22 [309]
Saint Kitts and Nevis 19 0 19 [310]
Saint Pierre and Miquelon 16 0 5 [311][312]
Greenland 16 0 14 [313][314]
Falkland Islands 13 0 13 [315]
Montserrat 13 1 11 [316]
MS Zaandam[lower-alpha 54] 13 4 No data [319][320]
Sint Eustatius 13 0 4 [321]
Coral Princess[lower-alpha 55] 12 3 No data [323]
HNLMS Dolfijn[lower-alpha 56] 8 0 8 [324][327]
Saba 5 0 5 [328]
Anguilla 3 0 3 [329]
Solomon Islands 3 0 0 [330]
Wallis and Futuna 1 0 0 [331]
Tanzania[lower-alpha 57] No data No data No data [333][334]
As of 22 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC) · History of cases · History of deaths
Notes
 1. Location: Countries, territories, and international conveyances where cases were diagnosed. The nationality of the infected and the origin of infection may vary. For some countries, cases are split into respective territories and noted accordingly.
 2. Cases: This number shows the cumulative number of confirmed human cases reported to date. The actual number of infections and cases is likely to be higher than reported.[1] Reporting criteria and testing capacity vary between locations.
 3. Deaths: Reporting criteria vary between locations.
 4. Recoveries: May not correspond to actual current figures and not all recoveries may be reported. Reporting criteria vary between locations and some countries do not report recoveries.
 5. The worldwide totals for cases, deaths and recoveries are taken from the Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center. They are not sums of the figures for the listed countries and territories.
 6. United States
  1. Figures include cases identified on the Grand Princess.
  2. Figures do not include the unincorporated territories of Puerto Rico, Guam, Northern Marian Islands, and U.S Virgin Islands, all of which are listed separately.
  3. Not all states or overseas territories report recovery data.
  4. Cases include clinically diagnosed cases as per CDC guidelines.[3]
  5. Recoveries and deaths include probable deaths and people released from quarantine as per CDC guidelines.[4][5][6]
  6. Figures from the United States Department of Defense are only released on a branch-by branch basis since April 2020, without distinction between domestic and foreign deployment, and cases may be reported to local health authorities.[7]
  7. Cases for the USS Theodore Roosevelt, currently docked at Guam, are reported separate from national figures but included in the Navy's totals.
  8. There is also one case reported from Guantanamo Bay Naval Base not included in any other nation or territory's counts.[8] Since April 2020, the United States Department of Defense has directed all bases, including Guantanamo Bay, to not publish case statistics.[7]
 7. Russia
  1. Including cases from the disputed Crimea and Sevastopol.
  2. Excluding cases from the Diamond Princess cruise ship, which are classified as "on an international conveyance".
 8. Argentina
  1. Excluding confirmed cases on the claimed territory of the Falkland Islands. Since 11 April, the Argentine Ministry of Health includes them in their official reports.[15]
 9. Spain
  1. The figure for cases excludes serology–confirmed cases.
  2. As of 19 May 2020, the Spanish government does not publish the number of recoveries. The last update on 18 May reported 150,376 recovered patients.
 10. France
  1. Including overseas regions of French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte and Réunion, and collectivities of Saint Barthélemy and Saint Martin.
  2. Excluding collectivities of New Caledonia, French Polynesia and Saint Pierre and Miquelon.
  3. Recoveries only include hospitalized cases.[20]
  4. Figures for total confirmed cases and total deaths include data from both hospital and nursing home (ESMS: établissements sociaux et médico-sociaux).[20]
 11. United Kingdom
  1. Excluding all British Overseas Territories and Crown dependencies.
  2. As of 23 March 2020, the UK government does not publish the number of recoveries. The last update on 22 March reported 135 recovered patients.[25]
 12. Chile
  1. Including the special territory of Easter Island.
  2. The Chilean Ministry of Health considered all cases as "recovered" after 14 days since the initial symptoms of the virus, no matter the health situation of the infected or if following tests indicate the continuing presence of the virus. The only exception were casualties, which are not included as recovered.[30]
  3. Deaths only include cases with positive PCR tests and catalogued as "COVID-19 related death" by the Civil Registry and Identification Service. This number is informed on the daily reports of the Ministry of Health. A report with the total number of deaths, including suspected cases without PCR test, is released weekly since 20 June 2020.[31] In the latest report (16 October 2020), the number of total deaths is 18,248.[32]
 13. Germany
  1. Not all state authorities count recoveries.[38]
  2. Recoveries include estimations by the Robert Koch Institute.[38][39]
 14. Turkey
  1. Since 29 July, the Ministry of Health has not been publishing the total number of positive cases. Instead, symptomatic coronavirus cases have been being shown as "patients."[43]
 15. Ukraine
  1. Excluding cases from the disputed Crimea and Sevastopol. Cases in these territories are included in the Russian total.
  2. Excluding cases from the unrecognized Donetsk and Lugansk People's Republics.
 16. Israel
  1. Including cases from the disputed Golan Heights.
  2. Excluding cases from the Occupied Palestinian Territories.
 17. Belgium
  1. The number of deaths also includes untested cases and cases in retirement homes that presumably died because of COVID-19, whilst most countries only include deaths of tested cases in hospitals.[50]
 18. Netherlands
  1. The Kingdom of the Netherlands consists of a) the Netherlands* [the country as opposed to the kingdom; listed here], which in turn includes the Caribbean Netherlands, that are made up of the special municipalities Bonaire*, Saba* and Sint Eustatius*; b) Aruba*; c) Curaçao*; and d) Sint Maarten*. All regions marked with an asterisk are listed separately.
  2. The Dutch Government agency RIVM, responsible for the constituent country the Netherlands, does not count its number of recoveries.[53]
 19. Canada
  1. On 17 July 2020, Quebec, Canada, revised its criteria on recoveries. The Institut national de santé publique claims that "the previous method resulted in 'significant underestimations' of recovered cases."[59] This change resulted in a drop of active cases nationwide, from a total of 27,603 on 16 July to 4,058 on 17 July.[60]
 20. Morocco
  1. Including cases in the disputed Western Sahara territory controlled by Morocco.
  2. Excluding the de facto state of the Sahrawi Arab Democratic Republic.
 21. Egypt
  1. Includes cases identified on the MS River Anuket.
 22. 22.0 22.1 Diamond Princess and Japan
  1. The British cruise ship Diamond Princess was in Japanese waters, and the Japanese administration was asked to manage its quarantine, with the passengers having not entered Japan. Therefore, this case is included in neither the Japanese nor British official counts. The World Health Organization classifies the cases as being located "on an international conveyance".
 23. Switzerland
  1. Recoveries are estimates by the Tribune de Genève.
 24. China
  1. Excluding 403 asymptomatic cases under medical observation 20 ഒക്ടോബർ 2020—ലെ കണക്കുപ്രകാരം.
  2. Asymptomatic cases were not reported before 31 March 2020.
  3. Excluding Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau.
  4. Does not include Taiwan.
 25. Moldova
  1. Including the disputed territory of Transnistria.
 26. Azerbaijan
  1. Excluding the self-declared state of Artsakh.
 27. Serbia
  1. Excluding cases from the disputed territory of Kosovo.
 28. Denmark
  1. The autonomous territories of the Faroe Islands and Greenland are listed separately.
 29. Australia
  1. Excluding the cases from Diamond Princess cruise ship which are classified as "on an international conveyance". Ten cases, including one fatality recorded by the Australian government.
 30. Georgia
  1. Excluding the de facto states of Abkhazia and South Ossetia.
 31. Norway
  1. Estimation of the number of infected:
   • As of 23 March 2020, according to figures from just over 40 per cent of all GPs in Norway, 20,200 patients have been registered with the "corona code" R991. The figure includes both cases where the patient has been diagnosed with coronavirus infection through testing, and where the GP has used the "corona code" after assessing the patient's symptoms against the criteria by the Norwegian Institute of Public Health.[143]
   • As of 24 March 2020, the Norwegian Institute of Public Health estimates that between 7,120 and 23,140 Norwegians are infected with the coronavirus.[144]
 32. Finland
  1. Including the autonomous region of the Åland Islands.
  2. The number of recoveries is an estimate based on reported cases which were reported at least two weeks ago and there is no other monitoring data on the course of the disease.[154] The exact number of recoveries is not known, as only a small proportion of patients have been hospitalized.[155]
 33. DR Congo
 34. Cuba
  1. Includes cases on the MS Braemar.
  2. Excluding cases from Guantanamo Bay, which is governed by the United States.
 35. Bahamas
  1. Some of these deaths may still be under investigation as stated in the Ministry's press release.
 36. 36.0 36.1 Donetsk and Luhansk People's Republic
  1. Note that these territories are distinct from the Ukraine-administered regions of the Donetsk and Luhansk Oblasts.
 37. Syria
  1. Excluding cases from the disputed Golan Heights.
 38. Congo
  1. Also known as the Republic of the Congo and not to be confused with the DR Congo.
 39. Botswana
  1. 1,335 people who tested positive have been voluntarily repatriated to their respective countries and are not part of the confirmed case count as a result the Government of Botswana does not include the transferred-out cases.[204]
 40. 40.0 40.1 Guam and USS Theodore Roosevelt
  1. Cases for the USS Theodore Roosevelt, currently docked at Guam, are reported separately.
 41. Somalia
  1. Excluding the de facto state of Somaliland.
 42. Cyprus
 43. 43.0 43.1 Greg Mortimer and Uruguay
  1. Although currently anchored off the coast of Uruguay, cases for the Greg Mortimer are currently reported separately. Six have been transferred inland for hospitalization.
 44. Abkhazia
  1. Cases from this de facto state are not counted by Georgia.
 45. Charles de Gaulle
  1. Including cases on the escort frigate Chevalier Paul.
  2. Florence Parly, Minister of the Armed Forces, reported to the National Assembly's National Defense and Armed Forces Committee [fr] that 2010 sailors of the carrier battle group led by Charles de Gaulle had been tested, with 1081 tests returning positive so far.[245] Many of these cases were aboard Charles de Gaulle, some of the cases were reportedly aboard French frigate Chevalier Paul, and it is unclear if any other ships in the battle group had cases on board.[246][247][248]
 46. Somaliland
  1. Cases from this de facto state are not counted by Somalia.
 47. Northern Cyprus
  1. Cases from this de facto state are not counted by Cyprus.
 48. Taiwan
  1. Including cases from the ROCS Pan Shi.[261]
 49. Artsakh
  1. Cases from this de facto state are not counted by Azerbaijan.
 50. Isle of Man
  1. Recoveries are presumed. Defined as "An individual testing positive for coronavirus who completes the 14 day self-isolation period from the onset of symptoms who is at home on day 15, or an individual who is discharged from hospital following more severe symptoms."[271]
 51. South Ossetia
  1. Cases from this de facto state are not counted by Georgia.
 52. Saint Vincent
  1. The sovereign state of Saint Vincent and the Grenadines.
 53. Sahrawi Arab Democratic Republic
  1. Cases from this de facto state are not counted by Morocco.
 54. MS Zaandam
  1. Including cases from MS Rotterdam.
  2. The MS Rotterdam rendezvoused with the Zaandam on 26 March off the coast of Panama City to provide support and evacuate healthy passengers. Both have since docked in Florida.[317][318]
  3. MS Zaandam and Rotterdam's numbers are currently not counted in any national figures.
 55. Coral Princess
  1. The cruise ship Coral Princess has tested positive cases since early April 2020 and has since docked in Miami.[322]
  2. Coral Princess's numbers are currently not counted in any national figures.
 56. HNLMS Dolfijn
  1. All 8 cases currently associated with Dolfijn were reported while the submarine was at sea in the waters between Scotland and the Netherlands.[324]
  2. It is unclear whether the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) is including these cases in their total count, but neither their daily update details nor their daily epidemiological situation reports appear to have mentioned the ship, with a breakdown of cases listing the twelve provinces of the country of the Netherlands (as opposed to the kingdom) accounting for all the cases in the total count.[325][326]
 57. Tanzania
  1. Figures for Tanzania are "No data" as the country stopped publishing figures on coronavirus cases on 29 April.[332] Figures as of that date were 509 cases, 21 deaths, and 183 recoveries.[333][334]

[നിർമ്മിക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
 1. Lau H, Khosrawipour V, Kocbach P, Mikolajczyk A, Ichii H, Schubert J, മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (മാർച്ച് 2020). "Internationally lost COVID-19 cases". Journal of Microbiology, Immunology, and Infection [Wei Mian Yu Gan Ran Zia Zhi]. 53 (3): 454–458. doi:10.1016/j.jmii.2020.03.013. PMC 7102572. PMID 32205091.
 2. "COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)". ArcGIS. Johns Hopkins University. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 3. CDC (7 മേയ് 2020). "Cases in U.S." Centers for Disease Control and Prevention.
 4. CDC (23 ഏപ്രിൽ 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in the U.S." Centers for Disease Control and Prevention (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 ഏപ്രിൽ 2020.
 5. CDC (11 ഫെബ്രുവരി 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Centers for Disease Control and Prevention (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 ഏപ്രിൽ 2020.
 6. CDC (11 ഫെബ്രുവരി 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Centers for Disease Control and Prevention (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 ഏപ്രിൽ 2020.
 7. 7.0 7.1 Borunda, Daniel. "Coronavirus: Fort Bliss stops releasing numbers of COVID-19 cases after Pentagon order". El Paso Times (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 4 ഏപ്രിൽ 2020. Unknown parameter |name-list-style= ignored (help)
 8. "Naval Station Guantanamo Bay Announces Positive COVID-19 Case". www.navy.mil (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Naval Station Guantanamo Bay, Cuba Public Affairs. ശേഖരിച്ചത് 3 ഏപ്രിൽ 2020.
 9. 9.0 9.1 "COVID-19/Coronavirus Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada". 1point3acres. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 10. "Our Data". The COVID Tracking Project (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 11 ഒക്ടോബർ 2020.
 11. "Home – Ministry of Health and Family Welfare – GOI". mohfw.gov.in (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 12. "Painel Coronavírus" (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Ministry of Health (Brazil). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 13. "Casos e mortes por coronavírus no Brasil em 22 de outubro, segundo consórcio de veículos de imprensa (atualização das 8h)". G1 (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 14. Оперативные данные. По состоянию на 22 октября 10:40. Стопкоронавирус.рф (ഭാഷ: റഷ്യൻ). 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 15. Niebieskikwiat, Natasha (13 ഏപ്രിൽ 2020). "Coronavirus en Argentina: los casos de las Islas Malvinas se incluirán en el total nacional". Clarín (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Unknown parameter |name-list-style= ignored (help)
 16. "Información epidemiológica" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 17. "REPORTE DIARIO MATUTINO NRO 371 SITUACIÓN DE COVID-19 EN ARGENTINA" (PDF) (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud. ശേഖരിച്ചത് 16 സെപ്റ്റംബർ 2020.
 18. "La pandemia del coronavirus, en datos, mapas y gráficos". RTVE (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 19. "CORONAVIRUS (COVID-19)". covid19.minsalud.gov.co. 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 20. 20.0 20.1 20.2 "info coronavirus covid-19". Gouvernement.fr (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 21. "COVID-19 : bilan et chiffres clés en France". www.santepubliquefrance.fr (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 22. Ministry of Health (Peru) (21 ഒക്ടോബർ 2020). "Sala Situactional COVID-19 Perú" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്).
 23. "Minsa: Casos confirmados por coronavirus Covid-19 ascienden a 876 885 en el Perú (Comunicado N°279)". gob.pe (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 24. "Covid-19 Mexico" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Instituciones del Gobierno de México. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 25. "Historic data". Public Health England. ശേഖരിച്ചത് 4 ഏപ്രിൽ 2020.
 26. "Coronavirus (COVID-19) in the UK". coronavirus.data.gov.uk. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 27. "COVID-19 Statistics in South Africa". sacoronavirus.co.za (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 28. Dr Zweli Mkhize [DrZweliMkhize] (18 സെപ്റ്റംബർ 2020). "As of today, the total number of confirmed #COVID19 cases is 703 793, the total number of deaths is 18 471 and the total number of recoveries is 634 543" (Tweet) (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 19 സെപ്റ്റംബർ 2020 – via Twitter.
 29. "COVID-19 kills 304 more Iranians over past 24 hours". IRNA (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 30. Vega, Matías (25 മേയ് 2020). ""Recuperados" podrían estar en la UCI: Mañalich aclara que cuentan a quienes dejan de contagiar". BioBioChile (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 26 മേയ് 2020.
 31. "Gobierno informa 3.069 fallecidos sospechosos de Covid-19". Cooperativa.cl (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 20 ജൂൺ 2020. ശേഖരിച്ചത് 20 ജൂൺ 2020.
 32. "Informe Epidemiológico 60 – Enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19)" (PDF). Department of Statistics and Health Information – Ministry of Health of Chile (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 16 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 19 ഒക്ടോബർ 2020.
 33. "Casos confirmados COVID-19". Gobierno de Chile (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 34. "COVID-19 ITALIA" [COVID-19 ITALY]. opendatadpc.maps.arcgis.com (ഭാഷ: ഇറ്റാലിയൻ). Protezione Civile. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 35. "الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم الاحد الموافق ١٨ تشرين الاول ٢٠٢٠". Facebook (ഭാഷ: അറബിക്). Ministry of Health of Iraq. 20 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 36. করোনা ভাইরাস ইনফো ২০১৯. corona.gov.bd (ഭാഷ: Bengali). ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 37. "কোভিড-১৯ ট্র্যাকার | বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)" [COVID-19 Tracker]. covid19tracker.gov.bd. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 38. 38.0 38.1 38.2 "Wie sich das Coronavirus in Ihrer Region ausbreitet" [How the coronavirus affects your region] (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). Zeit Online. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 39. 39.0 39.1 "Corona-Karte Deutschland: COVID-19 live in allen Landkreisen und Bundesländern". Tagesspiegel (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 40. "Peta Sebaran". ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 41. "COVID-19 CASE BULLETIN". Department of Health (Philippines). ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 42. "COVID-19 Tracker". Department of Health (Philippines). ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 43. "Turkey has only been publishing symptomatic coronavirus cases - minister". Reuters. 30 സെപ്റ്റംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 7 ഒക്ടോബർ 2020.
 44. "T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Genel Koronavirüs Tablosu". covid19.saglik.gov.tr. 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 45. "COVID 19 Dashboard: Saudi Arabia" (ഭാഷ: അറബിക്). Ministry of Health (Saudi Arabia). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 46. "COVID-19 Health Advisory Platform by Ministry of National Health Services Regulations and Coordination". covid.gov.pk. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 47. "Operational information on the spread of coronavirus infection 2019-nCoV". Ministry of Healthcare (Ukraine). ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 48. "МОЗ повідомляє". Ministry of Healthcare (Ukraine). 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 49. נגיף הקורונה בישראל – תמונת מצב כללית [Corona virus in Israel] (ഭാഷ: ഹീബ്രു). ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 50. "Nieuw gemor over Belgische rapportering coronadoden". De Tijd. 20 ഏപ്രിൽ 2020.
 51. "Coronavirus COVID-19". info-coronavirus.be (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 52. "COVID-19 – Epidemiologische situatie". Sciensano (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 53. "Coronavirus in the Netherlands: the questions you want answered". Dutch News. ശേഖരിച്ചത് 30 മാർച്ച് 2020.
 54. "Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)" (ഭാഷ: ഡച്ച്). RIVM. 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 19 ഒക്ടോബർ 2020.
 55. "Statistieken over het Coronavirus en COVID-19". allecijfers.nl. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 56. 56.0 56.1 56.2 "Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)". ArcGIS. Johns Hopkins CSSE. ശേഖരിച്ചത് 6 ഒക്ടോബർ 2020.
 57. "Ministerstwo Zdrowia". Twitter (ഭാഷ: പോളിഷ്). Ministry of Health (Poland). 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 58. "COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR" (ഭാഷ: ചെക്ക്). Ministry of Health (Czech Republic). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 59. Shah, Maryam (17 ജൂലൈ 2020). "88% of Canada's coronavirus cases are considered recovered". Global News (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). മൂലതാളിൽ നിന്നും 18 ജൂലൈ 2020-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 18 ജൂലൈ 2020.
 60. Forani, Jonathan. "Active coronavirus cases in Canada plummet as Quebec changes recovery criteria". CTV News. മൂലതാളിൽ നിന്നും 18 ജൂലൈ 2020-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 18 ജൂലൈ 2020.
 61. "Tracking every case of COVID-19 in Canada". CTV News. 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 62. "Comunicate de presă". Ministry of Internal Affairs (ഭാഷ: റൊമാനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 63. "Comunicate de presă". Ministry of Health (ഭാഷ: റൊമാനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 64. "Covid-19: Morocco Records 3,577 New Cases, 2,796 Recoveries over Past 24 Hours". Maghreb Arabe Press. 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 65. "Las cifras del COVID-19 en Ecuador" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 66. "Salud_Ec". Twitter (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud Pública. 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 67. "COVID-19 Dashboard" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Ministry of Health and Population (Nepal). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 68. "Datos Oficiales". Bolivia Segura (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 69. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Ministry of Public Health Qatar. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 70. Ministerio de Salud de Panama [MINSAPma] (21 ഒക്ടോബർ 2020). "Compartimos la actualización de datos sobre #COVID19 en nuestro país" (Tweet) (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020 – via Twitter.
 71. "Homepage". Dominican Today (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 72. "UAE CORONAVIRUS (COVID-19) UPDATES". UAE's national emergency crisis and disaster management authority. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 73. "COVID 19 Updates .::. Home". corona.e.gov.kw. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 74. "Covid-19 cases in Oman". Ministry of Health. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 75. "Total Confirmed Covid-19 Cases in Sultanate Stand at 108296". Ministry of Information of Oman. ശേഖരിച്ചത് 19 ഒക്ടോബർ 2020.
 76. Ситуация с коронавирусом официально. coronavirus2020.kz (ഭാഷ: റഷ്യൻ). Kazinform. 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 77. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі (ഭാഷ: കസാഖ്). Kazakhstan Ministry of Healthcare. ശേഖരിച്ചത് 27 സെപ്റ്റംബർ 2020.
 78. "Antal fall av covid-19 i Sverige – data uppdateras 11:30 och siffrorna är tillgängliga 14:00". Public Health Agency of Sweden – Official statistics at arcgis (ഭാഷ: സ്വീഡിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020. Lay summaryAntal fall av covid-19 – Statistik – antal fall covid-19. Data updated daily at 11:30 [CEST]
 79. "Ponto de Situação Atual em Portugal" (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Direção-Geral da Saúde. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 80. "Já se encontra disponível o relatório de situação de hoje, 21 de outubro" (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Direção-Geral da Saúde. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 81. وزيرة الصحة تتابع مستجدات فيروس كورونا وتوجه بتذليل أي تحديات لسير العمل بالمستشفيات. Facebook (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 82. "Coronavirus" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud Pública (Guatemala). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 83. "Situacion Nacional Covid-19" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud (Costa Rica). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 84. 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年10月21日版. Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan) (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 85. "Current situation in Switzerland". Federal Office of Public Health. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 86. "Cas d'infection au Sars-CoV-2 en Suisse". Tribune de Genève (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 87. "Covid-19!". covid19.et (ഭാഷ: അംഹാരിക്). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 88. Secretaría de Salud [saludhn] (21 ഒക്ടോബർ 2020). "COMUNICADO No.227 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER)" (Tweet) (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020 – via Twitter.
 89. "DATOS ESTADÍSTICOS COVID-19" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Secretaria de Salud de Honduras. 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 90. "Минздрав сообщил, сколько новых случаев COVID-19 в Беларуси за сутки". tut.by (ഭാഷ: റഷ്യൻ). 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 91. "Estadísticas Venezuela". MPPS COVID Patria (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 92. 截至10月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况 (ഭാഷ: ചൈനീസ്). National Health Commission. 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 93. "Covid-19 Updates". Ministry of Health (Bahrain). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 94. "Bundesministerium für Inneres: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus" (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). Innenministerium. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 95. Հաստատված դեպքերն ըստ օրերի – NCDC Armenia (ഭാഷ: അർമേനിയൻ). 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 96. "COVID-19 în Republica Moldova: situaţia la zi". gismoldova.maps.arcgis.com (ഭാഷ: റൊമാനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 97. الجمهورية اللبنانية – وزارة اﻹعلام – الموقع الرسمي لمتابعة أخبار فيروس الكورونا في لبنان (ഭാഷ: അറബിക്). Lebanese Ministry of Information. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 98. Коронавирусная инфекция (COVID-19). coronavirus.uz (ഭാഷ: റഷ്യൻ). 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 99. "NCDC Covid-19 Page". Nigeria Centre for Disease Control. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 100. "Updates on COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Local Situation". Ministry of Health (Singapore). 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 101. "COVID-19 (Coronavirus Disease 2019)". Ministry of Health (Singapore). 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 102. "CONTADOR OFICIAL COVID-19 EN PARAGUAY" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 103. "COVID-19 : Carte épidémiologique" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Ministry of Health, Population, and Hospital Reform (Algeria). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.(registration required)
 104. "Algeria COVID-19 Tracker". dz-covid19.com. 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 105. Информации (ഭാഷ: റഷ്യൻ). Ministry of Health (Kyrgyz Republic). 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 106. "Latest updates on COVID-19 (Coronavirus)". Department of Health (Ireland). 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 107. "Tájékoztató oldal a koronavírusról Aktualis". koronavirus.gov.hu. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 108. البوابة الجغرافية لمراقبة انتشار فيروس كورونا في ليبيا. ncdc.org.ly (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 109. #التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 20 سبتمبر 2020م وفقا للبيان رقم 210. www.facebook.com (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 110. فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين [Corona Virus (COVID-19) in Palestine]. corona.ps (ഭാഷ: അറബിക്). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 111. "COVID-19 Updates". ghanahealthservice.org. 19 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 112. "Azərbaycanda cari vəziyyət". koronavirusinfo.az (ഭാഷ: അസർബൈജാനി). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 113. MOH_Kenya (21 ഒക്ടോബർ 2020). "COVID-19 UPDATE" (Tweet) – via Twitter.
 114. "Ministère de la santé وزارة الصحة". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 115. فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩). corona.moh.gov.jo. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 116. "Afghanistan Covid-19 Cases". Ministry of Public Health (Afghanistan). 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 117. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Dashboard (Myanmar)". doph.maps.arcgis.com. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 118. "Latest Information about COVID-19 in the Republic of Serbia". covid19.rs. Ministry of Health (Serbia). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 119. "Tal og overvågning af COVID-19" (ഭാഷ: ഡാനിഷ്). Sundhedsstyrelsen (Danish Health Authority). 17 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 120. "Statens Serum Institut – COVID-19 – Danmark" (ഭാഷ: ഡാനിഷ്). Statens Serum Institut (State Serum Institute). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 121. "COVID-19 in Bosnia and Herzegovina". Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 122. "Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic in numbers". korona.gov.sk (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). National Health Information Center. 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 123. 998 са новите случаи на COVID-19, потвърдени у нас през последното денонощие (ഭാഷ: ബൾഗേറിയൻ). Ministry of Health (Bulgaria). 17 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 17 ഒക്ടോബർ 2020.
 124. "COVID-19 in Bulgaria". coronavirus.bg. 20 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 125. "SITUACIÓN NACIONAL". covid19.gob.sv (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministry of Health (El Salvador). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 126. "Službena stranica Vlade". Croatian Institute of Public Health. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 127. "RESULTADO DE PRUEBAS PARA COVID-19 EN PUERTO RICO" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Departamento de Salud de Puerto Rico. ശേഖരിച്ചത് 21 സെപ്റ്റംബർ 2020.
 128. "Puerto Rico COVID-19" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 129. "Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers". Australian Government Department of Health. 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 130. covid19 Ελλάδα. Υπουργείο Υγείας (ഭാഷ: ഗ്രീക്ക്). 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 131. "Coronavirus Disease-19, Republic of Korea". ncov.mohw.go.kr (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Ministry of Health and Welfare (South Korea). ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 132. "Press Release". cdc.go.kr (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Korea Centers for Disease Control and Prevention. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 133. "Latest information on COVID-19 and measures for prevention of spreading issued by the Government". Ministry of Health (North Macedonia). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 134. "Real-time Coronavirus condition in North Macedonia". gdi.net (ഭാഷ: മാസിഡോണിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 135. "Situasi Semasa Pandemik COVID-19 Di Malaysia" [Recent Situation of COVID-19 Pandemic In Malaysia] (ഭാഷ: മലെയ്). Ministry of Health (Malaysia). 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 136. "StopCOV.ge". ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 137. "STATISTIQUES COVID-19". covid19.minsante.cm (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 20 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2020.
 138. "Point Statistiques Covid 19". Journal du Cameroun (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 20 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2020.
 139. "Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 140. "Lajme Archives". Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (ഭാഷ: അൽബേനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 141. "Coronavirus Albania Statistika" (ഭാഷ: അൽബേനിയൻ). Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 142. "Covid-19". Koha Ditore (ഭാഷ: അൽബേനിയൻ). 18 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2020.
 143. Venli, Vegard (23 മാർച്ച് 2020). "20.200 personer registrert med korona-diagnose". NRK. Unknown parameter |name-list-style= ignored (help)
 144. Kristensen, Mette (24 മാർച്ച് 2020). "FHI: 23.000 kan være koronasmittet". NRK. Unknown parameter |name-list-style= ignored (help)
 145. Nilsen, Av Sondre; Skjetne, Oda Leraan; Sfrintzeris, Yasmin; Røset, Hanna Haug; Hunshamar, Carina; Fraser, Sofie; Løkkevik, Ole. "Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden". VG Nett. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020. Unknown parameter |name-list-style= ignored (help)
 146. "Situation Covid-19" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Ministry of Public Health (Madagascar). 16 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 19 ഒക്ടോബർ 2020.
 147. "Bilan hebdomadaire sur la situation de l'épidémie de Covid-19 à Madagascar". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 16 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 17 ഒക്ടോബർ 2020.
 148. "Virus korona COVID 19" (ഭാഷ: Montenegrin). Government of Montenegro. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 149. ZMPublicHealth (21 ഒക്ടോബർ 2020). "COVID19 update" (Tweet) – via Twitter.
 150. "Ministry of Health Zambia". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 14 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 151. "Statistični pregled koronavirusa v Sloveniji". www.rtvslo.si. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 152. "Coronavirus disease COVID-19". Ministry of Health. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 153. "Coronavirus : Riposte à l'épidémie : Tableau Récapitulatif des dons"" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Ministry of Health and Social Action (Senegal). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 154. "Tilannekatsaus koronaviruksesta" [Situation report on the coronavirus]. Finnish Institute for Health and Welfare. ശേഖരിച്ചത് 12 സെപ്റ്റംബർ 2020.
 155. Särkkä, Heini (1 ഏപ്രിൽ 2020). "HUS:n ylilääkäri: Suomessa satoja koronasta parantuneita – vanhimmat yli 80-vuotiaita". Ilta-Sanomat (ഭാഷ: ഫിന്നിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 17 ഏപ്രിൽ 2020. Unknown parameter |name-list-style= ignored (help)
 156. "Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19)". experience.arcgis.com. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 157. The official page of the Federal Ministry of Health, Sudan [FMOH_SUDAN] (19 ഒക്ടോബർ 2020). "التقرير الوبائي التراكمي ليوم الأحد 18 أكتوبر 2020م" (Tweet) (ഭാഷ: അറബിക്) – via Twitter.
 158. التقرير الوبائي التراكمي ليوم الأحد 18 أكتوبر 2020م. www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 19 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 19 ഒക്ടോബർ 2020.
 159. "Ministry of Health and Social Services-Namibia". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 160. "Coronavirus: COVID-19". Government of Luxembourg. 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 161. Agence Nationale de Sécurité Sanitaire [anss_guinee] (21 ഒക്ടോബർ 2020). "COVID-19 Decompte des cas" (Tweet) (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്) – via Twitter.
 162. "Situation du coronavirus en Guinée" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 163. "Início". COVID 19 – Fica Atento (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 164. "Health Protection Agency Maldives – COVID-19 Statistics Dashboard". 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 165. "Situation Épidémiologique en RDC". stopcoronavirusrdc.info (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 20 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2020.
 166. "MoH Uganda: COVID-19 Information Portal". covid19.gou.go.ug. Ministry of Health. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 167. "Ministry of Health Uganda". 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 168. "ХАБАРИ ФАВРӢ! Дар Тоҷикистон 39 ҳолати нави сирояти COVID-19 ба қайд гирифта шуд" (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 169. "Visualisez en temps réel l'évolution du Coronavirus en Haïti". coronahaiti.org. 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 170. "Situations Épidémiologique au Gabon". Comité de Pilotage du Plan de Veille (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 171. "Relevant information about Coronavirus (COVID-19)". Government of the Republic of Lithuania. 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 172. "Koronavirusas" (ഭാഷ: ലിത്വാനിയൻ). Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 173. "COVID-19". Ministry of Health & Wellness, Jamaica. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 174. "COVID-19 Clinical Management Summary". Ministry of Health & Wellness, Jamaica. ശേഖരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2020.
 175. "Covid-19: Síntese Nacional". angop.ao (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 176. MoHCCZim (20 ഒക്ടോബർ 2020). "COVID-19 update: As at 21 October 2020, Zimbabwe had 8 215 confirmed cases, including 7 725 recoveries and 236 deaths" (Tweet) – via Twitter.
 177. "COVID 19 — Corona Vírus". covid19.cv. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 178. "Status 11 October 2020". Ministry of Health via Facebook (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 11 ഒക്ടോബർ 2020.
 179. "Infecciones por coronavirus – COVID-19". temas.sld.cu (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 180. "Novel Coronavirus (2019-nCoV)". Ministry of Health (Bahamas). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 181. "The Bahamas Ministry of Health". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 182. "HPB | Live updates on New Coronavirus (COVID-19) outbreak". hpb.health.gov.lk (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2020.
 183. "Epidemiology Unit". Ministry of Health (Sri Lanka). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 184. "Covid 19 National Information Dashboard". Ministry of Health and Population (Malawi). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 185. Eswatini Government (21 ഒക്ടോബർ 2020). "Minister of Health Lizzie Nkosi's #COVID19 update". @EswatiniGovern1 (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 186. "Ministere de la Santé de Djibouti". www.facebook.com. 19 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 187. Новости | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. mzdnr.ru (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 188. "Nicaragua acumula 5,353 casos y 154 muertes por Covid-19, según el Minsa". La Prensa (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 13 ഒക്ടോബർ 2020.
 189. "COVID-19 (Novel Coronavirus)". ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 190. "ArcGIS Dashboards". uwi.maps.arcgis.com. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 191. "Coronavirus Disease (COVID-19) in HK". Hong Kong: Department of Health. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 192. "Health Ministry: 44 new Coronavirus cases registered,33 patients recover,3 others pass away". Syrian Arab News Agency. 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 193. "WHO daily Report". www.who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2020.
 194. "MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT". www.sante.gouv.cg. ശേഖരിച്ചത് 30 സെപ്റ്റംബർ 2020.
 195. "COVID-19". COVID SURINAME (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 196. "COVID-19 Malta – Data Dashboard". deputyprimeminister.gov.mt (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 197. "Coronavirus Covid-19". service-public.pf. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 198. "Point de situation sur le Coronavirus". presidence.pf. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 199. "Covid 19 de Guinea Ecuatorial". Guinea Ecuatorial Salud (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2020.
 200. "Coronavirus Disease COVID-19". Rwanda Biomedical Centre. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 201. Rwanda Ministry of Health [RwandaHealth] (21 ഒക്ടോബർ 2020). "Amakuru Mashya | Update" (Tweet) – via Twitter.
 202. Ministère de la Santé et de la Population [MSPCentrafrique] (10 ഒക്ടോബർ 2020). "Communiqué de Presse" (Tweet) – via Twitter.
 203. "Casonan di Corona Virus na Aruba pa 21 di October 2020" (ഭാഷ: പാപിയാമെന്റൊ and ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 204. 204.0 204.1 Botswana Government (11 ഒക്ടോബർ 2020). "COVID 19 CASE REPORT". Facebook. ശേഖരിച്ചത് 11 ഒക്ടോബർ 2020.
 205. "COVID-19 Botswana Dashboard". covid19portal.gov.bw. Botswana Government. 12 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2020.
 206. "Information about Coronavirus disease COVID-19". Estonian Health Board. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 207. "Koroonaviiruse haigus COVID-19". Estonian Health Board. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 208. "COVID-19 á Íslandi – Tölfræði". www.covid.is (ഭാഷ: ഐസ്‌ലാൻഡിക്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 209. "JIC RELEASE NO. 407 - Cumulative Results: 82 Test Positive for COVID-19". ghs.guam.gov. 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 210. "Sākumlapa | Covid-19". covid19.gov.lv (ഭാഷ: ലാറ്റ്വിയൻ). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 211. "COVID-19 DASHBOARD, Somalia". moh.gov.so (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 212. Ministry of Health - Guyana (21 ഒക്ടോബർ 2020). "Guyana COVID-19 Dashboard". Facebook. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 213. "Ministry of Public Health". Ministry of Public Health. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 214. "Actualitat coronavirus". www.govern.ad (ഭാഷ: കറ്റാലാൻ). Govern d'Andorra. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 215. "COVID-19 Outbreak". Bangkok Post. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 216. "The Gambia COVID-19 Outbreak Situational Report" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Ministry of Health (The Gambia). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 217. "COMMUNIQUES DU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE SUIVI DES ACTIONS DE PREVENTION ET DE RIPOSTE FACE A LA MALADIE A CORONAVIRUS". www.sante.gov.ml (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 218. "Coronavirus: 127 new cases on Wednesday, minister to brief cabinet (Update 2)". Cyprus Mail (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 219. "Office of Director of Health Services". Facebook (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 220. @SouthSudanGov (8 ജൂൺ 2020). "South Sudan now has a cumulative total of 194 cases with 2 recoveries". twitter.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 8 ജൂൺ 2020.
 221. "Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports". who.int (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 222. "Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay". Sistema Nacional de Emergencias (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 223. "Коронавирус в стране Республика Абхазия сегодня". coronavirus-control.ru (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 16 ഒക്ടോബർ 2020.
 224. "Coronavirus (Covid-19)". Gouvernement de la République du Bénin (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 15 ഒക്ടോബർ 2020.
 225. "Benin: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 226. "Ministère de la Santé – Burkina Faso". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 4 ജൂൺ 2020.
 227. "TABLEAU DE BORD COVID-19" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Ministry of Health (Burkina Faso). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 228. "INÍCIO". INFOCOVID-19 (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). ശേഖരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2020.
 229. "Guinea-Bissau: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int. ശേഖരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2020.
 230. "The Ministry of Information and Communication – Sierra Leone". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 231. "COVID-19 UPDATES". covid19.mic.gov.sl (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 232. "Coronavirus au Togo" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 233. YSNECCOVID19 (21 ഒക്ടോബർ 2020). آخر إحصائيات انتشار فيروس #كورونا في #اليمن #معا_لمواجهة_كورونا (Tweet) – via Twitter.
 234. "Lesotho COVID-19 UPDATES". ശേഖരിച്ചത് 2 ഒക്ടോബർ 2020.
 235. nacosec (21 ഒക്ടോബർ 2020). "Lesotho COVID-19 Statistics" (Tweet) – via Twitter.
 236. "COVID-19 – current cases". Ministry of Health (New Zealand). ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 237. "Ministère de la Santé Publique du Tchad". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 12 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 238. "National Public Health Institute of Liberia-NPHIL". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 239. Информация о новой коронавирусной инфекции COVID19 » Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 240. "COVID-19". USVI Department of Health. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 241. "Évolution du Coronavirus au Niger en temps réel – Coronavirus, Covid19" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 242. "TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19" (ഭാഷ: വിയറ്റ്നാമീസ്). BỘ Y TẾ (Ministry of Health). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 243. "U.S. Navy COVID-19 Updates". Navy Live (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 12 ഏപ്രിൽ 2020. ശേഖരിച്ചത് 29 ഏപ്രിൽ 2020.
 244. "USS Theodore Roosevelt resumes operations more than two months after COVID-19 outbreak began". The San Diego Union-Tribun (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 4 ജൂൺ 2020.
 245. 245.0 245.1 "Florence Parly s'exprime devant les députés de la commission de la Défense nationale et des forces armées". defense.gouv.fr. 17 ഏപ്രിൽ 2020.
 246. Armees_Gouv (15 ഏപ്രിൽ 2020). "Le 13 avril au soir, tous les éléments du groupe aéronaval ont rejoint leurs bases. ▶️ Une suspicion d'épidémie de #Covid19 à bord a motivé la décision immédiate de @florence_parly d'anticiper son retour alors qu'il avait déjà atteint ses objectifs opérationnels. ➕ d'infos ⤵️" (Tweet) – via Twitter.
 247. "Coronavirus : près de 700 marins positifs au Covid-19, la majorité sur le porte-avions Charles de Gaulle". francebleu.fr. 15 ഏപ്രിൽ 2020.
 248. "Twenty sailors hospitalised after Covid-19 hits French aircraft carrier". RFI. 16 ഏപ്രിൽ 2020.
 249. "COVID-19 DASHBOARD, Somalia". moh.gov.so (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 19 ഒക്ടോബർ 2020.
 250. Maxamed, Khadar (5 ജൂലൈ 2020). "Somaliland oo diiwaangelisay Kiisas Cusub oo Xannuunka Covid-19". Wargeyska Dawan (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 5 ജൂലൈ 2020.
 251. "Situação Actual em São Tomé e Príncipe". ശേഖരിച്ചത് 19 ഒക്ടോബർ 2020.
 252. "KKTC Sağlık Bakanlığı". saglik.gov.ct.tr (ഭാഷ: ടർക്കിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 253. "COVID-19 Update: "26 new cases reported on October 21, 2020"" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 254. "Aggiornamento dati Epidemia da Covid-19 al 21 ottobre 2020". www.iss.sm. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 255. "UPDATE on the Coronavirus Disease COVID-19". Government of Sint Maarten. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 256. 国内感染者1万6395人 死者773人(クルーズ船除く)新型コロナ. nhk.or.jp (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). 20 മേയ് 2020.
 257. "How lax rules, missed warnings led to Japan's second coronavirus cruise-ship hot spot". Reuters (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 7 മേയ് 2020. ശേഖരിച്ചത് 9 മേയ് 2020.
 258. "TCI COVID-19 DASHBOARD 19 October 2020". Government of Turks and Caicos. ശേഖരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2020.
 259. "COVID-19 Information Update". Government of Gibraltar via Twitter. ശേഖരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2020.
 260. "Official Covid-19 website". covid19.info.gov.pg. 2 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 261. 國內新增4例境外移入COVID-19病例,分自印尼、菲律賓及土耳其入境. www.cdc.gov.tw.
 262. "首頁-衛生福利部疾病管制署" (ഭാഷ: ചൈനീസ്). Taiwan Centres for Disease Control. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 263. Burundi Government [BurundiGov] (13 ഒക്ടോബർ 2020). "Mise à jour de la situation épidémiologique de la #COVIDー19 au 13 Oct 2020" (Tweet) (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 13 ഒക്ടോബർ 2020 – via Twitter.
 264. "Coronavirus (COVID-19) cases" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). States of Jersey. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 265. "Les Comores comptent 496 cas de Coronavirus". Comores-Infos (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 13 ഒക്ടോബർ 2020.
 266. "Corona í Føroyum". Corona í Føroyum (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 267. "Overvågning af COVID-19" (ഭാഷ: ഡാനിഷ്). Statens Serum Institut (State Serum Institute). 2 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 19 ഒക്ടോബർ 2020.
 268. "Covid19 | Coronavirus Mauritius". covid19 (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 19 ഒക്ടോബർ 2020.
 269. "Announcement from the Ministry of Health". www.shabait.com. 10 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 10 ഒക്ടോബർ 2020.
 270. 270.0 270.1 "Coronavirus live updates | Ban on entering and exiting Tbilisi lifted". OC Media (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 17 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 17 ഒക്ടോബർ 2020.
 271. 271.0 271.1 "Latest updates". Isle of Man Government. ശേഖരിച്ചത് 16 ഒക്ടോബർ 2020.
 272. "COVID-19 IN BHUTAN". Government of Bhutan. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 273. Монгол Улсад коронавирусийн халдварын 328 дахь тохиолдол бүртгэгдлээ. ikon.mn (ഭാഷ: മംഗോളിയൻ). 22 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 274. "COVID-19 Tracking System". Ministry of Health (Cambodia). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 275. "Covid-19 : Deux nouveaux cas positifs et quatre guérisons ce mercredi 21 octobre" [Covid-19: Two new positive cases this Saturday, October 21]. Government of the Principality of Monaco (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 276. "COVID-19 Coronavirus – Testing results". www.gov.gg. St Peter Port: Public Health Services (Guernsey). 20 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2020.
 277. "Ministerium für Gesellschaft" (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 278. "COVID-19 Statistics For The Cayman Islands". Cayman Islands Government. 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 279. "COVID-19 Update: One Recoverydate=21 October 2020". ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 280. "Novel Coronavirus (COVID-19)". Government of Bermuda. 20 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2020.
 281. "COVID-19 in Seychelles". Department of Health. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 282. "COVID-19 LOCAL SITUATION". Department of Health. 2 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 283. ngs_ken_iryou (25 ഏപ്രിൽ 2020). 令和2年4月25日(土)18時現在、長崎県内の新型コロナウイルス感染症状況 (Tweet) – via Twitter.
 284. "Virus-hit Italian cruise ship leaves Nagasaki". The Japan Times.
 285. Ministry of Health (Brunei) (22 October 2020). Media Statement on the Current Situation of COVID-19 in Brunei Darussalam. (PDF) Press release.
 286. "COVID-19 Hub". The Scoop. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 287. Openbaar Lichaam Bonaire (17 ഒക്ടോബർ 2020). "Cijfers COVID-19". Facebook. ശേഖരിച്ചത് 17 ഒക്ടോബർ 2020.
 288. "Nearly 130, Including Australians, On Antarctic Cruise Ship Have Coronavirus". 10daily (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 8 ഏപ്രിൽ 2020.
 289. "El Sinae confirmó décimo fallecido y 528 casos positivos". radiouruguay.uy.
 290. "Government of Antigua and Barbuda". ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 291. "No New Cases Of COVID-19" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 21 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 17 ഒക്ടോബർ 2020.
 292. "CNMI COVID-19 Dashboard". 15 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 15 ഒക്ടോബർ 2020.
 293. "A Decline In Active COVID-19 Cases Allows For More BVI Businesses To Re Open". 25 സെപ്റ്റംബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 25 സെപ്റ്റംബർ 2020.
 294. "ONE NEW COVID-19 CASE FROM USA" (PDF). The official website of the Government of Saint Vincent and the Grenadines. The Government of Saint Vincent and the Grenadines. 20 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2020.
 295. "Resort guests in Canouan test positive for COVID-19". iWitness News. 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020. ശേഖരിച്ചത് 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020.
 296. "Special webpage against Epidemics". www.ssm.gov.mo. 15 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 15 ഒക്ടോബർ 2020.
 297. SAINT LUCIA'S COVID-19 DASHBOARD, Ministry of Health and Wellness, 30 ജൂലൈ 2020, ശേഖരിച്ചത് 17 ഒക്ടോബർ 2020
 298. Saint Lucia News Online (4 June 2020). BREAKING NEWS: Saint Lucia records 19th COVID-19 case. Press release.
 299. "Updates – Government of the Commonwealth of Dominica". dominica.gov.dm. 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020.
 300. Ministry of Health, Wellness and New Health Investment (21 ഒക്ടോബർ 2020). "LIVE: Ministry of Health COVID 19 update 21st October". Dominica News Online. Duravision Inc. ശേഖരിച്ചത് 22 ഒക്ടോബർ 2020.
 301. "COVID-19 UPDATES". Ministry of Health and Medical Services (Fiji). ശേഖരിച്ചത് 21 ഒക്ടോബർ 2020.
 302. "وزارة الصحة العمومية تؤكد على مواصلة التقيد باجراءات الوقاية". Sahara Press Service (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 25 സെപ്റ്റംബർ 2020.
 303. "COVID-19: Timor-Leste rejects kazu foun, dahuluk dezde loron 15 Maiu" (ഭാഷ: ടെറ്റും). ശേഖരിച്ചത് 4 ഓഗസ്റ്റ് 2020.
 304. "Info coronavirus Covid-19". gouv.nc (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 15 ഒക്ടോബർ 2020.
 305. "Dichiarazione del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, 06.06.2020". Officialthe Holy See website. ശേഖരിച്ചത് 7 ജൂൺ 2020.
 306. "Vaticano, nuovo caso di positività al Covid-19". vaticannews.va. ശേഖരിച്ചത് 17 ഒക്ടോബർ 2020.
 307. "GIS – Government Information Service of Grenada". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 18 ജൂൺ 2020.
 308. "Health official scolds families as Covid-19 case #25 confirmed". NOW Grenada. 13 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 15 ഒക്ടോബർ 2020.
 309. "ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ: ຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19)" [Task Force to Prevent, Control and Address Outbreaks: New strain of pneumonia (COVID-19)]. covid19.gov.la (ഭാഷ: ലാവോ). Laos Coronavirus Task Force. 16 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 17 ഒക്ടോബർ 2020.
 310. "National Statistics". Government of St. Kitts and Nevis. 15 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 17 ഒക്ടോബർ 2020.
 311. "500 étudiants en fac de médecine testés positifs au Covid-19 après des soirées d'intégration". www.cnews.fr (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 7 സെപ്റ്റംബർ 2020.
 312. "Saint Pierre and Miquelon: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". covid19.who.int. ശേഖരിച്ചത് 26 സെപ്റ്റംബർ 2020.
 313. "Coronavirus-ip nutaap siaruarnera malinnaaffigiuk" (ഭാഷ: ഡാനിഷ് and കലാല്ലിസട്ട്). ശേഖരിച്ചത് 9 ഒക്ടോബർ 2020.
 314. "Overvågning af COVID-19" (ഭാഷ: ഡാനിഷ്). Statens Serum Institut (State Serum Institute). 13 ഓഗസ്റ്റ് 2020. ശേഖരിച്ചത് 9 ഒക്ടോബർ 2020.
 315. "COVID-19 Public update 30 April 2020". Falkland Islands Government. ശേഖരിച്ചത് 1 മേയ് 2020.
 316. "Covid-19". Government of Montserrat. 15 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 16 ഒക്ടോബർ 2020.
 317. Hines, Morgan; Deerwester, Jayme. "Holland America ships caught in COVID-19 pandemic dock in Florida; here's how disembarkation will work". USA TODAY (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 ഏപ്രിൽ 2020. Unknown parameter |name-list-style= ignored (help)
 318. "Statement Regarding Zaandam | Holland America Blog" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 1 ഏപ്രിൽ 2020.
 319. "Deal is done: Cruise ship with sick passengers and sister ship will be allowed to dock in Florida". NBC News (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 ഏപ്രിൽ 2020.
 320. "Indonesian crew member of virus-hit Zaandam cruise ship dies in Florida". South China Morning Post (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 10 ഏപ്രിൽ 2020. ശേഖരിച്ചത് 11 ഏപ്രിൽ 2020.
 321. "Coronavirus Update (COVID-19) Sint Eustatius September 26th 2020". The Government of Sint Eustatius via Facebook. ശേഖരിച്ചത് 26 സെപ്റ്റംബർ 2020.
 322. Freeman, Marc. "After two deaths on board, Coral Princess cruise ship gets Miami welcome". orlandosentinel.com. ശേഖരിച്ചത് 5 ഏപ്രിൽ 2020. Unknown parameter |name-list-style= ignored (help)
 323. "Passengers on the Coral Princess are still trying to get home". CNN Travel. 1 ജനുവരി 2020. ശേഖരിച്ചത് 19 ജൂൺ 2020.
 324. 324.0 324.1 "Zr.Ms. Dolfijn breekt reis af vanwege corona – Nieuwsbericht – Defensie.nl". www.defensie.nl (ഭാഷ: ഡച്ച്). 30 മാർച്ച് 2020.
 325. "RIVM De zorg voor morgen begint vandaag". www.rivm.nl (ഭാഷ: ഡച്ച്).
 326. "Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)". www.rivm.nl.
 327. "Bemanning onderzeeboot Dolfijn na corona-besmetting weer uit isolatie". Noordhollands Dagblad (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 19 ജൂൺ 2020.
 328. "COVID 19 Update September 9, 2020". Government of Saba via Facebook. ശേഖരിച്ചത് 10 സെപ്റ്റംബർ 2020.
 329. "Results Negative for COVID-19 in Sudden Death Investigation; All Three Confirmed Cases Now". COVID-19: The Anguillian Response. ശേഖരിച്ചത് 27 ഏപ്രിൽ 2020.
 330. "BREAKING: Second Positive COVID-19 Student - Solomon Times Online". SolomonTimes.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 10 ഒക്ടോബർ 2020.
 331. "First Covid-19 case in Wallis and Futuna". Radio New Zealand (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 16 ഒക്ടോബർ 2020. ശേഖരിച്ചത് 16 ഒക്ടോബർ 2020.
 332. Mwai, Peter; Giles, Christopher (19 ജൂൺ 2020). "Coronavirus in Tanzania: What do we know?". BBC Reality Check.
 333. 333.0 333.1 "Covid-19: Tanzania updates will resume after improvements at national laboratory". THECITIZEN (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 8 മേയ് 2020.
 334. 334.0 334.1 "Zanzibar confirms 29 new cases, plus 11 recoveries". ippmedia.com (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 8 മേയ് 2020.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:2019–20_coronavirus_pandemic_data&oldid=3461580" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്