ഫലകം:കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പട്ടിക/തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളുടെ എണ്ണം വിസ്തൃതി ജനസംഖ്യ ബ്ലോക്ക് താലൂക്ക് ജില്ല
പാറശ്ശാല പാറശ്ശാല തിരുവനന്തപുരം
കാരോട് പാറശ്ശാല തിരുവനന്തപുരം
കുളത്തൂർ പാറശ്ശാല തിരുവനന്തപുരം
ചെങ്കൽ പാറശ്ശാല തിരുവനന്തപുരം
തിരുപുറം പാറശ്ശാല തിരുവനന്തപുരം
പൂവാർ പാറശ്ശാല തിരുവനന്തപുരം
കുന്നത്തുകാൽ പെരുങ്കടവിള തിരുവനന്തപുരം
കൊല്ലയിൽ പെരുങ്കടവിള തിരുവനന്തപുരം
പെരുങ്കടവിള പെരുങ്കടവിള തിരുവനന്തപുരം
ആര്യങ്കോട് പെരുങ്കടവിള തിരുവനന്തപുരം
ഒറ്റശേഖരമംഗലം പെരുങ്കടവിള തിരുവനന്തപുരം
കള്ളിക്കാട് പെരുങ്കടവിള തിരുവനന്തപുരം
വെള്ളറട പെരുങ്കടവിള തിരുവനന്തപുരം
അമ്പൂരി പെരുങ്കടവിള തിരുവനന്തപുരം
അതിയന്നൂർ അതിയന്നൂർ തിരുവനന്തപുരം
വിഴിഞ്ഞം അതിയന്നൂർ തിരുവനന്തപുരം
വെങ്ങാനൂർ അതിയന്നൂർ തിരുവനന്തപുരം
കല്ലിയൂർ തിരുവനന്തപുരം
കോട്ടുകാൽ അതിയന്നൂർ തിരുവനന്തപുരം
കരിംകുളം അതിയന്നൂർ തിരുവനന്തപുരം
കാഞ്ഞിരംകുളം അതിയന്നൂർ തിരുവനന്തപുരം
ബാലരാമപുരം നേമം തിരുവനന്തപുരം
വിളപ്പിൽ നേമം തിരുവനന്തപുരം
വിളവൂർക്കൽ നേമം തിരുവനന്തപുരം
മാറനല്ലൂർ നേമം തിരുവനന്തപുരം
മലയിൻകീഴ് തിരുവനന്തപുരം
പള്ളിച്ചൽ തിരുവനന്തപുരം
മംഗലപുരം കഴക്കൂട്ടം തിരുവനന്തപുരം
പോത്തൻകോട് കഴക്കൂട്ടം തിരുവനന്തപുരം
കഴക്കൂട്ടം കഴക്കൂട്ടം തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീകാര്യം കഴക്കൂട്ടം തിരുവനന്തപുരം
അണ്ടൂർക്കോണം കഴക്കൂട്ടം തിരുവനന്തപുരം
കഠിനംകുളം കഴക്കൂട്ടം തിരുവനന്തപുരം
ആനാട് തിരുവനന്തപുരം
പനവൂർ തിരുവനന്തപുരം
വെമ്പായം തിരുവനന്തപുരം
കരകുളം തിരുവനന്തപുരം
അരുവിക്കര തിരുവനന്തപുരം
വെള്ളനാട് വെള്ളനാട് തിരുവനന്തപുരം
കാട്ടാക്കട വെള്ളനാട് തിരുവനന്തപുരം
പൂവച്ചൽ വെള്ളനാട് തിരുവനന്തപുരം
കുറ്റിച്ചൽ വെള്ളനാട് തിരുവനന്തപുരം
ആര്യനാട് വെള്ളനാട് തിരുവനന്തപുരം
ഉഴമലയ്ക്കൽ വെള്ളനാട് തിരുവനന്തപുരം
തൊളിക്കോട് വെള്ളനാട് തിരുവനന്തപുരം
വിതുര വെള്ളനാട് തിരുവനന്തപുരം
മാണിക്കൽ തിരുവനന്തപുരം
നെല്ലനാട് വാമനപുരം തിരുവനന്തപുരം
പുല്ലമ്പാറ തിരുവനന്തപുരം
വാമനപുരം വാമനപുരം തിരുവനന്തപുരം
കല്ലറ വാമനപുരം തിരുവനന്തപുരം
പാങ്ങോട് വാമനപുരം തിരുവനന്തപുരം
നന്ദിയോട് വാമനപുരം തിരുവനന്തപുരം
പെരിങ്ങമല വാമനപുരം തിരുവനന്തപുരം
നാവായിക്കുളം തിരുവനന്തപുരം
കരവാരം തിരുവനന്തപുരം
പള്ളിക്കൽ തിരുവനന്തപുരം
മടവൂർ തിരുവനന്തപുരം
കിളിമാനൂർ തിരുവനന്തപുരം
പഴയകുന്നുമ്മേൽ തിരുവനന്തപുരം
പുളിമാത്ത് തിരുവനന്തപുരം
നഗരൂർ തിരുവനന്തപുരം
മുദാക്കൽ തിരുവനന്തപുരം
വക്കം തിരുവനന്തപുരം
കടയ്ക്കാവൂർ തിരുവനന്തപുരം
അഞ്ചുതെങ്ങ് തിരുവനന്തപുരം
ചിറയിൻകീഴ് തിരുവനന്തപുരം
അഴൂർ തിരുവനന്തപുരം
കീഴുവിലം തിരുവനന്തപുരം
ഇടവ വർക്കല തിരുവനന്തപുരം
ഇലകമൺ വർക്കല തിരുവനന്തപുരം
ചെറുന്നിയൂർ വർക്കല തിരുവനന്തപുരം
ചെമ്മരുതി വർക്കല തിരുവനന്തപുരം
ഒറ്റൂർ വർക്കല തിരുവനന്തപുരം
വെട്ടൂർ വർക്കല തിരുവനന്തപുരം
മണമ്പൂർ വർക്കല തിരുവനന്തപുരം