ഫലകം:കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പട്ടിക/കോഴിക്കോട് ജില്ല

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളുടെ എണ്ണം വിസ്തൃതി (ച.കി.മീ.) ജനസംഖ്യ ബ്ലോക്ക് താലൂക്ക് ജില്ല
അരിക്കുളം പന്തലായനി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
അത്തോളി ബാലുശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
ആയഞ്ചരി തോടന്നൂർ വടകര കോഴിക്കോട്
അഴിയൂർ വടകര വടകര കോഴിക്കോട്
ബാലുശ്ശേരി ബാലുശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
ചക്കിട്ടപ്പാറ പേരാമ്പ്ര കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
ചങ്ങരോത്ത് 19 30.24 32107 പേരാമ്പ്ര കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
ചാത്തമംഗലം കുന്ദമംഗലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
ചെക്യാട് തൂണേരി വടകര കോഴിക്കോട്
ചേളന്നൂർ ചേളന്നൂർ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
ചേമഞ്ചരി പന്തലായനി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
ചേങ്ങോട്ടുകാവ് പന്തലായനി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
ചെറുവണ്ണൂർ പേരാമ്പ്ര കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
ചോറോട് വടകര വടകര കോഴിക്കോട്
എടച്ചേരി തൂണേരി വടകര കോഴിക്കോട്
ഏറാമല വടകര വടകര കോഴിക്കോട്
ഫറോക്ക് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കടലുണ്ടി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കക്കോടി ചേളന്നൂർ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കാക്കൂർ ചേളന്നൂർ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കാരശ്ശേരി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കട്ടിപ്പാറ കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കാവിലുമ്പാറ കുന്നുമ്മൽ വടകര കോഴിക്കോട്
കായക്കൊടി കുന്നുമ്മൽ വടകര കോഴിക്കോട്
കായണ്ണ പേരാമ്പ്ര കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
കീഴരിയൂർ മേലടി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
കിഴക്കോത്ത് കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കോടഞ്ചേരി കുന്ദമംഗലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കൊടിയത്തൂർ കുന്ദമംഗലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കൊടുവള്ളി കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കൂടരഞ്ഞി കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കൂരാച്ചുണ്ട് ബാലുശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
കൂത്താളി പേരാമ്പ്ര കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
കോട്ടൂർ ബാലുശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
കുന്ദമംഗലം കുന്ദമംഗലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കുന്നുമ്മൽ കുന്നുമ്മൽ വടകര കോഴിക്കോട്
കുരുവട്ടൂർ കുന്ദമംഗലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കുറ്റ്യാടി വടകര കോഴിക്കോട്
മടവൂർ കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
മണിയൂർ തോടന്നൂർ വടകര കോഴിക്കോട്
മരുതോങ്കര കുന്നുമ്മൽ വടകര കോഴിക്കോട്
മാവൂർ കുന്ദമംഗലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
മേപ്പയൂർ മേലടി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
മൂടാടി പന്തലായനി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
മുക്കം കുന്ദമംഗലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
നാദാപുരം കുന്നുമ്മൽ വടകര കോഴിക്കോട്
നടുവണ്ണൂർ ബാലുശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
നന്മണ്ട ചേളന്നൂർ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
നരിക്കുനി ചേളന്നൂർ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
നരിപ്പറ്റ വടകര കോഴിക്കോട്
നൊച്ചാട് പേരാമ്പ്ര കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
ഒളവണ്ണ 22 23.43 44398 കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
ഓമശ്ശേരി കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
ഒഞ്ചിയം വടകര വടകര കോഴിക്കോട്
പനങ്ങാട് ബാലുശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
പയ്യോളി മേലടി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
പേരാമ്പ്ര പേരാമ്പ്ര കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
പെരുമണ്ണ കുന്ദമംഗലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
പെരുവയൽ കുന്ദമംഗലം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
പുതുപ്പാടി കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
പുറമേരി തൂണേരി വടകര കോഴിക്കോട്
രാമനാട്ടുകര കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
തലക്കുളത്തൂർ ചേളന്നൂർ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
താമരശ്ശേരി കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
തിക്കോടി മേലടി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
തിരുവള്ളൂർ തോടന്നൂർ വടകര കോഴിക്കോട്
തിരുവമ്പാടി കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
തുറയൂർ മേലടി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
തൂണേരി തൂണേരി വടകര കോഴിക്കോട്
ഉള്ളിയേരി ബാലുശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
ഉണിക്കുളം ബാലുശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്
വളയം തൂണേരി വടകര കോഴിക്കോട്
വാണിമൽ തൂണേരി വടകര കോഴിക്കോട്
വേളം കുന്നുമ്മൽ വടകര കോഴിക്കോട്
വില്യാപ്പള്ളി തോടന്നൂർ വടകര കോഴിക്കോട്