പ്ലീസ്റ്റോസീൻ കാലഘട്ടം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
പ്ലീസ്റ്റോസീൻ കാലഘട്ടത്തിലെ മാമത്തുകൾ

2588000 മുതൽ 11700 വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഭൂമുഖത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഭൗമസമയസൂചികാഘട്ടമാണ് പ്ലീസ്റ്റോസീൻ. 1839 ൽ ചാൾസ് ലൈൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ പദം ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. മാമത്തുകൾ, നിയാണ്ടർത്തൽ മനുഷ്യർ എന്നിവ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇത്. സീനോസോയിക് ഈറയുടെ ആറാംഘട്ടവുമാണിത്.[1] ഭൂമിയിൽ അപാരമായ മഞ്ഞുവ്യാപനം നടന്ന ഈ കാലത്തിനൊടുവിലാണ് വൂളി മാമത്തുകൾക്ക് അന്ത്യം സംഭവിക്കുന്നത്.[2] പ്ലീസ്റ്റോസീൻ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അന്ത്യം ഭൂമിയിലുണ്ടായ അവസാന ഹിമയുഗമായും മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിന്റെ അന്ത്യവുമായി ഒത്തു പോവുന്നു. പ്രാചീന ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ πλεῖστος (pleīstos, "ഏറ്റവും") and καινός (kainós, "പുതിയത്") എന്ന വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് പ്ലീസ്റ്റോസീൻ എന്ന വാക്ക് രൂപപ്പെട്ടത്.

പ്ലീസ്റ്റോസീൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവികൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Gibbard, P. and van Kolfschoten, T. (2004) "The Pleistocene and Holocene Epochs" Chapter 22 PDF (3.1 MB) In Gradstein, F. M., Ogg, James G., and Smith, A. Gilbert (eds.), A Geologic Time Scale 2004 Cambridge University Press, Cambridge, ISBN 0-521-78142-6
  2. Nowak, Ronald M. (1999). Walker's Mammals of the World. Baltimore: Johns Hopkins University Press. ISBN 0801857899.