മീഡിയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

Jump to navigation Jump to search

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രമാണ തരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ. ഇത് പ്രമാണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളു. പഴയ അഥവാ മായ്ക്കപ്പെട്ട പ്രമാണപതിപ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല.

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 16:12, 22 നവംബർ 2020-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

ബിറ്റ്മാപ് ചിത്രങ്ങൾ

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
image/tiff.tiff, .tif1 (0.0155%)10,44,056 ബൈറ്റ് (1,020 കെ.ബി.; 0.127%)
image/gif.gif178 (2.76%)53,73,549 ബൈറ്റ് (5.12 എം.ബി.; 0.653%)
image/png.png, .apng1,004 (15.6%)12,61,47,025 ബൈറ്റ് (120.3 എം.ബി.; 15.3%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe5,052 (78.4%)55,04,62,628 ബൈറ്റ് (524.96 എം.ബി.; 66.9%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 68,30,27,258 ബൈറ്റുകൾ (651.39 എം.ബി.; 83%).

വരകൾ (വെക്റ്റർ ചിത്രങ്ങൾ)

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
image/svg+xml.svg197 (3.06%)1,92,72,491 ബൈറ്റ് (18.38 എം.ബി.; 2.34%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 1,92,72,491 ബൈറ്റുകൾ (18.38 എം.ബി.; 2.34%).

ശബ്ദം

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus5 (0.0776%)29,09,206 ബൈറ്റ് (2.77 എം.ബി.; 0.354%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 29,09,206 ബൈറ്റുകൾ (2.77 എം.ബി.; 0.354%).

ചലച്ചിത്രങ്ങൾ

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
video/webm.webm1 (0.0155%)6,12,39,913 ബൈറ്റ് (58.4 എം.ബി.; 7.45%)
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus3 (0.0466%)5,59,90,251 ബൈറ്റ് (53.4 എം.ബി.; 6.81%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 11,72,30,164 ബൈറ്റുകൾ (111.8 എം.ബി.; 14.3%).

എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും

എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളുടേയും ആകെ പ്രമാണവലിപ്പം: 82,24,39,119 ബൈറ്റുകൾ (784.34 എം.ബി.).

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:MediaStatistics" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്