സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനരേഖ

Jump to navigation Jump to search

താഴെ താളുകൾ സംരക്ഷിച്ചതിന്റേയും സംരക്ഷണം നീക്കിയതിന്റേയും പട്ടിക നൽകിയിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള സംരക്ഷിത താളുകളുടെ പട്ടിക കാണുക.

പ്രവർത്തനരേഖകൾ
 • 11:05, 24 ഡിസംബർ 2019 ഫലകം:ഹൈന്ദവം താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (നാൾവഴി)
 • 15:47, 20 ഡിസംബർ 2019 തോമസ് ചാണ്ടി താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (15:47, 3 ജനുവരി 2020-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (15:47, 3 ജനുവരി 2020-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (recent death) (നാൾവഴി)
 • 07:39, 16 ഡിസംബർ 2019 വി.ഡി. സാവർക്കർ താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (07:39, 16 മാർച്ച് 2020-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (07:39, 16 മാർച്ച് 2020-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 07:44, 15 ഡിസംബർ 2019 മാമാങ്കം താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (07:44, 29 ഡിസംബർ 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (07:44, 29 ഡിസംബർ 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായ താൾ) (നാൾവഴി)
 • 12:14, 26 നവംബർ 2018 നരേന്ദ്ര മോദി താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (നാൾവഴി)
 • 17:55, 10 ഒക്ടോബർ 2018 നരേന്ദ്ര മോദി താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (17:55, 10 നവംബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (17:55, 10 നവംബർ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (അമിതമായ നശീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ) (നാൾവഴി)
 • 18:07, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018 നീലച്ചിത്രം താളിലെ സംരക്ഷണം Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ നീക്കി (നാൾവഴി)
 • 18:05, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018 വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാസി താളിലെ സംരക്ഷണം Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ നീക്കി (നാൾവഴി)
 • 15:02, 9 ജൂൺ 2018 പഴവങ്ങാടി ഗണപതിക്ഷേത്രം താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (15:02, 9 ജൂലൈ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (15:02, 9 ജൂലൈ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (അമിതമായ പാഴെഴുത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തൽ: need cited content for the article too much own pov added by a ip) (നാൾവഴി)
 • 17:51, 29 മേയ് 2018 പിണറായി വിജയൻ താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (17:51, 5 ജൂൺ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (17:51, 5 ജൂൺ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (അമിതമായ പാഴെഴുത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തൽ) (നാൾവഴി)
 • 14:57, 29 മേയ് 2018 വവ്വാൽ താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായ താൾ) (നാൾവഴി)
 • 14:51, 29 മേയ് 2018 ദിവ്യദേശങ്ങൾ താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (14:51, 12 ജൂൺ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (14:51, 12 ജൂൺ 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 14:45, 29 മേയ് 2018 ഹോമിയോപ്പതി താളിന്റെ സംരക്ഷണതലം Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റി [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (14:45, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (14:45, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 11:05, 29 ജനുവരി 2018 കലാമണ്ഡലം ഗീതാനന്ദൻ താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (11:05, 5 ഫെബ്രുവരി 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (11:05, 5 ഫെബ്രുവരി 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായ താൾ) (നാൾവഴി)
 • 20:46, 7 ജനുവരി 2018 വി.ടി. ബൽറാം താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (20:46, 7 ഫെബ്രുവരി 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (20:46, 7 ഫെബ്രുവരി 2018-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായ താൾ) (നാൾവഴി)
 • 07:38, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2017 ഈദുൽ അദ്‌ഹ താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (07:38, 13 സെപ്റ്റംബർ 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (07:38, 13 സെപ്റ്റംബർ 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായ താൾ) (നാൾവഴി)
 • 07:36, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2017 ഓണം താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (07:36, 13 സെപ്റ്റംബർ 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (07:36, 13 സെപ്റ്റംബർ 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായ താൾ) (നാൾവഴി)
 • 17:17, 10 ജൂലൈ 2017 ദിലീപ് താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (17:17, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായ താൾ) (നാൾവഴി)
 • 18:57, 5 ജൂലൈ 2017 വി.ഡി. സാവർക്കർ താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (18:57, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (18:57, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (അമിതമായ പാഴെഴുത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തൽ) (നാൾവഴി)
 • 13:01, 6 മാർച്ച് 2017 കലാഭവൻ മണി താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (13:01, 13 മാർച്ച് 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (13:01, 13 മാർച്ച് 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായ താൾ) (നാൾവഴി)
 • 12:49, 2 മാർച്ച് 2017 പിണറായി വിജയൻ താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (12:49, 16 മാർച്ച് 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (12:49, 16 മാർച്ച് 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായ താൾ) (നാൾവഴി)
 • 18:41, 20 ഫെബ്രുവരി 2017 വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/പട്ടമുക്കിൽ കുടുംബം താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (അമിതമായ നശീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ) (നാൾവഴി)
 • 18:39, 20 ഫെബ്രുവരി 2017 പട്ടമുക്കിൽ കുടുംബം താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (18:39, 27 ഫെബ്രുവരി 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (18:39, 27 ഫെബ്രുവരി 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (അമിതമായ നശീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ)
 • 10:15, 16 ഫെബ്രുവരി 2017 നിരണം പള്ളി താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (10:15, 16 മാർച്ച് 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 09:56, 16 ഫെബ്രുവരി 2017 ഫെഡറൽ ബാങ്ക് താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (09:56, 16 മാർച്ച് 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (09:56, 16 മാർച്ച് 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (അമിതമായ പാഴെഴുത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തൽ) (നാൾവഴി)
 • 08:56, 30 ഒക്ടോബർ 2016 മേജർ രവി താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (അമിതമായ നശീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ) (നാൾവഴി)
 • 11:46, 31 മാർച്ച് 2016 കലാഭവൻ മണി താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (11:46, 7 ഏപ്രിൽ 2016-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (11:46, 7 ഏപ്രിൽ 2016-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 09:27, 13 മാർച്ച് 2016 മേജർ രവി താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (09:27, 20 മാർച്ച് 2016-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (09:27, 20 മാർച്ച് 2016-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
 • 15:32, 6 മാർച്ച് 2016 കലാഭവൻ മണി താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (15:32, 13 മാർച്ച് 2016-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (15:32, 13 മാർച്ച് 2016-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായ താൾ) (നാൾവഴി)
 • 10:18, 29 നവംബർ 2015 കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (അമിതമായ നശീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ) (നാൾവഴി)
 • 16:01, 27 ജൂലൈ 2015 എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാം താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു ‎‎[edit=autoconfirmed] (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16:01, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015 (UTC))‎[move=autoconfirmed] (കാലാവധി തീരുന്നത് - 16:01, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015 (UTC)) (സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായ താൾ: recent death) (നാൾവഴി)
 • 10:26, 25 ജൂൺ 2015 വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:നശീകരണം താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു ‎‎[edit=autoconfirmed] (കാലാവധി തീരുന്നത് - 10:26, 9 ജൂലൈ 2015 (UTC))‎[move=autoconfirmed] (കാലാവധി തീരുന്നത് - 10:26, 9 ജൂലൈ 2015 (UTC)) (അമിതമായ നശീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ) (നാൾവഴി)
 • 07:17, 14 ജൂൺ 2015 ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു ‎‎[edit=autoconfirmed] (കാലാവധി തീരുന്നത് - 07:17, 28 ജൂൺ 2015 (UTC))‎[move=autoconfirmed] (കാലാവധി തീരുന്നത് - 07:17, 28 ജൂൺ 2015 (UTC)) (നാൾവഴി)
 • 10:49, 10 ജൂൺ 2015 വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം/140 താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു ‎‎[edit=sysop] (അനിശ്ചിതകാലം)‎[move=sysop] (അനിശ്ചിതകാലം) (നാൾവഴി)
 • 11:46, 12 മേയ് 2015 വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം/139 താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു ‎‎[edit=sysop] (അനിശ്ചിതകാലം)‎[move=sysop] (അനിശ്ചിതകാലം) (പ്രധാന താളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.) (നാൾവഴി)
 • 11:21, 27 ഏപ്രിൽ 2015 കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു ‎‎[edit=autoconfirmed] (കാലാവധി തീരുന്നത് - 11:21, 4 മേയ് 2015 (UTC))‎[move=autoconfirmed] (കാലാവധി തീരുന്നത് - 11:21, 4 മേയ് 2015 (UTC)) (നാൾവഴി)
 • 12:31, 3 മാർച്ച് 2015 ക്വീൻ താളിലെ സംരക്ഷണം Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ നീക്കി (നാൾവഴി)
 • 12:44, 25 നവംബർ 2014 മേജർ രവി താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു ‎‎[edit=autoconfirmed] (കാലാവധി തീരുന്നത് - 12:44, 2 ഡിസംബർ 2014 (UTC))‎[move=autoconfirmed] (കാലാവധി തീരുന്നത് - 12:44, 2 ഡിസംബർ 2014 (UTC)) (അമിതമായ നശീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ) (നാൾവഴി)
 • 09:30, 1 മേയ് 2014 കുമാരനാശാൻ താൾ Irvin calicut സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു ‎‎[edit=autoconfirmed] (കാലാവധി തീരുന്നത് - 09:30, 8 മേയ് 2014 (UTC))‎[move=autoconfirmed] (അനിശ്ചിതകാലം) (അമിതമായ നശീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ) (നാൾവഴി)
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:രേഖ/protect/Irvin_calicut" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്