സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനരേഖ

Jump to navigation Jump to search

താഴെ താളുകൾ സംരക്ഷിച്ചതിന്റേയും സംരക്ഷണം നീക്കിയതിന്റേയും പട്ടിക നൽകിയിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള സംരക്ഷിത താളുകളുടെ പട്ടിക കാണുക.

പ്രവർത്തനരേഖകൾ
  • 14:09, 9 മേയ് 2019 പി.പി. എസ്തോസ് താൾ Fotokannan സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) (നശീകരണപ്രവർത്തനം) (നാൾവഴി)
  • 06:27, 5 മേയ് 2019 പി.പി. എസ്തോസ് താൾ Fotokannan സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (06:27, 6 മേയ് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (06:27, 6 മേയ് 2019-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
  • 06:13, 2 ഒക്ടോബർ 2014 എ. അയ്യപ്പൻ താൾ Fotokannan സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു ‎‎[edit=autoconfirmed] (കാലാവധി തീരുന്നത് - 06:13, 3 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)) (അമിതമായ പാഴെഴുത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തൽ) (നാൾവഴി)
  • 13:43, 2 ഡിസംബർ 2013 അഷ്ടമുടിക്കായൽ താൾ Fotokannan സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു ‎‎[edit=autoconfirmed] (കാലാവധി തീരുന്നത് - 13:43, 16 ഡിസംബർ 2013 (UTC))‎[move=autoconfirmed] (കാലാവധി തീരുന്നത് - 13:43, 16 ഡിസംബർ 2013 (UTC)) (കാരണമില്ലാത്ത പുനഃസൃഷ്ഠി: ശ്രദ്ധേയതയില്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ) (നാൾവഴി)
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:രേഖ/protect/Fotokannan" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്