തടയൽ രേഖ

Jump to navigation Jump to search

വിക്കിപീഡിയയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും ആള്‍ക്കാരെ തടഞ്ഞതിന്റേയും, പുനഃപ്രവര്‍ത്തനാനുമതി നല്‍കിയതിന്റേയും രേഖകള്‍ താഴെ കാണാം. വിക്കിപീഡിയ സ്വയം തടയുന്ന ഐ.പി. വിലാസങ്ങള്‍ ഈ പട്ടികയില്‍ ഇല്ല. തടയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഐ.പി. വിലാസങ്ങളുടെ പട്ടിക എന്നതാളില്‍ ഇപ്പോള്‍ അനുഭവത്തിലുള്ള നിരോധനങ്ങളേയും തടയലുകളേയും കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രവർത്തനരേഖകൾ
  • 09:18, 4 സെപ്റ്റംബർ 2009 1 ദിവസം (അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം, അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു) കാലത്തേക്ക് 91.130.91.93 സംവാദം എന്ന അംഗത്വത്തെ Abhishek Jacob സംവാദം സംഭാവനകൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (താളില്‍ നിന്നു വിവരങ്ങള്‍ മായ്ക്കുക: കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള നശീകരണ പ്രവർത്തനം)
  • 11:48, 11 മേയ് 2009 3 ദിവസം (അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം, അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു, യാന്ത്രികതടയൽ സജ്ജമല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു) കാലത്തേക്ക് 65.49.14.13 സംവാദം എന്ന അംഗത്വത്തെ Abhishek Jacob സംവാദം സംഭാവനകൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (അനാവശ്യം/അസംബന്ധം താളിലേക്കു ചേര്‍ക്കല്‍)
  • 17:26, 29 ഏപ്രിൽ 2009 1 ദിവസം കാലത്തേക്ക് Trixdog സംവാദം സംഭാവനകൾ എന്ന അംഗത്വത്തെ Abhishek Jacob സംവാദം സംഭാവനകൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (അനാവശ്യം/അസംബന്ധം താളിലേക്കു ചേര്‍ക്കല്‍)
  • 20:22, 21 ഫെബ്രുവരി 2009 1 ദിവസം (അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം, യാന്ത്രികതടയൽ സജ്ജമല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു) കാലത്തേക്ക് 94.96.127.105 സംവാദം എന്ന അംഗത്വത്തെ Abhishek Jacob സംവാദം സംഭാവനകൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (അനാവശ്യം/അസംബന്ധം താളിലേക്കു ചേര്‍ക്കല്‍)
  • 14:11, 30 ജനുവരി 2009 1 ദിവസം (അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം, യാന്ത്രികതടയൽ സജ്ജമല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു) കാലത്തേക്ക് 124.124.50.26 സംവാദം എന്ന അംഗത്വത്തെ Abhishek Jacob സംവാദം സംഭാവനകൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (താളില്‍ നിന്നു വിവരങ്ങള്‍ മായ്ക്കുക)
  • 13:28, 25 നവംബർ 2008 1 ദിവസം (അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം, അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു) കാലത്തേക്ക് 116.197.178.83 സംവാദം എന്ന അംഗത്വത്തെ Abhishek Jacob സംവാദം സംഭാവനകൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു (Bot operating without loggin in)
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:രേഖ/block/Abhishek_Jacob" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്