"ധാതു" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
2,580 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (യന്ത്രം ചേര്‍ക്കുന്നു: be-x-old:Мінэрал)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{prettyurl|Mineral}}
{{ToDisambig|വാക്ക്=ധാതു}}
അകാര്‍ബണികഅകാർബണിക (inorganic) പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി രൂപംകൊള്ളുന്നതും നിയതമായ അറ്റോമിക ഘടന, രാസസംഘടനം, സ്ഥിരം അഥവാ ഒരു നിശ്ചിത പരിധിവരെ വ്യത്യാസപ്പെടാവുന്ന ഭൗതികഗുണം എന്നിവയോടുകൂടിയതുമായ പ്രാകൃതിക പദാര്‍ഥമാണു്പദാർഥമാണു് '''ധാതു''' (mineral) എന്നറിയപ്പെടുന്നതു് . '''ഖനിജം''' എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരൊറ്റ മൂലകമായോ (ഉദാ. ചെമ്പ്, സ്വര്‍ണംസ്വർണം, വെള്ളി) സംയുക്തങ്ങളായോ (ഉദാ. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് (NaCl), കാല്‍സ്യംകാൽസ്യം കാര്‍ബണേറ്റ്കാർബണേറ്റ് (CaCO3)) ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ പ്രകൃതിയില്‍പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഭുവല്കത്തില്‍ഭുവല്കത്തിൽ മാത്രമല്ല ചന്ദ്രന്‍ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, ഉല്‍ക്കകള്‍ഉൽക്കകൾ തുടങ്ങിയ ജ്യോതിര്‍വസ്തുക്കളിലുംജ്യോതിർവസ്തുക്കളിലും ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അജൈവ സ്വഭാവമാണ് ധാതുക്കളുടെ മുഖ്യ സവിശേഷത.
 
ധാതുക്കളുടെ പരമ്പരാഗതനിര്‍വചനപ്രകാരംപരമ്പരാഗതനിർവചനപ്രകാരം പ്രകൃത്യാ കാണപ്പെടുന്ന അകാര്‍ബണികഅകാർബണിക പദാര്‍ഥങ്ങളെപദാർഥങ്ങളെ മാത്രമേ ഇതില്‍ഇതിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാല്‍എന്നാൽ ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ കാര്‍ബണികകാർബണിക പദാര്‍ഥങ്ങളായപദാർഥങ്ങളായ കല്‍ക്കരികൽക്കരി, പ്രകൃതിവാതകം, പെട്രോളിയം എന്നിവയെ പരിമിതാര്‍ഥത്തില്‍പരിമിതാർഥത്തിൽ ധാതുക്കളായി പരിഗണിക്കാറുണ്ട്. രൂപസാദൃശ്യങ്ങളിലും മറ്റും ധാതുക്കളോടു സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യ നിര്‍മിതനിർമിത പദാര്‍ഥങ്ങളെപദാർഥങ്ങളെ (ഉദാ. കൃത്രിമ വജ്രം) ഒരിക്കലും ധാതുക്കളുടെ പട്ടികയില്‍പട്ടികയിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്താറില്ലഉൾപ്പെടുത്താറില്ല. അഗ്നിപര്‍വതജന്യഅഗ്നിപർവതജന്യ സ്ഫടികം, പവിഴം, ജന്തുക്കളുടെ അസ്ഥികള്‍അസ്ഥികൾ, തോടുകള്‍തോടുകൾ എന്നിവയും ധാതുക്കളുടെ നിര്‍വചനനിർവചന പരിധിയില്‍പരിധിയിൽ ഉള്‍പ്പെടുന്നില്ലഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ പൊതുവേ വാതകം, ശിലാദ്രവം, ജലീയദ്രാവകം, മറ്റു ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ എന്നിവയില്‍നിന്ന്എന്നിവയിൽനിന്ന് രൂപപ്പെടുന്നവയാണ്.
 
== രൂപവും ഘടനയും ==
സ്വതന്ത്രമായി രൂപംകൊള്ളുന്ന ധാതുക്കളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അവയുടെ ക്രിസ്റ്റല്‍ക്രിസ്റ്റൽ മുഖങ്ങള്‍മുഖങ്ങൾ. 18-19 ശ.-ങ്ങളില്‍ങ്ങളിൽ നടന്ന ധാതുക്കളുടെ ക്രിസ്റ്റല്‍ക്രിസ്റ്റൽ രൂപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങള്‍പഠനങ്ങൾ ധാതുവിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക്വളർച്ചയ്ക്ക് നിര്‍ണായകമായനിർണായകമായ സംഭാവനകള്‍സംഭാവനകൾ നല്കി. തുടര്‍ന്ന്തുടർന്ന് ഓരോ ധാതുവിനും നിശ്ചിത മുഖാന്തര്‍മുഖാന്തർ കോണുകള്‍കോണുകൾ (interfacial angle) ആണ് ഉള്ളതെന്ന വസ്തുതയും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു. 1830-കളില്‍കളിൽ ക്രിസ്റ്റല്‍ക്രിസ്റ്റൽ മുഖങ്ങള്‍ക്കിടയിലെമുഖങ്ങൾക്കിടയിലെ പ്രതിസമതാ ബന്ധങ്ങളുടെ (Symmetry relationship) അടിസ്ഥാനത്തില്‍അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്റ്റലുകളെ 32 ഗണങ്ങളും ഐസൊമെട്രിക്, മൊണോക്ളിനിക്, ട്രൈക്ളിനിക്, ഒര്‍തോറോംബിക്ഒർതോറോംബിക്, ട്രൈഗണല്‍ട്രൈഗണൽ, ഹെക്സഗണല്‍ഹെക്സഗണൽ, ടെട്രഗണല്‍ടെട്രഗണൽ എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റല്‍ക്രിസ്റ്റൽ വ്യൂഹങ്ങളും ആയി വിഭജിച്ചു.
 
== രാസസംഘടനം (Chemical composition) ==
വ്യക്തമായ സൂത്രസംജ്ഞയാല്‍സൂത്രസംജ്ഞയാൽ (formula) സൂചിപ്പിക്കാന്‍സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിയതമായ രാസസംഘടനമാണ് ധാതുക്കളുടെ മുഖ്യ സവിശേഷത. ധാതുക്കളുടെ രാസ സംയോഗത്തിലെ ഘടകമൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനും അനുപാതത്തിനും അനുസൃതമായി സൂത്രസംജ്ഞകള്‍സൂത്രസംജ്ഞകൾ ലഘുവോ സങ്കീര്‍ണമോസങ്കീർണമോ ആകുന്നു. ധാതുവിന്റെ രാസസംഘടനം നിയതമെങ്കിലും സ്ഥിരമാകണമെന്നില്ല. മൂലകങ്ങളുടെ ആദേശമാണ് ഇതിന് നിദാനം. മാഗ്നസൈറ്റില്‍മാഗ്നസൈറ്റിൽ മഗ്നീഷ്യത്തിനുപകരം ഇരുമ്പും, സിഡെറൈറ്റില്‍സിഡെറൈറ്റിൽ ഇരുമ്പിനു പകരം മഗ്നീഷ്യവും കാണപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം ആദേശ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ്.
== നാമകരണം ==
പല ധാതുക്കളും പ്രാചീനമായ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എ.ഡി. 1-ാം ശ.-ത്തില്‍ത്തിൽ ധാതുവിജ്ഞാനീയത്തിന് അമൂല്യമായ സംഭാവനകള്‍സംഭാവനകൾ നല്കിയ റോമന്‍റോമൻ പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞനായ പ്ളിനി നിരവധി പ്രാകൃതിക മൂലകങ്ങളുടെയും അയിരുധാതുക്കളുടെയും രത്നങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രാഥമിക പട്ടിക തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 18-ാം ശ.-ത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ ഓരോ ധാതുവര്‍ഗത്തിനുംധാതുവർഗത്തിനും പ്രത്യേകം പേര് നല്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിലവില്‍വന്നുനിലവിൽവന്നു.
 
മിക്ക ധാതുക്കള്‍ക്കുംധാതുക്കൾക്കും അവ കണ്ടെത്തിയവരാണ് പേരുകള്‍പേരുകൾ നല്കിയിട്ടുള്ളത്. ധാതുവിന്റെ നിറം, ക്രിസ്റ്റല്‍ക്രിസ്റ്റൽ ഘടന, ആപേക്ഷിക ഘനത്വം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് അഥവാ ലാറ്റിന്‍ലാറ്റിൻ പദങ്ങളില്‍നിന്നാണ്പദങ്ങളിൽനിന്നാണ് മിക്ക ധാതുനാമങ്ങളും നിഷ്പന്നമായിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍എന്നാൽ ചില ധാതുനാമങ്ങള്‍ധാതുനാമങ്ങൾ അവയുടെ രാസസംഘടനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളില്‍നിന്നാണ്പദങ്ങളിൽനിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആധുനിക നാമകരണ രീതിയില്‍രീതിയിൽ '-ഐറ്റ്' ('-ite') എന്ന പര പ്രത്യയം (suffix) ധാതുനാമത്തിനൊപ്പം സാധാരണമാണ്. പേരിന്റെ ആദ്യഭാഗം ധാതുവിന്റെ നിറം (ഉദാ. ആല്‍ബൈറ്റ്ആൽബൈറ്റ്), ആപേക്ഷിക ഘനത്വം (ഉദാ. ബെറൈറ്റ്) രാസസംഘടനം തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് അഥവാ ലാറ്റിന്‍ലാറ്റിൻ പദത്തിലായിരിക്കും ആരംഭിക്കുക. ഉദാ. വെളുപ്പ് എന്നര്‍ഥമുള്ളഎന്നർഥമുള്ള ആല്‍ബസ്ആൽബസ് എന്ന ലാറ്റിന്‍ലാറ്റിൻ പദത്തില്‍നിന്നാണ്പദത്തിൽനിന്നാണ് അല്‍ബൈറ്റ്അൽബൈറ്റ് എന്ന ധാതുനാമം നിഷ്പന്നമായിട്ടുള്ളത്. വിദളനത്തെ (cleavage) ആസ്പദമാക്കിയാണ് നാമകരണമെങ്കില്‍നാമകരണമെങ്കിൽ '- ക്ലേസ്' ('-clase') എന്നും (ഉദാ. ഓര്‍ത്തോക്ലേസ്ഓർത്തോക്ലേസ്), ശല്കാവസ്ഥയെ (flaky nature) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണെങ്കില്‍അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണെങ്കിൽ '- ഫിലൈറ്റ്' ('phyllite') എന്നും (ഉദാ. പൈറോഫിലൈറ്റ്) പര പ്രത്യയങ്ങള്‍പ്രത്യയങ്ങൾ ചേര്‍ക്കുന്നുചേർക്കുന്നു.
 
സ്ഥലങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും പേരുകളും ധാതുക്കളുടെ നാമകരണത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കാറുണ്ട്. സ്ഥലനാമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാതുനാമങ്ങള്‍ധാതുനാമങ്ങൾ മിക്കവയും അവ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തെയായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുക. ഉദാ. ന്യൂ ജെഴ്സിയിലെ ഫ്രാങ്ക്ളിന്‍ഫ്രാങ്ക്ളിൻ എന്ന സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രാങ്ക്ളിനൈറ്റ്, സ്പെയിനിലെ അരഗൊണ്‍അരഗൊൺ (Aragon) എന്ന സ്ഥലനാമത്തില്‍സ്ഥലനാമത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്പന്നമായ അരഗൊണൈറ്റ് തുടങ്ങിയവ. പ്രസിദ്ധരായ ധാതുവിജ്ഞാനികള്‍ധാതുവിജ്ഞാനികൾ, ധാതു സമ്പാദകര്‍സമ്പാദകർ, ഖനി ഉടമകള്‍ഉടമകൾ തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകളും ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ ധാതുനാമങ്ങള്‍ക്ക്ധാതുനാമങ്ങൾക്ക് ഉപോദ്ബലകമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1960-ല്‍ നിലവില്‍വന്നനിലവിൽവന്ന ധാതുക്കളുടെ അന്തര്‍ദേശീയഅന്തർദേശീയ നാമകരണ സമിതി ധാതുക്കളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമകരണം കൂടുതല്‍കൂടുതൽ ക്രമബദ്ധമാക്കി.
 
== ഉപയോഗം ==
ആധുനിക മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ധാതുക്കളുടെയും അവയില്‍നിന്നുഅവയിൽനിന്നു നിഷ്പന്നമാകുന്ന പദാര്‍ഥങ്ങളുടെയുംപദാർഥങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം അത്യന്താപേഷിതമാണ്. ഉപയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധാതുക്കളെ രണ്ട് വിപുല വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു;
# അയിര് ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ,
# വ്യാവസായിക ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ.
ലോഹഖനനത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുകളായ ധാതുക്കളാണ് ആദ്യ വിഭാഗത്തില്‍വിഭാഗത്തിൽ (ഉദാ. ചാല്‍ക്കോപൈറൈറ്റ്ചാൽക്കോപൈറൈറ്റ്-ചെമ്പിന്റെ അയിര്). ഒരു പ്രത്യേക ലോഹത്തിനുപരി വ്യാവസായികാവശ്യത്തിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള്‍വസ്തുക്കൾ പ്രദാനം ചെയ്യാന്‍ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അഥവാ വ്യവസായത്തില്‍വ്യവസായത്തിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ധാതുക്കളാണ് വ്യാവസായിക ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ. ചില ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ പ്രകൃതിയില്‍നിന്നുപ്രകൃതിയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്‍ത്തന്നെഅവസ്ഥയിൽത്തന്നെ വ്യാവസായികാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക്വ്യാവസായികാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ (ഉദാ. കളിമണ്ണ്) മറ്റു ചിലത് വിവിധ തരം സംസ്കരണ പ്രക്രിയകള്‍ക്കുപ്രക്രിയകൾക്കു ശേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
== വർഗ്ഗീകരണം ==
== വര്‍ഗ്ഗീകരണം ==
 
പല തരത്തിലുള്ള ധാതു വര്‍ഗീകരണവർഗീകരണ സമ്പ്രദായങ്ങള്‍സമ്പ്രദായങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ധാതുക്കളുടെ രാസ സംഘടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വര്‍ഗീകരണത്തിനാണ്വർഗീകരണത്തിനാണ് കൂടുതല്‍കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം. സിസ്റ്റം ഒഫ് മിനറോളജിയുടെ കര്‍ത്താവായകർത്താവായ ജെയിംസ് ഡ്വെയ്റ്റ് ഡാനയാണ് ഈ വര്‍ഗീകരണവർഗീകരണ സമ്പ്രദായം അവതിപ്പിച്ചത്. ഈ സമ്പ്രദായപ്രകാരം ധാതുക്കളെ 17 ക്ലാസ്സുകളായി വര്‍ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1. പ്രാകൃതിക മൂലകങ്ങള്‍മൂലകങ്ങൾ, 2. സള്‍ഫൈഡുകള്‍സൾഫൈഡുകൾ, 3. ഓക്സൈഡുകള്‍ഓക്സൈഡുകൾ, 4. ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകള്‍ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകൾ, 5. ഹാലൈഡുകള്‍ഹാലൈഡുകൾ, 6. കാര്‍ബണേറ്റുകള്‍കാർബണേറ്റുകൾ, 7. നൈട്രേറ്റുകള്‍നൈട്രേറ്റുകൾ, 8. ബോറേറ്റുകള്‍ബോറേറ്റുകൾ, 9. അയഡേറ്റുകള്‍അയഡേറ്റുകൾ, 10. സള്‍ഫേറ്റുകള്‍സൾഫേറ്റുകൾ 11. ക്രോമേറ്റുകള്‍ക്രോമേറ്റുകൾ, 12. മോളിബ്ഡേറ്റുകള്‍മോളിബ്ഡേറ്റുകൾ, 13. ടങ്സ്റ്റേറ്റുകള്‍ടങ്സ്റ്റേറ്റുകൾ, 14. ഫോസ്ഫേറ്റുകള്‍ഫോസ്ഫേറ്റുകൾ, 15. ആര്‍സനേറ്റുകള്‍ആർസനേറ്റുകൾ, 16. വനേഡുകള്‍വനേഡുകൾ, 17. സിലിക്കേറ്റുകള്‍സിലിക്കേറ്റുകൾ എന്നിവയാണ് അവ. ഇവയില്‍ഇവയിൽ സിലിക്കേറ്റുകളാണ് ഭൂവല്കത്തില്‍ഭൂവല്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത്.
 
രാസസംഘടനത്തെയാണ് ധാതുവര്‍ഗീകരണത്തിന്റെധാതുവർഗീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മാപകമായി പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിലും ഉദ്ഭവം, ഉപസ്ഥിതി, ചില ഭൗതിക ഗുണങ്ങള്‍ഗുണങ്ങൾ അഥവാ ഉപയോഗം എന്നിവയും ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ ധാതുക്കളുടെ വര്‍ഗീകരണത്തിന്വർഗീകരണത്തിന് നിദാനമാകാറുണ്ട്. ഉദ്ഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധാതുക്കളെ പ്രാഥമിക ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ (Primary minerals) എന്നും മധ്യമ ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ (Secondary minerals) എന്നും രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. മാഗ്മയില്‍നിന്ന്മാഗ്മയിൽനിന്ന് നേരിട്ട് ക്രിസ്റ്റലീകരിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് പ്രാഥമിക ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ; അല്ലാത്തവ മധ്യമ ധാതുക്കളും. ആഗ്നേയ-കായാന്തരിത-അവസാദ ശിലകളില്‍ശിലകളിൽ മുഖ്യ ഘടകങ്ങളായി വര്‍ത്തിക്കുന്നവർത്തിക്കുന്ന ധാതുക്കളെ ശിലാനിര്‍മിതശിലാനിർമിത ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു (ഉദാ. ക്വാര്‍ട്ട്സ്ക്വാർട്ട്സ്, ഫെല്‍സ്പാര്‍ഫെൽസ്പാർ, അഭ്രം തുടങ്ങിയവ). അവശ്യ ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ അഥവാ മൂല ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ (essential minerals) എന്നും ഇവ അറിയപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍എന്നാൽ ശിലകളില്‍ശിലകളിൽ നാമമാത്രമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ചില ധാതുക്കളുണ്ട്. ഇവ ഉപ ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ (accessory minerals) എന്ന പേരില്‍പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. (ഉദാ. പൈറൈറ്റ്, സിര്‍ക്കോണ്‍സിർക്കോൺ തുടങ്ങിയവ.) സമരൂപികള്‍സമരൂപികൾ അഥവാ ഐസോമോര്‍ഫസുകള്‍ഐസോമോർഫസുകൾ ഉള്‍പ്പെട്ടഉൾപ്പെട്ട ധാതുഗണമാണ് ഐസോമോര്‍ഫസ്ഐസോമോർഫസ് ഗ്രൂപ്പ് (ഉദാ. ഗാര്‍ണെറ്റ്ഗാർണെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്). രാസ-ഭൌതിക ഗുണധര്‍മങ്ങളില്‍ഗുണധർമങ്ങളിൽ പരസ്പര ബന്ധമുള്ള ധാതുക്കളെ ധാതുകുടുംബങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും നിലവിലുണ്ട്. എന്നാല്‍എന്നാൽ ഇവ സമരൂപികളാകണമെന്നില്ല.
 
സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യമുള്ള ധാതുക്കളെ പൊതുവേ സാമ്പത്തിക ഖനിജങ്ങള്‍ഖനിജങ്ങൾ (economic minerals) എന്നു വിളിക്കുന്നു. ലോഹ, അലോഹ, രത്ന ധാതുക്കളാണ് പ്രധാനമായും സാമ്പത്തിക ധാതുക്കളുടെ പട്ടികയില്‍പട്ടികയിൽ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്ഉൾപ്പെടുന്നത്. രാസികവും ഭൗതികവുമായ അപക്ഷയ പ്രക്രിയകളെ അതിജീവിക്കാന്‍അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ധാതുക്കളെ പൊതുവേ ദൃഢ ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ (Stable minerals) എന്നു വിളിക്കുന്നു. കാഠിന്യം വളരെ കൂടിയ ഇത്തരം ധാതുക്കള്‍ക്ക്ധാതുക്കൾക്ക് അലേയ സ്വഭാവവും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. നദീതീരങ്ങളിലും കടല്‍ത്തീരങ്ങളിലുംകടൽത്തീരങ്ങളിലും മറ്റും പ്ലേയ്സര്‍പ്ലേയ്സർ (Placer) നിക്ഷേപങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്ന ധാതുക്കള്‍ക്ക്ധാതുക്കൾക്ക് ഘന ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ (Heavy minerals) എന്നാണ് പേര്. ഉയര്‍ന്നഉയർന്ന ആപേക്ഷിക ഘനത്വമാണ് ഇവയുടെ മുഖ്യ സവിശേഷത. പരിവര്‍ത്തനപരിവർത്തന വിധേയമാകാത്ത ശിലാഘടകങ്ങളെയും ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇവ പൊതുവേ അവിശിഷ്ട ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ (detrial minerals) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഉദ്ഭവസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ ധാതുക്കളെ വര്‍ഗീകരിക്കാറുണ്ട്വർഗീകരിക്കാറുണ്ട്.
 
== രൂപവത്കരണം ==
 
നാല് വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകളിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായും ധാതുക്കളുടെ രൂപവത്കരണം സംഭവിക്കുന്നത്.
# അഗ്നിപര്‍വതജന്യഅഗ്നിപർവതജന്യ വാതകങ്ങളില്‍നിന്ന്വാതകങ്ങളിൽനിന്ന് നേരിട്ട് ഘനീഭവിച്ച് (sublimation),
# ജലീയ പൂരിതലായനികളില്‍നിന്ന്പൂരിതലായനികളിൽനിന്ന് ക്രിസ്റ്റലീ കരിക്കപ്പെട്ട്,
# മാഗ്മയില്‍മാഗ്മയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ക്രിസ്റ്റലീകരിക്കപ്പെട്ട്,
# കായാന്തരീകരണം മുഖേന.
 
=== അഗ്നിപർവതജന്യ വാതകങ്ങളിൽനിന്ന് ===
=== അഗ്നിപര്‍വതജന്യ വാതകങ്ങളില്‍നിന്ന് ===
അഗ്നിപര്‍വതഅഗ്നിപർവത വിസ്ഫോടന സമയത്ത് അഗ്നിപര്‍വതഅഗ്നിപർവത നാളികള്‍നാളികൾ അഥവാ ഫ്യൂമറോളുകളില്‍ഫ്യൂമറോളുകളിൽ (Fumaroles) നിന്ന് ബഹിര്‍ഗമിക്കപ്പെടുന്നബഹിർഗമിക്കപ്പെടുന്ന വാതകങ്ങളുടെ ഘനീഭവനം (condensation) ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ പരിമിത അളവില്‍അളവിൽ ധാതുക്കളുടെ രൂപവത്കരണത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. സലംമൊണിക് (NH4Cl), സള്‍ഫര്‍സൾഫർ (S), ബോറിക് ആസിഡ് (H3BO3FeCl3) എന്നിവ നീരാവിയുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന്റെപ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി പരിമിത അളവില്‍അളവിൽ ഹിമറ്റൈറ്റ് രൂപംകൊള്ളുന്നത് ഇത്തരം ധാതുരൂപവത്കരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ്.
FeCl3(ബാഷ്പം) + H2O(നീരാവി) → Fe2O3 + HCl
 
=== ജലീയ പൂരിതലായനികളില്‍നിന്ന്പൂരിതലായനികളിൽനിന്ന് ===
 
ധാതുരൂപവത്കരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന സ്രോതസ്സാണ് ജലീയ പൂരിത ദ്രാവകം. ജലീയ ദ്രാവകത്തില്‍ദ്രാവകത്തിൽ ലയിച്ചുചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നലയിച്ചുചേർന്നിരിക്കുന്ന ധാതവ പദാര്‍ഥങ്ങള്‍പദാർഥങ്ങൾ വിവിധ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ഊറലിനു വിധേയമാകുമ്പോഴാണ് ധാതു രൂപവത്കരണം സംഭവിക്കുന്നത്. ലായക പദാര്‍ഥങ്ങളുടെപദാർഥങ്ങളുടെ അക്ഷയ ഖനിയായ സമുദ്രജലം ബാഷ്പീകരണത്തിനു വിധേയമാകുന്നതിന്റെ ഫലമായി അതില്‍അതിൽ ലയിച്ചുചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നലയിച്ചുചേർന്നിരിക്കുന്ന ധാതവ പദാര്‍ഥങ്ങള്‍പദാർഥങ്ങൾ ഖരപദാര്‍ഥങ്ങളിലായിഖരപദാർഥങ്ങളിലായി അടിയുന്നത് (ഉദാ. ഉപ്പ്, ജിപ്സം) ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. ബാഷ്പീകരണ പ്രക്രിയയുടെ തോത് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിന്വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ആനുപാതികമായി മഗ്നീഷ്യം (Mg), പൊട്ടാസിയം (K) തുടങ്ങിയ ധാതുക്കളുടെ ഊറല്‍ഊറൽ സംഭവിക്കുന്നു.
 
ഉഷ്ണ നീരുറവകളും ഗെയ്സെറുകളും (Geysers) കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉഷ്ണജലം ഉന്നത മര്‍ദത്തിന്റെമർദത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍സാന്നിധ്യത്തിൽ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ശിലാപദാര്‍ഥങ്ങളെശിലാപദാർഥങ്ങളെ ലയിപ്പിച്ച് ഉപരിതലത്തിലെത്തിച്ച് നിക്ഷേപണവിധേയമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ സാധാരണമാണ് (ഉദാ. യെല്ലോസ്റ്റോണ്‍യെല്ലോസ്റ്റോൺ പാര്‍ക്കിലെപാർക്കിലെ ഓപല്‍ഓപൽ, ട്രാവെട്രിന്‍ട്രാവെട്രിൻ നിക്ഷേപങ്ങള്‍നിക്ഷേപങ്ങൾ). കാര്‍ബണ്‍കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡിന്റെ ശോഷണം മൂലം രൂപംകൊള്ളുന്ന ഏക ധാതുവാണ് കാല്‍സ്യംകാൽസ്യം കാര്‍ബണേറ്റ്കാർബണേറ്റ്. പൂരിത കാര്‍ബണ്‍കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ കാല്‍സ്യംകാൽസ്യം കാര്‍ബണേറ്റ്കാർബണേറ്റ് ജലത്തില്‍ജലത്തിൽ ലയിക്കുകയുള്ളൂ. ജലത്തില്‍ജലത്തിൽ ലയിച്ചുചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നലയിച്ചുചേർന്നിരിക്കുന്ന കാല്‍സ്യംകാൽസ്യം കാര്‍ബണേറ്റ്കാർബണേറ്റ് CO2-ന്റെ ശോഷണംമൂലം പുനഃക്രിസ്റ്റലീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് ലോകത്തിലുടനീളം കാണപ്പെടുന്ന ചുണ്ണാമ്പുകല്‍ചുണ്ണാമ്പുകൽ ഗുഹകള്‍ഗുഹകൾ. ഈ രാസപ്രവര്‍ത്തനംരാസപ്രവർത്തനം ഉഭയദിശീയമായതിനാല്‍ഉഭയദിശീയമായതിനാൽ CO2-ന്റെ ശോഷണം കാല്‍സ്യംകാൽസ്യം കാര്‍ബണേറ്റിനെകാർബണേറ്റിനെ സ്റ്റാലഗ്റ്റൈറ്റ്, സ്റ്റാലഗ്മൈറ്റ് എന്നിവയുടെ രൂപത്തില്‍രൂപത്തിൽ പുനര്‍നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നുപുനർനിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു. അരുവികളുടെയും പുഴകളുടെയും തീരങ്ങളില്‍തീരങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാല്‍സിയമയകാൽസിയമയ ടുഫയും (Calcareous tufa) സമാന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായാണ് രൂപംകൊള്ളുന്നത്.
 
സമുദ്രജലത്തില്‍സമുദ്രജലത്തിൽ ലയിച്ചുചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നലയിച്ചുചേർന്നിരിക്കുന്ന CaCO3, SiO2 എന്നിവ സമുദ്രത്തിലെ ചില സൂക്ഷ്മജീവികള്‍സൂക്ഷ്മജീവികൾ വലിച്ചെടുത്ത് അവയുടെ പുറന്തോടുകളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് സാധാരണമാണ്. പവിഴപ്പുറ്റുകള്‍പവിഴപ്പുറ്റുകൾ, ക്രിനോയ്ഡുകള്‍ക്രിനോയ്ഡുകൾ, മൊളസ്ക്കുകള്‍മൊളസ്ക്കുകൾ, ഫൊറാമിനിഫെറകള്‍ഫൊറാമിനിഫെറകൾ എന്നീ ജീവികള്‍ജീവികൾ സമുദ്രജലത്തില്‍നിന്ന്സമുദ്രജലത്തിൽനിന്ന് CaCO3 സ്രവിപ്പിക്കുമ്പോള്‍സ്രവിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡയാറ്റം, സ്പോഞ്ച്, റേഡിയോലാരിയന്‍സ്റേഡിയോലാരിയൻസ് എന്നിവ SiO2 ആണ് സ്രവിപ്പിക്കുന്നത്. തത്ഫലമായി സമുദ്രാടിത്തട്ടില്‍സമുദ്രാടിത്തട്ടിൽ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, ചാല്‍ക്ക്ചാൽക്ക്, ഡയാറ്റമേഷ്യസ് എര്‍ത്ത്എർത്ത് എന്നീ ധാതു നിക്ഷേപങ്ങള്‍നിക്ഷേപങ്ങൾ രൂപംകൊള്ളുന്നു.
 
=== മാഗ്മയില്‍മാഗ്മയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ===
 
ഭൂവല്കപാളികള്‍ക്കിടയിലേക്കുഭൂവല്കപാളികൾക്കിടയിലേക്കു തള്ളിക്കയറുന്ന മാഗ്മ തണുത്തുറയുന്നതിന്റെ ഫലമായാണ് ഭൂരിഭാഗം ധാതുക്കളും രൂപംകൊള്ളുന്നത്. ഭൂപാളികള്‍ക്കിടയിലേക്കുഭൂപാളികൾക്കിടയിലേക്കു തള്ളിക്കയറുന്ന മാഗ്മ ഭൂവല്കത്തില്‍ഭൂവല്കത്തിൽ എത്തി വളരെപ്പെട്ടെന്ന് തണുത്തുറയുമ്പോള്‍തണുത്തുറയുമ്പോൾ സ്ഫടികസമാനമോ ധാതുക്കളുടെ സൂക്ഷ്മതരികളടങ്ങിയതോ ആയ ശിലകള്‍ശിലകൾ രൂപംകൊള്ളുന്നു. എന്നാല്‍എന്നാൽ ഭൗമോപരിതലത്തിലെത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ മാഗ്മയുടെ തണുത്തുറയല്‍തണുത്തുറയൽ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കില്‍സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിസങ്കീര്‍ണമായഅതിസങ്കീർണമായ ധാതു സംയോഗത്തോടുകൂടിയ ശിലകളായിരിക്കും രൂപംകൊള്ളുക.
 
സിലിക്കണ്‍സിലിക്കൺ, അലൂമിനിയം, ഇരുമ്പ്, കാല്‍സ്യംകാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, സോഡിയം, പൊട്ടാഷ്യം എന്നിവയാണ് മാഗ്മയിലെ പ്രധാന മൂലക ഘടകങ്ങള്‍ഘടകങ്ങൾ. ഇതില്‍ഇതിൽ SiO2 അഥവാ സിലിക്കണ്‍സിലിക്കൺ ആയിരിക്കും കൂടുതല്‍കൂടുതൽ. ഇവയ്ക്കു പുറമേ വാതകങ്ങള്‍വാതകങ്ങൾ, ജലം, ക്ലോറിന്‍ക്ലോറിൻ, ഫ്ലൂറിന്‍ഫ്ലൂറിൻ, കാര്‍ബണ്‍കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ്, ബോറോണ്‍ബോറോൺ, സള്‍ഫര്‍സൾഫർ സംയുക്തങ്ങള്‍സംയുക്തങ്ങൾ എന്നിവയും ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുംഉൾപ്പെട്ടിരിക്കും. മാഗ്മയില്‍നിന്നുമാഗ്മയിൽനിന്നു നേരിട്ട് ക്രിസ്റ്റലീകരിക്കപ്പെടുന്ന ധാതുക്കളുടെ പൊതുക്രമം ഇപ്രകാരമാണ്: 1. സിലിക്കാംശം വളരെ കുറഞ്ഞ അല്‍പസിലികഅൽപസിലിക ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ (Basic minerals) -ഇരുമ്പ്, ചെമ്പ്, നിക്കല്‍നിക്കൽ, ക്രോമിയം, പ്ലാറ്റിനം, ടൈറ്റാനിയം, കാര്‍ബണ്‍കാർബൺ എന്നിവയുടെ ഓക്സൈഡുകളും സള്‍ഫൈഡുകളുംസൾഫൈഡുകളും 2. മധ്യവര്‍ത്തിമധ്യവർത്തി ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ (പകുതിയിലുള്ളത്ര സിലിക്കാംശം അടങ്ങിയവ) 3. അധിസിലിക ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ (Acid minerals സിലിക്കാംശം വളരെ കൂടിയവ). മാഗ്മയില്‍നിന്ന്മാഗ്മയിൽനിന്ന് നേരിട്ടുള്ള ധാതുക്കളുടെ ക്രമബദ്ധമായ ഈ ക്രിസ്റ്റലീകരണ പ്രക്രിയയെ മാഗ്മാറ്റിക് വേര്‍തിരിയല്‍വേർതിരിയൽ എന്നു വിളിക്കുന്നു.
 
=== കായാന്തരീകരണം മുഖേന ===
ഉന്നത ഊഷ്മാവും മര്‍ദവുമുള്ളമർദവുമുള്ള മാഗ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍സാന്നിധ്യത്തിൽ മാതൃശിലാ ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ പരിവര്‍ത്തനവിധേയമായിപരിവർത്തനവിധേയമായി പുതിയ ധാതുക്കളും ശിലകളും രൂപംകൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കായാന്തരീകരണം. കായാന്തരീകരണം സംസര്‍ഗിതമോസംസർഗിതമോ (contact metamorphism) പ്രാദേശികമോ (regional) ഗതികമോ (dynamic) ആകാം. പര്‍വതനപർവതന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉയര്‍ന്നഉയർന്ന ചൂടും മര്‍ദവുംമർദവും ശിലകളിലെ ജലാംശവും സംയുക്തമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിരവധി ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ പുനഃക്രിസ്റ്റലീകരണത്തിനു വിധേയമാകുന്നു. ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് മാര്‍ബിളുംമാർബിളും മണല്‍ക്കല്ല്മണൽക്കല്ല് ക്വാര്‍ട്ട്സെറ്റുമായിക്വാർട്ട്സെറ്റുമായി പരിവര്‍ത്തനപ്പെടുന്നത്പരിവർത്തനപ്പെടുന്നത് ഗതിക കായാന്തരീകരണത്തിന് ഉത്തമോദാഹരണമാണ്. സ്ഫടിക സ്വാഭാവത്തോടുകൂടിയ അഭ്രം, ടാല്‍ക്ക്ടാൽക്ക്, ക്ലോറൈറ്റ്, ഹോണ്‍ബ്ളന്‍ഡ്ഹോൺബ്ളൻഡ് എന്നീ ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ അടങ്ങിയ ഷിസ്റ്റും ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി രൂപംകൊള്ളാം. അപക്ഷയം, പ്രതിസ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ പ്രക്രിയകള്‍പ്രക്രിയകൾ മൂലവും ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ രൂപംകൊള്ളാറുണ്ട്.
 
== ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും അഭിജ്ഞാനവും ==
ധാതുക്കളുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാണ് അവയെ തിരിച്ചറിയാന്‍തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം. പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു ധാതുവിജ്ഞാനിക്ക് ധാതുക്കളെ അവയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്‍നിന്നുതന്നെഗുണങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. നിറം, ദ്യുതി (lusture), ചൂര്‍ണാഭചൂർണാഭ (streak), കാഠിന്യം (hardness), വിഭംഗം (fracture), വിദളനം (cleavage), ആപേഷിക ഘനത്വം (specific gravity) എന്നിവയാണ് ധാതുക്കളുടെ പ്രധാന ഭൌതിക ഗുണങ്ങള്‍ഗുണങ്ങൾ. ക്രിസ്റ്റല്‍രൂപംക്രിസ്റ്റൽരൂപം, സംദീപ്തി, അപവര്‍ത്തനാങ്കംഅപവർത്തനാങ്കം എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ രാസപരീക്ഷണങ്ങളും ധാതുക്കളുടെ അഭിജ്ഞാനത്തിന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
 
== നിറം ==
ധാതുക്കളെ തിരിച്ചറിയാന്‍തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന ഭൗതിക ഗുണമാണ് അവയുടെ നിറം. മിക്കപ്പോഴും ധാതുവിന്റെ രാസസംഘടനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരിക്കും അതിന്റെ നിറം. ഉദാ. ചെമ്പയിരിന്റെ നിറം മിക്കപ്പോഴും അതിലെ കോപ്പര്‍കോപ്പർ കാര്‍ബണേറ്റുകളുടെകാർബണേറ്റുകളുടെ സംയോജനാനുപാതത്തിന് അനുസൃതമായി പച്ചയോ നീലയോ ആയിരിക്കും. യുറേനിയം ധാതുക്കളില്‍ധാതുക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും മഞ്ഞനിറമായിരിക്കുമ്പോള്‍മഞ്ഞനിറമായിരിക്കുമ്പോൾ മാംഗനീസ് സിലിക്കേറ്റുകള്‍ക്കുംസിലിക്കേറ്റുകൾക്കും കാര്‍ബണേറ്റുകള്‍ക്കുംകാർബണേറ്റുകൾക്കും പാടലവര്‍ണവുംപാടലവർണവും ഇരുമ്പടങ്ങിയ സിലിക്കേറ്റുകള്‍ക്ക്സിലിക്കേറ്റുകൾക്ക് പൊതുവേ ഇരുണ്ട പച്ചയോ കറുപ്പോ നിറവുമായിരിക്കും. എന്നാല്‍എന്നാൽ ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ ഒരു ധാതുതന്നെ പല നിറങ്ങളില്‍നിറങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയില്‍പ്രകൃതിയിൽ കണ്ടെന്നുവരാം (ഉദാ. ക്വാര്‍ട്ട്സ്ക്വാർട്ട്സ്). ഇത്തരം ധാതുക്കളെ തിരിച്ചറിയാന്‍തിരിച്ചറിയാൻ അവയുടെ നിറത്തെക്കാള്‍നിറത്തെക്കാൾ ചൂര്‍ണാഭചൂർണാഭ(പൊടിയുടെ നിറം)യാണ് കൂടുതല്‍കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത്. ധാതുവിന്റെ നിറവ്യത്യാസങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായിനിറവ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അതിന്റെ ചൂര്‍ണാഭയില്‍ചൂർണാഭയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം. ഉദാ. ക്വാര്‍ട്ട്സിന്റെക്വാർട്ട്സിന്റെ ചൂര്‍ണാഭചൂർണാഭ എല്ലായ്പ്പോഴും വെള്ളയായിരിക്കും.
 
== ദ്യുതി ==
ധാതുക്കളുടെ അഭിജ്ഞാനത്തെ സഹായിക്കുന്ന സവിശേഷമായ മറ്റൊരു ഭൌതിക ഗുണമാണ് ദ്യുതി. ധാതുപ്രതലത്തിന്റെ പ്രകാശ പ്രതിഫലന സ്വഭാവമാണ് അതിന്റെ ദ്യുതി. ദ്യുതിയെ പ്രധാനമായും ലോഹദ്യുതിയെന്നും അലോഹദ്യുതിയെന്നും രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അലോഹദ്യുതി വിവിധ വര്‍ണങ്ങളില്‍വർണങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാണെങ്കിലും സ്ഫടികദ്യുതിയാണ് (പൊട്ടിയ സ്ഫടികത്തിന്റെ ശോഭ) സര്‍വസാധാരണംസർവസാധാരണം. റെസിനസ് ദ്യുതി (മരക്കറയുടെ ശോഭ-ഉദാ. സ്ഫാലറൈറ്റ്, സള്‍ഫര്‍സൾഫർ), പവിഴ ദ്യുതി (ഉദാ. അപ്പോഫിലൈറ്റ്, ടാല്‍ക്ടാൽക്), വജ്രദ്യുതി (ഉദാ. വജ്രം) തുടങ്ങിയവയും സാധാരണംതന്നെ. എന്നാല്‍എന്നാൽ ശോഭയില്ലാത്ത ധാതുക്കളും പ്രകൃതിയില്‍പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.
 
== ചൂർണാഭ ==
== ചൂര്‍ണാഭ ==
ധാതുപൊടിയുടെ നിറമാണ് ചൂര്‍ണാഭചൂർണാഭ. പരുപരുത്ത പോര്‍സെലിന്‍പോർസെലിൻ പ്ലേറ്റില്‍പ്ലേറ്റിൽ (സ്ട്രീക്ക് പ്ലേറ്റ്) ചൂര്‍ണാഭചൂർണാഭ നിര്‍ണയിക്കേണ്ടനിർണയിക്കേണ്ട ധാതു അമര്‍ത്തിഅമർത്തി ഉരസിയാണ് അതിന്റെ പൊടിയുടെ നിറം പരിശോധിക്കുന്നത്. സ്ട്രീക്ക് പ്ലേറ്റിന്റെ കാഠിന്യം ഏഴ് ആയതിനാല്‍ആയതിനാൽ മോവിന്റെ കാഠിന്യ മാപക പ്രകാരം ഏഴിനു താഴെ കാഠിന്യമുള്ള ധാതുക്കളുടെ ചൂര്‍ണാഭചൂർണാഭ മാത്രമേ സ്ട്രീക്ക് പ്ളേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍ണയിക്കാന്‍നിർണയിക്കാൻ കഴിയൂ.
 
== കാഠിന്യം ==
ധാതുക്കളുടെ പ്രധാന ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്‍ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അവയുടെ കാഠിന്യം. മോവിന്റെ കാഠിന്യ മാപകത്തിലെ ധാതുക്കളുമായി കാഠിന്യം നിര്‍ണയിക്കേണ്ടനിർണയിക്കേണ്ട ധാതുവിനെ അമര്‍ത്തിഅമർത്തി ഉരസി താരതമ്യം ചെയ്താണ് പൊതുവേ ധാതുക്കളുടെ കാഠിന്യം നിര്‍ണയിക്കുന്നത്നിർണയിക്കുന്നത്. മോവിന്റെ കാഠിന്യ മാപകം ഇപ്രകാരമാണ്; ടാല്‍ക്ക്ടാൽക്ക്-1, ജിപ്സം-2, കാല്‍സൈറ്റ്കാൽസൈറ്റ്-3, ഫ്ലൂറൈറ്റ്-4, അപ്പറൈറ്റ്-5, ഒര്‍തോക്ലേസ്ഒർതോക്ലേസ്-6, ക്വാര്‍ട്ട്സ്ക്വാർട്ട്സ്-7, ടോപാസ്-8, കൊറണ്ടം-9, ഡയമണ്ട്-10. ഉപസ്ഥിത മേഖലകളില്‍നിന്ന്മേഖലകളിൽനിന്ന് ധാതുക്കളെ ശേഖരിക്കുന്നവര്‍ശേഖരിക്കുന്നവർ നഖം, (കാഠിന്യം-2.5), കത്തി (കാഠിന്യം 5.5) എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ധാതുപ്രതലങ്ങളില്‍ധാതുപ്രതലങ്ങളിൽ പോറല്‍പോറൽ ഏല്പിച്ചും അവയുടെ കാഠിന്യം നിര്‍ണയിക്കാറുണ്ട്നിർണയിക്കാറുണ്ട്. കാഠിന്യം വളരെ കുറഞ്ഞ ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ പൊതുവേ വഴുവഴുപ്പ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുമ്പോള്‍പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ 2-ല്‍ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ കാഠിന്യമുള്ള ധാതുക്കളെ നഖംകൊണ്ട് പോറല്‍പോറൽ ഏല്പിക്കാന്‍ഏല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു.
 
== വിഭംഗം ==
വിദളനദിശ (Cleavage direction) വേറിട്ട് പൊട്ടാനുള്ള ധാതുവിന്റെ സ്വഭാവമാണ് വിഭംഗം. വിഭംഗ പ്രതല സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിഭംഗത്തെ ശംഖാഭം (ഉദാ. സ്ഫടികം, ക്വാര്‍ട്ട്സ്ക്വാർട്ട്സ്) തന്തുമയം (fibrous), ശകലീഭവം (splintery), ക്രമരഹിതം എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കുന്നു.
 
== വിദളനം ==
ധാതുക്കളെ തിരിച്ചറിയാന്‍തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഭൗതിക ഗുണമാണ് അതിന്റെ വിദളനം. അറ്റോമിക പ്രതലത്തിന് (atomic planes) സമാന്തരമായി പിളരുവാനുള്ള ചില ധാതുക്കളുടെ പ്രവണതയാണിത്. വിദളനം മിക്കപ്പോഴും നിയതമോ സാധ്യമായ ക്രിസ്റ്റല്‍ക്രിസ്റ്റൽ മുഖങ്ങള്‍ക്ക്മുഖങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമോ ആയിരിക്കും. ധാതുക്കളുടെ പിളരാനുള്ള കഴിവും അതിന്റെ ദിശയുമാണ് വിദളനത്തെ നിര്‍വചിക്കുന്നനിർവചിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങള്‍ഘടകങ്ങൾ. (ഉദാ. ആധാര വിദളനം-ആധാര പ്രതലത്തിന് സമാന്തരമായ വിഭജനം). ആപേഷിക ഘനത്വം, അപവര്‍ത്തനാങ്കംഅപവർത്തനാങ്കം, സംദീപ്തി, ക്രിസ്റ്റല്‍ക്രിസ്റ്റൽ രൂപം, രാസസ്വഭാവങ്ങള്‍രാസസ്വഭാവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ധാതുക്കളെ തിരിച്ചറിയാന്‍തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. ധാതുവിന്റെ രാസസംഘടനവും ക്രിസ്റ്റല്‍ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയുമാണ് അതിന്റെ ആപേക്ഷിക ഘനത്വത്തെ നിര്‍ണയിക്കുന്നനിർണയിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങള്‍ഘടകങ്ങൾ. ധാതുക്കളില്‍ധാതുക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ ഭാരവ്യത്യാസത്തിനനുസൃതമായി അവയുടെ ആപേക്ഷിക ഘനത്വം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.
 
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:രസതന്ത്രം]]
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഭൂമിശാസ്ത്രം]]
 
[[af:Mineraal]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/669961" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി