"ദിഗംബരൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
444 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (തലക്കെട്ടു മാറ്റം: ദിഗംബരന്‍ >>> ദിഗംബരൻ: പുതിയ ചില്ലുകളാക്കുന്നു)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{prettyurl|Digambar}}
{{വിക്കിവൽക്കരണം}}
{{വിക്കിവല്‍ക്കരണം}}
{{Jainism}}
ദിഗംബരന്മാര്‍ദിഗംബരന്മാർ ജൈനമതസ്ഥരില്‍ജൈനമതസ്ഥരിൽ ഒരു വിഭാഗമാണ്. മറുവിഭാഗത്തെ [[ശ്വേതാംബരന്മാര്‍ശ്വേതാംബരന്മാർ]] എന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നു. തത്ത്വപരമായി ഇവര്‍ഇവർ തമ്മില്‍തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, ദിഗംബരന്മാര്‍ദിഗംബരന്മാർ കര്‍ശനബുദ്ധികളുംകർശനബുദ്ധികളും നഗ്നരായി ജീവിക്കുന്നവരുമാണ്. ചര്യാക്രമങ്ങളില്‍ചര്യാക്രമങ്ങളിൽ ഒരുതരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഇക്കൂട്ടര്‍ഇക്കൂട്ടർ തയ്യാറാകില്ല. സന്ന്യാസികള്‍സന്ന്യാസികൾ ഉടുവസ്ത്രമുള്‍പ്പെടെഉടുവസ്ത്രമുൾപ്പെടെ സര്‍വവുംസർവവും ത്യജിക്കേണ്ടവരായതിനാല്‍ത്യജിക്കേണ്ടവരായതിനാൽ ഇവര്‍ഇവർ വസ്ത്രം ധരിക്കാന്‍ധരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാറില്ല. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയുടെ ഉത്തുംഗശ്രേണിയിലെത്തുന്നവര്‍ക്ക്ഉത്തുംഗശ്രേണിയിലെത്തുന്നവർക്ക് ആഹാരംപോലും വര്‍ജ്യമാണ്വർജ്യമാണ്. ഇവരില്‍ഇവരിൽ സ്ത്രീകള്‍ക്ക്സ്ത്രീകൾക്ക് മോക്ഷാധികാരമില്ല എന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.
 
==ജീവിതവീക്ഷണങ്ങൾ==
==ജീവിതവീക്ഷണങ്ങള്‍==
കര്‍മഫലമാണ്കർമഫലമാണ് ജന്മമെങ്കിലും മനുഷ്യജന്മത്തിന് ജൈനന്മാര്‍ജൈനന്മാർ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നു. കാരണം, മനുഷ്യര്‍ക്കുമനുഷ്യർക്കു മാത്രമേ മോക്ഷം നേടാന്‍നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവരുടെ വീക്ഷണത്തില്‍വീക്ഷണത്തിൽ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് പുരുഷജന്മം കൂടിയേ കഴിയൂ. ബദ്ധജീവന്മാരില്‍ബദ്ധജീവന്മാരിൽ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായാണ് ഇവര്‍ഇവർ കല്പിച്ചുപോരുന്നത്. പക്ഷേ, വ്രതാംഗമെന്ന നിലയില്‍നിലയിൽ അല്പാല്പമായി ആഹാരനീഹാരാദികള്‍ആഹാരനീഹാരാദികൾ കുറച്ച് 'സംലേഹന'മെന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ശരീരത്യാഗം ഇവര്‍ഇവർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
==ദർശനങ്ങൾ==
==ദര്‍ശനങ്ങള്‍==
സമ്യഗ്ദര്‍ശനംസമ്യഗ്ദർശനം, സമ്യഗ്ജ്ഞാനം, സമ്യക്ചരിത്രം എന്നിവ മൂന്നും ഒന്നിനൊന്നു ബന്ധപ്പെട്ടവയാണെന്നും ഇവ മൂന്നും കൂടിച്ചേര്‍ന്നാലാണ്കൂടിച്ചേർന്നാലാണ് മുക്തിക്ക് നിദാനമായിത്തീരുന്നതെന്നുമാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം. പുദ്ഗലബന്ധത്തില്‍നിന്ന്പുദ്ഗലബന്ധത്തിൽനിന്ന് പൂര്‍ണമായിപൂർണമായി മുക്തനാകുമ്പോള്‍മുക്തനാകുമ്പോൾ ജീവന് സ്വതവേയുള്ള അനന്തജ്ഞാനം, അനന്തശ്രദ്ധ, അനന്തശക്തി, അനന്തസുഖം എന്നിവ അനുഭവവേദ്യമാകുമെന്നും ദിഗംബരന്മാര്‍ദിഗംബരന്മാർ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നു. ഭൌതിക വസ്തുസമൂഹത്തെയാണ് ജൈനന്മാര്‍ജൈനന്മാർ പുദ്ഗലം-പൂരയന്തി ഗളന്തിച (ചേര്‍ന്നുചേര്‍ന്ന്ചേർന്നുചേർന്ന് വര്‍ദ്ധമാനമാവുകയുംവർദ്ധമാനമാവുകയും, വേര്‍പെട്ടുവേര്‍പെട്ട്വേർപെട്ടുവേർപെട്ട് ക്ഷയോന്മുഖമാവുകയും ചെയ്യുന്നത്) എന്ന പേരില്‍പേരിൽ വ്യവഹരിക്കുന്നത്. സമ്പൂര്‍ണതയുംസമ്പൂർണതയും അനന്തശക്ത്യാദികളും ജീവനില്‍ജീവനിൽ യഥാവിധി ഉണ്ടെങ്കിലും പുദ്ഗലവുമായുള്ള ജീവസംബന്ധം ഇവയെ മറയ്ക്കുന്നു. ഇവ മാറുമ്പോള്‍മാറുമ്പോൾ ജീവന്‍ജീവൻ പ്രകാശിക്കുമെന്നാണ് ദിഗംബരന്മാരുടെ സിദ്ധാന്തം.
 
ശ്വേതാംബരന്മാരുടെ ആഗമഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ആഗമഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവര്‍ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ജിനഭഗവാന്റെ അരുളപ്പാടായ ആഗമം നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് ഇവര്‍ഇവർ കരുതുന്നത്. എന്നാല്‍എന്നാൽ വിഷ്ണു, നന്ദി, അപരാജിതന്‍അപരാജിതൻ, ഗോവര്‍ദ്ധനന്‍ഗോവർദ്ധനൻ, ഭദ്രബാഹു എന്നീ അഞ്ച് ജീവന്മുക്തരെ ദിഗംബരന്മാര്‍ദിഗംബരന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭദ്രബാഹു രണ്ടുവിഭാഗക്കാര്‍ക്കുംരണ്ടുവിഭാഗക്കാർക്കും സ്വീകാര്യനാണ്. ഭദ്രബാഹുവിന്റെ കാലംവരെ രണ്ടുവിഭാഗക്കാരും വലിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസംകൂടാതെ കഴിഞ്ഞിരുന്നതായി അനുമാനിക്കാം.
==കാലഘട്ടം==
[[Image:Acharya5.jpg|thumb|ആചാര്യ വിദ്യാസാഗര്‍വിദ്യാസാഗർ , ജൈന സന്യാസി]]
എ.ഡി. 83-ല്‍, അതായത് മഹാവീരന്റെ നിര്‍വാണംനിർവാണം കഴിഞ്ഞ് 609 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷംവർഷങ്ങൾക്കുശേഷം, രഥവീപുരത്തില്‍രഥവീപുരത്തിൽ ശിവഭൂതി ബോടികമതം (ദിഗംബരമാര്‍ഗംദിഗംബരമാർഗം) സ്ഥാപിച്ചതായാണ് ശ്വേതാംബരന്മാര്‍ശ്വേതാംബരന്മാർ പറയുന്നത്. കൗണ്ടിന്യന്‍കൗണ്ടിന്യൻ, കോട്ടിവീരന്‍കോട്ടിവീരൻ എന്നിവരാണ് ശിവഭൂതിയുടെ പ്രധാന ശിഷ്യന്മാര്‍ശിഷ്യന്മാർ. മഥുരാ ശിലാഫലകങ്ങളിലെ ആലേഖനങ്ങളില്‍നിന്ന്ആലേഖനങ്ങളിൽനിന്ന് എ.ഡി. 1-ാം ശ.-ത്തോട് അടുത്താണ് ദിഗംബരന്മാര്‍ദിഗംബരന്മാർ എന്നും ശ്വേതാംബരന്മാര്‍ശ്വേതാംബരന്മാർ എന്നും ജൈനമതം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു.
{{jainism-stub}}
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ജൈനമതം]]
 
[[de:Digambara]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/668854" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി